Докладни записки

Докладните записки се внасят за обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове.
Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината и общинските съветници.

Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета. Проекти на решения могат да внасят и зам.кметове на Общината, по въпроси свързани с ресора им. Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества се внасят и от управителите на търговските дружества.
Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването им.

Общ брой докладни записки: 1651
Публикувано на 13 Януари, 2017 - 15:21

от Веселин Матеев Пренеров - председател на Постоянна комисия по култура и читалищна дейност, относно: Предложение за именуване на улици, находящи се в землището на кв. Ветрен и в.з. Минерални бани

Последна промяна на: 13 Януари, 2017 - 15:21
Публикувано на 13 Януари, 2017 - 15:09

от Веселин Матеев Пренеров - председател на Постоянна комисия по култура и читалищна дейност, относно: Поставяне на паметна плоча на художника Ненко Токмакчиев

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 13 Януари, 2017 - 15:09
Публикувано на 13 Януари, 2017 - 14:58

от Калчо Стефанов - управител на "Хляб и хлебни изделия" ЕООД, относно: Осигуряване на финансиране, чрез банков кредит, с цел стабилизиране на "Хляб и хлебни изделия" ЕООД

Последна промяна на: 13 Януари, 2017 - 14:58
Публикувано на 13 Януари, 2017 - 14:44

от Йордан Красимиров Козаров - общински съветник от ПП ДПС, относно: Утвърждаване на таксиметрови стоянки на територията на гр. Бургас

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 14 Март, 2017 - 11:13
Публикувано на 13 Януари, 2017 - 14:39

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Заявление за изменение на разрешително за водовземане на минерални води от находище "Бургаски минерални бани", кв. Ветрен, гр. Бургас

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 23 Януари, 2017 - 10:09
Публикувано на 13 Януари, 2017 - 11:02

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допускане на поправка на очевидна фактическа грешка в решение на Общински съвет-Бургас, прието по т.51 от дневния ред на проведеното на 29.11.2016г. заседание /Протокол №: 19/

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 13 Януари, 2017 - 11:02
Публикувано на 13 Януари, 2017 - 10:56

от Ангел Димитров Божидаров - Зам. председател на групата общински съветници на ПП "НФСБ" и ПП "СЕК", относно: Провеждане на РИБЕН ФЕСТИВАЛ в гр. Бургас през втората седмица на м. септември

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 23 Януари, 2017 - 14:08
Публикувано на 13 Януари, 2017 - 10:49

от Ангел Димитров Божидаров - Зам. председател на групата общински съветници на ПП "НФСБ" и ПП "СЕК", относно: Изграждане на паркинги на територията на ж.к. "Възраждане" и ж.к. "Братя Миладинови"

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 13 Януари, 2017 - 10:49
Публикувано на 13 Януари, 2017 - 10:43

от Калояна Живкова Петкова - общински съветник от групата на ПП ГЕРБ, относно: Провеждане на конференция на тема "Да мислим екологично за бъдещето"

Последна промяна на: 13 Януари, 2017 - 10:43
Публикувано на 13 Януари, 2017 - 10:37

от Николай Асенов Тишев - общински съветник от БСП - Бургас, относно: Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на територията на услуги на територията  на Община Бургас

Последна промяна на: 23 Януари, 2017 - 10:15
Публикувано на 13 Януари, 2017 - 10:34

от Ангел Димитров Божидаров - Зам. председател на групата общински съветници на ПП "НФСБ" и ПП "СЕК", относно: Увеличаване на паркоместата на ул. "Копривщица" до ъгъла с ул "Батак" в ж.к. "Лазур"

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 13 Януари, 2017 - 10:34
Публикувано на 12 Януари, 2017 - 16:51

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  1. Разрешение на основание чл.124а, ал.1, чл.134, ал.1, т.1 и чл.134, ал.2, т.4, във връзка с чл.135, ал.5 и чл.136, ал.1 от ЗУТ, при условията на чл.16, ал.1 от ЗУТ за изготвяне на проект за изменение на ПУП-ПР за отстраняване на несъответствие между регулационните планове на зона „Г“ и зона „Д“ по плана на ж.р.„Меден Рудник“, гр. Бургас и промяна на плана за регулация за УПИ II, кв.82, по плана на зона „Г“, ж.р.„Меден Рудник“, гр.Бургас. 2.

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 12 Януари, 2017 - 16:51
Публикувано на 12 Януари, 2017 - 16:43

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ за предвиждане на нова обслужваща улица между кв.7 и кв.8 (ПИ 07079.660.457 по КК на гр. Бургас), по плана на ПЗ Победа, гр.Бургас. 2. Одобряване на задание за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ за предвиждане на нова обслужваща улица между кв.7 и кв.8 (ПИ 07079.660.457 по КК на гр. Бургас), по плана на ПЗ Победа, гр.Бургас

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 25 Януари, 2017 - 16:41
Публикувано на 12 Януари, 2017 - 16:36

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІI, в кв.25, по плана на ж.к.„Братя Миладинови“, гр.Бургас, с което се изменят регулационните граници и площта на УПИ ІI, при запазване на отреждането му - „за озеленяване и спорт“, като част от имота се придава към уличната регулация и се обособява като крайуличен паркинг

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 12 Януари, 2017 - 16:36
Публикувано на 12 Януари, 2017 - 16:33

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на план за улична регулация /ПУР/ и Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за провеждане на нова обслужваща улица с о.т.95 - о.т.95а - о.т.95б - о.т.95в - о.т.95г - о.т.95д - о.т.95е - о.т.95ж - о.т.95з, с крайулични паркинги, които са част от уличната регулация, по плана на ж.р.Меден Рудник – зона Г, гр.Бургас, обособяване на нов кв.40А,  с урегулиране в него на нови УПИ за поземлените имоти, отредени – „за жилищно строителство“, с предвиждан

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 17 Януари, 2017 - 15:58
Публикувано на 12 Януари, 2017 - 16:06

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на техническата инфраструктура –  кабел 20kV за захранване на трафопост тип БКТП в УПИ ІV-5204,  ПИ с идентификатор 07079.5.1535 по КК на гр.Бургас, в обхвата на устройствени зони 3/Оз и 5/Пп, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас (бивши масиви 51 и 52, землище кв.Долно Езерово, гр.Бургас)

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 12 Януари, 2017 - 16:06
Публикувано на 12 Януари, 2017 - 15:56

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешение на основание чл.124а, ал.1 за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с ид. 07079.825.469, 07079.825.472, 07079.825.473, 07079.825.474, 07079.825.12, 07079.6.1321, 07079.825.540, 07079.825.542, 07079.825.543, 07079.825.544, 07079.825.498, 07079.825.39, 07079.825.523, 07079.825.529, 07079.825.598 по КККР на  гр. Бургас, попадащи в строителните граници на кв. Долно Езерово, в устройствена зона 1/Жм, съгласно действащ ОУП на гр.

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 13 Януари, 2017 - 11:12
Публикувано на 12 Януари, 2017 - 15:42

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешаване изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ в границите на ПИ с идентификатор 07079.1.1473 за реализиране на инфраструктурен строеж- Подетап III.2.1.2 на строеж : “Укрепване свлачище кв.„Сарафово“ етап III-2” Брегоукрепителна дамба – ремонтни, възстановителни и довършителни работи – етап III.2.1.“ 2.

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 25 Януари, 2017 - 16:36
Публикувано на 12 Януари, 2017 - 15:10

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на изменение на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП-ПУР/, за трасе на нова велоалея, в обхват от о.т.623 и о.т.624 до о.т.18 и о.т.19, по плана на ПЗ„Север“, в съответствие с действащ ОУП на гр.Бургас и подробен  устройствен план – план за улична регулация /ПУП-ПУР/ за трасе на обслужваща улица и велоалея, в обхват от о.т.18 и о.т.19, по плана на ПЗ„Север“ до о.т.54, по плана на кв.Лозово, в предвиденото разширение на населеното място по одобрения ОУП

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 12 Януари, 2017 - 15:10
Публикувано на 12 Януари, 2017 - 14:57

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:   1. Разрешение на основание чл.62а, ал.3, т.2 от ЗУТ за промяна на предназначението на УПИ V-260, отреден – „за озеленяване“, кв.40A и част от УПИ III-264, УПИ V-264 и УПИ IX-264, отредени – „за озеленяване“, кв.33, по плана на ж.к.„Славейков“, гр.Бургас, за изграждане на елементи на техническата и пътна инфраструктура. 2.

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 12 Януари, 2017 - 14:57
Публикувано на 12 Януари, 2017 - 14:39

от общински съветници от Реформаторски блок, относно: Закупуване на система за определяне наличието на пестициди в храни, включително инсталиране, обучение и организиране на лаборатория за извършване на анализи

Последна промяна на: 12 Януари, 2017 - 14:39
Публикувано на 12 Януари, 2017 - 14:24

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП "Чистота еко", приет с Решение на Общински съвет Бургас от 28.10.2014 г. по т.16 /Протокол №42/, изменен и допълнен  с Решение на Общински съвет Бургас от 26.01.2017 г. по т.17 /Протокол №7/

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 20 Февруари, 2017 - 09:57
Публикувано на 12 Януари, 2017 - 14:18

от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Избор на управител на "Иновационни системи - Бургас" ЕООД

Последна промяна на: 12 Януари, 2017 - 14:18
Публикувано на 12 Януари, 2017 - 14:13

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешение на основание чл.124а, ал.1 и чл.136, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ и чл. 62а, ал.4 от ЗУТ за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/- План за регулация /ПР/ на обслужваща улица по о.т57 - о.т.58 – о.т.94 и План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на УПИ VIII, кв.23, с.Драганово, Община Бургас.

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 12 Януари, 2017 - 14:13
Публикувано на 12 Януари, 2017 - 14:08

от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Определяне размера на дивидента и разпределение на печалбата за 2016 г. на търговските дружества със сто процента участие на Община Бургас в капитала

Последна промяна на: 12 Януари, 2017 - 14:08
Публикувано на 12 Януари, 2017 - 14:02

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на промени в структурата на общинска администрация, утвърждаване числеността на персонала, годишния размер на средствата за работни заплати и разпределението му по месеци за 2017 г.

Последна промяна на: 12 Януари, 2017 - 14:02
Публикувано на 11 Януари, 2017 - 11:54

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас в извънредното общо събрание на акционерите на Професионален футболен клуб „Нефтохимик Бургас 1962“ АД, свикано на 03.02.2017 г. от 13.00 часа и определяне начина на гласуване на проекто-решенията, посочени в дневния ред

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 31 Януари, 2017 - 08:58
Публикувано на 9 Януари, 2017 - 09:46

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проект по мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“ по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020, финансирана  от Европейския фонд за морско дело и рибарство

Последна промяна на: 9 Януари, 2017 - 09:46
Публикувано на 4 Януари, 2017 - 12:12

от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет, относно: Конкурсна процедура за избор на обществен посредник, съгласно Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 4 Януари, 2017 - 12:13
Публикувано на 3 Януари, 2017 - 16:24

от Костантин Луков - председател на Общински съвет, относно: Избор на член на Комисията по чл.6, ал.1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас
 

Последна промяна на: 3 Януари, 2017 - 16:24
Публикувано на 19 Декември, 2016 - 17:20

от Димитър Николов - кмет на Община Буртас, относно: Вземане на решение за подписване на споразумение с „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД за стимулиране на полетите до Летище Бургас, извън летния сезон и/или за привличане на целогодишни полети

Последна промяна на: 19 Декември, 2016 - 17:20
Публикувано на 16 Декември, 2016 - 16:20

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Промяна на Решение по т. 27/Протокол №19 (29.11.2016г.) за определяне на представител на Община Бургас в Учредително събрание на Местна инициативна група Камено-Бургас (МИГ Камено-Бургас)

Последна промяна на: 19 Декември, 2016 - 13:43
Публикувано на 12 Декември, 2016 - 15:48

от д-р Христо Дечев Дечев - управител на "Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕООД, относно: Закупуване със собствени средства на дружеството на:
- нов компютър томограф с голям отвор на гентрито, подходящ за планиране на пациенти за лъчелечение (при радиохирургия), в комплект със
- средства за имобилизация на пациента при радиохирургия,
- 2D-матрица за измерване на плановете за радиохирургия
- зелени лазери и

Последна промяна на: 12 Декември, 2016 - 15:48
Публикувано на 6 Декември, 2016 - 14:22

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване на безвъзмездно, безсрочно право на строеж в полза на  Министерството на здравеопазването за изграждане на сграда за нуждите на ЦСМП-Бургас в УПИ ІІ в кв.4б по действащия ПУП-ПРЗ на ж.к. „Зорница“, гр.Бургас, представляващ ПИ с идентификатор 07079.601.238 по КККР на гр.Бургас

Последна промяна на: 6 Декември, 2016 - 14:22
Публикувано на 6 Декември, 2016 - 14:09

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци, приета от Общински съвет - Бургас, протокол №5, т.30 от 24.01.2008 г., изм. протокол №17 от 29.01.2009 г. протокол №17, т. 4 от 29.01.2009 г., протокол №44, т.6 от 20-25.01.2011 г., протокол №5, т.11 от 22.12.2011 г. протокол №31, т.4 от 17.12.2013 г., протокол №6, т.2 от 17.12.2015 г., протокол №17/27.09.2016 г.

Последна промяна на: 6 Декември, 2016 - 14:09
Публикувано на 5 Декември, 2016 - 16:36

от Димитър Николов - кмет на община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в с.о. "Батака", землище с. Твърдица, община Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддване, по реда на НРПУРОИВ

Последна промяна на: 12 Декември, 2016 - 10:17
Публикувано на 5 Декември, 2016 - 16:30

от Димитър Николов - кмет на община Бургас, относно: Отдаване под наем на самостоятелен обект - частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

Последна промяна на: 12 Декември, 2016 - 10:15
Публикувано на 5 Декември, 2016 - 16:28

от Димитър Николов - кмет на община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, блок №50 (450), вход 3(В), етаж 5, апартамент №59 (среден), на наемател, настанен по административен ред

Последна промяна на: 5 Декември, 2016 - 16:28
Публикувано на 5 Декември, 2016 - 16:19

от Димитър Николов - кмет на община Бургас, относно: Отдаване под наем на недвижим нежилищен имот - частна общинска собственост, преставляващ обособена част в сграда с административен адрес: гр. Бургас, кв. Банево, ул. "Хаджи Димитър" №13, на юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза - Сдружение "Съюз на пенсионерите - 2004 - Бургас"

Последна промяна на: 5 Декември, 2016 - 16:19
Публикувано на 5 Декември, 2016 - 16:15

от Димитър Николов - кмет на община Бургас, относно: Откриване на процедури за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовири - публична общинска собственост, чрез предоставянето им под наем

Последна промяна на: 12 Декември, 2016 - 10:18
Публикувано на 5 Декември, 2016 - 14:16

от Димитър Николов - кмет на община Бургас, относно: 1. Даване на съгласие за провеждане на обслужваща улица, предмет на Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/ от о.т.28, при кръстовището на ул.“Северна“ и ул.“Черна гора“ от съществуващата улична мрежа на кв.Долно Езерово до път BGS-1030 за обслужване на ПИ в границите на устройствена зона 4/Смф по ОУП на гр.Бургас, през ПИ с идентификатори 07079.6.1269, 07079.6.1294 и 07079.6.1308 по КК на гр.Бургас, общинска собственост.

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 6 Декември, 2016 - 15:09
Публикувано на 5 Декември, 2016 - 10:26

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за членство на Община Бургас в Европейска мрежа за културен туризъм (ECTN)

Последна промяна на: 5 Декември, 2016 - 10:26
Публикувано на 5 Декември, 2016 - 10:21

от Стамен Димитров Стамов - изпълнителен директор на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД, относно: Oпределяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД и определяне начина на гласуване на проекто-решенията

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 5 Декември, 2016 - 10:21
Публикувано на 5 Декември, 2016 - 10:16

от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение във връзка с обявяването на процедура „Развитие на социалното предприемачество” по Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” на ОПРЧР 2014-2020

Последна промяна на: 19 Декември, 2016 - 16:11
Публикувано на 5 Декември, 2016 - 09:55

от Димитър Николов - кмет на община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за трасе на довеждащ водопровод от УПИ УПИ I-2 /ПИ 07079.827.49 по КК на гр.Бургас/до УПИ I-119, /ПИ 07079.827.119 по КК на гр.Бургас/, м.827, кв.Долно Езерово, като съставна част на Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ по чл.150, ал.6 ЗУТ, преминаващ през ПИ ид. 07079.827.76 и ПИ ид.

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 12 Декември, 2016 - 10:15
Публикувано на 2 Декември, 2016 - 15:36

от Група общински съветници, относно: Провеждане на национална научна конференция на тема "Българските бежанци в нашата памет"

Последна промяна на: 2 Декември, 2016 - 15:36
Публикувано на 2 Декември, 2016 - 15:32

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на изменение на Подробен устройствен план -план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ І, отреден – „за озеленяване“, кв.132, по плана на РЦ, ж.к.„Меден Рудник“, гр.Бургас, ПИ идентификатор 07079.651.86 по КК на гр. Бургас, за преконфигуриране, с цел обособяване на крайуличен паркинг от о.т.815а до о.т.815б.

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 2 Декември, 2016 - 15:32

Страници

 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.