Докладни записки

Докладните записки се внасят за обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове.
Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината и общинските съветници.

Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета. Проекти на решения могат да внасят и зам.кметове на Общината, по въпроси свързани с ресора им. Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества се внасят и от управителите на търговските дружества.
Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването им.

Общ брой докладни записки: 1694
Публикувано на 10 Март, 2016 - 09:40

от група общински съветници, относно: Отпускане на средства за закупуване на музикални инструменти за награждаване на изявените деца от паралелка ударни инструменти при НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров" - гр. Бургас

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 10 Март, 2016 - 09:41
Публикувано на 9 Март, 2016 - 15:06

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет на Община Бургас и председател на МКБППМН, относно: Отчет за 2015 г. за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Бургас

Последна промяна на: 9 Март, 2016 - 15:06
Публикувано на 8 Март, 2016 - 10:16

от д-р Антонио Душепеев - председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности при Общински съвет Бургас и на Комисията  по чл. 4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури "Ин витро" на лица, двойки и семейства с репродуктивни  проблеми, живущи на територията на Община Бургас, относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури "Ин витро" на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 8 Март, 2016 - 10:16
Публикувано на 7 Март, 2016 - 14:04

от д-р Христо Дечев Дечев - управител на "Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД, относно: Закупуване със собствени средства на дружеството на Мултимодален линеен ускорител за радиохирургия, за нуждите на "Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 17 Март, 2016 - 10:38
Публикувано на 24 Февруари, 2016 - 08:48

от д-р Христо Дечев Дечев, управител на "Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД, относно: Закупуване абдоминален ретрактор за нуждите на операционна зала на Отделение по онкология при „КОЦ – Бургас” ЕООД

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 24 Февруари, 2016 - 08:48
Публикувано на 22 Февруари, 2016 - 17:03

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Разрешаване промяна на предназначението на част от УПИ IX/ПИ с идентификатор 07079.601.229 по КК на гр. Бургас/, кв.3, ж.к. "Зорница", гр. Бургас отреден за "озеленяване и благоустрояване", публична общинска собственост с промяна на границите му с УПИ XIII, /ПИ с идентификатор 07079.601.230 по КК на гр. Бургас/

Последна промяна на: 22 Февруари, 2016 - 17:05
Публикувано на 19 Февруари, 2016 - 14:39

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на ОУ „Св. княз Борис I” - гр.Бургас и ОУ „Васил Левски” – кв. Горно Езерово с проектни предложения по Първата покана на Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция, по Приоритетна ос 1: „Околна среда“, Специфична цел 1.2. „Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси чрез съвместни инициативи в трансграничния район“.

Последна промяна на: 19 Февруари, 2016 - 14:39
Публикувано на 19 Февруари, 2016 - 10:28

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване проект на меморандум за сътрудничество и съвместна дейност

Последна промяна на: 19 Февруари, 2016 - 10:28
Публикувано на 19 Февруари, 2016 - 10:25

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за издаване Запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Координиращ орган на фонд "Солидарност" - Главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие" по Проект "Аварийно възстановяване на инфраструктурни обекти в гр.Бургас, с.Маринка, с.Братово и гр.Българово, Община Бургас" Договор №2015BG16SPO001-013, който се изпълнява от Община Бургас

Последна промяна на: 19 Февруари, 2016 - 10:25
Публикувано на 18 Февруари, 2016 - 16:22

от Димитър Николов - кмет на община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас в общото събрание на Асоциацията по ВиК и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред

Последна промяна на: 18 Февруари, 2016 - 16:22
Публикувано на 15 Февруари, 2016 - 09:45

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне периода и териториите в град Бургас, в които се забраняват извършването на строителни и монтажни работи, по смисъла на чл. 15 от ЗУЧК

Последна промяна на: 15 Февруари, 2016 - 09:45
Публикувано на 12 Февруари, 2016 - 16:41

от Димитър Николов-кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника - гр.Бургас с проектно предложение по Първата покана на Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция, по Приоритетна ос 1: "Околна среда", Специфична цел 1.2. "Подобряване капацитета за защита на природата, устойчиво използване и управление на природните ресурси чрез общи инициативи за сътрудничество в трансграничния регион"

Последна промяна на: 15 Февруари, 2016 - 09:48
Публикувано на 11 Февруари, 2016 - 15:58

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на ОУ "Братя Миладинови"- гр. Бургас с проектно предложение по Първата покана на Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция, по приоритетна от 2: Устойчив туризъм, Специфична цел 2.2 Повишаване на трансграничния туристически потенциал чрез разработване на общи дестинации

Последна промяна на: 15 Февруари, 2016 - 09:50
Публикувано на 11 Февруари, 2016 - 10:35

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Програма за управление на мандат 2015-2019 г.

Последна промяна на: 15 Февруари, 2016 - 09:51
Публикувано на 11 Февруари, 2016 - 10:19

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител на Община Бургас в общо събрание на акционерите на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 11 Февруари, 2016 - 15:31
Публикувано на 9 Февруари, 2016 - 10:33

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на СОУ "Петко Росен"-Бургас с проектно предложение от Първата покана на Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция

Последна промяна на: 9 Февруари, 2016 - 10:33
Публикувано на 9 Февруари, 2016 - 08:39

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Регионален исторически музей Бургас с проектно предложение по Първата покана на Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничесто България-Турция

Последна промяна на: 9 Февруари, 2016 - 10:40
Публикувано на 8 Февруари, 2016 - 17:17

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за реда и условията за ползване на спортни обекти и съоръжения, собственост на Община Бургас, предоставени за управление на ОП "Спортни имоти"

Последна промяна на: 15 Февруари, 2016 - 09:53
Публикувано на 8 Февруари, 2016 - 17:13

от Чанка Коралска -  за кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас с проектно предложение за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда за проект "КПС и тласкател до изливна РШ пред ПСОВ "Ветрен"

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 19 Февруари, 2016 - 14:41
Публикувано на 8 Февруари, 2016 - 17:11

от Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас, относно: Изграждане на пилотна система за градска електромобилност в град Бургас

Последна промяна на: 8 Февруари, 2016 - 17:11
Публикувано на 8 Февруари, 2016 - 16:24

от Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас, относно: Учредяване безвъзмездно право на строеж по реда на чл.37, ал.6, т.2 от Закона за общинската собственост, за изграждане на православен храм - параклис в УПИ I в кв. 11 по ПУП-ПРЗ на с.Миролюбово, община Бургас
 

Последна промяна на: 10 Февруари, 2016 - 10:07
Публикувано на 8 Февруари, 2016 - 15:46

от Чанка Коралска -за кмет на община Бургас, относно: Отдаване под наем на част от имот - общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване

Последна промяна на: 10 Февруари, 2016 - 10:02
Публикувано на 8 Февруари, 2016 - 15:39

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и юридическо лице, чрез извършване на доброволна делба на поземлени имоти с идентификатори 07079.4.969 и 07079.4.970 по одобрените КККР на гр. Бургас

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 9 Февруари, 2016 - 10:44
Публикувано на 8 Февруари, 2016 - 15:23

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение на територията на Община Бургас и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В

Последна промяна на: 8 Февруари, 2016 - 15:23
Публикувано на 8 Февруари, 2016 - 15:15

от Димитър Николов - кмет на община Бургас, относно: Продажба на идеални части от урегулиран поземлен имот (УПИ), частна общинска собственост по реда на §2, ал.1 от ПЗР на МПС  №235/1996 г.(отм.), в изпълнение на съдебно решение

Последна промяна на: 9 Февруари, 2016 - 10:55
Публикувано на 8 Февруари, 2016 - 14:51

от Йорданка Бенова Ананиева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обособена част от имот публична собственост, чрез провеждане на публично оповестен конкурс

Последна промяна на: 10 Февруари, 2016 - 10:04
Публикувано на 8 Февруари, 2016 - 14:44

от Димитър Николов- кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета с решение на Общински съвет - Бургас, протокол №44, т.1 от 19.03.2003г.

Последна промяна на: 15 Февруари, 2016 - 09:54
Публикувано на 8 Февруари, 2016 - 14:34

от Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на нежилищни помещения за временно и безвъзмездно право на управление на Агенция за устойчиво енергийно развитие, гр. София, за нуждите на териториално звено- гр. Бургас

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 10 Февруари, 2016 - 10:38
Публикувано на 8 Февруари, 2016 - 14:26

от Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас, относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Рудник, Община Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, по реда на НРПУРОИВ

Последна промяна на: 10 Февруари, 2016 - 10:12
Публикувано на 8 Февруари, 2016 - 14:12

от Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас, относно:
1. Отдаване под наем на обработваеми земеделски земи - общинска собственост, в землищата на територията на Община Бургас, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване по реда на НРПУРОИВ
2. Отдаване под наем на необработваема земеделска земя, чрез провеждане на публичен търг  с тайно наддаване по реда на НРПУРОИВ, за създаване на пчелин

Последна промяна на: 10 Февруари, 2016 - 10:13
Публикувано на 8 Февруари, 2016 - 13:41

от Красимир Иванов Стойчев - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската идеална част от недвижим имот, представляващ УПИ IX-84 в кв. 20, целият с площ 1056 кв.м. по плана на с.Твърдица, Община Бургас

Последна промяна на: 10 Февруари, 2016 - 10:10
Публикувано на 8 Февруари, 2016 - 13:27

от Красимир Иванов Стойчев - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на 172/672 кв. метра ид. части от поземлен имот с идентификатор 07079.11.520 по КК на гр. Бургас, одобрена със Заповед №РД-18-9/30.01.2009г. на Изпълнителния Директор на АГКК, изменена със Заповед №18-5782-29.04.2014г. на Началника на СГКК- гр. Бургас

Последна промяна на: 10 Февруари, 2016 - 10:16
Публикувано на 8 Февруари, 2016 - 12:18

от д-р Христо Дечев Дечев- управител на "Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД, относно: Закупуване на дигитализираща система за рентгенов апарат и мамографски апарат за "КОЦ - Бургас" ЕООД

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 10 Февруари, 2016 - 10:04
Публикувано на 8 Февруари, 2016 - 12:13

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за дейността на общинско предприятие "Летен театър, фестивали и концерти", приет с решение по 27, т. 2 на проведеното на 28.02.2008 г. заседание на Общински съвет - Бургас (Протокол №6)

Последна промяна на: 8 Февруари, 2016 - 12:13
Публикувано на 8 Февруари, 2016 - 12:08

от Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас, относно: Определяне на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, за стопанската 2016/2017 година

Последна промяна на: 10 Февруари, 2016 - 10:06
Публикувано на 8 Февруари, 2016 - 10:28

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Откриване на нова социална услуга - Център за жертви на сексуално насилие в Регион Бургас

Последна промяна на: 8 Февруари, 2016 - 10:28
Публикувано на 8 Февруари, 2016 - 09:48

от Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас съгласно Заповед 337/05.02.2016г. , относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП-ПУР/ за обслужващи улици с о.т.53А-о.т.53Б-о.т.53В-о.т.51-о.т.50-о.т.49А-о.т.49Б-о.т.49В и о.т.49А-о.т.49 за обслужване на имоти в кв.6 по плана на ПЗ“Север“ гр.Бургас, в обхвата на устройствена зона 4/Пч съгласно действащ ОУП на гр.Бургас, в предвидено разширение на ПЗ“Север“ гр.Бургас (масиви 134 и 135 в местност „Мадика“, землище гр.Бургас).

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 8 Февруари, 2016 - 09:48
Публикувано на 8 Февруари, 2016 - 09:37

от Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас, относно: 1. Одобряване на задание и разрешаване изработване на подробен устройствен план - план за улична регулация (ПУП-ПУР) за трасе на обслужваща улица, в обхвата от о.т.18 и о.т.19, по плана на ПЗ "Север" до о.т.54 по плана на кв. Лозово за осигуряване на трасе за изграждане на нова велоалея, прилежаща на общински път BGS1034, в предвиденото разширение на населеното място по одобрен ОУП на гр. Бургас 2.

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 8 Февруари, 2016 - 09:38
Публикувано на 5 Февруари, 2016 - 17:07

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Изменение на решения на Общински съвет - Бургас относно прецизиране на изискванията към кандидатите в конкурси за избор на управители на общински медицински центрове и дентален център и избор на временно изпълняващ длъжноста "Медицински център II - Бургас" ЕООД

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 23 Февруари, 2016 - 13:33
Публикувано на 5 Февруари, 2016 - 16:57

от Красимир Иванов Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Отсрочване погасяването на безлихвен заем

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 5 Февруари, 2016 - 16:57
Публикувано на 5 Февруари, 2016 - 16:07

от Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас, относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци.

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 9 Февруари, 2016 - 10:59
Публикувано на 5 Февруари, 2016 - 15:57

от Руска Бояджиева зам.-кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас с проектно предложение за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда за проект „Модернизиране на инфраструктурата за доставка на минерална вода в квартал „Минерални бани”, гр. Бургас”.

Последна промяна на: 5 Февруари, 2016 - 16:53
Публикувано на 5 Февруари, 2016 - 15:50

от Евгений Николов Мосинов- общински съветник от групата на БСП, относно: Изменение на цена на билет за вътрешноградски транспорт

Последна промяна на: 15 Февруари, 2016 - 15:32
Публикувано на 5 Февруари, 2016 - 12:11

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на професионален приемен родител – Недка Петкова Шошолова

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 9 Февруари, 2016 - 11:01
Публикувано на 4 Февруари, 2016 - 11:46

от Група общински съветници от ПП ГЕРБ в Общински съвет - Бургас, относно:  Приемане на Правилник за Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас, приет с решение на Общински съвет-Бургас по точка единствена, Протокол № 4/04.12.2015 г.

Последна промяна на: 16 Февруари, 2016 - 09:10
Публикувано на 2 Февруари, 2016 - 15:59

от Костантин Луков - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Определяне на представители от Общински съвет - Бургас в Експертна комисия за управление на целевите средства по Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 8 Февруари, 2016 - 09:00
Публикувано на 1 Февруари, 2016 - 12:09

от Димитър Людиев - председател на група общински съветници от ПП ГЕРБ при Общински съвет - Бургас, относно: Определяне на основната месечна заплата на кмета на Община Бургас

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 16 Февруари, 2016 - 15:17
Публикувано на 25 Януари, 2016 - 16:44

от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на част от помещение за продажба на билети в сградата на "Автогара Юг", чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.

Последна промяна на: 25 Януари, 2016 - 16:57

Страници

 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.