петък, Октомври 13, 2017

Време Съдържание
Ден
 
10
Категория: Входящи писма
13 Октомври, 2017 - 10:19
от Светлана Димитрова, относно: Изграждане на нова тръбопроводна мрежа в гр. Бургас, кв. Черно море
 
Категория: Докладни записки
13 Октомври, 2017 - 10:36
от Стамен Димитров Стамов - изпълнителен директор на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД, относно: Oпределяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията
 
11
Категория: Докладни записки
13 Октомври, 2017 - 11:27
от Петко Драгнев - управител на "Бургасбус" ЕООД, относно: Приемане на промени в Тарифния план по Договор за обществена услуга между Общински съвет - Бургас, Община Бургас и "Бургасбус" ЕООД
 
Категория: Докладни записки
13 Октомври, 2017 - 11:47
от Димитър Николов - кмет на община Бургас, относно: Прекратяване предоставяне на услугата „кабелно разпространение“ на програма „Общинско радио Бургас“
 
Категория: Докладни записки
13 Октомври, 2017 - 11:52
от Димитър Николов - кмет на община Бургас, относно: Откриване на нова Детска градина „Пинокио“ в Районен център – ж.к. Меден рудник.
 
12
Категория: Докладни записки
13 Октомври, 2017 - 12:00
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Удостояване на българския музикант и композитор Тончо Русев със званието Кавалер на „Сребърният кръст на Свети Николай“
 
Категория: Докладни записки
13 Октомври, 2017 - 12:07
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Удостояване на футболиста Иван Претъргов със званието „Почетен гражданин на Община Бургас“ (посмъртно)
 
Категория: Докладни записки
13 Октомври, 2017 - 12:12
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Бургас“ на д-р Вида Буковинова, историк-краевед
 
Категория: Докладни записки
13 Октомври, 2017 - 12:16
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Удостояване на художника Руси Стоянов със званието „Почетен гражданин на Oбщина Бургас“ (посмъртно)
 
Категория: Докладни записки
13 Октомври, 2017 - 12:24
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Удостояване на народната певица Янка Рупкина със званието „Почетен гражданин на Община Бургас“
 
15
Категория: Докладни записки
13 Октомври, 2017 - 15:52
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет ЗСДС при Община Бургас, относно: Сключване на договор за съвместна дейностмежду Община Бургас и "Диагностично-консултативен център I - Бургас" ЕООД за обезпечаване регламентираното ползване на лекарския кабинет в Център за подкрепа на жертвите на сексуално насилие "Вселена"
 
Категория: Докладни записки
13 Октомври, 2017 - 15:56
от Иван Маринов Апостолов - управител на "Благоустройствени строежи" ЕООД, относно: Приемане на дарение в полза на Община Бургас
 
16
Категория: Докладни записки
13 Октомври, 2017 - 16:05
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване на безвъзмездно право на строеж на Църковно настоятелство при Храм "Св. Живоприемен източник", за изграждане на сграда - параклис в УПИ XI в кв.23 по ПУП-ПРЗ на с. Драганово, Община Бургас
 
Категория: Докладни записки
13 Октомври, 2017 - 16:09
от Руска Бояджиева - зам. -кмет „Европейски политики, околна среда“, относно: Приемане на „Регионална програма за управление на отпадъците – регион Бургас 2017 - 2020 г.“
 
Категория: Докладни записки
13 Октомври, 2017 - 16:13
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 225/725 кв. м идеални части от УПИ ХІ-51, кв. 6, целият с площ 725 кв. м, по плана на в.з. “Боровете“, землище кв. Банево, гр. Бургас - частна общинска собственост
 
Категория: Докладни записки
13 Октомври, 2017 - 16:17
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Промяна в характера на собствеността - от частна общинска собственост в публична общинска собственост на общински имот, представляващ УПИ ХIIІ в кв.32 по ПУП-ПРЗ на кв. Горно Езерово, гр. Бургас, отреден за детска градина
 
Категория: Докладни записки
13 Октомври, 2017 - 16:20
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ ІІI-253, кв. 24 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас
 
Категория: Докладни записки
13 Октомври, 2017 - 16:24
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Министерски съвет на Република България за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Бургас на правото на собственост върху недвижими имоти - държавна собственост, находящи се в зона "Хижи" на лесопарк "Росенец", землище кв. Крайморие, гр. Бургас
 
Категория: Докладни записки
13 Октомври, 2017 - 16:30
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ VІ-257, в квартал 46 по ПУП-ПРЗ на с. Брястовец, Община Бургас, чрез продажба частта на общината
 
Категория: Докладни записки
13 Октомври, 2017 - 16:33
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищни обекти (временни обекти) – частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
 
Категория: Докладни записки
13 Октомври, 2017 - 16:38
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност - „Общински съюз на пенсионерите - Бургас“
 
Категория: Докладни записки
13 Октомври, 2017 - 16:41
от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Избор на независими финансови одитори за проверка и заверка на ГФО за 2017г. и 2018г. на търговските дружества със сто процента участие на Община Бургас в капитала
 
Категория: Докладни записки
13 Октомври, 2017 - 16:46
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ І-1, в квартал 7 по ПУП-ПРЗ на с. Драганово, Община Бургас, чрез продажба частта на общината
 
Категория: Докладни записки
13 Октомври, 2017 - 16:50
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, находящи се в ПЗ „Север“, гр. Бургас
 
Категория: Докладни записки
13 Октомври, 2017 - 16:53
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обособена част от имот – публична общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
 
Категория: Докладни записки
13 Октомври, 2017 - 16:56
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в ж.к. „Братя Миладинови“, гр. Бургас
 
17
Категория: Докладни записки
13 Октомври, 2017 - 17:00
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Искане с вх. № 58-00-272/28.06.2017 г. в Община Бургас от Общинска служба по земеделие (ОЗС) - Бургас за предоставяне на общинска земя на основание §27, ал. 2, т. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване на решение, за възстановяване собствеността върху земеделски земи на наследници на Мария Костова Кирякова
 
Категория: Докладни записки
13 Октомври, 2017 - 17:04
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищни обекти – публична общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
 
Категория: Докладни записки
13 Октомври, 2017 - 17:07
от Руска Бояджиева - зам.-кмет "Европейски политики,околна среда", относно: Даване на съгласие Община Бургас да кандидатства за членство в Общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия
 
Категория: Докладни записки
13 Октомври, 2017 - 17:14
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Извършване на вътрешнокомпенсирани промени в бюджета и разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2017 година
 
Категория: Докладни записки
13 Октомври, 2017 - 17:17
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци
 
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.