Докладни записки

Докладните записки се внасят за обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове.
Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината и общинските съветници.

Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета. Проекти на решения могат да внасят и зам.кметове на Общината, по въпроси свързани с ресора им. Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества се внасят и от управителите на търговските дружества.
Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването им.

Общ брой докладни записки: 1696
Публикувано на 14 Март, 2016 - 15:39

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД - гр. Пловдив за изграждане на 2 броя нови трафопостове в имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ I-16 в к.113 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.609.16 по КККР на гр. Бургас

Последна промяна на: 16 Март, 2016 - 14:58
Публикувано на 14 Март, 2016 - 15:31

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на 2 броя каси за продажба на автобусни билети в сградата на "Автогара Юг", чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

Последна промяна на: 14 Март, 2016 - 15:31
Публикувано на 14 Март, 2016 - 15:23

от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД - гр. Пловдив за изграждане на нов трафопост в имот - публична общинска собственост, представляващ УПИ I в кв. 139 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.611.1 по КККР на гр. Бургас
 

Последна промяна на: 16 Март, 2016 - 14:56
Публикувано на 14 Март, 2016 - 15:13

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се във в.з.Минерални бани, землище кв.Ветрен, гр. Бургас
 

Последна промяна на: 14 Март, 2016 - 15:13
Публикувано на 14 Март, 2016 - 15:02

от Красимир Иванов Стойчев - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед  №622/10.03.2016г. на Кмета на Община Бургас, относно: Продажба чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване на поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІІ-333 по ПУП-ПРЗ за поземлен имот №000333, масив 78, местност „Вая кайряк“, землище гр. Българово, за „Бизнес-индустриална зона гр. Българово“, Община Бургас

Последна промяна на: 14 Март, 2016 - 15:02
Публикувано на 14 Март, 2016 - 14:54

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ж.к.“Братя Миладинови“, бл. 41, вход 2, етаж 5, апартамент № 38, на наемател, настанен по административен ред

Последна промяна на: 14 Март, 2016 - 14:54
Публикувано на 14 Март, 2016 - 14:36

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Извършване на замяна на имот, собственост на физическо лице, подлежащ на отчуждаване, с имот, частна общинска собственост, по реда на чл.21 ,ал.4, предл. второ и ал.5 от Закона за общинската собственост /ЗОС/

Последна промяна на: 14 Март, 2016 - 14:36
Публикувано на 14 Март, 2016 - 14:15

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Обявяване за публична общинска собственост на недвижими имоти, безвъзмездно предоставени на Община Бургас от Българската Държава.

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 14 Март, 2016 - 14:17
Публикувано на 14 Март, 2016 - 14:04

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допълнение на Решение по т.17 от проведеното на 26.11.2015 г. (Протокол № 3), заседание на Общински съвет – Бургас.

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 16 Март, 2016 - 10:02
Публикувано на 14 Март, 2016 - 13:57

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІІ-222 в кв.15А по актуализирания ПУП-ПРЗ на ж.к.„Славейков“, гр.Бургас, чрез провеждане на публичен търг

Последна промяна на: 14 Март, 2016 - 13:57
Публикувано на 14 Март, 2016 - 13:49

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ул.„Л.Каравелов“№12, вх.2, ет.7, ап.13, на наемател, настанен по административен ред

Последна промяна на: 14 Март, 2016 - 16:16
Публикувано на 12 Март, 2016 - 15:10

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на помещения за временно ползване за нуждите на Вечерна гимназия "Захари Стоянов" - Бургас на територията на СОУ "Д. Дебелянов" - Бургас

Последна промяна на: 22 Март, 2016 - 16:46
Публикувано на 12 Март, 2016 - 15:04

от Димитър Николов- кмет на Община Бургас, относно: Откриване на нова Целодневна детска градина (ЦДГ) №33 ”Пролетна дъга”- с. Маринка с филиал в село Извор и преобразуване на Целодневна детска градина (ЦДГ) “Ракета“ – село Твърдица във филиал на Целодневна детска градина (ЦДГ) №11 „Чайка“ - град Бургас

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 12 Март, 2016 - 15:04
Публикувано на 12 Март, 2016 - 14:53

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на средства на изявени ученици за участие в международни проекти и състезания

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 12 Март, 2016 - 14:53
Публикувано на 12 Март, 2016 - 14:33

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на канализационен колектор /тласкател/ от УПИ І-312, отреден „за ПСОВ“, в землището на кв.Рудник, гр.Бургас, до УПИ ІІ-136, отреден „за ПСОВ“, в землището на кв.Ветрен, гр.Бургас

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 28 Март, 2016 - 10:54
Публикувано на 12 Март, 2016 - 13:34

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Гарантиране на устойчивост по проект по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020, приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, процедура BG16RFOP001-1.001-39 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“

Последна промяна на: 12 Март, 2016 - 13:34
Публикувано на 12 Март, 2016 - 13:29

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на разрешение за промяна на предназначението на част от УПИ II, отреден – „за озеленяване и спорт“, в кв.25, по плана на ж.к.„Братя Миладинови“, гр.Бургас, с цел организиране на паркинг за краткотрайно пребиваване на автомобили и осигуряване на по-добро комуникационно-транспортно обслужване, в територията около ОУ„Братя Миладинови“

Последна промяна на: 21 Март, 2016 - 11:33
Публикувано на 12 Март, 2016 - 13:23

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на изменение на ПУП-ПУР , в частта от надлез над „Товарна ЖП гара“ /о.т.509, о.т.508/ до връзка с бул.„Т.Александров“ /о.т.300, о.т.303/ и пристанище „Запад“ /о.т.314,о.т.354/, в обхвата на границите на квартали 25, 25А, 26, 32, 33, 38, 46, 51, 52, 56, 58 и 59, по плана на ПЗ„Север“, гр.Бургас.

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 28 Март, 2016 - 10:56
Публикувано на 12 Март, 2016 - 12:01

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на изменение на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП-ПУР/ на обслужваща улица в обхват на о.т.666-о.т.742c-о.т.742b-о.т.742a между кв.49 и кв.50 по действащ ПУП-ПУР на ПЗ“Север“, гр.Бургас в границите на устройствена зона 2/Смф1 по ОУП на гр.Бургас

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 23 Март, 2016 - 10:17
Публикувано на 12 Март, 2016 - 11:51

от Чанка Коралска - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Придобиване на сервитут в поземлен имот с идентификатор 07079.11.264 по КККР на гр. Бургас, собственост на Сливенска митрополия - Българска православна църква, засегнат от трасе на външен водопровод от точка на водовземане от магистрален водопровод "Ясна поляна" до с. Маринка, с. Твърдица и с. Димчево - Първи етап

Последна промяна на: 31 Март, 2016 - 16:51
Публикувано на 12 Март, 2016 - 11:31

от Красимир Иванов Стойчев - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед  №622/10.03.2016г. на Кмета на община Бургас, относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2016г. и отдаване под наем на на имоти - публична общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 

Последна промяна на: 14 Март, 2016 - 16:19
Публикувано на 12 Март, 2016 - 11:20

от Красимир Иванов Стойчев - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед  №622/10.03.2016г. на Кмета на община Бургас, относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2016г. и отдаване под наем на самостоятелен обект, разположен в подлез „МБАЛ“ на бул.„Стефан Стамболов” в гр.Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

Последна промяна на: 14 Март, 2016 - 11:58
Публикувано на 12 Март, 2016 - 10:40

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Определяне цени на билети за изложба с работно заглавие "История на парите по българските земи"

Последна промяна на: 12 Март, 2016 - 10:40
Публикувано на 12 Март, 2016 - 10:36

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, блок №48, етаж 6 (жилищен), апартамент №39, на наемател, настанен по административен ред

Последна промяна на: 12 Март, 2016 - 10:36
Публикувано на 12 Март, 2016 - 10:30

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, блок №48, етаж 2 (жилищен), апартамент №10, на наемател, настанен по административен ред

Последна промяна на: 12 Март, 2016 - 10:30
Публикувано на 12 Март, 2016 - 10:21

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

Последна промяна на: 12 Март, 2016 - 10:21
Публикувано на 12 Март, 2016 - 10:15

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ обособен обект на І-ви етаж от двуетажна масивна сграда, построена в УПИ ІІІ, кв.8 по плана на с.Миролюбово, Община Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

Последна промяна на: 12 Март, 2016 - 10:15
Публикувано на 12 Март, 2016 - 10:09

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на неурегулирани поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в с.о. „Черниците- Училищното“, землище с. Маринка, Община Бургас. чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, по реда на НРПУРОИВ

Последна промяна на: 12 Март, 2016 - 10:10
Публикувано на 12 Март, 2016 - 09:59

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обработваеми земеделски земи –общинска собственост, в землищата на територията на Община Бургас, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване по реда на НРПУРОИВ

Последна промяна на: 12 Март, 2016 - 09:59
Публикувано на 12 Март, 2016 - 09:54

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД – гр.Пловдив за изграждане на трафопост в имот – частна общинска собственост.

Последна промяна на: 12 Март, 2016 - 09:54
Публикувано на 12 Март, 2016 - 09:37

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ж.р.“Меден Рудник”, блок №13(413), вход 3, етаж 8, апартамент №14 (ляв), на наематели, настанени по административен ред

Последна промяна на: 12 Март, 2016 - 09:37
Публикувано на 12 Март, 2016 - 09:09

от група общински съветници, относно: Провеждане на рибен фестивал

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 12 Март, 2016 - 09:09
Публикувано на 11 Март, 2016 - 15:37

от Руска Бояджиева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на новоизградените обекти по проект „Интегриран проект за управление на питейните и отпадъчни води в кв.Горно Езерово, гр.Бургас“, собственост на Община Бургас, на оператора „ВиК“ ЕАД Бургас за стопанисване, поддържане и експлоатация, за срокът на договора подписан между Асоциация по ВиК и „ВиК“ ЕАД Бургас 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 28 Март, 2016 - 16:36
Публикувано на 11 Март, 2016 - 15:24

от Стамен Димитров Стамов - изпълнителен директор на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията

Последна промяна на: 11 Март, 2016 - 15:24
Публикувано на 11 Март, 2016 - 14:50

от д-р Христо Дечев Дечев - управител на „Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕООД, относно: За даване на разрешение за позициониране на мобилен ПЕТ-КТ до североизточната част на сградата на Диагностично-консултативен блок на „КОЦ-Бургас” ЕООД

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 11 Март, 2016 - 14:50
Публикувано на 11 Март, 2016 - 14:34

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Павлина Станчева Тодорова за съпруга й Йордан Тодоров Тодоров

Последна промяна на: 11 Март, 2016 - 14:36
Публикувано на 11 Март, 2016 - 14:15

от Руска Бояджиева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Участие на Община Бургас като партньор в проектно предложение с работно заглавие „Смекчаване въздействието на климатичните промени, чрез намаляване влиянието на топлинните острови в градската среда“ по Първата покана на Програма за транснационално сътрудничество Интеррег „Балкани – Средиземно море“ 2014 - 2020

Последна промяна на: 11 Март, 2016 - 14:15
Публикувано на 11 Март, 2016 - 13:52

от Руска Бояджиева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение с работно заглавие „Подобряване на околната среда чрез прилагане на мерки за редуциране замърсяването с  Фини прахови частици /Clean Heating for Clean Air“/ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за транснационално сътрудничество ИНТЕРЕГ „Балкани – Средиземно море“, Приоритетна ос 2 “Околна среда“, Специфична цел 2.2.

Последна промяна на: 11 Март, 2016 - 13:53
Публикувано на 11 Март, 2016 - 12:06

от Руска Бояджиева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Участие на Община Бургас като партньор в проектно предложение с работно заглавие „Лаборатория за сини и зелени общности“ по Първата покана на Програма за транснационално сътрудничество Интеррег „Балкани – Средиземно море“ 2014 - 2020

Последна промяна на: 11 Март, 2016 - 12:06
Публикувано на 11 Март, 2016 - 11:52

от Станислав Райков Андреев - общински съветник на Община Бургас, относно: Искане от Васил Ангелов Илчев - Председател УС на НЧ "Възраждане - 1927", кв. Рудник, гр. Бургас, във връзка с кандидатстване на повереното му читалищно заведение по Програма за Трансгранично сътрудничество България-Турция

Последна промяна на: 11 Март, 2016 - 14:48
Публикувано на 11 Март, 2016 - 11:49

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Провеждане на процедура за доброволна акредитация на „Диагностично-консултативен център II – Бургас“ ЕООД за цялостната медицинска дейност, отделните медицински дейности и за възможностите за обучение на студенти и специализанти

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 11 Март, 2016 - 11:49
Публикувано на 11 Март, 2016 - 11:40

от Красимир Стойчев - зам.-кмет на Община Бургас по "Финанси, бюджет и икономика", относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет - Бургас

Последна промяна на: 11 Март, 2016 - 11:44
Публикувано на 11 Март, 2016 - 11:07

от Калчо Белов - общински съветник от ПП ГЕРБ и Антон Коджабашев - общински съветник от ПП АБВ, относно: Промени в Наредбата за финансово подпомагане на бургаски спортни клубове

Последна промяна на: 11 Март, 2016 - 11:09
Публикувано на 10 Март, 2016 - 16:11

от Руска Бояджиева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Финансиране на проекти за  надграждане и подобряване на системата за управление на отпадъците в Община Бургас

Последна промяна на: 10 Март, 2016 - 16:11
Публикувано на 10 Март, 2016 - 16:07

от Руска Бояджиева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Бургас за периода 2016 – 2020 г.

Последна промяна на: 10 Март, 2016 - 16:07
Публикувано на 10 Март, 2016 - 12:03

от Красимир Стойчев - зам.-кмет на Община Бургас по "Финанси, бюджет и икономика", относно: Избор на управител на „Дезинфекционна станция - Бургас“ ЕООД 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 10 Март, 2016 - 12:03
Публикувано на 10 Март, 2016 - 11:47

от Красимир Стойчев - зам.-кмет на Община Бургас по "Финанси, бюджет и икономика", относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона и приемане на схеми за въвеждане в експлоатация на участъци от Зоната за паркиране

Последна промяна на: 23 Март, 2016 - 16:23

Страници

 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.