• Одобрени ПУП

Одобрен проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ VIII, кв.51, по плана на ПЗ„Север“, гр.Бургас

 

  1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.21, ал.7 от ЗОС, чл.129, ал.1, във връзка с чл.134, ал.1, т.2 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобри изменение на ПУП-ПР за УПИ VIII, кв.51, по плана на ПЗ„Север“, гр.Бургас, с което южната част от УПИ VIII, отреден – „за производствени дейности“, ПИ с проектен идентификатор 07079.605.571, с площ от 310м2, по скица – проект №15-315343-04.07.2017г. от СГКК-Бургас се отнема, с цел да се разшири габарита на уличната регулация на ул.„Крайезерна“ и за новия УПИ VIII се запазва отреждане, характер, начин на застрояване и устройствени показатели за застрояване, в съответствие с тези по действащ ПУП., съгласно приложения проект и баланс на територята.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ по реда на чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр.Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

  1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.21, ал.5, във връзка с ал.4, предложение второ от ЗОС, връзка с чл.8, ал.9, т.3 от същия закон,   Общински съвет Бургас:

              2.1. ВКЛЮЧИ в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017г., приета  от Общински съвет – Бургас по т.2 от проведеното на 31.01.2017 г. заседание (Протокол №23) в раздел VІ –„ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ ЗА ОБЩИНСКИ НУЖДИ“, т.3 – ДРУГИ,  нова точка 4 – отчуждаване на 310/834 кв.м. ид.части  от поземлен имот с идентификатор 07079.605.197 (УПИ VІІІ, кв.51 по ПУП-ПРЗ на ПЗ „Север“), обособени в ПИ с проектен идентификатор 07079.605.571 по КК и нова точка 5 - УПИ VІІ с площ 312 кв.м., отреден „за трафопост“ в кв.51 по ПУП-ПРЗ на ПЗ „Север“, гр.Бургас, с идентификатор 07079.605.565, с площ 312кв.м., актуван с Акт за частна общинска собственост №8707/30.05.2017г.  -  за замяна.

            2.2. ОДОБРИ предварителното съгласие, постигнато с „ВНД ПРОПЪРТИС“ ЕООД,  ЕИК -201317078, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.“Пробуда“ №79-81, представлявано от Николай Филипов Филипов – Управител, за извършване на замяна, по силата на която дружеството прехвърля на Община Бургас 310/834 кв.м. идеални части от собствения си  поземлен имот с идентификатор 07079.605.197 по КК на гр.Бургас, целият с площ 834 кв.м , а по документ за собственост 830 кв.м., предвидени за разширение на ул.„Крайезерна“  по проект за изменение на ПУП-ПР  на УПИ VIII, кв.51, по плана на ПЗ„Север“, гр.Бургас, обособени в поземлен имот с проектен идентификатор 07079.605.571 по КК, с площ 310 кв.м., съгласно скица – проект №15-315343-04.07.2017г. на СГКК-Бургас, при съседи: 07079.605.314, 07079.605.570, 07079.605.465, с пазарна стойност 33 529,60 (тридесет и три хиляди петстотин двадесет и девет лева и шестдесет стотинки) лева, в замяна на което Община Бургас прехвърля на „ВНД ПРОПЪРТИС“ ЕООД, правото на собственост върху собствения си ПИ с идентификатор 07079.605.565, с площ 312кв.м. по КК на гр.Бургас, актуван с Акт №8707/30.05.2017г. за частна общинска собственост, при съседи: имоти с идентификатори 07079.605.570, 07079.605.564 и 07079.605.465, с пазарна стойност 33 622 (тридесет и три хиляди шестстотин двадесет и два) лева.

              2.3. „ВНД ПРОПЪРТИС“ ЕООД, ЕИК 201317078 следва да заплати на Община Бургас сумата от 92,40( деветдесет и два лева и 0.40) лева, представляваща разликата в цените на имотите, предмет на заменителната сделка, подробно описани в т.2.2 от това решение.

край
ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
608
ОБНОВЕНО:
26.07.2017 - 14:21
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.