Декември 2017

Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи

Приета на заседание на общинския съвет, проведено на 19.12.2017 г., Протокол № 36, т. 4 (вх. № 08-00-6825) от дневния ред

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №36 от дата 19.12.2017 година

Актовете на Общински съвет – Бургас могат да се оспорват от заинтересованите лица пред Административен съд – Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването им, а когато акта се съобщава чрез обнародване в „Държавен вестник“ – в 30-дневен срок от обнародването му.

Подзаконовите нормативни актове влизат в сила 3 дни след публикуването им на интернет страницата на Общински съвет – Бургас и могат да бъдат оспорвани пред Административен съд – Бургас без ограничение във времето.

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. януари 2018 г.

Крайният срок за входиране на докладни записки е 12.01.2018 г. (петък). Заседанието на ОбС предстои да се проведе на 30.01.2018 г.  Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №2, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1.

РЕДОВНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №36 ОТ ДАТА 19.12.2017 ГОДИНА

ДНЕВЕН РЕД

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6907 / 18.12.2017 Г.

от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Избор на прокурист на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР III - БУРГАС“ ЕООД до завръщането на управителя след ползване на отпуск за временна неработоспособност

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6908 / 18.12.2017 Г.

от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител на Община Бургас в комисията за изработване на здравна карта на Област Бургас

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6901 / 18.12.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Рефинансиране на съществуващ кредит на "Хляб и Хлебни изделия" ЕООД в Тъговска банка "Виктория"

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6900 / 18.12.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на  Община Бургас, относно: Приемане на поименен списък на преходните обекти от разчета за капиталови разходи 2018 г.

Страници

 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.