• Одобрени ПУП

Одобрено изменение на ПУП – ПР на кв.82, по плана на зона „Г“ и част от плана на Зона „Д“

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.1, чл.136, ал.1, чл.134, ал.1, т.1 и т.2, чл.134, ал.2, т.2 и т.4, при условията на чл.16, ал.1 и ал.4 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобри изменение на подробен устройствен план – план за регулация /ПУП – ПР/ на кв.82, по плана на зона „Г“ и част от плана на Зона „Д“, с който се изменя регулационния план на зона „Г“ в частта, контактна зона на двата плана, при съобразяване с регулационния план на зона „Д“, променят се границите на кв.82 и се обособява нов кв.82А; запазва се улица с о.т.519 – о.т.520в (нова) – о.т.520г (нова) – о.т.1207 – о.т.1206 – о.т.1 -  о.т.1205 – о.т.1209 – о.т.1210 – о.т.1211 – о.т.1212 – о.т.1212а (нова),  отпадат  улица с о.т.520 - о.т.521 – о.т.522 – о.т.524 и улица с о.т.520 – о.т. 525 - о.т.526 – о.т.538 – о.т.539, предвиждат се нова тупикова улица, с габарит 7м, с нови о.т.1205а - о.т.1205б и обслужваща улица с о.т.1210 – о.т.1210а (нова) – о.т.527е (нова) – о.т.527д (нова)  – о.т.527г (нова)  – о.т.527а – о.т.528 и се обособява нов паркинг, с о.т.1210а и о.т.1210б, като част от уличната регулация, като в кв.82 се урегулира нов УПИ XXII-675, отреден – „за жилищно строителство“, с площ от 645м2, за ПИ с нов проектен идентификатор 07079.671.675 по КК на гр.Бургас, с приложена редукция от 25%, променят се границите на УПИ II, отреден – „за терен за ВиК“, като същият става УПИ II-671, отреден за ПИ с нов проектен идентификатор 07079.671.671 по КК на гр.Бургас и на УПИ III, отреден  - „за жилищно строителство“, като същият става УПИ III-489, отреден  - „за жилищно строителство и ТП“, за ПИ с нов проектен идентификатор 07079.671.489 по КК на гр.Бургас, променят се регулационните граници на УПИ I и УПИ XI, отредени – „за озеленяване“, като се увеличават площите им; в кв.82А се запазват съществуващите УПИ XII, УПИ XIII, УПИ XIV, УПИ XV, УПИ XVI, УПИ XVII и УПИ XVIII, съгласно черните, сини, червени, зелени и кафяви линии и надписи върху плана и таблицата с баланс на територията, които са неразделна част от настоящото решение.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ по реда на чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр.Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

край
ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
386
ОБНОВЕНО:
24.04.2018 - 15:12
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.