Докладни записки

Докладните записки се внасят за обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове.
Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината и общинските съветници.

Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета. Проекти на решения могат да внасят и зам.кметове на Общината, по въпроси свързани с ресора им. Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества се внасят и от управителите на търговските дружества.
Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването им.

Общ брой докладни записки: 1487
Публикувано на 16 Май, 2016 - 16:05

от Чанка Коралска  - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" към Община Бургас, относно: Даване на съгласие за участие за изграждане на енергоспестяващо Улично осветление на комплексите "Славейков", "Изгрев" и "Зорница" с проектно предложение за частично финансиране по "Национален Доверителен Екофонд" и осигуряване на съфинансиране на проекта от страна на община Бургас

Последна промяна на: 30 Май, 2016 - 12:27
Публикувано на 16 Май, 2016 - 16:00

от Георги Дражев Атанасов - зам.председател на Общински съвет - Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона

Последна промяна на: 30 Май, 2016 - 12:25
Публикувано на 16 Май, 2016 - 15:51

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отправяне на искане до Министерски съвет на Република България чрез Областен управител на Област Бургас за безвъзмездно предоставяне в собственост на Община Бургас на сграда с идентификатор №07079.619.18.9 по КККР, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК.

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 16 Май, 2016 - 15:55
Публикувано на 16 Май, 2016 - 15:40

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2016г. и отдаване под наем на самостоятелни обекти –  частна общинска собственост,  чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

Последна промяна на: 16 Май, 2016 - 15:42
Публикувано на 16 Май, 2016 - 15:34

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предложение за приемане на решение за отправяне на искане за безвъзмездно предоставяне в собственост от страна на Държавата на имот-държавна собственост, находящ се в парк „Изгрев“, в ж.к.“Изгрев“, гр.Бургас, представляващ УПИ ІІІ в кв.19 по актуализирания ПУП-ПРЗ на комплекса

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 25 Май, 2016 - 12:27
Публикувано на 16 Май, 2016 - 15:30

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на ПГ по дървообработване „Георги Кондолов” безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.Бургас, кв.Победа, ул.”Байкал” №9, представляващ помещения №№ 10, 11, 13, с обща полезна площ от 403 кв.м.

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 16 Май, 2016 - 15:30
Публикувано на 16 Май, 2016 - 15:24

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допускане поправка на очевидна фактическа грешка в решение на Общински съвет – Бургас, прието по т. 38 от дневния ред на проведеното на 29.03.2016 г. заседание (Протокол № 9)

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 16 Май, 2016 - 15:24
Публикувано на 16 Май, 2016 - 15:17

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ХV-592, кв.22 по ПУП-ПРЗ на ж.к.“Лазур“, гр.Бургас.

Последна промяна на: 16 Май, 2016 - 15:17
Публикувано на 14 Май, 2016 - 14:35

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

Последна промяна на: 25 Май, 2016 - 12:32
Публикувано на 14 Май, 2016 - 11:29

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Приемане на отчета за дейността на Общински съвет по наркотични вещества през 2015 г. и избор на представител на Общински съвет - Бургас, който да бъде включен като член в състава на консултативния орган.

Последна промяна на: 14 Май, 2016 - 11:29
Публикувано на 14 Май, 2016 - 11:16

от д-р Бойко Миразчийски - зам.-председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности при Общински съвет Бургас и на Комисията по чл. 4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас, относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 25 Май, 2016 - 12:34
Публикувано на 14 Май, 2016 - 11:06

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на кабелна линия 20kV от ПИ с идентификатор 07079.3.1666 по КК на гр.Бургас до ПИ с идентификатор 07079.3.1929 по КК на гр.Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.3.1704 и 07079.3.1716 по КК на гр.Бургас, в обхвата на устройствени зони 12/Смф и 8/Пп съгласно действащ ОУП на гр.Бургас, в предвидено разширение на населеното място (масив 146 в местност „Мадика“, землище гр.Бургас)

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 14 Май, 2016 - 11:06
Публикувано на 14 Май, 2016 - 10:31

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 14 Май, 2016 - 10:31
Публикувано на 14 Май, 2016 - 09:33

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Култура и образование", относно: Изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет - Бургас

Последна промяна на: 14 Май, 2016 - 09:33
Публикувано на 13 Май, 2016 - 16:02

от Панайот Василев Жечков - Председател на Комисията по чл.9 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община, относно: Избор на обществен посредник

Последна промяна на: 27 Май, 2016 - 11:44
Публикувано на 13 Май, 2016 - 10:58

от Станислав Райков Андреев - общински съветник, относно: Отмяна на взето Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.52, в частта на подточка 2 от дневния ред на проведеното на 29.03.2016 г. заседание (Протокол №9)

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 13 Май, 2016 - 10:58
Публикувано на 13 Май, 2016 - 10:52

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на идеални части от недвижим имот, частна общинска собственост, с идентификатор 07079.613.378 по Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Бургас, съответстващи на притежавани идеални части от правото на строеж върху посочения поземлен имот, по реда на чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост (ЗОС)

Последна промяна на: 13 Май, 2016 - 10:52
Публикувано на 13 Май, 2016 - 10:31

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Изменение на Решение на Общински съвет-Бургас по т.13.2, взето на заседание, проведено на 23.06.2015г. /Протокол №53/ за изграждане на сграда за нуждите на Центъра за спешна медицинска помощ-Бургас в УПИ І в кв.4 по действащия ПУП-ПРЗ на ж.к. „Зорница“, гр.Бургас чрез учредяване безвъзмездно право на строеж в полза на  Министерството на здравеопазването

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 25 Май, 2016 - 12:26
Публикувано на 13 Май, 2016 - 10:25

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ул."Св.П.Евтимий" №103, ет.1, ап.2, на наемател, настанен по административен ред
 

Последна промяна на: 25 Май, 2016 - 12:30
Публикувано на 12 Май, 2016 - 10:11

от Тодор Димитров Ангелов - общински съветник, относно: Наименуване на централна автобусна спирка

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 17 Май, 2016 - 16:06
Публикувано на 11 Май, 2016 - 11:38

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отправяне на искане до Министерския съвет на Република България за безвъзмездно предоставяне на войскови терени, в землището на с. Равнец, гр. Бургас с отпаднало предназначение

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 11 Май, 2016 - 11:38
Публикувано на 11 Май, 2016 - 11:30

от Руска Бояджиева - зам.-кмет "Европейски политики, околна среда", относно: Кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ от Националният доверителен екофонд по Инвестиционната програма за климата за насърчаване използването на електромобили

Последна промяна на: 12 Май, 2016 - 11:13
Публикувано на 9 Май, 2016 - 16:43

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допускане изменение на ПУП-ПРЗ в обхвата на УПИ IV-76, V-76 и VI-общ, кв. по плана на ж.к."Славейков"

Последна промяна на: 30 Май, 2016 - 13:56
Публикувано на 9 Май, 2016 - 13:56

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Свикване на извънредна сесия и вземане на решение за определяне представител на Община Бургас в общо събрание на акционерите на „МБАЛ- Бургас” АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 11 Май, 2016 - 11:44
Публикувано на 9 Май, 2016 - 09:41

от Красимир Иванов Стойчев- за кмет на Община Бургас, на основание Заповед №1191/04.05.2016г. на Кмета на Община Бургас, относно: Поправка на явна фактическа грешка на докладна записка вх.№08-00-4516/14.03.2016г. на Общински съвет - Бургас

Последна промяна на: 12 Май, 2016 - 09:16
Публикувано на 5 Май, 2016 - 15:28

от Димитър Николов - кмет на община Бургас, относно: Заявление за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от находище "Изворище", с.Изворище, Община Бургас

Последна промяна на: 25 Май, 2016 - 12:35
Публикувано на 3 Май, 2016 - 10:12

от Антон Коджабашев и Тодор Ангелов - общински съветници, относно: Поставяне на паметна плоча на ул. "Вола" №1, Дом на писателя

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 3 Май, 2016 - 10:13
Публикувано на 25 Април, 2016 - 16:36

от Калчо Белов - председател на Постоянната комисия по младежта и спорта, както и от група съветници по приложен списък, относно: Приемане на решение за безвъзмездно придобиване от Община Бургас на акции до размер на 51% от капитала на "Професионален футболен клуб Нефтохимик Бургас 1962", ЕИК 203123031 и участие на Община Бургас като акционер в дружеството

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 25 Април, 2016 - 16:36
Публикувано на 25 Април, 2016 - 15:28

от Димитър Николов - кмет на община Бургас, относно: Определяне характера на собствеността на УПИ ІІ, в кв. 15б, по ПУП-ПРЗ на ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас и одобряване споразумение за сътрудничество и съвместна дейност

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 25 Април, 2016 - 15:28
Публикувано на 22 Април, 2016 - 11:18

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 07079.612.219 по КК на гр.Бургас, по реда на  чл. 35, ал. 3 от ЗОС

Последна промяна на: 16 Май, 2016 - 16:15
Публикувано на 21 Април, 2016 - 10:10

от Димитър Николов- кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на изменение на Подробен устройствен план - Парцеларен план за корекция на трасето на река Отманлийска, землище кв. Крайморие, попадащо в обхвата на устройствени зони 07079/83, 07079/83а, 07079/84 и 07079/88, по одобрения ОУП на гр. Бургас

Последна промяна на: 21 Април, 2016 - 10:14
Публикувано на 15 Април, 2016 - 14:42

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ X-95  и УПИ XI-80, кв. 2 и УПИ ХLI-95, кв.16, по плана на кв. Крайморие

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 30 Май, 2016 - 13:37
Публикувано на 12 Април, 2016 - 17:11

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обособена част от имот публична общинска собственост, чрез провеждане на публично оповестен конкурс

Последна промяна на: 14 Април, 2016 - 16:34
Публикувано на 12 Април, 2016 - 15:02

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Култура и образование", относно: Отдаване под наем на обособена част от имот публична общинска собственост, чрез публично оповестен конкурс

Последна промяна на: 13 Април, 2016 - 10:22
Публикувано на 11 Април, 2016 - 17:21

от Даниела Веселинова Иванова-Алексиева, управител на дружество „Иновационни системи – Бургас“ ЕООД, относно: Участие в открита процедура за конкурентен подбор на проекти по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“

Последна промяна на: 12 Април, 2016 - 08:37
Публикувано на 11 Април, 2016 - 16:45

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", при Община Бургас, относно: Избор на управител на "ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР I - БУРГАС"  ЕООД

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 12 Април, 2016 - 10:04
Публикувано на 11 Април, 2016 - 16:41

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", при Община Бургас, относно: Избор на управител на "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I - БУРГАС"  ЕООД

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 12 Април, 2016 - 15:43
Публикувано на 11 Април, 2016 - 16:38

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", при Община Бургас, относно:  Избор на управител на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР II - БУРГАС“ ЕООД

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 12 Април, 2016 - 15:51
Публикувано на 11 Април, 2016 - 16:35

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", при Община Бургас, относно:  Избор на управител на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР III - БУРГАС“ ЕООД.

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 19 Април, 2016 - 13:43
Публикувано на 11 Април, 2016 - 14:55

от Стамен Димитров Стамов - изпълнителен директор на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД, относно: Oпределяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД и определяне начина на гласуване на проекто-решенията

Последна промяна на: 12 Април, 2016 - 11:22
Публикувано на 11 Април, 2016 - 14:45

от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет и председател на Комисията за провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти, относно:Допълване на План-програма за работата на Комисията за провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти и Списъка с обекти за приватизация съгласно чл.1, ал.2, т.6; чл.3, ал.2 и чл.3, ал.3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК)

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 11 Април, 2016 - 14:45
Публикувано на 11 Април, 2016 - 12:22

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Приемане на Наредба за изменениe и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета с решение на Общински съвет - Бургас, протокол №44, т.1 от 19.03.2003 г.

Последна промяна на: 12 Април, 2016 - 11:31
Публикувано на 11 Април, 2016 - 12:14

от Радостин Апостолов Панайотов - управител на "Бургасинвест" ООД, относно: Определяне на представител на Община Бургас в общото събрание на съдружниците на "Бургасинвест" ООД и определяне начина на гласуване на проекто-решенията 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 12 Април, 2016 - 11:05
Публикувано на 11 Април, 2016 - 11:58

от Константин Бачийски - председател на Временна комисия за проучване и оценка на текущото състояние на ПСФК "Черноморец", относно: Отчет за дейността и удължаване срока на Временна комисия за проучване и оценка на текущото състояние на ПСФК "Черноморец"

Последна промяна на: 12 Април, 2016 - 11:45
Публикувано на 11 Април, 2016 - 11:44

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обработваеми земеделски земи - общинска собственост, на територията на Община Бургас, по реда на чл. 24а, ал. 6, т. 2 от ЗСПЗЗ, за текущата 2015/2016 стопанска година

Последна промяна на: 12 Април, 2016 - 11:59
Публикувано на 11 Април, 2016 - 11:36

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Гарантиране на устойчивост по проект по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020, Приоритетна ос 3: „Регионална образователна инфраструктура“, компонент 2 „Спортни училища“, Наименование на процедурата: BG16RFOP001-3.001 ”Култура и спорт в училище“ 

Последна промяна на: 12 Април, 2016 - 12:15

Страници

 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.