• Одобрени ПУП

Одобрен Подробен устройствен план – План за улична регулация на нова обслужваща улица и застрояване

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 във връзка с чл.16а от ЗУТ Общински съвет Бургас одобри Подробен устройствен план – План за улична регулация на нова обслужваща улица от о.т.28, при кръстовището на ул. “Северна“ и ул. “Черна гора“ от съществуващата улична мрежа на кв. „Долно Езерово“ до път BGS-1030, с цел осигуряване транспортно обслужване на ПИ в границите на устройствена зона 4/Смф по ОУП на гр. Бургас, съгласно сините, червените, зелените, кафяви и черни  линии и надписи върху плана, който е неразделна част от настоящото решение.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 във връзка с чл.16, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобри Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 07079.6.1584 по КК на гр. Бургас, местност „Край село“, землище „Долно Езерово“, попадащ в границите на устройствена зона 4/Смф по ОУП на гр. Бургас, в предвиденото разширение на населеното място, съгласно сините, червените, зелените, кафяви и черни линии и надписи върху плана, който е неразделна част от настоящото решение.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“, по реда на чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд-гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

край
ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
499
ОБНОВЕНО:
30.01.2018 - 17:07
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.