Април 2017

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6081 / 28.04.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Поправка на решение на Общински съвет Бургас, прието по т.10 от дневния ред на проведеното заседание на 28.03.2017г, отразено в Протокол №25 за одобряване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП - ПУР/ за  осигуряване на транспортен достъп до имоти в предвиденото разширение на населеното място, в границите на устройствена зона 1/Смф по действащ ОУП на гр.Бургас, в обвръзка с действащата регулация на населеното място при улица с о.т.12 от регулацията на кв.Ветрен д

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЯВАЩ ДЛЪЖНОСТТА „СЕКРЕТАР“ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА КЪМ ОБЩИНА БУРГАС

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЯВАЩ ДЛЪЖНОСТТА „СЕКРЕТАР“

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА КЪМ ОБЩИНА БУРГАС

 

Въз основа на подадените документи и изискванията за заемане на временно изпълняващ длъжността са допуснати следните кандидати: 


по ред

Трите имена на кандидата 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ПРЕДСЕДАТЕЛ“ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА КЪМ ОБЩИНА БУРГАС

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ПРЕДСЕДАТЕЛ“

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА КЪМ ОБЩИНА БУРГАС

 

 

Въз основа на подадените документи и изискванията за заемане на длъжността са допуснати следните кандидати: 


по ред

Трите имена на кандидата 

1.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПЛАТЕНО И БЕЗПЛАТНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС, ОПРЕДЕЛЕНА КАТО ЗОНА

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 28.04.2017 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона. Предложения могат да бъдат  депозирани на следния електронен адрес: g.atanasov@burgascouncil.org

Молба № 08 - 00 6079 / 26.04.2017 Г.

от "Булфарма" ООД, относно: Предложение на основание чл. 36, ал.1, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл.41, т. 2 от Наредба за реда за придобиване, управление  и разпореждане с общински имоти и вещи и чл.36 от Закона за собствеността за прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на общината върху поземлен имот с площ от 8941 кв.м. по одобрена КК на гр. Бургас по ПУП-ПРЗ на зона "А", ж.к. "Меден Рудник", гр. Бургас, отреден "За МБАЛ и Медицински център"

Молба № 08 - 00 6078 / 26.04.2017 Г.

от "Булфарма" ООД, относно: Предложение за придобиване на право на собственост върху собствената на Медицински център III - Бургас ЕООД сграда на шест етажа със застроена площ 757 кв.м

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №26 ОТ ДАТА 25.04.2017 ГОДИНА

ДНЕВЕН РЕД

 

  1. ОбС 08-00-6068 Декларация от Евгений Мосинов и Константин Бачийски в подкрепа на бургаския футбол

 

  1. ОбС 08-00-6066 Докладна записка от Костантин Луков – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Свикване на общо събрание на  ПФСК „Черноморец Бургас“ АД 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ № 08 - 00 6068 / 25.04.2017 Г.

от Евгений Мосинов и Бойко Миразчийски в подкрепа на бургаския футбол

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6066 / 24.04.2017 г.

 от Костантин Луков - председател на Общински съвет - Бургасотносно:Свикване на общо събрание на  ПСФК  „Черноморец Бургас“ АД 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6065 / 24.04.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Избор на управител на „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД, гр. Бургас

Страници

 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.