Докладни записки

Докладните записки се внасят за обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове.
Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината и общинските съветници.

Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета. Проекти на решения могат да внасят и зам.кметове на Общината, по въпроси свързани с ресора им. Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества се внасят и от управителите на търговските дружества.
Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването им.

Общ брой докладни записки: 1695
Публикувано на 12 Юни, 2017 - 09:31

от Веселин Матеев Пренеров - председател на Постоянна комисия по култура и читалищна дейност, относно: Изграждане и поставяне на паметен знак на Княз Александър I Батенберг в гр. Бургас

Последна промяна на: 19 Юни, 2017 - 10:44
Публикувано на 12 Юни, 2017 - 09:23

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обработваеми земеделски земи – общинска собственост, в землищата на територията на Община Бургас, чрез провеждане  на публични търгове с тайно наддаване по реда на НРПУРОИВ

Последна промяна на: 12 Юни, 2017 - 09:23
Публикувано на 9 Юни, 2017 - 17:12

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в кв. Банево, гр. Бургас

 

Последна промяна на: 9 Юни, 2017 - 17:12
Публикувано на 9 Юни, 2017 - 16:47

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на общинските идеални части от поземлен имот с идентификатор 07079.13.1941 по КККР на гр. Бургас, находящ се в местност „Мочура“, землище кв. Банево, гр. Бургас, по реда на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС

Последна промяна на: 26 Юни, 2017 - 15:28
Публикувано на 9 Юни, 2017 - 15:48

от д-р Христо Дечев Дечев -управител на "Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД, относно:Закупуване  със собствени средства на дружеството  дълготраен материал актив - ехограф  за нуждите на Отделение по образна диагностика към „КОЦ – Бургас” ЕООД

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 9 Юни, 2017 - 15:48
Публикувано на 9 Юни, 2017 - 15:44

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предложение за откриване на процедура за предоставяне на концесия за строителство

Последна промяна на: 15 Юни, 2017 - 13:53
Публикувано на 9 Юни, 2017 - 11:55

от Калояна Живкова Петкова - общински съветник от групата на ПП ГЕРБ, относно: Представяне на фотоизложбата "25-та антрактическа експедиция" на Българския антрактически институт и прожекция на документалния филм "Антрактида - 25 стъпки в  бъдещето" на Цветелина Атанасова и Борислава Димова в град Бургас

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 15 Юни, 2017 - 16:08
Публикувано на 9 Юни, 2017 - 11:48

от Стамен Стамов - изпълнителен директор на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД, относно: Oпределяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 9 Юни, 2017 - 11:48
Публикувано на 9 Юни, 2017 - 11:33

от инж. Петко Димитров Драгнев - управител на "Бургасбус" ЕООД, относно: Отдаване под наем на имот, собственост на "Бургасбус" ЕООД, чрез публичен търг с явно наддаване, за срок от 10 години

Последна промяна на: 23 Юни, 2017 - 10:19
Публикувано на 6 Юни, 2017 - 14:37

от д-р Надя Кирова Желязкова - управител на "Център за психично здраве проф. д-р Иван Темков - Бургас" ЕООД, относно: Решение на Общински съвет – Бургас по т.37 от дневния ред на Заседание №23, проведено на 31.01.2017г. /Протокол №23/

Последна промяна на: 6 Юни, 2017 - 14:37
Публикувано на 23 Май, 2017 - 11:59

от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на общински идеални части от недвижим имот – УПИ ХІ-594, кв. 63 по плана на с. Равнец, общ. Бургас

Последна промяна на: 23 Май, 2017 - 11:59
Публикувано на 22 Май, 2017 - 10:06

от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика" , относно: Приемане на годишен план за ползване на дървесина от горските територии – собственост на Община Бургас и утвърждаване цени за продажба на дървесина за 2017 г.

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 22 Май, 2017 - 10:06
Публикувано на 18 Май, 2017 - 10:32

от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Кандидатстване на Община Бургас с проект по процедура чрез подбор на проекти  BG14MFOP001-1.008 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“, сектор „Инвестиции в съществуващи рибарски пристанища“ и  сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на покрити лодкостоянки“, "Програмата за морско дело и рибарство“ 2014-2020, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство

Последна промяна на: 18 Май, 2017 - 10:32
Публикувано на 16 Май, 2017 - 15:00

от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №1184/15.05.2017 г., относно: Определяне на представител на Община Бургас в редовно общо събрание на акционерите на "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БУРГАС" АД и определяне начина на гласуване на проектите на решения

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 16 Май, 2017 - 15:00
Публикувано на 16 Май, 2017 - 11:03

от д-р Христо Дечев Дечев - управител на "Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД, относно: Закупуване на ехограф  за нуждите диагностиката, диспансерното наблюдение и профилактиката в „КОЦ – Бургас” ЕООД

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 6 Юли, 2017 - 09:56
Публикувано на 16 Май, 2017 - 09:33

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Общинска програма за оптимизация на мрежата от общински училища за учебната 2017/2018 година на Община Бургас

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 16 Май, 2017 - 09:33
Публикувано на 16 Май, 2017 - 09:25

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Доклад за изпълнението на предвижданията на общия устройствен план на гр. Бургас, неговите квартали и техните землища и общия устройствен план на с. Маринка, с. Димчево и с. Твърдица и техните землища и предложения за изменение на плановете и одобряване на проекти за изменение на ОУП на гр. Бургас

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 26 Май, 2017 - 09:07
Публикувано на 15 Май, 2017 - 15:16

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешение по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП- ПУР/ за утвърждаване на трасе на обслужваща улица от о.т. 98 и о.т. 99 по плана на ПЗ“Юг-Запад“ до о.т. 1039 по плана на Зона „Д“, ж.р.“Меден рудник“, в устройствена зона 25/Смф по действащ ОУП на гр. Бургас, в предвиденото разширение на населеното място.

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 1 Август, 2017 - 10:08
Публикувано на 15 Май, 2017 - 12:36

от Георги Дражев - общински съветник, относно: Инвестиционно намерение и откриване на работни места на територията на Община Бургас

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 22 Май, 2017 - 11:25
Публикувано на 15 Май, 2017 - 12:33

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ул."Александровска" №147, вх.3, ет.2, ап.5, на наемател, настанен по административен ред

Последна промяна на: 15 Май, 2017 - 12:33
Публикувано на 15 Май, 2017 - 12:23

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на нежилищен имот, частна общинска собственост за временно и безвъзмездно управление на Агенция по заетостта - гр.София, за осъществяване дейността на Кариерен център към Дирекция „Регионална служба по заетостта“ (ДРСЗ) гр.Бургас

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 15 Май, 2017 - 12:23
Публикувано на 15 Май, 2017 - 12:16

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, находящи се в квартал Рудник - квартал Черно море, гр. Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване по реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи

Последна промяна на: 15 Май, 2017 - 12:16
Публикувано на 15 Май, 2017 - 12:08

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Извършване на замяна по реда на чл.21, ал.4, предл. второ и ал.5 от Закона за общинската собственост (ЗОС) на реална част, попадаща в улица от имот, собственост на Българската православна църква, подлежаща на отчуждаване, с имот - частна общинска собственост

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 15 Май, 2017 - 12:08
Публикувано на 15 Май, 2017 - 11:19

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ ХХ-802, кв. 69 по плана на ж.р. Меден Рудник, гр. Бургас 

Последна промяна на: 15 Май, 2017 - 11:19
Публикувано на 15 Май, 2017 - 11:09

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ж.к.“Изгрев”, бл.48, вх.3, ет.4, ап.№9, на наемател, настанен по административен ред

Последна промяна на: 15 Май, 2017 - 11:09
Публикувано на 15 Май, 2017 - 10:41

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност - „Съюз на пенсионерите-2004-Бургас“

Последна промяна на: 15 Май, 2017 - 10:41
Публикувано на 15 Май, 2017 - 10:18

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІІІ-333, масив 78, местност „Вая кайряк“, землище гр. Българово, Община Бургас, по ПУП-ПРЗ на „Бизнес индустриална зона гр. Българово“

Последна промяна на: 15 Май, 2017 - 10:18
Публикувано на 15 Май, 2017 - 10:08

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Безвъзмездно предоставяне в управление на ОУ "Александър Георгиев - Коджакафалията" - гр. Бургас на недвижим имот - публична общинска собственост, с административен адрес: гр. Бургас, ул."Юрий Венелин" №2

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 22 Май, 2017 - 10:30
Публикувано на 15 Май, 2017 - 10:05

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Безвъзмездно предоставяне в управление на Агенция за социално подпомагане, за нуждите на Дирекция "Социално подпомагане" - гр. Бургас, на недвижим нежилищен имот - частна общинска собственост, представляващ подблоково помещение с административен адрес: гр. Бургас, ж.к."Лазур", бл.89,партер до вх. А

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 22 Май, 2017 - 10:34
Публикувано на 12 Май, 2017 - 17:16

от Калояна Живкова Петкова, Костантин Йорданов Луков, Димитър Илиев Людиев и Георги Петров Дракалиев, относно: Предоставяне на финансови средства за участие на Световно първенство по шахмат за девойки в Монтевидео, Уругвай и на Европейско първенство по шахмат за девойки в Мамая, Румъния на състезателката на ШК „Бургас 64” Нургюл Салимова

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 23 Май, 2017 - 13:36
Публикувано на 12 Май, 2017 - 17:12

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ за трасе на обслужваща улица и трасета на техническа инфраструктура от о.т.1, по одобрен ПУР, с Решение №10-14/29.05.2012г.

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 15 Май, 2017 - 11:29
Публикувано на 12 Май, 2017 - 17:00

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на кв.60, по плана на с.Маринка, Община Бургас, с който в границите на квартала, заключен между улици с о.т.198-о.т.192-о.т.191-о.т.13-о.т.202-о.т.201-о.т.200-о.т.199, се урегулират 19 бр.

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 15 Май, 2017 - 11:32
Публикувано на 12 Май, 2017 - 16:44

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешение по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, при условията на чл.16а от ЗУТ за изготвяне на проект за ПУП – ПУР за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица, в територията на бивш стопански двор, кв.Долно Езерово, гр.Бургас, в устройствена зона 6/Пп по действащ ОУП на гр.Бургас,  в предвиденото разширение на населеното място. 2. Одобряване по реда на чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ на задание за изготвяне на прое

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 15 Май, 2017 - 11:35
Публикувано на 12 Май, 2017 - 16:36

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП – ПП/ за изграждане на стълб №35 и стълб №35А от ВЛ 110кV „Свобода“, в землището на гр.Българово, Община Бургас

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 15 Май, 2017 - 11:38
Публикувано на 12 Май, 2017 - 16:25

от Стамен Стамов - изпълнителен директор на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД, относно: Oпределяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 22 Май, 2017 - 10:47
Публикувано на 12 Май, 2017 - 14:23

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Проектно предложение „Интегриран модел за управление на градската мобилност – I етап“ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020г., приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, процедура BG16RFOP001-1.001-39 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“

Последна промяна на: 12 Май, 2017 - 14:23
Публикувано на 12 Май, 2017 - 11:56

от Марина Гроздева - директор на дирекция "Вътрешен одит", относно: Представяне на одитен доклад

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 12 Май, 2017 - 11:56
Публикувано на 12 Май, 2017 - 11:50

от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Определяне на представител от Общински съвет - Бургас в Експертна комисия за управление на целевите средства по Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 12 Май, 2017 - 11:50
Публикувано на 12 Май, 2017 - 10:48

от Димчо Грудев Грудев - общински съветник и председател на временната комисия за подбор на председател и секретар на Общински съвет по наркотични вещества, относно: Избор на председател и временно изпълняващ длъжността секретар на Общински съвет по наркотични вещества

Последна промяна на: 22 Май, 2017 - 10:44
Публикувано на 12 Май, 2017 - 10:39

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Култура и обраование", относно: Промяна в наименованието на  Профилирана гимназия с преподаване на английски език „Гео Милев“ – Бургас в Английска езикова гимназия „Гео Милев“ – Бургас 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 12 Май, 2017 - 10:39
Публикувано на 12 Май, 2017 - 10:31

от д-р Галин Петров Белев - управител на "Медицински Център III- Бургас" ЕООД, относно: Постъпило предложение от "Булфарма" ООД за придобиване на правото на собственост върху сграда на шест етажа в гр. Бургас, к-с "Меден Рудник"

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 18 Май, 2017 - 13:54
Публикувано на 11 Май, 2017 - 11:44

от Йорданка Ангелова Бенова - Ананиева - зам.-кмет "Култура и образование", относно: Възлагане на дейностите по ученическо столово хранене на ОП „Туризъм“ към Община Бургас в ОУ „Александър Георгиев - Коджакафалията“

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 11 Май, 2017 - 11:44
Публикувано на 11 Май, 2017 - 10:26

от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избор на членове на комисии по Правилника за организацията и дейността на общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 22 Май, 2017 - 10:38
Публикувано на 11 Май, 2017 - 09:50

от Калояна Живкова Петкова - общински съветник от групата на ПП ГЕРБ, относно: Спиране действието на договор за ползване на общински нежилищен    имот – частна общинска собственост между Народно читалище „Хамалогика 2014” и Община Бургас за срок от два месеца

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 11 Май, 2017 - 09:51
Публикувано на 28 Април, 2017 - 11:26

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Поправка на решение на Общински съвет Бургас, прието по т.10 от дневния ред на проведеното заседание на 28.03.2017г, отразено в Протокол №25 за одобряване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП - ПУР/ за  осигуряване на транспортен достъп до имоти в предвиденото разширение на населеното място, в границите на устройствена зона 1/Смф по действащ ОУП на гр.Бургас, в обвръзка с действащата регулация на населеното място при улица с о.т.12 от регулацията на кв.Ветрен д

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 28 Април, 2017 - 11:26
Публикувано на 25 Април, 2017 - 16:46

от Евгений Мосинов и Бойко Миразчийски в подкрепа на бургаския футбол

Последна промяна на: 27 Април, 2017 - 09:24
Публикувано на 24 Април, 2017 - 18:42

 от Костантин Луков - председател на Общински съвет - Бургасотносно:Свикване на общо събрание на  ПСФК  „Черноморец Бургас“ АД 

Последна промяна на: 27 Април, 2017 - 14:01

Страници

 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.