Януари 2016

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №7 от дата 26.01.2016 година

Актовете на Общински съвет – Бургас могат да се оспорват от заинтересованите лица пред Административен съд – Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването им, а когато акта се съобщава чрез обнародване в „Държавен вестник“ – в 30-дневен срок от обнародването му.

Подзаконовите нормативни актове влизат в сила 3 дни след публикуването им на интернет страницата на Общински съвет – Бургас и могат да бъдат оспорвани пред Административен съд – Бургас без ограничение във времето.

Докладна записка № 08 - 00 4312 / 25.01.2016 г.

от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на част от помещение за продажба на билети в сградата на "Автогара Юг", чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.

Докладна записка № 08 - 00 4309 / 25.01.2016 г.

от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно:
1. Отправяне на искане до Министерски съвет на Република България чрез Областния управител на Област Бургас за безвъзмездно предоставяне в собственост  на Община Бургас на поземлен имот с идентификатор 07079.605.81 по одобрена КК на гр.Бургас, находящ се на територията на ПЗ„Север“, гр.Бургас.

Докладна записка № 08 - 00 4308 / 25.01.2016 г.

от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Продажба чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване на поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ХІІ-333 в масив 78, местност „Вая кайряк“, землище гр. Българово, съгласно одобрен ПУП-ПРЗ на „Бизнес индустриална зона гр. Българово“, Община Бургас

Докладна записка № 08 - 00 4307 / 25.01.2016 г.

от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Придобиване от Община Бургас, чрез дарение, правото на собственост върху недвижим имот - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.825.416.1.1 по КККР на кв. Долно Езерово, гр. Бургас с площ от 49,26 кв.м и самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.825.60.1.6 с площ от 49,26 кв.м. по КККР на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, собственост на "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас"АД

Докладна записка № 08 - 00 4306 / 25.01.2016 г.

от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на Регионален инспекторат по образованието /РИО/ - гр.Бургас за срок от 10/десет/ години на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ двуетажна масивна нежилищна сграда с административен адрес: гр. Бургас, ул."Черноморска" №11

Докладна записка № 08 - 00 4305 / 25.01.2016 г.

Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване на „Дезинфекционна станция – Бургас“ ЕООД върху недвижим имот - частна общинска собственост.

Докладна записка № 08 - 00 4304 / 25.01.2016 г.

от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне за безвъзмездно  управление на недвижими имоти – общинска собственост на Дирекция „Бюро по труда“ – Бургас.

Докладна записка № 08 - 00 4303 / 25.01.2016 г.

от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез извършване на доброволна делба на поземлени имоти с идентификатор 07079.4.974, 07079.4.975 и 07079.4.976 по одобрените КККР на гр.Бургас

Докладна записка № 08 - 00 4300 / 22.01.2016 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Изменение на решение  на Общински съвет - Бургас по т.28 от дневния ред на заседание  3, проведено на 26.11.2015 г. във връзка с конкурса за избор на управител на "Дентален център I -Бургас" ЕООД

Страници

 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.