Докладни записки

Докладните записки се внасят за обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове.
Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината и общинските съветници.

Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета. Проекти на решения могат да внасят и зам.кметове на Общината, по въпроси свързани с ресора им. Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества се внасят и от управителите на търговските дружества.
Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването им.

Общ брой докладни записки: 1651
Публикувано на 7 Януари, 2016 - 11:50

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Чистота еко“, приет с Решение на Общински съвет Бургас от 28.10.2014г. по т.16 /Протокол №42/.

Последна промяна на: 8 Януари, 2016 - 15:14
Публикувано на 7 Януари, 2016 - 10:40

от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет - Бургас,  относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне финансови средства от бюджета на Община Бургас за финансиране издаването на книги на бургаски автори
 

Последна промяна на: 2 Февруари, 2016 - 09:57
Публикувано на 7 Януари, 2016 - 10:30

от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет - Бургас,  относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за финансово подпомагане на приемни семейства, живущи на територията на Община Бургас
 

Последна промяна на: 2 Февруари, 2016 - 09:56
Публикувано на 7 Януари, 2016 - 10:18

от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет - Бургас,  относно:Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас

Последна промяна на: 2 Февруари, 2016 - 09:55
Публикувано на 6 Януари, 2016 - 11:13

от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет - Бургас и Председател на комисията по провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти, относно: Приемане на правила за управление на Програма за реализация на малки благоустройствени проекти на Община Бургас

Последна промяна на: 6 Януари, 2016 - 12:29
Публикувано на 6 Януари, 2016 - 10:19

от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет - Бургас и Председател на комисията по провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти, относно: Приемане на Правилник за организацията и реда за приватизация в Община Бургас

Последна промяна на: 2 Февруари, 2016 - 09:54
Публикувано на 5 Януари, 2016 - 11:17

от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за реда за подаване на предложения и вземане на решения от Общинския съвет за изграждане на паметници, монументи, паметни плочи и други на територията на Община Бургас

Последна промяна на: 2 Февруари, 2016 - 09:55
Публикувано на 4 Януари, 2016 - 13:44

Отчет на Димитър Николов - кмет на Община Бургас, изготвен на основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА за изпълнение на решенията на Общински съвет - Бургас, отнасящи се до общинската администрация от заседанията, проведени в периода м. юни - м. декември 2015 г.

Последна промяна на: 4 Януари, 2016 - 15:59
Публикувано на 16 Декември, 2015 - 11:48

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на тридесет и три физически лица

Последна промяна на: 13 Януари, 2016 - 10:03
Публикувано на 16 Декември, 2015 - 10:02

от Йорданка Ананиева - за кмет на Община Бургас, съгласно заповед №3459/14.12.2015 г., относно: Изменение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Бургас

Последна промяна на: 16 Декември, 2015 - 10:02
Публикувано на 15 Декември, 2015 - 10:13

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Частична отмяна на Решение № 49-16/24.03.2015 г. на Общински съвет - Бургас

Последна промяна на: 15 Декември, 2015 - 10:13
Публикувано на 15 Декември, 2015 - 10:10

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване  на Община Бургас с проектно предложение по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ - Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Последна промяна на: 15 Декември, 2015 - 10:15
Публикувано на 9 Декември, 2015 - 15:32

от Руска Димитрова Бояджиева - за кмет на Община Бургас, съгласно заповед №3399/08.12.2015 г., относно: Даване на съгласие за участие на Регионален исторически музей- Бургас с проектопредложение за финансиране по Проект "Красива България" на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) по: мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” и осигуряване на съфинансиране на проекта от страна на Община Бургас

Последна промяна на: 14 Декември, 2015 - 12:06
Публикувано на 7 Декември, 2015 - 14:25

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в решение на Общински съвет - Бургас, прието по т. 16 от дневния ред на проведеното на 26.11.2015 г. /Протокол №3/

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 7 Декември, 2015 - 14:25
Публикувано на 7 Декември, 2015 - 12:07

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане поименен списък на преходните обекти от разчета за капиталови разходи 2015 г.

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 7 Декември, 2015 - 12:07
Публикувано на 7 Декември, 2015 - 11:22

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:
1. Одобряване на техническо задание и разрешаване изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на канализационен колектор от УПИ І-312, отреден „за ПСОВ“, в землището на кв.Рудник, гр.Бургас, до УПИ ІІ-136, отреден „за ПСОВ“, в землището на кв.Ветрен, гр.Бургас.

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 7 Декември, 2015 - 11:22
Публикувано на 7 Декември, 2015 - 09:20

от Костантин Луков - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи

Последна промяна на: 14 Декември, 2015 - 11:57
Публикувано на 4 Декември, 2015 - 16:52

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за промяна на границите на зоните и зоните в населените места по смисъла на чл. 6, ал. 7, от Приложение 2 на Закона за местните  данъци и такси

Последна промяна на: 14 Декември, 2015 - 12:07
Публикувано на 4 Декември, 2015 - 16:49

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване с нови резервни обекти по проект „Интегриран проект за обновяване на значими пространства в град Бургас“, финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012: „Зелена и достъпна градска среда”

Последна промяна на: 14 Декември, 2015 - 12:08
Публикувано на 4 Декември, 2015 - 16:46

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Изменение на решение по т. 43 от проведеното на 26.11.2015 г. заседание на Общински съвет - Бургас (Протокол №3/26.11.2015 г.), относно определяне на представител на Община Бургас в общото събрание на Асоциацията по ВиК

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 14 Декември, 2015 - 12:09
Публикувано на 4 Декември, 2015 - 16:13

от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Актуализиране размера на разхода във връзка с прилагане на принудителна административна мярка- принудително задържане на ППС чрез техническо средство.

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 4 Декември, 2015 - 16:13
Публикувано на 4 Декември, 2015 - 16:08

от Марина Гроздева - директор на дирекция "Вътрешен одит", относно: Приемане на Анекс №1 за изменение на Стратегически план за дейността по вътрешен одит за периода 2015 – 2017 година и Годишен план за одитната дейност на дирекция „Вътрешен одит“ през 2016 г.

Последна промяна на: 4 Декември, 2015 - 16:08
Публикувано на 4 Декември, 2015 - 16:06

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен имот - частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност - Сдружение "Усмивка"

Последна промяна на: 4 Декември, 2015 - 16:06
Публикувано на 4 Декември, 2015 - 16:03

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас в общите събрания на "Технологичен център по екология и природни ресурси" ООД /в ликвидация/ и определяне позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 4 Декември, 2015 - 16:03
Публикувано на 4 Декември, 2015 - 15:56

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 10/510 кв.м. ид. части от УПИ VIII-700 в кв. 47, по плана на кв. Банево, гр. Бургас - частна общинска собственост

Последна промяна на: 13 Януари, 2016 - 10:07
Публикувано на 4 Декември, 2015 - 15:55

от д-р Христо Дечев Дечев - управител на  „Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕООД, относно: Закупуване със собствени средства на дружеството на дълготраен материален актив - автоматичен хематологичен анализатор, за нуждите на Клинична лаборатория при „Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕООД

Последна промяна на: 4 Декември, 2015 - 15:55
Публикувано на 4 Декември, 2015 - 15:51

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ VII-38  И УПИ VIII-38 в кв. 1 по действащия ПУП-ПРЗ на гр. Българово, Община Бургас, чрез продажба на частна общинска собственост

Последна промяна на: 13 Януари, 2016 - 10:09
Публикувано на 4 Декември, 2015 - 15:43

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на земя - частна общинска собственост, представляваща УПИ XIII в кв.7 по действащия ПУП-ПРЗ на ж.к. "Славейков", гр. Бургас, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост

Последна промяна на: 4 Декември, 2015 - 15:43
Публикувано на 4 Декември, 2015 - 15:40

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и Михаил и Ганка Едреви, чрез извършване на доброволна делба на УПИ І и УПИ ІІ-1299 в кв. 49, по плана на кв. Банево, гр. Бургас

Последна промяна на: 13 Януари, 2016 - 10:11
Публикувано на 4 Декември, 2015 - 09:48

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се в кв. Банево, гр. Бургас

Последна промяна на: 4 Декември, 2015 - 09:59
Публикувано на 3 Декември, 2015 - 17:04

от Стамен Димитров Стамов - изпълнителен директор на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията

Последна промяна на: 4 Декември, 2015 - 12:17
Публикувано на 3 Декември, 2015 - 16:52

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за поемане на общински дълг за финансиране на проект за изграждане  на проектиране и  изпълнение на строеж за  обект „Спортен комплекс със закрит басейн и игрище за  футбол с трибуни  и обслужващи сгради“ в УПИ I-429, кв. 56 по плана на ж.к. ”Славейков“, гр. Бургас, финансиран чрез дългосрочен кредит от „Регионален фонд за градско развитие“ АД и „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД

Последна промяна на: 4 Декември, 2015 - 10:01
Публикувано на 3 Декември, 2015 - 16:47

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Провеждане на Спортно състезание по бягане и колоездене на 17.01.2016 г. (в навечерието на Атанасовден) и заплащане на такси към Европейския съюз във връзка с организиране и провеждане на Европейско първенство по триатлон мъже/ жени до 23 години – Бургас, 17-19.06.2016 г.

Последна промяна на: 4 Декември, 2015 - 10:02
Публикувано на 3 Декември, 2015 - 16:36

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Промяна на Решение, съгласно Протокол №3 от проведеното на 26.11.2015 г. трето заседание на Общински съвет - Бургас относно участие на Община Бургас като партньор за създаване на публично-частно партньорство и подаване на Заявление за подпомагане по 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 " Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

Последна промяна на: 14 Декември, 2015 - 12:10
Публикувано на 3 Декември, 2015 - 16:35

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП "Чистота еко", приет с решение на Общински съвет - Бургас от 28.10.2014 г. по т. 16 /Протокол №42/
 

Последна промяна на: 4 Декември, 2015 - 10:03
Публикувано на 3 Декември, 2015 - 16:23

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България  за отпускане на персонална пенсия на деца сираци

Последна промяна на: 13 Януари, 2016 - 10:13
Публикувано на 3 Декември, 2015 - 16:21

от групата общински съветници от "Реформаторски блок", относно: Безвъзмездно придобиване на правото на собственост върху недвижим имот, частна държавна собственост по реда на чл. 54 от ЗДС

Последна промяна на: 4 Декември, 2015 - 10:04
Публикувано на 3 Декември, 2015 - 14:26

от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Утвърждаване на извършените разходи от едноличните търговски дружества с ограничена отговорност - лечебни заведения, съгласно решение на Общински съвет - Бургас

Последна промяна на: 14 Декември, 2015 - 09:45
Публикувано на 2 Декември, 2015 - 17:34

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 02.12.2015г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци, приета от Общински съвет – Бургас, Протокол № 5, т.30 от 24.01.2008г., изм. Протокол № 17 от 29.01.2009г., Протокол № 44, т.6 от 20-25.01.2011г., Протокол № 5, т.11 от 22.12.2011г., Протокол № 31, т.4 от 17.12.2013 г.

Последна промяна на: 5 Февруари, 2016 - 09:21
Публикувано на 2 Декември, 2015 - 17:31

Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок на следните електронни адреси: council@burgas.bg и b.kanchev@burgas.bg

Последна промяна на: 4 Януари, 2016 - 11:16
Публикувано на 2 Декември, 2015 - 16:15

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и поддържане на чистотата на територии за обществено ползване за 2016 г.

Последна промяна на: 15 Декември, 2015 - 10:08
Публикувано на 2 Декември, 2015 - 16:10

от Димитринка Иванова Буланова-Митрева, общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Определяне на максимални и минимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Бургас

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 2 Декември, 2015 - 16:10
Публикувано на 2 Декември, 2015 - 13:31

от Георги Петров Дракалиев - председател на Временната комисия за изработване на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас, относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинска администрация на Община Бургас

Последна промяна на: 4 Декември, 2015 - 08:56
Публикувано на 2 Декември, 2015 - 10:53

от Николай Асенов Тишев - общински съветник, относно: Промяна на персоналния състав на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности и на Постоянната комисия за младежта и спорта

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 17 Февруари, 2016 - 15:18
Публикувано на 1 Декември, 2015 - 11:12

от Костантин Луков - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Конкурсна процедура за избор на обществен посредник, съгласно Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 3 Декември, 2015 - 09:46
Публикувано на 30 Ноември, 2015 - 10:55

от д-р Христо Дечев Дечев - управител на  „Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕООД, относно: Закупуване компютър томограф  за „КОЦ – Бургас” ЕООД

Последна промяна на: 30 Ноември, 2015 - 10:55
Публикувано на 30 Ноември, 2015 - 10:52

от д-р Христо Дечев Дечев - управител на  „Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕООД, относно:  Ремонт на помещение за втори компютър томограф за нуждите на съществуващия и предстоящ за закупуване линейни ускорители на „КОЦ – Бургас” ЕООД

Последна промяна на: 30 Ноември, 2015 - 10:52
Публикувано на 30 Ноември, 2015 - 10:38

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне с безвъзмездно право на ползване на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в УПИ І-300, в кв. 105, по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ, гр. Бургас, с административен адрес: гр. Бургас, ул. "Вола" №3, за Дом на писателите, с обособен музеен кът на бургаския и европейски поет Христо Фотев на Сдружение с нестопанска цел "Бургаска писателска общност" и осигуряване на финансов ресурс за обезпечаване дейността на Сдружение с нестопанска цел "Бургаска писателска общност"

Последна промяна на: 30 Ноември, 2015 - 12:10
Публикувано на 25 Ноември, 2015 - 15:08

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Годишна програма за развитие на читалищната дейност в читалищата, намиращи се на територията на Община Бургас през 2016 година, съгласно чл. 26а от Закона за Народните читалища, обнародван в бр.42 от ДВ от 05.06.2009г.

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 25 Ноември, 2015 - 15:08

Страници

 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.