Действащи нормативни актове

Сортиране на данни
ПУБЛИКУВАНОвъзходящо сортиране Описание
09.11.2018 Н А Р Е Д Б А ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
08.10.2018 НАРЕДБА за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас
10.08.2018 НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
02.07.2018 НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
01.06.2018 НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СПОРТА ЧРЕЗ ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС
04.05.2018 Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас
02.01.2018 Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи
05.12.2017 НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В КАЛЕНДАРА НА ОБЩИНА БУРГАС
04.08.2017 Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища
05.05.2017 НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ПОЛУДНЕВНИ, ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ КЪМ УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
01.01.2017 НАРЕДБА за определяне размера на местните данъци на територията на Община Бургас
30.11.2016 НАРЕДБА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
04.11.2016 НАРЕДБА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БУРГАС
04.10.2016 Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на бюджета на Община Бургас
01.08.2016 НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ НА ОБЩИНА БУРГАС
04.07.2016 НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, УЧАСТИЕТО В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРИ ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ ОТ ОБЩИНА БУРГАС
19.05.2016 Наредба за символиката и отличията на Община Бургас
01.03.2016 НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БУРГАС, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОП „СПОРТНИ ИМОТИ“
01.03.2016 НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЯ КЛАС В
05.11.2015 Наредба за условията и реда за извършване на административни услуги чрез използване на електронно подписани документи от Община Бургас
05.11.2015 Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания
05.11.2015 Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти, финансирани чрез поемане на дългосрочен дълг от Община Бургас
05.11.2015 Наредба за временно използване на части от тротоари, свободни обществени площи и улични платна за строителни площадки на територията на Община Бургас
05.11.2015 Наредба за организация и управление на гробищните паркове и погребално - обредната дейност на територията на Община Бургас
05.11.2015 Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на Oбщина Бургас
03.11.2015 Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория, или части от тях на територията на Община Бургас
03.11.2015 Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Бургас
03.11.2015 Наредба за именуване и преименуване на общински обекти на територията на Община Бургас
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.