• Одобрени ПУП

Одобрен Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на част от кв.37, по плана на с.Маринка, Община Бургас

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.16, ал.1 и ал.5 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобри Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на част от кв.37, по плана на с.Маринка, Община Бургас, с който за ПИ с идентификатор 47202.501.1168, 47202.501.1169, 47202.501.1171, 47202.501.1172, 47202.501.1173, 47202.501.1174, 47202.501.1175, 47202.501.1177, 47202.501.1176 по КК на с.Маринка /бивши ПИ с пл.№№003059, 003060, 003061, 003062, 003063, 003072, 003073 по КВС на землище с.Маринка/ се урегулират нови 12 УПИ – УПИ I-1431, УПИ XXVI-1445, УПИ XXVIII-1443, УПИ XXX-1441, УПИ XXXI-1440, УПИ XXXII-1439, УПИ XXXIII–1438, УПИ XXXIV–1437, УПИ XXXV–1436, УПИ XXXVI–1435, УПИ XXXVII-1434, УПИ XXXVIII-1433, отредени – „за смесени дейности“, урегулират се нови УПИ XXVII-1444 и УПИ XXIX–1442, отредени  - „за социална инфраструктура“ и УПИ XXXIX-1432, отреден – „за озеленяване и социална инфраструктура“, УПИ XXV–30066 става УПИ XXV–1456, УПИ XXIV–30065 става УПИ XXIV–1457 и УПИ XXIII–30064 става УПИ XXIII–1507, с предвиждане в тях на ниско свободно застрояване, посочено с ограничителни линии на застрояване, на нормативни отстояния до регулационните граници, с устройствени показатели: Пл.застр. до 40%, Кинт до 1,5, Височина до 10м и Позел. мин. 30%, в устройствена зона Смф, съгласно действащ ТУП на с.Маринка, с.Димчево и с.Твърдица, в предвиденото разширение на населеното място, с процент на редукция – 18%, съгласно приложен проект, с таблица на засегнатите имоти, баланс на територията и трасировъчен чертеж.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“, по реда на чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд-гр.Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

край
ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
624
ОБНОВЕНО:
26.07.2017 - 14:31
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.