• Одобрени ПУП

Одобрен изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ ІХ-690 и ХІІ-690 в кв.18 по плана на ж.к. “Лазур“, гр. Бургас

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2, и чл. 135, ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 1 и ал.7 от ЗОС, Общински съвет Бургас одобри изменение на  Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ ІХ-690 и ХІІ-690 в кв.18 по плана на ж.к.“Лазур“, гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.607.576 и 07079.607.577 по КК на гр.Бургас, с което УПИ ІХ-690, отреден „за жилищно строителство и КОО“ и УПИ XII-690 отреден „за учебен център“ се обединяват в един нов общ УПИ ІХ, отреден за ПИ с проектен идентификатор 07079.607.622 по КК на гр. Бургас, с функционално отреждане „за детска градина“, с предвидено ново свободно застрояване, при запазване на съществуващата сграда, и с установяване на показатели за застрояване, по чл.40 от Наредба №7 за Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони - за детска градина, както следва: Плътност до 30%, Кинт до 0,6 и Озеленяване над 40%, описани в матрица и таблица, съгласно сините, червените, зелените, кафяви и черни линии и надписи върху плана, който е неразделна част от настоящото решение.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“, по реда на чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд-гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

край
ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
343
ОБНОВЕНО:
29.06.2018 - 17:20
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.