понеделник, Март 12, 2018

Време Съдържание
Ден
 
10
Категория: Докладни записки
12 Март, 2018 - 10:19
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Поемане на дълг по реда на Закона за общинския дълг за осигуряване на финансиране на проекти, изпълнявани от Община Бургас по оперативни програми, проекти съфинансирани от Национален Доверителен Еко Фонд, ПУДООС и проекти съфинансирани чрез финансов инструмент JESSICA
 
Категория: Докладни записки
12 Март, 2018 - 10:32
от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас съгл. Заповед №556/08.03.2018 г., относно: Приемане на План за развитие на социалните услуги в Община Бургас през 2019 година
 
Категория: Докладни записки
12 Март, 2018 - 10:42
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет ЗСДС при Община Бургас, относно: Приемане на общински план за младежта на Община Бургас за 2018 година
 
Категория: Докладни записки
12 Март, 2018 - 10:51
от Руска Бояджиева - зам.-кмет "Европейски политики, околна среда", относно: Упълномощаване Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройство като обезпечение, гарантиращо пълният размер на авансово плащане по проект: „Създаване на условия за разкриване на 5 нови социални услуги на територията на община Бургас”, ДБФП № BG16RFOP001-5.001-0026-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020г., процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа на деинституционализацията на грижите за деца“
 
11
Категория: Докладни записки
12 Март, 2018 - 11:08
от Стамен Стамов - изпълнителен директор на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД, относно: Oпределяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията
 
Категория: Докладни записки
12 Март, 2018 - 11:20
от Евгений Мосинов - председател на комисия, определена с решение на Общински съвет - Бургас по т.5 (Протокол №36) и Заповед №198/22.01.2018 г. на кмета на Община Бургас, относно: Комисия за изменение и допълнение на концесионни договори за спирките от масовия градски транспорт
 
Категория: Докладни записки
12 Март, 2018 - 11:59
от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Култура и образование", относно: Стартиране на нова процедура за изграждане на паметник на Александър Георгиев - Коджакафалията
 
12
Категория: Докладни записки
12 Март, 2018 - 12:16
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на стратегия за развитие на социалните услуги в Община Бургас за периода 2018-2022 г.
 
Категория: Докладни записки
12 Март, 2018 - 12:27
от група общински съветници, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за финансово подпомагане на процедури „ин витро” на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас
 
14
Категория: Докладни записки
12 Март, 2018 - 14:24
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между юридическо лице и Община Бургас, чрез извършване на доброволна делба на УПИ ІІ-353, 360 и УПИ V-360 в кв. 186, ЦГЧ-гр. Бургас, във връзка с влязъл в сила Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ)
 
Категория: Докладни записки
12 Март, 2018 - 14:30
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот, представляващ ½ ид. част от самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор 07079.651.181.2.2 по КК на гр. Бургас
 
Категория: Докладни записки
12 Март, 2018 - 14:36
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност – Сдружение „Самотна майка“
 
Категория: Докладни записки
12 Март, 2018 - 14:42
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ ІІ-51 в кв.6 по плана на в.з.Росенец, землище кв.Крайморие, гр.Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.51 по одобрените КККР на гр.Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота
 
Категория: Докладни записки
12 Март, 2018 - 14:48
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Система за централизиран прием, записване и преместване на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Община Бургас
 
Категория: Докладни записки
12 Март, 2018 - 14:55
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас
 
Категория: Докладни записки
12 Март, 2018 - 14:59
от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Култура и образование", относно: Провеждане на концерт на Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров, посветен на филмовата поредица за Агент 007 – Джеймс Бонд и финансовото му обезпечаване
 
15
Категория: Докладни записки
12 Март, 2018 - 15:06
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет ЗСДС при Община Бургас, относно: Включване на спортни мероприятия в Спортния календар на Община Бургас за 2018 г. и частична промяна в Приложение № 13.3
 
Категория: Докладни записки
12 Март, 2018 - 15:19
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобрение на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинският план за развитие 2014 - 2020 г. на Община Бургас за 2017 г.
 
Категория: Докладни записки
12 Март, 2018 - 15:32
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет ЗСДС при Община Бургас, относно: Избор на управител на "Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД
 
16
Категория: Докладни записки
12 Март, 2018 - 16:08
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет ЗСДС при Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица
 
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.