Ноември 2017

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6833 / 30.11.2017 Г.

от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет- Бургас, относно: Избор на членове на Комисията по чл.7, ал.1 от Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на спортните мероприятия, включени в календара на Община Бургас

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6832 / 30.11.2017 Г.

от Ангел Божидаров - общински съветник от групата на НФСБ и СЕК, относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър по съответната тарифа, валидни за територията на Община Бургас

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6831 / 30.11.2017 Г.

от Георги Василев Манев - общински съветник от групата на НФСБ и СЕК, относно: Допускане на промяна на предназначението на гаражи с идентификатори по КК на гр. Бургас 07079.616.175.1.19 и 07079.616.175.1.20 в партера на жилищна сграда находяща се в УПИ  III-5342, кв.21 по плана на к-с "Възраждане", гр. Бургас с административен адрес ул. "Левски" №56

ПИСМО № 08 - 00 6830 / 30.11.2017 Г.

от Кирил Ананиев - министър на здравеопазването, относно: Определяне на представител на Община Бургас в Комисия за изработване на областна здравна карта

ПИСМО № 08 - 00 6828 / 30.11.2017 Г.

от Веселина Деведжиева - началник отдел "Спорт, превенции и младежки дейности", относно: Постъпило заявление от Красимира Щерева - представител на КСА "Нефтохимик-2011" във връзка с финансово подпомагане на Виктория Чобанова - състезателка по спортна акробатика в клуб "Нефтохимик-2011"

ПИСМО № 08 - 00 6822 / 28.11.2017 Г.

от Йорданка Томова Транчева, относно:  Продажба на прилежаща общинска земя по ПМС 235/19.09.96 г.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6825 / 29.11.2017 Г.

от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет- Бургас, относно:  Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи

ПИСМО № 08 - 00 6824 / 29.11.2017 Г.

от Васил Вълков - председател на СК Интер, относно: Финансово подпомагне на Йордан Янков - състезател по кикбокс

Одобрено изменение на актуализирана план – схема за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ на УПИ I, отреден – „за районен парк“, кв.45, по плана на ж.к.„Славейков“, гр.Бургас

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.62, ал.9 от ЗУТ, във връзка с чл.129, ал.1 и чл.134, ал.1, т.2 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобри изменение на действаща план – схема за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ за УПИ I, отреден – „за районен парк“, кв.45, по плана на ж.к.„Славейков“, гр.Бургас, с което се променя местоположението на позиция за поставяне на целогодишен преместваем обект Е4, съгласно приложения проект, който е неразделна част от настоящото решение.

Одобрен Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на нов захранващ водопровод от съществуващ водопровод ПЕВП Ф160

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобри Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на нов захранващ водопровод от съществуващ водопровод ПЕВП Ф160 в ПИ 07079.5.860 по КК на гр.Бургас до УПИ VII-10, идентичен с ПИ с идентификатор 07079.6.1596 по КК на гр.Бургас, местност „Кладенеца“ (бивша местност „Герен бунар“), землище кв.Долно Езерово, гр.Бургас, в границите на устройствена зона 3/Оз по одобрения ОУП на гр.Бургас, в частта на трасето, преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.5.860, 07079.6

Страници

 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.