Докладни записки

Докладните записки се внасят за обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове.
Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината и общинските съветници.

Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета. Проекти на решения могат да внасят и зам.кметове на Общината, по въпроси свързани с ресора им. Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества се внасят и от управителите на търговските дружества.
Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването им.

Общ брой докладни записки: 1592
Публикувано на 25 Януари, 2016 - 12:07

от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Придобиване от Община Бургас, чрез дарение, правото на собственост върху недвижим имот - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.825.416.1.1 по КККР на кв. Долно Езерово, гр. Бургас с площ от 49,26 кв.м и самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.825.60.1.6 с площ от 49,26 кв.м. по КККР на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, собственост на "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас"АД

Последна промяна на: 25 Януари, 2016 - 16:56
Публикувано на 25 Януари, 2016 - 12:04

от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на Регионален инспекторат по образованието /РИО/ - гр.Бургас за срок от 10/десет/ години на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ двуетажна масивна нежилищна сграда с административен адрес: гр. Бургас, ул."Черноморска" №11

Последна промяна на: 25 Януари, 2016 - 16:56
Публикувано на 25 Януари, 2016 - 12:00

Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване на „Дезинфекционна станция – Бургас“ ЕООД върху недвижим имот - частна общинска собственост.

Последна промяна на: 25 Януари, 2016 - 16:55
Публикувано на 25 Януари, 2016 - 11:51

от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне за безвъзмездно  управление на недвижими имоти – общинска собственост на Дирекция „Бюро по труда“ – Бургас.

Последна промяна на: 25 Януари, 2016 - 11:51
Публикувано на 25 Януари, 2016 - 11:46

от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез извършване на доброволна делба на поземлени имоти с идентификатор 07079.4.974, 07079.4.975 и 07079.4.976 по одобрените КККР на гр.Бургас

Последна промяна на: 25 Януари, 2016 - 16:55
Публикувано на 25 Януари, 2016 - 11:40

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Изменение на решение  на Общински съвет - Бургас по т.28 от дневния ред на заседание  3, проведено на 26.11.2015 г. във връзка с конкурса за избор на управител на "Дентален център I -Бургас" ЕООД

Последна промяна на: 25 Януари, 2016 - 16:55
Публикувано на 19 Януари, 2016 - 14:10

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне под наем на самостоятелен обект в сграда, частна общинска собственост, на Сдружение „СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМАНДОСИ“ (СБК) - гр.София.

Последна промяна на: 9 Февруари, 2016 - 11:06
Публикувано на 19 Януари, 2016 - 13:59

от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас, относно: 1. Одобряване на задание и разрешаване изработване на подробен  устройствен план – парцеларен план /ПУП – ПП/ на нова пътна връзка и трасета на елементите на техническата инфраструктура, с обхват от път ІІІ-6008 - Българово – Камено до обслужваща улица, част от плана за регулация на Бизнес - индустриална зона Българово, с трасе от о.т.222 – о.т.257 - о.т.258 - о.т.259 - о.т.260  - о.т.261 -  о.т.262 - о.т.263 - о.т.264 до о.т.265.     2.

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 19 Януари, 2016 - 14:31
Публикувано на 18 Януари, 2016 - 11:16

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Отдаване под наем на част от имот - общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване

Последна промяна на: 8 Февруари, 2016 - 17:01
Публикувано на 18 Януари, 2016 - 11:13

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, бл. 106, вх. 1, ет. 8, ап. 23, на наемател, настанен по административен ред

Последна промяна на: 18 Януари, 2016 - 11:14
Публикувано на 18 Януари, 2016 - 11:09

от Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №65/11.01.2016 г., относно: Обявяване на новоизграден обект „Амбулатория за първична извънболнична и дентална помощ и аптека за готови лекарствени форми“ с административен адрес: гр.Бургас, кв.Крайморие, ул.„Вълнолом“ № 8 за недвижим имот – публична общинска собственост и отдаване под наем на част от помещенията в описаната сграда, чрез публичен търг с тайно наддаване

Последна промяна на: 18 Януари, 2016 - 11:11
Публикувано на 18 Януари, 2016 - 11:07

от Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №65/11.01.2016 г., относно: Предоставяне на помещение, частна общинска собственост за временно и безвъзмездно ползване на Националната комисия за борба с трафика на хора

Последна промяна на: 15 Февруари, 2016 - 09:56
Публикувано на 12 Януари, 2016 - 14:25

от Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №65/11.01.2016 г., относно: Частична отмяна на решение №45-11/16.12.2014 г. относно одобряване на изменение на ОУП на гр. Бургас

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 12 Януари, 2016 - 15:56
Публикувано на 12 Януари, 2016 - 10:14

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне представител на Община Бургас в Общото събрание на съдружниците на "БУРГАСИНВЕСТ" ООД и определяне начина на гласуване на проекто-решенията

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 12 Януари, 2016 - 14:28
Публикувано на 12 Януари, 2016 - 10:12

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване на еднолично дружество с ограничена отговорност "Иновационни системи" ЕООД

Последна промяна на: 12 Януари, 2016 - 14:29
Публикувано на 11 Януари, 2016 - 16:05

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ж.к.“Изгрев”, бл.№48, вх.№5, ет.№6 апартамент-среден, на наемател, настанен по административен ред

Последна промяна на: 12 Януари, 2016 - 11:53
Публикувано на 11 Януари, 2016 - 15:47

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ж.к.“Изгрев”, бл.72, вх.3, ет.6, ап.№16-ляв, на наемател, настанен по административен ред

Последна промяна на: 12 Януари, 2016 - 11:59
Публикувано на 11 Януари, 2016 - 14:51

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет - Бургас

Последна промяна на: 11 Януари, 2016 - 14:51
Публикувано на 11 Януари, 2016 - 14:41

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване на поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІХ-333 в масив 78, местност „Вая кайряк“, землище гр. Българово, съгласно одобрен ПУП-ПРЗ на „Бизнес индустриална зона гр. Българово“, Община Бургас

Последна промяна на: 11 Януари, 2016 - 14:41
Публикувано на 11 Януари, 2016 - 13:50

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Изменение на Решение на ОС за учредяване на безвъзмездно право на строеж в имот общинска собственост, находящ се Районен център, ж. р. Меден Рудник, гр. Бургас в полза  на Министерство на вътрешните работи  за изграждане на сграда на РУ “Полиция“ към ОД на МВР - Бургас

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 11 Януари, 2016 - 13:50
Публикувано на 11 Януари, 2016 - 13:36

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 11 Януари, 2016 - 13:36
Публикувано на 11 Януари, 2016 - 11:31

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Заявление за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Бургаски минерални бани“, кв. Ветрен, гр. Бургас

Последна промяна на: 11 Януари, 2016 - 11:31
Публикувано на 11 Януари, 2016 - 11:20

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ж.к.“Славейков”, блок №17, вход 2, етаж 3, апартамент №7 (ляв), на наематели, настанени по административен ред

Последна промяна на: 12 Януари, 2016 - 12:04
Публикувано на 11 Януари, 2016 - 10:59

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на движими  вещи, собственост на Община Бургас

Последна промяна на: 11 Януари, 2016 - 10:59
Публикувано на 11 Януари, 2016 - 10:41

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас в общото събрание на Асоциацията по ВиК и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 11 Януари, 2016 - 10:41
Публикувано на 11 Януари, 2016 - 09:24

от д-р Христо Дечев Дечев - управител на "Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД, относно: Искане на допълнителни средства за закупуване на резервна част за компютър томограф Siemens Somatom 16

Последна промяна на: 11 Януари, 2016 - 09:24
Публикувано на 11 Януари, 2016 - 09:21

от д-р Христо Дечев Дечев - управител на "Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД, относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в решение на Общински съвет - Бургас, прието по т. 33 от дневния ред на проведеното заседание на 17.12.2015 г. (Протокол №6)

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 12 Януари, 2016 - 09:02
Публикувано на 11 Януари, 2016 - 09:17

от д-р Христо Дечев Дечев - управител на "Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД, относно: Даване на разрешение за безвъзмездно ползване на част от общински паркинг

Последна промяна на: 15 Януари, 2016 - 16:34
Публикувано на 11 Януари, 2016 - 08:52

от д-р Христо Дечев Дечев - управител на "Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД, относно: Закупуване със собствени средства на дружеството на дълготраен материален актив – допълнителен пулт за управление на компютър томограф Siemens Somatom 16, за нуждите на Отделенията по лъчелечение и по образна диагностика при „Комплексен онкологичен център - Бургас” ЕООД.

Последна промяна на: 11 Януари, 2016 - 08:52
Публикувано на 8 Януари, 2016 - 17:09

от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Определяне размера на дивидента и разпределение на печалбата за 2015 г. на търговските дружества със сто процента участие на Община Бургас в капитала

Последна промяна на: 8 Януари, 2016 - 17:09
Публикувано на 8 Януари, 2016 - 17:07

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас

Последна промяна на: 15 Януари, 2016 - 15:59
Публикувано на 8 Януари, 2016 - 16:02

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", при Община Бургас, относно: Определяне на условията и реда за провеждане на нов конкурс за избор на управитeл на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР III - БУРГАС" ЕООД

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 25 Януари, 2016 - 11:37
Публикувано на 8 Януари, 2016 - 15:54

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Създаване на Обществен съвет по социално подпомагане

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 8 Януари, 2016 - 15:55
Публикувано на 8 Януари, 2016 - 15:49

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас с проектопредложение за финансиране по Проект "Красива България" през 2016 г. на Министерство на труда и социалната политика

Последна промяна на: 8 Януари, 2016 - 15:49
Публикувано на 8 Януари, 2016 - 15:41

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", при Община Бургас, относно: Определяне на условията и реда за провеждане на нов конкурс за избор на управитeл на "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I - БУРГАС" ЕООД

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 25 Януари, 2016 - 11:34
Публикувано на 8 Януари, 2016 - 15:31

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменениe и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища – приета с решение на Общински съвет - Бургас по т. 6, Протокол № 29/17 и 18.12.2009 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т. 7, Протокол № 40/21 и 26.10.2010 г., по т. 16 и т. 17, Протокол № 7/21 и 23.02.2012 г., по т. 13, Протокол № 14/30.10 и 01.11.2012 г., по т. 47, Протокол № 25/25.06.2013 г.

Последна промяна на: 8 Януари, 2016 - 16:33
Публикувано на 8 Януари, 2016 - 15:11

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Общинско предприятие „Общински имоти”, приет с решение на Общински съвет - Бургас по т. 65 от Протокол №11/24.07.2008 г., изм. и доп. с решение на Общински съвет – Бургас по т. 8 от Протокол №16/18 и 20.12.2008 г.

Последна промяна на: 8 Януари, 2016 - 15:16
Публикувано на 7 Януари, 2016 - 16:54

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване промени в структурата на общинската администрация, определяне размера на трудовите възнаграждения на новоизбраните кметове и на средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет и одобряване на общата численост.

Последна промяна на: 7 Януари, 2016 - 16:54
Публикувано на 7 Януари, 2016 - 11:50

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Чистота еко“, приет с Решение на Общински съвет Бургас от 28.10.2014г. по т.16 /Протокол №42/.

Последна промяна на: 8 Януари, 2016 - 15:14
Публикувано на 7 Януари, 2016 - 10:40

от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет - Бургас,  относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне финансови средства от бюджета на Община Бургас за финансиране издаването на книги на бургаски автори
 

Последна промяна на: 2 Февруари, 2016 - 09:57
Публикувано на 7 Януари, 2016 - 10:30

от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет - Бургас,  относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за финансово подпомагане на приемни семейства, живущи на територията на Община Бургас
 

Последна промяна на: 2 Февруари, 2016 - 09:56
Публикувано на 7 Януари, 2016 - 10:18

от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет - Бургас,  относно:Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас

Последна промяна на: 2 Февруари, 2016 - 09:55
Публикувано на 6 Януари, 2016 - 11:13

от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет - Бургас и Председател на комисията по провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти, относно: Приемане на правила за управление на Програма за реализация на малки благоустройствени проекти на Община Бургас

Последна промяна на: 6 Януари, 2016 - 12:29
Публикувано на 6 Януари, 2016 - 10:19

от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет - Бургас и Председател на комисията по провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти, относно: Приемане на Правилник за организацията и реда за приватизация в Община Бургас

Последна промяна на: 2 Февруари, 2016 - 09:54
Публикувано на 5 Януари, 2016 - 11:17

от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за реда за подаване на предложения и вземане на решения от Общинския съвет за изграждане на паметници, монументи, паметни плочи и други на територията на Община Бургас

Последна промяна на: 2 Февруари, 2016 - 09:55
Публикувано на 4 Януари, 2016 - 13:44

Отчет на Димитър Николов - кмет на Община Бургас, изготвен на основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА за изпълнение на решенията на Общински съвет - Бургас, отнасящи се до общинската администрация от заседанията, проведени в периода м. юни - м. декември 2015 г.

Последна промяна на: 4 Януари, 2016 - 15:59
Публикувано на 16 Декември, 2015 - 11:48

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на тридесет и три физически лица

Последна промяна на: 13 Януари, 2016 - 10:03

Страници

 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.