• Одобрени ПУП

Одобрен Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване

  1. На основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ Общински съвет Бургас даде предварително съгласие за провеждане на обслужваща улица за обслужване на имоти в част от кадастрални райони 5 и 6 по КК на гр. Бургас, в устройствени зони 3/Пп и 4/Пп, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, през ПИ с идентификатори  07079.5.762, 07079.6.66 и 07079.6.67  по КК на гр. Бургас, общинска собственост, съгласно ПУП-ПРЗ за територията .
  2. Съгласието е валидно за срок от 5 години.
  3. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 във връзка с чл.16, ал.1 и чл.16а от ЗУТ Общински съвет Бургас одобри Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване, с който се обособяват нови обслужващи улици за  обслужване на имотите в част от кадастрални райони 5 и 6 по КК на гр. Бургас  землище „Долно Езерово“, в предвиденото разширение на населеното място, в границите на устройствени зони 3/Пп и 4/Пп, съгласно действащ ОУП  на гр. Бургас, нови кв.105 и кв.106, нов УПИ І в нов кв.106, отреден „за производствена, складова и административна база и трафопост“ и нови УПИ І, отреден „за обслужваща, складова и административна база“, УПИ ІI, отреден „за обслужваща, складова и административна база и трафопост“ и УПИ ІІІ, ІV и V, с функционално отреждане „за водна инфраструктура“ в нов кв.105 по плана на кв.Долно Езерово, с предвидено застрояване и градоустройствени показатели, в съответствие с утвърдените с ОУП на гр.Бургас за устройствена зона „Пп“,  съгласно приложен проект.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“, по реда на чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд-гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

край
ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
137
ОБНОВЕНО:
31.05.2018 - 11:44
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.