Януари 2018

Пон. Вт. Ср. Чт. Пет. Съб. Нед.
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
 
 
 
8
9
10
11
12
13
14
 
 
 
 
 
 
 
15
16
17
18
19
20
21
 
 
 
 
 
 
 
22
23
24
25
26
27
28
 
«
НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС 02.01.2018 - 09:46 Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.2, Протокол № 21/ 20.12.2016 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.3, Протокол №26/25.04.2017 г.; по т.4, Протокол №34/28.11.2017 г.; по т.1, Протокол №36/19.12.2017 г.
»
 
 
 
 
 
 
 
«
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи 02.01.2018 - 09:51 Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 1, Протокол № 13/ 28.06.2016 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т. 4, Протокол 36/19.12.2017 г.
»
 
«
НАРЕДБА за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас 02.01.2018 - 09:57 Приета с решение на Общински съвет-Бургас по т. 3, Протокол №27/24.09.2013 г., изменена и допълнена: по т.11, Протокол № 42/28.10.2014 г., изм. и доп.-Протокол № 45/16.12.2014 г., изм. и доп. по т.9, Протокол № 51/28.04.2015 г.; по т.1, Протокол №9/29.03.2016 г.; по т.3, Протокол №16/30.08.2016 г...
»
 
«
ПИСМО № 08 - 00 6923 / 08.01.2017 Г. 08.01.2018 - 11:52 от Димитър Русев, относно: Мерки във връзка със заплащане на такса "Синя зона" за използване на екологичен автомобил
»
 
«
ЗАЯВЛЕНИЕ № 08 - 00 6922 / 04.01.2018 Г. 08.01.2018 - 11:56 от Пейчо Иванов Иванов - масажист към ПФК "Нефтохимик 1962" АД, относно: Изплащане на трудово възнаграждение за периода 01.05.2017 г. до 01.07.2017 г.
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6926 / 08.01.2018 Г. 09.01.2018 - 15:03 от група общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Изграждане на паркоместа на ул. "Поморийска" от кръстовището с ул. "24-ти Черноморски пехотен полк" до паркинг пред северен плаж
»
 
«
ПИТАНЕ № 08 - 00 6938 / 11.01.2018 Г. 12.01.2018 - 10:06 от Румен Руменов Ангелов - общински съветник, относно: Състоянието на спортните съоръжения на Спортен комплекс "Славейков"
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6935 / 11.01.2018 Г. 12.01.2018 - 10:21 от Живко Иванов Табаков - общински съветник от групата на РБ, относно: Допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 2, протокол №21/20.12.2016 г., с последващи...
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6950 / 12.01.2018 Г. 12.01.2018 - 15:04 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасе на довеждащ водопровод, част от деривация„Камчия-север“, в участъка от...
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6949 / 12.01.2018 Г. 12.01.2018 - 15:17 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасета на главен водопровод ниска зона от напорен водоем „Изгрев“ до ж.к....
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6948 / 12.01.2018 Г. 12.01.2018 - 15:40 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасета  на водопроводи - главни клонове /отклонения/ от главен водопровод 1,...
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6946 / 12.01.2018 Г. 12.01.2018 - 15:48 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ за провеждане на нова обслужваща улица от о.т.11 - о.т.11а - о.т.11б - о.т.11в до о.т.11г, по плана на в.з.„Минерални бани“, гр.Бургас, преминаваща през ПИ с проектен...
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6947 / 12.01.2018 Г. 12.01.2018 - 16:14 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатори 07079.825.499, 07079.825.500, 07079.825.501, 07079.825.502, 07079.825.503, 07079.825.504, 07079.825.505, 07079.825.506, 07079.825.507,...
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6955 / 12.01.2018 Г. 12.01.2018 - 16:29 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешение по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, при условията на чл.16а от ЗУТ за изготвяне на проект на подробен устройствен план – план за улична регулация на нови обслужващи улици, обособяване на нови квартали, инфраструктурни коридори и...
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6954 / 12.01.2018 Г. 12.01.2018 - 16:37 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасе  на главен водопровод, част от съществуващ главен водопровод от напорен водоем...
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6958 / 12.01.2018 Г. 12.01.2018 - 16:41 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Преобразуване на Основно училище "Св. Климент Охридски"- кв. Рудник в Обединено училище "Св. Климент Охридски" - кв. Рудник
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6941 / 12.01.2018 Г. 12.01.2018 - 16:46 от Веселин Матеев Пренеров - председател на Постоянна комисия по култура и читалищна дейност, относно: Определяне на двама представители на държавни и/или общински културни институции за членове на Експертна комисия за управление на целевите средства по  Правилник за условията, реда и...
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6956 / 12.01.2018 Г. 12.01.2018 - 16:49 от Лорис Мануелян - зам.-кмет ЗСДС при Община Бургас, относно: Даване на съгласие за провеждане на процедура за доброволна последваща акредитация на „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания – Бургас“ ЕООД за цялостната медицинска дейност,...
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6957 / 12.01.2018 Г. 12.01.2018 - 16:54 от Лорис Мануелян - зам.-кмет ЗСДС при Община Бургас, относно: Сключване на договор за съвместна дейност между "Диагностично-консултативен център Едно - Бургас" ЕООД и Дом за медико-социални грижи за деца – Бургас при осигуряването на лекари със съответни специалности, медицински и...
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6943 / 12.01.2018 Г. 12.01.2018 - 16:57 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на общата численост на общинска администрация, годишния размер на средствата за работни заплати и разпределението му по месеци за 2018 г.
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6945 / 12.01.2018 Г. 12.01.2018 - 17:05 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на План на Община Бургас за противодействие на тероризма
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6937 / 12.01.2018 Г. 12.01.2018 - 17:12 от група общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Реконструкция на ДГ "Райна Княгиня"
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6942 / 12.01.2018 Г. 12.01.2018 - 17:20 от Веселин Матеев Пренеров - председател на Постоянна комисия по култура и читалищна дейност, относно: Предложение за именуване на улица, находяща се в кв. Банево
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6940 / 12.01.2018 Г. 15.01.2018 - 08:56 от Стамен Димитров Стамов - изпълнителен директор на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД, относно: Oпределяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД и определяне начина на гласуване на...
»
 
«
ПИСМО № 08 - 00 6944 / 12.01.2017 Г. 15.01.2018 - 09:03 от д-р Галин Белев - управител на "Медицински център III - Бургас" ЕООД, относно: Прекратяване на Договор за възлагане на управлението на общинско лечебно заведение
»
 
«
ДОКЛАД № 08 - 00 6960 / 12.01.2018 Г. 15.01.2018 - 09:20 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Проект на бюджет 2018 година
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6964 / 12.01.2018 Г. 15.01.2018 - 09:29 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ ХV, в квартал 56 по ПУП-ПРЗ на кв.Сарафово, гр.Бургас, чрез продажба частта на общината
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6965 / 12.01.2018 Г. 15.01.2018 - 09:42 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6961 / 12.01.2018 Г. 15.01.2018 - 10:01 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години, недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи общински нежилищни обособени обекти, находящи се на партера в жилищна сграда с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Бр. Миладинови“,...
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6963 / 12.01.2018 Г. 15.01.2018 - 10:18 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018 година
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6962 / 12.01.2018 Г. 15.01.2018 - 10:37 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Доброволна делба на съсобствени УПИ ІХ-342, УПИ Х-344, УПИ ХV-общ. и УПИ ХVІ-343 в кв.29, кв. Банево, гр. Бургас, във връзка с влязъл в сила Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ)
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6973 / 15.01.2018 Г. 15.01.2018 - 10:43 от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Определяне размера на дивидента и разпределение на печалбата за 2017 г. на търговските дружества със сто процента участие на Община Бургас в капитала
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6966 / 12.01.2018 Г. 15.01.2018 - 10:54 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлени имоти – частна общинска собственост, представляващи: УПИ I, УПИ III, УПИ VII и УПИ VIII в кв. 27а по ПУП-ПРЗ на Промишлена зона „Север“, гр. Бургас
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6967 / 12.01.2018 Г. 15.01.2018 - 11:03 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ ХІV, в квартал 56 по ПУП-ПРЗ на кв.Сарафово, гр.Бургас, чрез продажба частта на общината
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6972 / 15.01.2018 Г. 15.01.2018 - 11:10 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ХІІІ в кв. 43 по ПУП-ПРЗ на Промишлена зона „Север“, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.605.246 по...
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6971 / 15.01.2018 Г. 15.01.2018 - 11:21 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на самостоятелни обекти – общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за осъществяване на първична и извънболнична медицинска и стоматологична помощ
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6968 / 15.01.2018 Г. 15.01.2018 - 11:32 от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Осигуряване на финансови средства за социални разходи за транспорт на определени групи граждани
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6970 / 15.01.2018 Г. 15.01.2018 - 11:45 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищни (временни) обекти – общинска собственост,  чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6974 / 15.01.2018 Г. 15.01.2018 - 14:19 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Вземане на решение за отправяне на писмено предложение до Министъра на образованието за предоставяне на помещения за временно ползване за нуждите на Професионална гимназия по транспорт в сградата на Професионална гимназия по корабоплаване и...
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6969 / 15.01.2018 Г. 15.01.2018 - 14:28 от Група общински съветници, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на  Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Бургас
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6959 / 15.01.2018 Г. 15.01.2018 - 14:32 от Калояна Живкова Петкова - общински съветник от групата на ПП ГЕРБ, относно: Безвъзмездно ползване помещенията и наличната техника на Галерия – музей „Георги Баев” – Бургас за провеждане на  конференция  на тема „Да мислим екологично за бъдещето”
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6975 / 15.01.2018 Г. 15.01.2018 - 15:43 от д-р Христо Димитров Вълчев - прокурист ма "Медицински център III - Бургас"ЕООД, относно: Намаляване на капитала на „Медицински център III – Бургас“ ЕООД  
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6976 / 16.01.2018 Г. 16.01.2018 - 10:02 от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси,бюджет и икономика" ЕООД, относно: Даване на съгласие за отпускане на допълнителна парична вноска на "Хляб и хлебни изделия" ЕООД
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6977 / 16.01.2018 Г. 16.01.2018 - 10:08 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ ХVII-458, в квартал 22 по ПУП-ПРЗ на кв.Рудник - кв.Черно море, гр.Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6982 / 16.01.2018 Г. 16.01.2018 - 15:36 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:1. Одобряване на Подробен устройствен план – План за улична регулация на нова обслужваща улица от о.т.28, при кръстовището на ул. “Северна“ и ул. “Черна гора“ от съществуващата улична мрежа на кв. „Долно Езерово...
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6983 / 16.01.2018 Г. 16.01.2018 - 15:58 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Одобряване на  задание за изработване на Изменение на ПУП-ПРЗ  за УПИ VII, VIII, IX и X в  кв.4А по плана на Промишлена Зона „ЮГ-Запад” - гр. Бургас, ПИ с идентификатори съответно 07079.663.700, 07079.663.673, 07079....
»
 
«
ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас 17.01.2018 - 16:26 На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 18.01.2018 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас, приета с решение...
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6992 / 18.01.2018 Г. 18.01.2018 - 13:23 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Провеждане на учредително събрание на организация за управление на Бургаски туристически регион
»
 
«
ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 08 - 00 6990 / 18.01.2018 Г. 18.01.2018 - 14:09 от Антон Митков Митрев, относно: Промяна в Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас определена като зона
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6995 / 18.01.2018 Г. 18.01.2018 - 14:34 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие с оценката на непарична вноска в капитала на акционерно дружество "Индустриален и логистичен парк - Бургас" Ад с вносител Община Бургас
»
 
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.