Докладни записки

Докладните записки се внасят за обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове.
Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината и общинските съветници.

Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета. Проекти на решения могат да внасят и зам.кметове на Общината, по въпроси свързани с ресора им. Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества се внасят и от управителите на търговските дружества.
Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването им.

Общ брой докладни записки: 1695
Публикувано на 13 Април, 2018 - 14:25

от Иван Маринов Апостолов - управител на "Благоустройствени строежи" ЕООД, относно: Приемане на изменение и допълнение в учредителния акт/устава на еднолично дружество с ограничена отговорност "Благоустройствени строежи" ЕООД

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 13 Април, 2018 - 14:25
Публикувано на 13 Април, 2018 - 14:19

от Петко Димитров Драгнев - управител на "БУРГАСБУС" ЕООД, относно: Приемане на изменение и допълнение в учредителния акт/устава на еднолично дружество с ограничена отговорност "БУРГАСБУС"

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 13 Април, 2018 - 14:19
Публикувано на 13 Април, 2018 - 14:14

от Красимир Здравков Колев - управител на "Хляб и хлебни изделия" ЕООД, относно: Приемане на изменение и допълнение в учредителния акт/устава на еднолично дружество с ограничена отговорност "Хляб и хлебни изделия" ЕООД

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 13 Април, 2018 - 14:14
Публикувано на 13 Април, 2018 - 13:56

от Магдалена Карастоянова - управител на "Обреден комплекс" ЕООД Бургас, относно: Приемане на изменение и допълнение в учредителния акт/устава на еднолично дружество с ограничена отговорност "Обреден комплекс" ЕООД Бургас

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 13 Април, 2018 - 13:56
Публикувано на 13 Април, 2018 - 13:43

от Нели Славова Бойчева - управител на "Дезинфекционна станция - Бургас" ЕООД, относно: Приемане на изменение и допълнение в учредителния акт/устава на еднолично дружество с ограничена отговорност "Дезинфекционна станция - Бургас"

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 13 Април, 2018 - 13:43
Публикувано на 12 Април, 2018 - 10:25

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение за финансиране от Фонд "Социална закрила" към Министерството на труда и социалната политика

Последна промяна на: 12 Април, 2018 - 10:25
Публикувано на 10 Април, 2018 - 12:12

от Димитър Николов - кмет на община Бургас, относно: Учредяване безвъзмездно право на строеж в полза на Министерство на здравеопазването за изграждане на Центрове за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи в имоти – частна общинска собственост, представляващи УПИ VІІІ-602 в кв.4 по плана на кв.Ветрен, гр.Бургас и УПИ V в кв.20 по плана на зона „Б“ в ж.р.„Меден Рудник“, гр.Бургас

Последна промяна на: 10 Април, 2018 - 12:12
Публикувано на 10 Април, 2018 - 10:06

от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно: Промяна на наименованията на социални услуги, делегирани от държавата дейности

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 16 Април, 2018 - 10:14
Публикувано на 10 Април, 2018 - 09:58

от Иван Маринов Апостолов - управител на "Благоустройствени строежи" ЕООД, относно: Отдаване под наем след провеждане на публичен търг с явно наддаване на недвижим имот, собственост на „Благоустройствени строежи“ ЕООД за срок от 10 години

Последна промяна на: 10 Април, 2018 - 09:58
Публикувано на 10 Април, 2018 - 09:51

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет ЗСДС при Община Бургас, относно: Избор на управител на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР III - БУРГАС“ ЕООД и допълнение на учредителния му акт

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 10 Април, 2018 - 09:51
Публикувано на 5 Април, 2018 - 14:53

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

Последна промяна на: 4 Февруари, 2019 - 17:17
Публикувано на 5 Април, 2018 - 14:22

от  Йорданка Ананиева - за кмет на Община Бургас, съгласно заповед №781/30.03.2018 г., относно: Доклади за осъществени читалищни дейности на читалищата, намиращите се на територията на Община Бургас през 2017 г., съгласно чл. 26а, ал. 4, от Закона за Народните читалища, обнародван в бр. 42 от ДВ от 05.06.2009 г.

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 16 Април, 2018 - 10:12
Публикувано на 5 Април, 2018 - 14:05

от инж.

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 4 Февруари, 2019 - 15:11
Публикувано на 5 Април, 2018 - 13:38

от инж.

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 5 Април, 2018 - 13:54
Публикувано на 5 Април, 2018 - 13:07

от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет,относно: Одобряване на командировки на Костантин Йорданов Луков - председател на Обшински съвет - Бургас за периода 01.01.2018 г. - 31.03.2018 г. 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 12 Април, 2018 - 09:22
Публикувано на 5 Април, 2018 - 13:02

от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет,относно: Избор на членове и председател на Комисията по чл.6, ал.1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас.

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 5 Април, 2018 - 13:02
Публикувано на 5 Април, 2018 - 12:58

от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Поправка на явна фактическа грешка в докладна записка вх.№ 08-00-7172/12.03.2018 г. на Общински съвет - Бургас

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 5 Април, 2018 - 12:58
Публикувано на 5 Април, 2018 - 12:30

от Димитър Людиев, Георги Дракалиев,Калояна Живкова, д-р Георги Митев,относно: Закупуване на система за мониторинг на качеството на въздуха и газ анализатор за измерване на вредните емисии от отработили газове на автомобилите

Последна промяна на: 18 Април, 2018 - 16:17
Публикувано на 5 Април, 2018 - 12:23

от Живко Иванов Табаков - общински съветник от РБ, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на община Бургас

Последна промяна на: 11 Април, 2018 - 16:06
Публикувано на 5 Април, 2018 - 12:17

от Живко Иванов Табаков - общински съветник от РБ, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градско обзавеждане на територията на община Бургас

Последна промяна на: 5 Април, 2018 - 12:17
Публикувано на 5 Април, 2018 - 12:13

от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно:Одобряване командировки на г-н Димитър Николов - Кмет на Община Бургас за периода 16.02.2017 г. - 16.03.2018 г.

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 5 Април, 2018 - 12:13
Публикувано на 4 Април, 2018 - 15:02

от Димитър Николов - кмет на община Бургас, относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас Приета с решение на Общински съвет-Бургас по т. 12, Протокол № 43/ 09 и 14.12.2010 г.; изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.11, Протокол №8/27 и 29.03.2012 г.,  изм. и доп.

Последна промяна на: 4 Февруари, 2019 - 14:54
Публикувано на 4 Април, 2018 - 14:57

от Йорданка Ананиева - за кмет на Община Бургас съгласно заповед №3781/30.03.2018 г., относно: Безвъзмездно предоставяне в управление на „Български Червен кръст“, за срок от пет години, на недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се в град Бургас, ул. „Оборище“ № 95, между вх.А и вх.Б

Последна промяна на: 4 Февруари, 2019 - 15:38
Публикувано на 4 Април, 2018 - 14:45

от Веселин Пренеров – Председател на „Постоянната комисия по култура и читалищна дейност“ към Общински съвет - Бургас, относно:  Правилник за изменение и допълнение на Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне финансови средства от бюджета на Община Бургас за финансиране издаването на книги на бургаски автори, приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 6, Протокол № 8/27 и 29.03.2012 г.; изменен и допълнен: по т.15, Протокол №7/26.01.2016 г.

Последна промяна на: 4 Април, 2018 - 14:46
Публикувано на 4 Април, 2018 - 14:40

от Йорданка Ананиева - за кмет на Община Бургас съгласно заповед №3781/30.03.2018 г., относно: Свикване на извънредна сесия и вземане на решения за промяна на взето решение по т.32 от дневния ред на заседание №39 от 27.03.2018  на Общински съвет Бургас относно Даване на съгласие за извършване на строително - монтажни дейности по реконструкция на първи етаж и изграждане на надстройка на сграда - Творческа база "Тодор Атанасов" от "Бургаска художествена галерия Петко Задгорски"

 

Последна промяна на: 4 Април, 2018 - 14:40
Публикувано на 4 Април, 2018 - 14:35

от Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на подземна кабелна линия 20kV, преминаващо през ПИ с идентификатори 72151.2.1 и 72151.37.65 по КК на с.Твърдица, Община Бургас - общинска собственост; 2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 и ал.

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 4 Април, 2018 - 14:35
Публикувано на 4 Април, 2018 - 14:23

от Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно:  1. Разрешение по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, при условията на чл.16а от ЗУТ за изготвяне на проект на подробен устройствен план – план за улична регулация на нови обслужващи улици, обособяване на нови квартали, инфраструктурни коридори и урегулирани поземлени имоти за съоръжения на техническата инфраструктура и зелената система, за територията на с.о.

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 4 Април, 2018 - 14:23
Публикувано на 4 Април, 2018 - 14:10

от Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно:  1. Разрешение по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, при условията на чл.16а от ЗУТ за изготвяне на проект на подробен устройствен план – план за улична регулация на нови обслужващи улици, обособяване на нови квартали, инфраструктурни коридори и урегулирани поземлени имоти за съоръжения на техническата инфраструктура и зелената система, за селищно образувание Каптажа, землището на с.Изворище; 2. Одобрява

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 4 Април, 2018 - 14:10
Публикувано на 4 Април, 2018 - 13:58

от Йорданка Ананиева - за кмет на Община Бургас съгласно заповед №781/30.03.2018 г., относно: Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Последна промяна на: 4 Април, 2018 - 13:58
Публикувано на 3 Април, 2018 - 15:50

от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ ХІ, в квартал 22 по ПУП-ПРЗ на кв.Сарафово, гр.Бургас, чрез продажба частта на общината

Последна промяна на: 4 Февруари, 2019 - 15:47
Публикувано на 3 Април, 2018 - 15:39

от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ж.к.“Изгрев”, бл.66, вх.4, ет.2, ап.№4-среден, на наемател, настанен по административен ред

Последна промяна на: 4 Февруари, 2019 - 15:18
Публикувано на 3 Април, 2018 - 15:33

от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ж.к.“Зорница”, бл.№12, вх.№1, ет.№6, ап.№3, на наемател, настанен по административен ред

Последна промяна на: 4 Февруари, 2019 - 15:29
Публикувано на 3 Април, 2018 - 15:21

от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас съгл. Заповед №781/30.03.2018 г., относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ж.р.Меден Рудник, блок №21(421), вход 10, етаж 1, апартамент №154, на наемател, настанен по административен ред

Последна промяна на: 4 Февруари, 2019 - 15:34
Публикувано на 3 Април, 2018 - 15:12

от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас съгл. Заповед №781/30.03.2018 г., относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ж.р.Меден Рудник, блок №91(491), вход А, етаж 1, апартамент №3 - десен, на наемател, настанен по административен ред

Последна промяна на: 4 Февруари, 2019 - 14:47
Публикувано на 3 Април, 2018 - 15:05

от Стамен Стамов - изпълнителен директор на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД, относно: Oпределяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 4 Февруари, 2019 - 16:41
Публикувано на 3 Април, 2018 - 11:59

от Калояна Живкова - общински съветник от групата на ПП ГЕРБ, относно: Действия по почистване и облагородяване на местността около връх Шилото

Последна промяна на: 3 Април, 2018 - 11:59
Публикувано на 29 Март, 2018 - 09:32

от Кирил Петков - общински съветник от БСП, относно: Изграждане на проектиране и изпълнение на строеж за обект "Спортен комплекс със закрит басейн и игрище за футбол с трибуни и обслужващи сгради"

Последна промяна на: 23 Април, 2018 - 17:07
Публикувано на 26 Март, 2018 - 16:59

от Димитър Николов - кмет на община Бургас, относно: Даване на съгласие за извършване на строително – монтажни дейности по реконструкция на първи етаж и изграждане на надстройка на сграда - Творческа база „Тодор Атанасов“ от „Бургаска художествена галерия Петко Задгорски“

Последна промяна на: 26 Март, 2018 - 16:59
Публикувано на 26 Март, 2018 - 16:57

от Димитър Николов - кмет на община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищни обекти (временни обекти) – частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

Последна промяна на: 26 Март, 2018 - 16:57
Публикувано на 26 Март, 2018 - 16:51

от Димитър Николов - кмет на община Бургас, относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Основно училище „Любен Каравелов“ – гр. Бургас, Основно училище „Васил Левски“ – кв. Горно Езерово, гр. Бургас и Детска градина „Вълшебство“ – гр. Бургас с проектни предложения по Втора покана на Програмата „Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020“, Приоритетна ос 1 „Околна среда“, специфична цел 1.2.

Последна промяна на: 26 Март, 2018 - 16:51
Публикувано на 26 Март, 2018 - 16:45

от Костантин Луков, Георги Дракалиев, Димитър Людиев, Калояна Живкова - общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Изготвяне на извънреден приоритетен график за работа на общинската мобилна лаборатория за качество на атмосферния въздух (КАВ)

Последна промяна на: 26 Март, 2018 - 16:45
Публикувано на 26 Март, 2018 - 16:35

от Димитър Николов - кмет на община Бургас, относно: Даване на съгласие за надграждане на станции за мониторинг на водните басейни, част от системата за управление на водите

Последна промяна на: 26 Март, 2018 - 16:35
Публикувано на 20 Март, 2018 - 10:51

от С. Момчев за опрощаване на дължими държавни вземания

Последна промяна на: 4 Февруари, 2019 - 17:20
Публикувано на 16 Март, 2018 - 12:06

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас за участие в редовно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК - Бургас и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред

Последна промяна на: 16 Март, 2018 - 12:06
Публикувано на 16 Март, 2018 - 12:01

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проект по Процедура BG16M1OP002-2.004: „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци“, Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020“

Последна промяна на: 21 Март, 2018 - 14:53
Публикувано на 12 Март, 2018 - 16:08

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет ЗСДС при Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

Последна промяна на: 5 Февруари, 2019 - 13:22
Публикувано на 12 Март, 2018 - 15:32

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет ЗСДС при Община Бургас, относно: Избор на управител на "Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД

Последна промяна на: 12 Март, 2018 - 15:32
Публикувано на 12 Март, 2018 - 15:06

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет ЗСДС при Община Бургас, относно: Включване на спортни мероприятия в Спортния календар на Община Бургас за 2018 г. и частична промяна в Приложение № 13.3 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 12 Март, 2018 - 15:06
Публикувано на 12 Март, 2018 - 14:59

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Култура и образование", относно: Провеждане на концерт на Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров, посветен на филмовата поредица за Агент 007 – Джеймс Бонд и финансовото му обезпечаване

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 12 Март, 2018 - 14:59

Страници

 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.