• Одобрени ПУП

Одобрен Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ по КК на с. Маринка

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и т. 2, чл. 136, ал. 1, при условията на чл. 16, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобри подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ с идентификатор 47202.501.1217 по КК на с. Маринка, с който при условията на чл.16 от ЗУТ за бивш ПИ с пл.№220, (по плана на с. Маринка, одобрен със Заповед №221/24.02.1973 г. на Председателя на ОНС Бургас), се урегулира нов УПИ VII-1217, в кв.40, по плана на с. Маринка, отреден „за смесено предназначение“, с устройствени показатели за устройствена зона Смф, както следва: Пл.застр. до 40%, Кинт до 1.5, Нк.к. до 10м (3ет.), Позел. мин 30%, с приложена редукция от 18% (единен за цялото населено място), с регулационни линии на УПИ VII-1217 съвпадащи с границите на ПИ с идентификатор 47202.501.1217 по КК на с. Маринка, съгласно приложения проект и баланс на територията, които са неразделна част от настоящото решение.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ по реда на чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд – гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

край
ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
459
ОБНОВЕНО:
07.03.2018 - 09:39
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.