Юни 2017

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. юли 2017 г.

Крайният срок за входиране на докладни записки е 07.07.2017 г. (петък). Заседанието на ОбС предстои да се проведе на 25.07.2017 г.  Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в сградата на ул. „Конт Андрованти“ 1, ет. 3, зала 26.

РЕДОВНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 2017 ГОДИНА

одобрен Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на техническата инфраструктура – трасе на кабел за външно електрозахранване на базова станция BGS0163 на „Мобилтел“ ЕАД

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобри Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на техническата инфраструктура – трасе на кабел за външно електрозахранване на базова станция BGS0163 на „Мобилтел“ ЕАД разположена в ПИ 096025 в местност „Карашки път“ по КВС на землището на с.Изворище, община Бургас, съгласно приложения проект с регистър на засегнатите от трасето и сервитута на съоръжението имоти.

ОДОБРЕН Подробен устройствен план – План за улична регулация на нови обслужващи улици

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 1 и т. 2, чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 16, ал. 1 и чл. 16а от ЗУТ Общински съвет Бургас одобри Подробен устройствен план – План за улична регулация за провеждане на обслужващи улици за обслужване на имоти в устройствена зона 12/Смф, в предвиденото с ОУП на гр. Бургас разширение на населеното място, с о.т.1 до о.т.11, с  които се образува нов кв.

ОДОБРЕН проект за изменение на ПУП – План за регулация на бул.„Тодор Александров“, в участъка от о.т.300 – о.т.297 – о.т.296 до о.т.293, по плана на ПЗ„Север“, гр.Бургас

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1, във връзка с чл.136, ал.1, чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобри изменение на подробен устройствен план – план за регулация /ПУП – ПР/ на бул.„Тодор Александров“, в участъка от о.т.300 – о.т.297 – о.т.296 до о.т.293, по плана на ПЗ„Север“, гр.Бургас, с което уличната регулация се измества в северозападна посока за осигуряване на необходимия габарит за изграждане на 3 ленти за движение в посока от север към юг, с което се засягат ПИ с идентификатори 07079.605.324, 07079.659.33 и 07079.65

ПИСМО № 08 - 00 6218 / 05.06.2017 Г.

от Администрацията на Президента, относно: Опрощаване на дължими държавни вземания на ЕТ "Рейнбоу - Гергана Димова"

ЗАПИТВАНЕ № 08 - 00 6307 / 27.06.2017 Г.

от Стефан Петров, относно: Качество на въздуха в град Бургас и замърсяване от завод "Кроношпан"

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №28 ОТ ДАТА 27.06.2017 ГОДИНА

ДНЕВЕН РЕД

  1. ОбС 08-00-6185 Декларация от общинските съветници в Общинския съвет - Бургас

 

  1. ОбС 08-00-6185 Доклад от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Годишен отчет за изпълнение на бюджета на Община Бургас към 31.12.2016 г.

 

ДЕКЛАРАЦИЯ № 08 - 00 6306 / 27.06.2017 Г.

от общинските съветници в Общинския съвет - Бургас

Предложение № 08-00-6299 / 26.06.2017 г.

 от Евгений Мавродиев - председател на Яхт клуб Порт Бургас, относно: Финансово подпомагане

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6292 / 22.06.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас,  относно: Програма на Община Бургас за намаляване на риска от бедствия за периода 2017-2020 г.

Страници

 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.