Юни 2018

Одобрен изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ ІХ-690 и ХІІ-690 в кв.18 по плана на ж.к. “Лазур“, гр. Бургас

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2, и чл. 135, ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 1 и ал.7 от ЗОС, Общински съвет Бургас одобри изменение на  Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ ІХ-690 и ХІІ-690 в кв.18 по плана на ж.к.“Лазур“, гр.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Бургас

Приета на заседание на Общински съвет -  Бургас, проведено на 26.06.2018 г., Протокол № 43, т. 2 (вх. № 08-00-7515) от дневния ред.

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7584 / 28.06.2018 Г.

от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно:  Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №43 от дата 26.06.2018 година

Актовете на Общински съвет – Бургас могат да се оспорват от заинтересованите лица пред Административен съд – Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването им, а когато акта се съобщава чрез обнародване в „Държавен вестник“ – в 30-дневен срок от обнародването му.

Подзаконовите нормативни актове влизат в сила 3 дни след публикуването им на интернет страницата на Общински съвет – Бургас и могат да бъдат оспорвани пред Административен съд – Бургас без ограничение във времето.

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността УПРАВИТЕЛ на „Бургасинвест“ ООД

ОБЩИНА БУРГАС

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността УПРАВИТЕЛ на „Бургасинвест“ ООД

 

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. юли 2018 г.

Крайният срок за входиране на докладни записки е 13.07.2018 г. (петък). Заседанието на ОбС предстои да се проведе на 31.07.2018 г.  Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №2, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1.

РЕДОВНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №43 ОТ ДАТА 26.06.2018 ГОДИНА

ДНЕВЕН РЕД

 

Страници

 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.