Септември 2017

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №31 от дата 26.09.2017 година

Актовете на Общински съвет – Бургас могат да се оспорват от заинтересованите лица пред Административен съд – Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването им, а когато акта се съобщава чрез обнародване в „Държавен вестник“ – в 30-дневен срок от обнародването му.

Подзаконовите нормативни актове влизат в сила 3 дни след публикуването им на интернет страницата на Общински съвет – Бургас и могат да бъдат оспорвани пред Административен съд – Бургас без ограничение във времето.

ПИСМО № 08 - 00 6580 / 28.09.2017 Г.

от Георги Аврамчев - председател на БФПС, относно: Решения на УС на БФПС

ПИСМО № 08 - 00 6570 / 21.09.2017 Г.

от Ева Шевченко - Иванова - Председател на Инициативен комитет, относно: ДГ №5 „Иглика“ гр.Бургас

ПИСМО № 08 - 00 6572 / 25.09.2017 Г.

от Антон Коджабашев- зам.-председател на ПКМС, относно: Спортно училище "Юрий Гагарин" и Георги Марков назначен за учител по спорта вдигане на тежести

Одобрен Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ на нова обслужваща улица между кв.7 и кв.8, по плана на ПЗ Победа, гр.Бургас

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобри Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ на нова обслужваща улица между кв.7 и кв.8 (ПИ 07079.660.457 по КК на гр.Бургас), по плана на ПЗ Победа, гр. Бургас, съгласно черните, червени, сини и зелени линии и надписи върху плана, който е неразделна част от настоящото решение.

Одобрено изменение на ПУП - ПР на кв.33 и кв.40А, по плана на ж.к.„Славейков“, гр.Бургас

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1, във връзка с чл.136, ал.1, чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ, във връзка с чл.62а, ал.2 и ал.3, т.2 на ЗУТ Общински съвет Бургас одобри изменение на ПУП - ПР на кв.33 и кв.40А, по плана на ж.к.„Славейков“, гр.Бургас, с коeто отпада обслужваща улица от о.т.1392 - о.т.1402, изменя се конфигурацията на обслужваща улица от о.т.1390 - о.т.1391 - о.т.1392, като се обособява нов крайуличен паркинг, като част от уличната регулация, изменя се конфигурацията на обслужваща улица от о.т.1400 – о.т.1401 – о.т.1405, с което

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №31 ОТ ДАТА 26.09.2017 ГОДИНА

ДНЕВЕН РЕД

 

  1. ОбС 08-00-6530 Докладна записка от Красимир Стойчев – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед № 2361/05.09.2017 г. , относно: Система за отдалечена идентификация и подписване на заявления за електронни административни услуги от гражданите на община Бургас от мобилен телефон 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6575 / 25.09.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване съгласие за разпореждане с имот, внесен от общината като непарична вноска в капитала на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД, определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД, определяне начина на гласуване на проекторешенията

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6573 / 25.09.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на общински нежилищен обект, находящ се  в сграда с  идентификатор 07079.619.122.1 по КК на гр. Бургас, с административен адрес гр. Бургас, ул. „Сан Стефано“ № 86, за изпълнение на програма „Фулбрайт“ в съвместен проект с Фондация „Америка за България“, съгласно споразумение за партньорство между Българо-американска комисия „Фулбрайт“ и СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Бургас

Страници

 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.