Докладни записки

Докладните записки се внасят за обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове.
Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината и общинските съветници.

Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета. Проекти на решения могат да внасят и зам.кметове на Общината, по въпроси свързани с ресора им. Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества се внасят и от управителите на търговските дружества.
Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването им.

Общ брой докладни записки: 1695
Публикувано на 13 Януари, 2017 - 10:56

от Ангел Димитров Божидаров - Зам. председател на групата общински съветници на ПП "НФСБ" и ПП "СЕК", относно: Провеждане на РИБЕН ФЕСТИВАЛ в гр. Бургас през втората седмица на м. септември

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 23 Януари, 2017 - 14:08
Публикувано на 13 Януари, 2017 - 10:49

от Ангел Димитров Божидаров - Зам. председател на групата общински съветници на ПП "НФСБ" и ПП "СЕК", относно: Изграждане на паркинги на територията на ж.к. "Възраждане" и ж.к. "Братя Миладинови"

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 13 Януари, 2017 - 10:49
Публикувано на 13 Януари, 2017 - 10:43

от Калояна Живкова Петкова - общински съветник от групата на ПП ГЕРБ, относно: Провеждане на конференция на тема "Да мислим екологично за бъдещето"

Последна промяна на: 13 Януари, 2017 - 10:43
Публикувано на 13 Януари, 2017 - 10:37

от Николай Асенов Тишев - общински съветник от БСП - Бургас, относно: Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на територията на услуги на територията  на Община Бургас

Последна промяна на: 23 Януари, 2017 - 10:15
Публикувано на 13 Януари, 2017 - 10:34

от Ангел Димитров Божидаров - Зам. председател на групата общински съветници на ПП "НФСБ" и ПП "СЕК", относно: Увеличаване на паркоместата на ул. "Копривщица" до ъгъла с ул "Батак" в ж.к. "Лазур"

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 13 Януари, 2017 - 10:34
Публикувано на 12 Януари, 2017 - 16:51

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  1. Разрешение на основание чл.124а, ал.1, чл.134, ал.1, т.1 и чл.134, ал.2, т.4, във връзка с чл.135, ал.5 и чл.136, ал.1 от ЗУТ, при условията на чл.16, ал.1 от ЗУТ за изготвяне на проект за изменение на ПУП-ПР за отстраняване на несъответствие между регулационните планове на зона „Г“ и зона „Д“ по плана на ж.р.„Меден Рудник“, гр. Бургас и промяна на плана за регулация за УПИ II, кв.82, по плана на зона „Г“, ж.р.„Меден Рудник“, гр.Бургас. 2.

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 12 Януари, 2017 - 16:51
Публикувано на 12 Януари, 2017 - 16:43

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ за предвиждане на нова обслужваща улица между кв.7 и кв.8 (ПИ 07079.660.457 по КК на гр. Бургас), по плана на ПЗ Победа, гр.Бургас. 2. Одобряване на задание за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ за предвиждане на нова обслужваща улица между кв.7 и кв.8 (ПИ 07079.660.457 по КК на гр. Бургас), по плана на ПЗ Победа, гр.Бургас

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 25 Януари, 2017 - 16:41
Публикувано на 12 Януари, 2017 - 16:36

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІI, в кв.25, по плана на ж.к.„Братя Миладинови“, гр.Бургас, с което се изменят регулационните граници и площта на УПИ ІI, при запазване на отреждането му - „за озеленяване и спорт“, като част от имота се придава към уличната регулация и се обособява като крайуличен паркинг

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 12 Януари, 2017 - 16:36
Публикувано на 12 Януари, 2017 - 16:33

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на план за улична регулация /ПУР/ и Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за провеждане на нова обслужваща улица с о.т.95 - о.т.95а - о.т.95б - о.т.95в - о.т.95г - о.т.95д - о.т.95е - о.т.95ж - о.т.95з, с крайулични паркинги, които са част от уличната регулация, по плана на ж.р.Меден Рудник – зона Г, гр.Бургас, обособяване на нов кв.40А,  с урегулиране в него на нови УПИ за поземлените имоти, отредени – „за жилищно строителство“, с предвиждан

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 17 Януари, 2017 - 15:58
Публикувано на 12 Януари, 2017 - 16:06

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на техническата инфраструктура –  кабел 20kV за захранване на трафопост тип БКТП в УПИ ІV-5204,  ПИ с идентификатор 07079.5.1535 по КК на гр.Бургас, в обхвата на устройствени зони 3/Оз и 5/Пп, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас (бивши масиви 51 и 52, землище кв.Долно Езерово, гр.Бургас)

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 12 Януари, 2017 - 16:06
Публикувано на 12 Януари, 2017 - 15:56

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешение на основание чл.124а, ал.1 за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с ид. 07079.825.469, 07079.825.472, 07079.825.473, 07079.825.474, 07079.825.12, 07079.6.1321, 07079.825.540, 07079.825.542, 07079.825.543, 07079.825.544, 07079.825.498, 07079.825.39, 07079.825.523, 07079.825.529, 07079.825.598 по КККР на  гр. Бургас, попадащи в строителните граници на кв. Долно Езерово, в устройствена зона 1/Жм, съгласно действащ ОУП на гр.

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 13 Януари, 2017 - 11:12
Публикувано на 12 Януари, 2017 - 15:42

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешаване изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ в границите на ПИ с идентификатор 07079.1.1473 за реализиране на инфраструктурен строеж- Подетап III.2.1.2 на строеж : “Укрепване свлачище кв.„Сарафово“ етап III-2” Брегоукрепителна дамба – ремонтни, възстановителни и довършителни работи – етап III.2.1.“ 2.

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 25 Януари, 2017 - 16:36
Публикувано на 12 Януари, 2017 - 15:10

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на изменение на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП-ПУР/, за трасе на нова велоалея, в обхват от о.т.623 и о.т.624 до о.т.18 и о.т.19, по плана на ПЗ„Север“, в съответствие с действащ ОУП на гр.Бургас и подробен  устройствен план – план за улична регулация /ПУП-ПУР/ за трасе на обслужваща улица и велоалея, в обхват от о.т.18 и о.т.19, по плана на ПЗ„Север“ до о.т.54, по плана на кв.Лозово, в предвиденото разширение на населеното място по одобрения ОУП

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 12 Януари, 2017 - 15:10
Публикувано на 12 Януари, 2017 - 14:57

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:   1. Разрешение на основание чл.62а, ал.3, т.2 от ЗУТ за промяна на предназначението на УПИ V-260, отреден – „за озеленяване“, кв.40A и част от УПИ III-264, УПИ V-264 и УПИ IX-264, отредени – „за озеленяване“, кв.33, по плана на ж.к.„Славейков“, гр.Бургас, за изграждане на елементи на техническата и пътна инфраструктура. 2.

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 12 Януари, 2017 - 14:57
Публикувано на 12 Януари, 2017 - 14:39

от общински съветници от Реформаторски блок, относно: Закупуване на система за определяне наличието на пестициди в храни, включително инсталиране, обучение и организиране на лаборатория за извършване на анализи

Последна промяна на: 12 Януари, 2017 - 14:39
Публикувано на 12 Януари, 2017 - 14:24

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП "Чистота еко", приет с Решение на Общински съвет Бургас от 28.10.2014 г. по т.16 /Протокол №42/, изменен и допълнен  с Решение на Общински съвет Бургас от 26.01.2017 г. по т.17 /Протокол №7/

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 20 Февруари, 2017 - 09:57
Публикувано на 12 Януари, 2017 - 14:18

от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Избор на управител на "Иновационни системи - Бургас" ЕООД

Последна промяна на: 12 Януари, 2017 - 14:18
Публикувано на 12 Януари, 2017 - 14:13

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешение на основание чл.124а, ал.1 и чл.136, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ и чл. 62а, ал.4 от ЗУТ за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/- План за регулация /ПР/ на обслужваща улица по о.т57 - о.т.58 – о.т.94 и План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на УПИ VIII, кв.23, с.Драганово, Община Бургас.

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 12 Януари, 2017 - 14:13
Публикувано на 12 Януари, 2017 - 14:08

от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Определяне размера на дивидента и разпределение на печалбата за 2016 г. на търговските дружества със сто процента участие на Община Бургас в капитала

Последна промяна на: 12 Януари, 2017 - 14:08
Публикувано на 12 Януари, 2017 - 14:02

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на промени в структурата на общинска администрация, утвърждаване числеността на персонала, годишния размер на средствата за работни заплати и разпределението му по месеци за 2017 г.

Последна промяна на: 12 Януари, 2017 - 14:02
Публикувано на 11 Януари, 2017 - 11:54

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас в извънредното общо събрание на акционерите на Професионален футболен клуб „Нефтохимик Бургас 1962“ АД, свикано на 03.02.2017 г. от 13.00 часа и определяне начина на гласуване на проекто-решенията, посочени в дневния ред

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 31 Януари, 2017 - 08:58
Публикувано на 9 Януари, 2017 - 09:46

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проект по мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“ по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020, финансирана  от Европейския фонд за морско дело и рибарство

Последна промяна на: 9 Януари, 2017 - 09:46
Публикувано на 4 Януари, 2017 - 12:12

от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет, относно: Конкурсна процедура за избор на обществен посредник, съгласно Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 4 Януари, 2017 - 12:13
Публикувано на 3 Януари, 2017 - 16:24

от Костантин Луков - председател на Общински съвет, относно: Избор на член на Комисията по чл.6, ал.1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас
 

Последна промяна на: 3 Януари, 2017 - 16:24
Публикувано на 19 Декември, 2016 - 17:20

от Димитър Николов - кмет на Община Буртас, относно: Вземане на решение за подписване на споразумение с „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД за стимулиране на полетите до Летище Бургас, извън летния сезон и/или за привличане на целогодишни полети

Последна промяна на: 19 Декември, 2016 - 17:20
Публикувано на 16 Декември, 2016 - 16:20

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Промяна на Решение по т. 27/Протокол №19 (29.11.2016г.) за определяне на представител на Община Бургас в Учредително събрание на Местна инициативна група Камено-Бургас (МИГ Камено-Бургас)

Последна промяна на: 19 Декември, 2016 - 13:43
Публикувано на 12 Декември, 2016 - 15:48

от д-р Христо Дечев Дечев - управител на "Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕООД, относно: Закупуване със собствени средства на дружеството на:
- нов компютър томограф с голям отвор на гентрито, подходящ за планиране на пациенти за лъчелечение (при радиохирургия), в комплект със
- средства за имобилизация на пациента при радиохирургия,
- 2D-матрица за измерване на плановете за радиохирургия
- зелени лазери и

Последна промяна на: 12 Декември, 2016 - 15:48
Публикувано на 6 Декември, 2016 - 14:22

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване на безвъзмездно, безсрочно право на строеж в полза на  Министерството на здравеопазването за изграждане на сграда за нуждите на ЦСМП-Бургас в УПИ ІІ в кв.4б по действащия ПУП-ПРЗ на ж.к. „Зорница“, гр.Бургас, представляващ ПИ с идентификатор 07079.601.238 по КККР на гр.Бургас

Последна промяна на: 6 Декември, 2016 - 14:22
Публикувано на 6 Декември, 2016 - 14:09

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци, приета от Общински съвет - Бургас, протокол №5, т.30 от 24.01.2008 г., изм. протокол №17 от 29.01.2009 г. протокол №17, т. 4 от 29.01.2009 г., протокол №44, т.6 от 20-25.01.2011 г., протокол №5, т.11 от 22.12.2011 г. протокол №31, т.4 от 17.12.2013 г., протокол №6, т.2 от 17.12.2015 г., протокол №17/27.09.2016 г.

Последна промяна на: 6 Декември, 2016 - 14:09
Публикувано на 5 Декември, 2016 - 16:36

от Димитър Николов - кмет на община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в с.о. "Батака", землище с. Твърдица, община Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддване, по реда на НРПУРОИВ

Последна промяна на: 12 Декември, 2016 - 10:17
Публикувано на 5 Декември, 2016 - 16:30

от Димитър Николов - кмет на община Бургас, относно: Отдаване под наем на самостоятелен обект - частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

Последна промяна на: 12 Декември, 2016 - 10:15
Публикувано на 5 Декември, 2016 - 16:28

от Димитър Николов - кмет на община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, блок №50 (450), вход 3(В), етаж 5, апартамент №59 (среден), на наемател, настанен по административен ред

Последна промяна на: 5 Декември, 2016 - 16:28
Публикувано на 5 Декември, 2016 - 16:19

от Димитър Николов - кмет на община Бургас, относно: Отдаване под наем на недвижим нежилищен имот - частна общинска собственост, преставляващ обособена част в сграда с административен адрес: гр. Бургас, кв. Банево, ул. "Хаджи Димитър" №13, на юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза - Сдружение "Съюз на пенсионерите - 2004 - Бургас"

Последна промяна на: 5 Декември, 2016 - 16:19
Публикувано на 5 Декември, 2016 - 16:15

от Димитър Николов - кмет на община Бургас, относно: Откриване на процедури за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовири - публична общинска собственост, чрез предоставянето им под наем

Последна промяна на: 12 Декември, 2016 - 10:18
Публикувано на 5 Декември, 2016 - 14:16

от Димитър Николов - кмет на община Бургас, относно: 1. Даване на съгласие за провеждане на обслужваща улица, предмет на Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/ от о.т.28, при кръстовището на ул.“Северна“ и ул.“Черна гора“ от съществуващата улична мрежа на кв.Долно Езерово до път BGS-1030 за обслужване на ПИ в границите на устройствена зона 4/Смф по ОУП на гр.Бургас, през ПИ с идентификатори 07079.6.1269, 07079.6.1294 и 07079.6.1308 по КК на гр.Бургас, общинска собственост.

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 6 Декември, 2016 - 15:09
Публикувано на 5 Декември, 2016 - 10:26

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за членство на Община Бургас в Европейска мрежа за културен туризъм (ECTN)

Последна промяна на: 5 Декември, 2016 - 10:26
Публикувано на 5 Декември, 2016 - 10:21

от Стамен Димитров Стамов - изпълнителен директор на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД, относно: Oпределяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД и определяне начина на гласуване на проекто-решенията

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 5 Декември, 2016 - 10:21
Публикувано на 5 Декември, 2016 - 10:16

от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение във връзка с обявяването на процедура „Развитие на социалното предприемачество” по Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” на ОПРЧР 2014-2020

Последна промяна на: 19 Декември, 2016 - 16:11
Публикувано на 5 Декември, 2016 - 09:55

от Димитър Николов - кмет на община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за трасе на довеждащ водопровод от УПИ УПИ I-2 /ПИ 07079.827.49 по КК на гр.Бургас/до УПИ I-119, /ПИ 07079.827.119 по КК на гр.Бургас/, м.827, кв.Долно Езерово, като съставна част на Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ по чл.150, ал.6 ЗУТ, преминаващ през ПИ ид. 07079.827.76 и ПИ ид.

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 12 Декември, 2016 - 10:15
Публикувано на 2 Декември, 2016 - 15:36

от Група общински съветници, относно: Провеждане на национална научна конференция на тема "Българските бежанци в нашата памет"

Последна промяна на: 2 Декември, 2016 - 15:36
Публикувано на 2 Декември, 2016 - 15:32

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на изменение на Подробен устройствен план -план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ І, отреден – „за озеленяване“, кв.132, по плана на РЦ, ж.к.„Меден Рудник“, гр.Бургас, ПИ идентификатор 07079.651.86 по КК на гр. Бургас, за преконфигуриране, с цел обособяване на крайуличен паркинг от о.т.815а до о.т.815б.

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 2 Декември, 2016 - 15:32
Публикувано на 2 Декември, 2016 - 15:22

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешаване изработване на ПУП - ПП за изграждане на стълб №35 и стълб №35А от ВЛ 110кV „Свобода“. 2. Одобряване на задание за изработване на ПУП - ПП за изграждане на стълб №35 и стълб №35А от ВЛ 110кV „Свобода“

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 2 Декември, 2016 - 15:22
Публикувано на 2 Декември, 2016 - 15:14

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ за УПИ XVIІ и УПИ XVIІІ, във връзка с изменение на ПУП-ПР за УПИ XVIІ, УПИ XVIІІ и УПИ XIX, кв.68 по плана на кв.Рудник – кв.Черно море, гр.Бургас, с цел промяна на регулационните граници между УПИ XVII и УПИ XVIII /общинска собственост/ за прекратяване на съсобственост по реда на чл36, ал.1, т.2 от ЗОС по отношение на 136м2 идеални части от УПИ XVIII, кв.68 по пазарна цена, определена от лицензиран оцените

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 2 Декември, 2016 - 15:14
Публикувано на 2 Декември, 2016 - 15:05

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1.

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 2 Декември, 2016 - 15:05
Публикувано на 2 Декември, 2016 - 09:23

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и поддържане на чистотата на територии за обществено ползване за 2017 г. 

Последна промяна на: 2 Декември, 2016 - 09:23
Публикувано на 2 Декември, 2016 - 08:42

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 1 Август, 2017 - 10:12
Публикувано на 28 Ноември, 2016 - 16:44

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на имот, собственост на "Бургасбус" ЕООД, чрез публично оповестен конкурс

Последна промяна на: 28 Ноември, 2016 - 16:44

Страници

 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.