• Одобрени ПУП

Одобрено изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за кв.5, кв.15, кв.16 и кв.17, по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 124а, ал. 1, чл. 136, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 1 и т. 2, чл. 134, ал. 2, т.2 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобри изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за кв.5, кв.15, кв.16 и кв.17, по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас, с което се променя устройствената зона за нови кв.5 и кв.5а, кв.15, кв.16 и кв.17, от Жм (зона за застрояване с малка височина) в Жс (зона за застрояване със средна височина), променя се северната регулационна граница на кв.Сарафово, като същата се провежда по имотните граници на ПИ с идентификатори 07079.820.124 и  07079.820.221 по КК на гр.Бургас, обособяват се нов кв.5, в който се урегулира нов УПИ II, отреден – „за комплексно жилищно строителство, обществено обслужване и изолационна зеленина и нов кв.5а, в който се урегулират нов УПИ І, отреден - „за изолационна зеленина, благоустрояване и инфраструктура“, с предвидени петна за два нови трафопоста, нови УПИ ІІ, УПИ ІІІ, УПИ ІV, УПИ V, УПИ VІ, УПИ VІІ, УПИ VІІІ, УПИ ІХ, УПИ ХІ, УПИ XII, УПИ XIII, УПИ XIV, УПИ XV, УПИ XVI, УПИ XVII, УПИ XVIII, УПИ ХІХ, УПИ ХХ, УПИ ХХІ, УПИ ХХІІ, УПИ ХХІІІ, УПИ ХХІV, отредени – „за жилищно строителство“ и УПИ ХХV, отреден – „за обществено обслужване“,  в кв.15 вътрешните регулационни граници се провеждат по имотните границите на ПИ с идентификатори 07079.820.185, 07079.820.196, 07079.820.202, 07079.820.203, 07079.820.206, 07079.820.218 и 07079.820.219 по КК на гр.Бургас и се урегулират нови УПИ III, УПИ IV, УПИ V, УПИ VI и УПИ VII, отредени – „за жилищно строителство“ и УПИ VIII, отреден – „за обществено обслужване“, в кв.16 вътрешната регулационна граница на бивш УПИ I се провежда по имотната граница на ПИ с идентификатор 07079.820.153 и се урегулират нови УПИ І, УПИ Х, УПИ XI, УПИ XII, УПИ XIII, УПИ XIV, УПИ XV, УПИ XVI, УПИ XVII и УПИ XVIII, отредени - „за жилищно строителство“, в кв.17 вътрешните регулационни граници между УПИ ІV и УПИ V  и между УПИ VІ и УПИ VІІ се провеждат по имотните граници на ПИ с идентификатори 07079.820.126, 07079.820.127, 07079.820.137 и 07079.820.138, от УПИ ХІ се урегулират нови УПИ ХІ и УПИ ХVІІІ и всички УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ IV, УПИ V, УПИ VI, УПИ VII, УПИ VIII, УПИ IX, УПИ X, УПИ XI и УПИ XVIII се отреждат - „за жилищно строителство“, с предвиждане във всички УПИ на ново свободно и свързано застрояване, със средна височина, посочено с ограничителни и задължителни линии на застрояване, на нормативни отстояния от регулационни граници, като за УПИ XII, УПИ ХV и УПИ ХVІ, в кв.5а се предвижда запазване на съществуващите сгради и се установяват устройствени показатели за устройствена зона Жс, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас, показани в матрица, както следва: Височина до 12м (4ет.), Пл.застр. до 70%, Кинт до 2.0 и П озел. мин.30%, провежда се нова улица от о.т. 4 до о.т. 4а и се изменя частично трасето на обслужваща улица между о.т. 2 - о.т.1 - о.т. 144 - о.т. 145, като се осигурява габарит от 9,00м. /пътно платно за движение 6,00м и два тротоари  по 1,50м/, съгласно черните, сини, червени, зелени и кафяви линии и надписи върху приложения проект и таблицата с баланс на територията, които са неразделна част от настоящото решение.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ по реда на чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр.Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

край
ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
397
ОБНОВЕНО:
24.04.2018 - 15:20
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.