Декември 2015

проект на ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОП „ЧИСТОТА ЕКО“

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 31.12.2015 г., за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Чистота еко“, приет с Решение на Общински съвет Бургас от 28.10.2014г. по т.16 /Протокол №42/. Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес – гр. Бургас, ул.

Наредба за определяне размера на местните данъци

Приета с решение на Общински съвет-гр.Бургас, протокол № 5, т.30 от 24.01.2008г. , изменена и допълнена с решение на ОбС-Бургас, Протокол № 17, т.4 от 22.01.2009 год. и 29.01.2009 год.; Протокол №44, т.6 от 20 и 25.01.2011 г.; Протокол №5, т.11 от 22.12.2011 г. Протокол № 31, т.4 от 17.12.2013 г.; Протокол №6, т.2 от 17.12.2015 г.

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи

Приета на заседание на Общински съвет Бургас, проведено на 31.03. 2005 г. Изменена и допълнена с Решения на Общинския съвет по т.32 и по т.50, Протокол № 8 от 17. 04. 2008 г., Решение по т. 50, Протокол № 12 от 18.09.08 г., Решение по т.10 от Протокол №18/19 и 26.02.2009 г. , Решение по т. 2 от Протокол №19/19 и 25.03.2009 г., Решение по т.6 от Протокол №33/22.04.2010 г., Решение по т.3 от Протокол №11/26.06.2012 г., Решение по т.4 от Протокол №6/17.12.2015 г.

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м.януари 2016 г.

Крайният срок за входиране на докладни записки е 08.01.2016 г.
Заседанието на Общинския съвет ще се проведе на 26.01.2016 г.
Заседанията на постоянните комисии се провеждат в стая №111 (малката заседателна зала) на адрес: 8000 Бургас, ул. “Александровска” 26 Община Бургас

Постоянна комисия

Дневен ред на заседание №6 от дата 17.12.2015 година

ДНЕВЕН РЕД

1.ОбС 08-00-4174 Предложение от Петко Добрев Георгиев - общински съветник, относно: Приемане на декларация за равен достъп на хората с увреждания до съдържанието и услугите на всички уеб страници, обслужващи субектите, работещи на територията на Община Бургас

проект на Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 17.12.2015г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за условията и реда за  упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас.

Докладна записка № 08 - 00 4198 / 15.12.2015 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на тридесет и три физически лица

Страници

 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.