Март 2018

Пон. Вт. Ср. Чт. Пет. Съб. Нед.
26
27
28
1
2
3
4
 
 
 
 
01.03.2018 - 10:49
Съгласно "Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас", културни организации и артисти на свободна практика от Община Бургас могат да подават своите проектни предложения, като...
 
 
01.03.2018 - 13:54
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и т. 2, чл. 136, ал. 1, при условията на чл. 16, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобри подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ с...
 
 
02.03.2018 - 09:35
 Приет на заседание на общинския съвет, проведено на 27.02.2018 г., Протокол № 38, т. 1 (вх. № 08-00-7068) от дневния ред.
 
 
02.03.2018 - 11:36
Актовете на Общински съвет – Бургас могат да се оспорват от заинтересованите лица пред Административен съд – Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването им, а когато акта се съобщава чрез обнародване в „Държавен вестник“ – в 30-дневен срок от обнародването му....
 
 
02.03.2018 - 16:37
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 02.03.2018 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на община Бургас...
 
 
02.03.2018 - 16:39
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 02.03.2018 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на...
 
 
 
5
6
7
8
9
10
11
 
 
06.03.2018 - 09:10
от Николай Колев Димитров - председател на СНЦ "Асоциация за защита на дребния и средния бизнес" и Велислав Иванов Кирилов - председател на УС СНЦ "Сдружение за защита на малкия и среден бизнес,, , относно: Наредба за преместваемите обекти и за търговски и други обслужващи дейности и...
 
 
06.03.2018 - 09:23
от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Култура и образование", относно: Възлагане на дейностите по ученическо столово хранене на ОП „Туризъм“ към Община Бургас в Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации
 
 
07.03.2018 - 16:12
от Димитринка Буланова - общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас
 
 
07.03.2018 - 16:32
от Кадир Юсеин Кадир за опрощаване на дължими държавни вземания
 
 
08.03.2018 - 11:37
от Йорданка Ананиева - зам.-кмет на Община Бургас и председател на МКБППМН, относно: Отчет за 2017 г. за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Бургас
 
 
08.03.2018 - 12:13
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „Общински имоти”, приет с Решение на Общински съвет Бургас по т.65, Протокол №11/24.07.2008 г., изменен и допълнен с Решение на Общински съвет Бургас по...
 
 
09.03.2018 - 11:18
от Живко Табаков - общински съветник от Реформаторски блок, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас, приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 2, Протокол № 21...
 
 
09.03.2018 - 11:36
Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т.44, Протокол № 17/18.12.2012 г. , изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.3, Протокол № 25/28.03.2017 г.; по т.4, Протокол №34/28.11.2017 г.; по т.1, Протокол №38/27.02.2018 г.  
 
 
 
12
13
14
15
16
17
18
 
12.03.2018 - 10:19
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Поемане на дълг по реда на Закона за общинския дълг за осигуряване на финансиране на проекти, изпълнявани от Община Бургас по оперативни програми, проекти съфинансирани от Национален Доверителен Еко Фонд, ПУДООС и проекти съфинансирани чрез...
 
 
12.03.2018 - 10:32
от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас съгл. Заповед №556/08.03.2018 г., относно: Приемане на План за развитие на социалните услуги в Община Бургас през 2019 година
 
 
12.03.2018 - 10:42
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет ЗСДС при Община Бургас, относно: Приемане на общински план за младежта на Община Бургас за 2018 година
 
 
12.03.2018 - 10:51
от Руска Бояджиева - зам.-кмет "Европейски политики, околна среда", относно: Упълномощаване Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройство като обезпечение, гарантиращо пълният размер на авансово плащане по...
 
 
12.03.2018 - 11:08
от Стамен Стамов - изпълнителен директор на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД, относно: Oпределяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД и определяне начина на гласуване на...
 
 
12.03.2018 - 11:20
от Евгений Мосинов - председател на комисия, определена с решение на Общински съвет - Бургас по т.5 (Протокол №36) и Заповед №198/22.01.2018 г. на кмета на Община Бургас, относно: Комисия за изменение и допълнение на концесионни договори за спирките от масовия градски транспорт
 
 
12.03.2018 - 11:59
от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Култура и образование", относно: Стартиране на нова процедура за изграждане на паметник на Александър Георгиев - Коджакафалията  
 
 
12.03.2018 - 12:16
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на стратегия за развитие на социалните услуги в Община Бургас за периода 2018-2022 г.   
 
 
12.03.2018 - 12:27
от група общински съветници, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за финансово подпомагане  на процедури  „ин витро” на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас
 
 
12.03.2018 - 14:24
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между юридическо лице и Община Бургас, чрез извършване на доброволна делба на УПИ ІІ-353, 360 и УПИ V-360 в кв. 186, ЦГЧ-гр. Бургас, във връзка с влязъл в сила Подробен устройствен план – план за регулация и...
 
 
12.03.2018 - 14:30
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот, представляващ ½ ид. част от самостоятелен обект в сграда  (СОС) с идентификатор 07079.651.181.2.2 по КК на гр. Бургас
 
 
12.03.2018 - 14:36
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност – Сдружение „Самотна майка“
 
 
12.03.2018 - 14:42
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ ІІ-51 в кв.6 по плана на в.з.Росенец, землище кв.Крайморие, гр.Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.51 по одобрените КККР на гр....
 
 
12.03.2018 - 14:48
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Система за централизиран прием, записване и преместване на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Община Бургас
 
 
12.03.2018 - 14:55
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас
 
 
12.03.2018 - 14:59
от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Култура и образование", относно: Провеждане на концерт на Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров, посветен на филмовата поредица за Агент 007 – Джеймс Бонд и финансовото му обезпечаване
 
 
12.03.2018 - 15:06
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет ЗСДС при Община Бургас, относно: Включване на спортни мероприятия в Спортния календар на Община Бургас за 2018 г. и частична промяна в Приложение № 13.3 
 
 
12.03.2018 - 15:19
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобрение на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинският план за развитие 2014 - 2020 г. на Община Бургас за 2017 г.
 
 
12.03.2018 - 15:32
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет ЗСДС при Община Бургас, относно: Избор на управител на "Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД
 
 
12.03.2018 - 16:08
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет ЗСДС при Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица
 
 
 
 
 
16.03.2018 - 12:01
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проект по Процедура BG16M1OP002-2.004: „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци“, Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014 -...
 
 
16.03.2018 - 12:06
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас за участие в редовно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК - Бургас и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред
 
 
 
19
20
21
22
23
24
25
 
19.03.2018 - 10:36
от Стефан Петров - "Организация за закрила на българските граждани", относно: Предложение за монтиране на камери в определени места в централна градска част на гр. Бургас
 
 
19.03.2018 - 11:04
от представители на "Техногаз" ЕООД,"Авто прогрес" ЕООД, "ДЗИ общо застраховане" ЕАД,"Северни води" ООД, "Елмаркет" ЕООД, "Пенев Аутос" ООД, "Кразар" ООД, "Ес енд Сървисиз"ЕООД, Бензиностанция "Еко България"...
 
 
19.03.2018 - 11:13
Крайният срок за входиране на докладни записки е 05.04.2018 г. (четвъртък). Заседанието на ОбС предстои да се проведе на 24.04.2018 г.  Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №2, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1. РЕДОВНИ ЗАСЕДАНИЯ НА...
 
 
19.03.2018 - 11:37
СЪОБЩЕНИЕ   На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.33, ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 27.03.2018 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 28.03.2018 година (сряда) при неизчерпване на...
 
 
20.03.2018 - 10:51
от С. Момчев за опрощаване на дължими държавни вземания
 
 
 
 
 
 
26
27
28
29
30
31
1
 
26.03.2018 - 16:35
от Димитър Николов - кмет на община Бургас, относно: Даване на съгласие за надграждане на станции за мониторинг на водните басейни, част от системата за управление на водите
 
 
26.03.2018 - 16:45
от Костантин Луков, Георги Дракалиев, Димитър Людиев, Калояна Живкова - общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Изготвяне на извънреден приоритетен график за работа на общинската мобилна лаборатория за качество на атмосферния въздух (КАВ)
 
 
26.03.2018 - 16:51
от Димитър Николов - кмет на община Бургас, относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Основно училище „Любен Каравелов“ – гр. Бургас, Основно училище „Васил Левски“ – кв. Горно Езерово, гр. Бургас и Детска градина „Вълшебство“ – гр....
 
 
26.03.2018 - 16:57
от Димитър Николов - кмет на община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищни обекти (временни обекти) – частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
 
 
26.03.2018 - 16:59
от Димитър Николов - кмет на община Бургас, относно: Даване на съгласие за извършване на строително – монтажни дейности по реконструкция на първи етаж и изграждане на надстройка на сграда - Творческа база „Тодор Атанасов“ от „Бургаска художествена галерия Петко Задгорски...
 
 
27.03.2018 - 15:34
от Живко Дечев Димитров - домоуправител на вх.1 в ж.к. "Славейков", бл. 41, вх. 1, ет. 5, относно: Премахване на таксиметрова стоянка пред вх. 1, бл.41, ж.к. "Славейков"
 
 
27.03.2018 - 15:50
ДНЕВЕН РЕД   ОбС 08-00-7178 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община...
 
 
 
29.03.2018 - 09:32
от Кирил Петков - общински съветник от БСП, относно: Изграждане на проектиране и изпълнение на строеж за обект "Спортен комплекс със закрит басейн и игрище за футбол с трибуни и обслужващи сгради"
 
 
29.03.2018 - 09:52
от Гълъбина Христова Трифонова, относно: Предложение във връзка със замърсяване на Черно море с пластмаса и други неразградими материали
 
 
 
 
30.03.2018 - 16:23
Приет на заседание на общинския съвет, проведено на 27.03.2018 г., Протокол № 39, т. 2 (вх. № 08-00-7158) от дневния ред.
 
 
30.03.2018 - 16:30
Приета на заседание на общинския съвет, проведено на 27.03.2018 г., Протокол № 39, т. 5 (вх. № 08-00-7155) от дневния ред.
 
 
30.03.2018 - 16:51
Актовете на Общински съвет – Бургас могат да се оспорват от заинтересованите лица пред Административен съд – Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването им, а когато акта се съобщава чрез обнародване в „Държавен вестник“ – в 30-дневен срок от обнародването му....
 
 
 
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.