• Одобрени ПУП

Одобрено изменение на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за кв.2, кв.3 и кв.4, по плана на в.з.“Минерални бани“, гр.Бургас

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1, във връзка с чл.134, ал.1, т.1, ал.2, т.2 от ЗУТ, във връзка с чл.16 и §8, ал.2 от ПР на ЗУТ Общински съвет Бургас одобри проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на част от кв.2, кв.3 и кв.4, по плана на в.з.„Минерални бани“, гр.Бургас, в обхват на ПИ с идентификатори 07079.701.25, 07079.701.27, 07079.701.28, 07079.701.30, 07079.701.32, 07079.701.33, 07079.701.34, 07079.701.45, 07079.701.46, 07079.701.47, 07079.701.48, 07079.701.49, 07079.701.50, 07079.701.51, 07079.701.52, 07079.701.53, 07079.701.54 по КК на гр.Бургас /бивши ПИ с пл.№335, 336, 337, 344, 345, 346, 347, 349, 350, 714 и 718 по недействащ КП на в.з.Минерални бани, гр.Бургас/, с което отпада предвидената по действащ план обслужваща улица с о.т.8 до о.т.9 между кв.3 и кв.4, заличава се кв.3 и се обособява нов кв.4, урегулират се нови УПИ І-458, УПИ VIIІ-45, УПИ ХІІІ-461, УПИ ХІV-49, УПИ ХV-454, УПИ ХVІ-453 и УПИ ХХІ-459, с регулационни граници проведени по имотните граници на ПИ, по одобрената КК,  урегулират се нов УПИ ХІ-457, отреден за ПИ с идентификатори 07079.701.32 и 07079.701.33 /бивши ПИ с пл.№345 и 346/, с приложена редукция от 5%, нов УПИ ХІІ-46, отреден за ПИ с идентификатори 07079.701.46 /бивш ПИ с пл.№347/, с приложена редукция от 3%, нов УПИ ХVІІ-452, в кв.4 и УПИ V-451, в кв.2, отредени за ПИ с идентификатор 07079.701.25 /бивш ПИ с пл.№718/, с приложена редукция от 17% и нов УПИ ХХ-456, отреден за ПИ с идентификатор 07079.701.30 /бивш ПИ с пл. №349/, с редукция 6%, УПИ І-350 става УПИ ХVІІІ-27, а УПИ ІІ-350 става УПИ ХІХ-28, като източната му регулационна граница се променя и се провежда по бившата имотна граница между ПИ с пл.№№349 и 350, УПИ ІI-714 става УПИ ІI-449 и УПИ IV-714 става УПИ IV – 450 в кв.2 и УПИ ХХІІ - 455, в кв.4, отреден „За ТП и озеленяване”, като всички УПИ, частна собственост се отреждат – „за вилно строителство“, в устройствена зона Ов, с предвидено в тях свободно вилно застрояване, показано с ограничителни линии на застрояване, на нормативни отстояния от регулационните граници, с устройствени показатели, съгласно действащ ПУП-ПРЗ и чл.29, ал.1 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ, както следва: Пл.застр. до 40%, Кинт до 0,8, Позел. мин 50%, Нк.к. до 7м, описани в матрица и таблица и за осигуряване на транспортен достъп до ограничен брой УПИ се провежда нова обслужваща улица от о.т.11 - о.т.11а-о.т.11б-о.т.11в до о.т.11г, с габарит от 3,50м от о.т.11 до о.т.11б, в частта, попадаща в ПИ с идентификатори 07079.13.1440 и 07079.13.1011 /части от бивши ПИ с пл.№060010 по КВС, землище кв.Банево/, и с габарит 4.00м от о.т.11в до о.т.11г, с предвидени 4 бр. места  за паркиране, като крайуличен паркинг и обръщало, с приложен баланс на територията, в табличен вид, съгласно черните, сини, червени, зелени и кафяви линии и надписи върху плана, който е неразделна част от настоящото решение.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ по реда на чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр.Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

край
ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
605
ОБНОВЕНО:
26.07.2017 - 14:27
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.