Докладни записки

Докладните записки се внасят за обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове.
Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината и общинските съветници.

Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета. Проекти на решения могат да внасят и зам.кметове на Общината, по въпроси свързани с ресора им. Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества се внасят и от управителите на търговските дружества.
Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването им.

Общ брой докладни записки: 1694
Публикувано на 13 Март, 2019 - 13:07

от Живко Табаков - общински съветник, относно: Изграждане на амфитеатър в комплекс "Меден рудник", Зона А

Последна промяна на: 13 Март, 2019 - 13:07
Публикувано на 13 Март, 2019 - 13:03

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Разрешение за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VI, кв.38 по плана на ж.к. “Възраждане“, ПИ с идентификатори 07079.614.167 и 07079.614.162 по КК на гр.Бургас и частично изменение на уличната регулация на ул. „Фердинандова“, в обхват на кв.38 по плана на ж.к. „Възраждане“, гр.Бургас

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 13 Март, 2019 - 13:03
Публикувано на 12 Март, 2019 - 11:21

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на разрешение за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III, кв.18 по плана на зона "А", ж.р. "Меден Рудник", ПИ с идентификатор 07079.651.310 по КК на гр. Бургас

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 12 Март, 2019 - 11:21
Публикувано на 12 Март, 2019 - 11:10

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.8.274, 07079.8.276, 07079.8.277, 07079.8.279, 07079.8.280, 07079.8.281, 07079.671.422, 07079.671.517, 07079.671.531, 07079.471.579, 07079.671.580 и 07079.671.581 по КК на гр. Бургас в устройствени зони 9/Оз, 26/Смф, 5/Жс и Т86 съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, в предвиденото разширение на ж. р. „Меден рудник“, м.

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 14 Март, 2019 - 15:19
Публикувано на 12 Март, 2019 - 10:54

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за провеждане на нова обслужваща улица от с о.т. 203 – о.т. 204 – о.т. 205 – о.т. 206 – о.т. 207 – о.т. 208  - о.т. 209 – о.т. 210 - о.т. 211 - о.т. 212 – о.т. 213 – о.т. 1а, в устройствена зона 1/Жм, в предвиденото разширение на населеното място, кв. Ветрен, гр.

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 12 Март, 2019 - 10:54
Публикувано на 12 Март, 2019 - 09:05

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение по обявена процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – Етап 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно- социални услуги за деца и семейства“, Компонент 1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020

Последна промяна на: 12 Март, 2019 - 09:05
Публикувано на 12 Март, 2019 - 09:01

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Чистота еко“, приет с Решение на Общински съвет Бургас от 28.10.2014г. по т.16 /Протокол №42 изменен и допълнен с Решение на Общински съвет Бургас от 26.01.2017г. по т.17 /Протокол №7/ и Решение на Общински съвет Бургас от 28.02.2017г. по т.1 /Протокол №24/ и по т.3, Протокол №45/31.07.2018

Последна промяна на: 12 Март, 2019 - 09:01
Публикувано на 12 Март, 2019 - 08:45

от Тодор Колев - общински съветник от ПП ГЕРБ, Стефан Колев - общински съветник от ПП ГЕРБ, Калояна Петкова - общински съветник от ПП ГЕРБ, Георги Митев - председател на постоянна Комисия по опазване на околната среда, земеделие и храни, относно: Изграждане на метални конструкции (гнездови платформи) за бели щъркели

Последна промяна на: 14 Март, 2019 - 15:26
Публикувано на 12 Март, 2019 - 08:38

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Безвъзмездно предоставяне на недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ партерно помещение в жилищен блок с административен адрес: гр.Бургас, ул.„Странджа планина“ № 15-19, за реализиране на дейности по проект, финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ от Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ на Опер

Последна промяна на: 12 Март, 2019 - 08:38
Публикувано на 11 Март, 2019 - 10:02

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет ЗСДС при Община Бургас, относно: Увеличаване на финансовия ресурс за Международния турнир по художествена гимнастика „Жулиета Шишманова“ за жени, включен в Спортния календар на Община Бургас за 2019 г. чрез частична промяна  в  Приложение № 13.4

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 14 Март, 2019 - 15:30
Публикувано на 11 Март, 2019 - 09:57

от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Избор на управител на „Дезинфекционна станция - Бургас“ ЕООД

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 11 Март, 2019 - 09:57
Публикувано на 11 Март, 2019 - 09:43

от Радослав Петков - общински съветник от БСП при Общински съвет - Бургас, относно: Изграждане върху платното за движение на изкуствени неравности и други средства служещи за ограничаване на скоростта на МПС - тата, преминаващи пред блок 91 в комплекс "Меден рудник"

Последна промяна на: 11 Март, 2019 - 09:43
Публикувано на 8 Март, 2019 - 14:29

от Живко Табаков - общински съветник, относно: Прекъснато електрозахранване на част от лампите в парк "Велека" на бургаския квартал "Изгрев"

Последна промяна на: 8 Март, 2019 - 14:29
Публикувано на 8 Март, 2019 - 14:24

от Чанко Мирчев - общински съветник от БСП, относно: Ремонт на ул. "Марица" и ул."Гагарин" в село Равнец, Община Бургас

Последна промяна на: 8 Март, 2019 - 14:24
Публикувано на 8 Март, 2019 - 14:22

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна сграда с временен устройствен статут, находяща се в ж.к.“Изгрев“, гр.Бургас, на юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза – Тракийско дружество „Екзарх Антим І“–гр.Бургас

Последна промяна на: 8 Март, 2019 - 14:22
Публикувано на 8 Март, 2019 - 14:14

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище,  на наемател, настанен по административен ред

Последна промяна на: 8 Март, 2019 - 14:14
Публикувано на 8 Март, 2019 - 14:02

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, находящ се на ул.“Ал. Велики“ № 37, гр. Бургас за нуждите на Сдружение “Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва“

Последна промяна на: 8 Март, 2019 - 14:02
Публикувано на 8 Март, 2019 - 13:57

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, на наемател, настанен по административен ред

Последна промяна на: 8 Март, 2019 - 13:57
Публикувано на 8 Март, 2019 - 13:46

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, на наемател, настанен по административен ред

Последна промяна на: 8 Март, 2019 - 13:46
Публикувано на 8 Март, 2019 - 13:31

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Продажба на общинско жилище,  на наемател, настанен по административен ред

Последна промяна на: 8 Март, 2019 - 13:31
Публикувано на 8 Март, 2019 - 12:42

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище,  на наемател, настанен по административен ред

Последна промяна на: 8 Март, 2019 - 12:42
Публикувано на 8 Март, 2019 - 12:33

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище,  на наемател, настанен по административен ред

Последна промяна на: 8 Март, 2019 - 12:33
Публикувано на 8 Март, 2019 - 12:23

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне оценка на земеделска земя, находяща се в с.о. “Лозницата“, землище гр. Българово, община Бургас на физическо лице, с учредено право на ползване, по реда на §29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр.13 от 2007г.)

Последна промяна на: 8 Март, 2019 - 12:23
Публикувано на 8 Март, 2019 - 12:12

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне оценка на земя, находяща се във в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, на наследниците на физическо лице с учредено право на ползване, по реда на § 29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр.13 от 2007 г.)

Последна промяна на: 8 Март, 2019 - 12:12
Публикувано на 8 Март, 2019 - 11:54

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище,  на наемател, настанен по административен ред

Последна промяна на: 8 Март, 2019 - 11:54
Публикувано на 8 Март, 2019 - 11:44

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, настанен по административен ред

Последна промяна на: 8 Март, 2019 - 11:44
Публикувано на 8 Март, 2019 - 11:34

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ ХІ-105, в квартал 5 по ПУП-ПРЗ на ж.к.“Зорница“, гр.Бургас, чрез продажба частта на общината

Последна промяна на: 8 Март, 2019 - 11:34
Публикувано на 8 Март, 2019 - 11:22

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, на наемател, настанен по административен ред

Последна промяна на: 8 Март, 2019 - 11:22
Публикувано на 8 Март, 2019 - 11:11

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище на наемател, настанен по административен ред

Последна промяна на: 8 Март, 2019 - 11:11
Публикувано на 8 Март, 2019 - 11:00

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищни недвижими имоти, представляващи самостоятелни обекти в подлези и сгради, и временни обекти – общинска собственост,  чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

Последна промяна на: 8 Март, 2019 - 11:02
Публикувано на 8 Март, 2019 - 10:49

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Култура и образование" при Община Бургас, относно: Промяна в наименованието на Професионална търговска гимназия в Търговска гимназия - Бургас

 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 8 Март, 2019 - 10:49
Публикувано на 7 Март, 2019 - 14:57

от д-р Малина Янакиева - управител на "Дентален център I - Бургас" ЕООД, относно: Приемане на решение за отдаване на наем на помещения собственост на "Дентален център I- Бургас" ЕООД на Регионална здравна инспекция - Бургас за нуждите на Регионална картотека за медицински експертизи, за съхраняване на медицинска документация

Последна промяна на: 7 Март, 2019 - 14:57
Публикувано на 7 Март, 2019 - 11:38

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас за участие в редовно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 7 Март, 2019 - 11:38
Публикувано на 7 Март, 2019 - 11:29

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Последна промяна на: 14 Март, 2019 - 13:53
Публикувано на 1 Март, 2019 - 10:24

от Милен Ненчев - зам.-председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности при Общински съвет Бургас и на Комисията по чл. 4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас, относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас

Последна промяна на: 1 Март, 2019 - 10:24
Публикувано на 25 Февруари, 2019 - 17:03

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за подписване на споразумение за партньорство между Община Бургас и Национална Агенция по приходите, във връзка с подготовка на проектно предложение „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ТД на НАП /ул.

Последна промяна на: 25 Февруари, 2019 - 17:03
Публикувано на 25 Февруари, 2019 - 16:54

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставянето на целева субсидия на „УМБАЛ – БУРГАС“ АД за закупуване на медицинско оборудване за нуждите на Отделение по кожни и венерически болести лечебни заведения

Последна промяна на: 25 Февруари, 2019 - 16:54
Публикувано на 25 Февруари, 2019 - 16:48

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Провеждане на Общо събрание на съдружниците на „Бургасинвест“ ООД, определяне на представител на Община Бургас и начина на гласуване по дневния ред

Последна промяна на: 1 Март, 2019 - 17:21
Публикувано на 25 Февруари, 2019 - 16:44

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Разрешаване промяна на предназначението на част от УПИ ІI в кв.7 по плана на в.з. “Минерални бани“, гр. Бургас, отреден „за парк“, с цел обособяване на УПИ, отреден „за инфраструктура и озеленяване“

Последна промяна на: 1 Март, 2019 - 17:22
Публикувано на 25 Февруари, 2019 - 16:31

от Веселин Матеев Пренеров – председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност към Общински съвет - Бургас, относно: Предложение за именуване на територията, заключена между улиците „ Александровска“ и „Богориди“, в частта срещу сградата на Община Бургас и хотел „България“, на градско пространство „Толерантност“

Последна промяна на: 1 Март, 2019 - 17:24
Публикувано на 19 Февруари, 2019 - 09:28

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасетата на водните течения на р. Чукарлийка и р. Саръндере, преминаващи през ПИ с идентификатори 07079.6.552 и 07079.6.560 по КК на гр. Бургас, местност Герена, в землището на кв. Долно Езерово, гр. Бургас - общинска собственост. 2. Даване на предварително съгласие на основание чл. 25, ал. 3 и ал.

Последна промяна на: 1 Март, 2019 - 17:17
Публикувано на 15 Февруари, 2019 - 13:01

от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Приходи от управление и разпореждане с общинска собственост за 2016 г., 2017 г. и 2018 г.

Последна промяна на: 15 Февруари, 2019 - 13:01
Публикувано на 12 Февруари, 2019 - 17:13

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Изменение на парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на обслужващ път до УПИ I – 312 (ЗА ПСОВ) в землището на кв. Рудник – кв. Черно море, гр. Бургас. 2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал.

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 1 Март, 2019 - 16:26
Публикувано на 12 Февруари, 2019 - 09:32

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас в редовното Общо събрание на акционерите на „Професионален футболен клуб „Нефтохимик Бургас 1962“ АД, свикано на 14.03.2019 г. и определяне начина на гласуване на проекторешенията, посочени в дневния ред

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 1 Март, 2019 - 17:08
Публикувано на 12 Февруари, 2019 - 09:15

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Правила за прием на деца в първи клас в учебни заведения на територията на община Бургас за учебната 2019/2020 година и Правила  за прием на деца в общински самостоятелни детски ясли, детски градини и полудневни подготвителни групи към училища на територията на община Бургас за учебната 2019/2020 година

Последна промяна на: 1 Март, 2019 - 16:15
Публикувано на 12 Февруари, 2019 - 08:59

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за допускане на изменение на ПУП-ПР3 в обхват на УПИ III-387 в кв. 51 и УПИ VIII-314 в кв. 41 по плана на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас, във връзка с провеждане на процедура за отчуждаване, чрез извършване на замяна по реда на чл. 21 ал. 4 и ал. 5 от Закона за общинската собственост, с цел задоволяване на общински нужди  

Последна промяна на: 1 Март, 2019 - 16:23
Публикувано на 12 Февруари, 2019 - 08:32

от общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Въвеждане на ново административно-териториално деление на гр. Бургас

Последна промяна на: 28 Февруари, 2019 - 11:22

Страници

 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.