• Одобрени ПУП

Одобрен Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ за трасе на обслужваща улица

  1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Бургас отменя свое Решение, прието по т.10 от дневния ред на проведеното заседание на 28.032.2017г, отразено в Протокол №24.
  2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.1, чл.136, ал.1 от ЗУТ, чл.134, ал.1, т.2 и чл.16а от ЗУТ Общински съвет Бургас одобри Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ за трасе на обслужваща улица с о.т.12 – о.т.115 – о.т.116 – о.т.117 - о.т.118 - о.т.119 - о.т.120 - о.т.121 – о.т.122-о.т.123 - о.т.124 - о.т.125 - о.т.126 - о.т.127 - о.т.128 - о.т.129 - о.т.130 - о.т.131 - о.т.132 - о.т.133 - о.т.134 от северната регулационна граница на кв.“Ветрен“ до ПИ ид. 07079.12.15 по КК на гр.Бургас, в предвиденото разширение на населеното място, в устройствена зона 1/Смф по ОУП на гр.Бургас, съгласно черните, кафяви, зелени, червени и сини линии и надписи в приложения проект и баланс на територията, които са неразделна част от настоящото решение.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“, по реда на чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд-гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

край
ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
544
ОБНОВЕНО:
31.05.2017 - 09:03
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.