Май 2018

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. юни 2018 г.

Крайният срок за входиране на докладни записки е 08.06.2018 г. (петък). Заседанието на ОбС предстои да се проведе на 26.06.2018 г.  Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №2, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1.

По изключение Постоянната комисия по правни въпроси ще проведе своето редовно заседание на 15.06.2018 г. (петък), от 15:30 ч., в зала №2, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1.

Одобрен Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване

  1. На основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ Общински съвет Бургас даде предварително съгласие за провеждане на обслужваща улица за обслужване на имоти в част от кадастрални райони 5 и 6 по КК на гр. Бургас, в устройствени зони 3/Пп и 4/Пп, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, през ПИ с идентификатори  07079.5.762, 07079.6.66 и 07079.6.67  по КК на гр. Бургас, общинска собственост, съгласно ПУП-ПРЗ за територията .
  2. Съгласието е валидно за срок от 5 години.

Одобрен Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ за трасе на обслужваща улица

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1, във връзка с чл. 124а, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 1 и т. 2, чл. 136, ал. 1 и чл.

Одобрен Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1, във връзка с чл.

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №42 ОТ ДАТА 29.05.2018 ГОДИНА

ДНЕВЕН РЕД

  1. ОбС 08-00-7413 Предложение от Евгений Мосинов, Бенчо Бенчев, Кирил Петков, Чанко Мирчев, Стоян Колев – общински съветници, относно: Декларация на Общински съвет – Бургас по повод новото статистическо райониране на Република България

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 08 - 00 7413 / 10.05.2018 Г.

от Евгений Мосинов, Бенчо Бенчев, Кирил Петков, Чанко Мирчев, Стоян Колев - общински съветници, относно: Декларация на Общински съвет - Бургас по повод новото статистическо райониране на Република България

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7503 / 28.05.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за осигуряване на средства за извършване на ремонтни дейности в сградата на Магазия 1, ет. 2, която ще се ползва за филиал на Националната художествена академия

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7492 / 25.05.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на Общинско предприятие „Спортни имоти“ – гр. Бургас за стопанисване и управление недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ закрит плувен басейн, построен в УПИ I-429, кв. 56 по ПУП-ПРЗ на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас, отразен в КККР на гр. Бургас като сграда с идентификатор 07079.602.429.4

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7498 / 28.05.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за одобряване на споразумение за сътрудничество между град Бургас, Република България и град Ярославъл, Русия

ПИСМО № 08 - 00 7489 / 23.05.2018 Г.

от "Демократична България" - Обединение на ПП ДСБ, ПП Да България и ПП Зелените, относно: Риск от загуба на недвижимо културно наследство на град Бургас

Страници

 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.