Ноември 2017

Пон. Вт. Ср. Чт. Пет. Съб. Нед.
30
31
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
«
ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №32 от дата 31.10.2017 година 01.11.2017 - 16:34 Актовете на Общински съвет – Бургас могат да се оспорват от заинтересованите лица пред Административен съд – Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването им, а когато акта се съобщава чрез обнародване в „Държавен вестник“ – в 30-дневен срок от обнародването му....
»
 
 
 
 
 
 
 
«
ПИСМО № 08 - 00 6707 / 01.11.2017 Г. 02.11.2017 - 09:19 от д-р Х. Абумелих - собственик на МЦ "Света София", относно: Наредбата за условията и реда за безплатно паркиране на МПС на територията на Община Бургас
»
 
«
ИСКАНЕ № 08 - 00 6714 / 06.11.2017 Г. 06.11.2017 - 12:10 от Евгения Ботушанска - председател на НЧ "Светлина- 1928 г.", с. Брястовец, относно: Предоставяне на земеделска земя за нуждите на НЧ "Светлина-1928 г.", с. Брястовец, Община Бургас
»
 
«
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ИМОТИ И ВЕЩИ 06.11.2017 - 12:19 На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 06.11.2017 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи. Предложения могат да бъдат  депозирани в деловодството на...
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6715 / 06.11.2017 Г. 06.11.2017 - 14:48 от Милен Ненчев- зам.-председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности при Общински съвет Бургас и на Комисията по чл. 4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас,...
»
 
«
ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 08 - 00 6722 / 07.11.2017 Г. 07.11.2017 - 13:39 от С. Николова - председател на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза "Браншова организация на таксиметровите превозвачи и шофьори в България", относно: Преразглеждане на решения за размера на минимална и максимална цена за километър пробег на таксиметров превоз на пътници на...
»
 
«
ИСКАНЕ № 08 - 00 6723 / 07.11.2017 Г. 07.11.2017 - 13:47 от Величка Апостолова Стойчева, относно: Съставяне на комисия по чл. 196 от ЗУТ за установяване състоянието на пътната настилка и околното пространство на обекти от уличната мрежа на територията на гр. Бургас, кв. Банево
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6718 / 06.11.2017 Г. 07.11.2017 - 14:31 от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Утвърждаване на извършените разходи от едноличните търговски дружества с ограничена отговорност – лечебни заведения, съгласно решение на Общински съвет-Бургас
»
 
«
МОЛБА № 08 - 00 6726 / 07.11.2017 Г. 08.11.2017 - 09:51 от Чанко Тодоров Чанев, относно: Опрощаване на съдебни такси по административно дело
»
 
«
ОТЧЕТ № 08 - 00 6727 / 08.11.2017 Г. 08.11.2017 - 11:10 за дейността на Общински съвет - Бургас и неговите комисии за периода 01.05.2017 г. - 31.10.2017 г.
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6731 / 08.11.2017 Г. 08.11.2017 - 14:38 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна рибарска група Бургас-Камено“ (СНЦ „МИРГ Бургас-Камено“) по  процедура BG14MFOP001-4.002 "Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно...
»
 
«
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №33 ОТ ДАТА 09.11.2017 ГОДИНА 08.11.2017 - 15:18 СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.34, ал.2 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ТРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 09.11.2017 година  (четвъртък) от 11:00 часа, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”,...
»
 
«
ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №33 ОТ ДАТА 09.11.2017 ГОДИНА 09.11.2017 - 15:01 ДНЕВЕН РЕД   ОбС 08-00-6731 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна рибарска група Бургас-Камено“ (СНЦ „МИРГ Бургас-Камено“) по  процедура BG14MFOP001-4.002...
»
 
«
ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №33 от дата 09.11.2017 година 09.11.2017 - 15:05 Актовете на Общински съвет – Бургас могат да се оспорват от заинтересованите лица пред Административен съд – Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването им, а когато акта се съобщава чрез обнародване в „Държавен вестник“ – в 30-дневен срок от обнародването му....
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6745 / 10.11.2017 Г. 10.11.2017 - 14:16 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване съгласие за участие на Община Бургас със собствени финансови средства и работна сила в извършването на ремонт на женски манастир "Света Богородица", землище кв. Горно Езерово
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6740 / 09.11.2017 Г. 10.11.2017 - 14:21 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Промяна на предназначението на общински жилища
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6738 / 09.11.2017 Г. 10.11.2017 - 14:29 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „Общински имоти”, приет с Решение на Общински съвет Бургас по т.65, Протокол №11/24.07.2008 г., изменен и допълнен с Решение на Общински съвет...
»
 
«
ЗАЯВЛЕНИЕ № 08 - 00 6735 / 09.11.2017 Г. 10.11.2017 - 14:37 от Павлин Здравков Ковачев - председател на УС на Спортен и футболен клуб "Свети Никола", гр. Бургас, относно: Включване на турнири в спортния календар на Община Бургас за 2018 година
»
 
«
ПИСМО № 08 - 00 6742 / 10.11.2017 Г. 10.11.2017 - 14:42 от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет ЗСДС, относно: Регламент на десетте най-добри спортисти на годината, Категория "Отбор на годината", Категория "Млад талант", Категория "Спортист с увреждания"
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6746 / 10.11.2017 Г. 10.11.2017 - 14:47 от Ангел Божидаров - общински съветник от групата на НФСБ и СЕК, относно: Частична промяна на транспортната схема в Бургас
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6744 / 10.11.2017 Г. 10.11.2017 - 14:54 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6748 / 10.11.2017 Г. 10.11.2017 - 15:01 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци  
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6747 / 10.11.2017 Г. 10.11.2017 - 15:10 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци
»
 
«
ПИСМО № 08 - 00 6743 / 10.11.2017 Г. 10.11.2017 - 15:13 от Комисията по БДП при ОУ "Христо Ботев", кв. Сарафово, гр.Бургас, относно: Проведена анкета за оценка на условията за придвижване, опаснотите и затрудненията на пътуването на първокласника по пътя от дома до училище и обратно
»
 
«
ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 08 - 00 6736 / 09.11.2017 Г. 10.11.2017 - 15:17 на училищната комисия по БДП в ОУ "Пейо Яворов", гр. Бургас, относно: Решения на ДДККПБДП по проблемите на безопасността на движението по пътищата
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6750 / 10.11.2017 Г. 10.11.2017 - 16:09 от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет ЗСДС при Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните мероприятия, включени в календара на Община Бургас
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6752 / 10.11.2017 Г. 10.11.2017 - 16:20 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  1. Разрешение наоснование чл.124а, ал.1 и чл.136, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и т.2 и чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/- План за регулация и застрояване /ПРЗ/...
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6753 / 10.11.2017 Г. 10.11.2017 - 16:27 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на нов захранващ водопровод от съществуващ водопровод ПЕВП Ф160 в ПИ 07079.5.860 по КК на гр.Бургас до УПИ VII-10, идентичен с ПИ с идентификатор 07079.6.1596 по КК...
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6751 / 10.11.2017 Г. 10.11.2017 - 16:47 от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6762 / 10.11.2017 Г. 10.11.2017 - 17:09 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на “Електроразпределение Юг” ЕАД – гр.Пловдив за изграждане на трафопост в имот – частна общинска собственост
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6756 / 10.11.2017 Г. 10.11.2017 - 17:16 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на „Електроразпределение Юг“ ЕАД – гр.Пловдив за изграждане на нов трафопост в имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ І-2301 в кв.18 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, съответен на ПИ с...
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6760 / 10.11.2017 Г. 10.11.2017 - 17:22 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отправяне на искане до Министерски съвет на Република България за безвъзмездно прехвърляне в собственост на Община Бургас на имоти – държавна собственост, предоставени на Професионална гимназия по дървообработване „Георги Кондолов...
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6758 / 10.11.2017 Г. 10.11.2017 - 17:29 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на идеални части от недвижим имот, частна общинска собственост, с идентификатор 07079.620.338 по Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр.Бургас, съответстващи на притежавани идеални части от правото на строеж върху...
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6757 / 10.11.2017 Г. 10.11.2017 - 17:34 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за предоставяне под наем на проектираните в плана за земеразделяне полски пътища и напоителни канали, включени в масивите за ползване за стопанската 2017/2018 г.  и определяне на цена за ползването им
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6759 / 10.11.2017 Г. 10.11.2017 - 17:39 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ ІІ-133 в кв.13 по плана на в.з.Росенец, землище кв.Крайморие, гр.Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6761 / 10.11.2017 Г. 10.11.2017 - 17:44 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Безвъзмездно предоставяне за управление на ОП „Туризъм“ – гр.Бургас на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ обособен обект, находящ се на партерния етаж в административната сграда на Община Бургас,...
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6755 / 10.11.2017 Г. 10.11.2017 - 17:53 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на изменение на актуализирана план – схема за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ на УПИ I, отреден – „за районен парк“, кв.45, по плана на ж.к.„Славейков“, гр.Бургас
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6754 / 10.11.2017 Г. 10.11.2017 - 17:57 от д-р Людмил Трифонов за управителя на "Медицински център III - Бургас" ЕООД и Даниела Петкова за управителя на "Диагностично-консултативен център II - Бургас" ЕООД, относно: Отдаване под наем на помещения, находящи се в сградата на  „Диагностично-консултативен...
»
 
«
ЗАЯВЛЕНИЕ № 08 - 00 6763 / 10.11.2017 Г. 13.11.2017 - 09:53 от УС на Сдружение Регионална занаятчийска камара - Бургас, относно: Мерки за стимулиране и развитие на занаятите
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6765 / 13.11.2017 Г. 13.11.2017 - 11:53 от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Приемане на годишен план за ползване на дървесина от горските територии – собственост на Община Бургас и утвърждаване цени за продажба на дървесина за 2018 г.
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6766 / 13.11.2017 Г. 13.11.2017 - 12:01 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас, като партньор на Сдружение "ПроБудник" и СНЦ "Футболен клуб Нефтохимик Бургас 1962" в проектни предложения при кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ по...
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6767 / 13.11.2017 Г. 13.11.2017 - 12:07 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение: „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на Община Бургас на ул. Александровска  26“ по процедура BG16RFOP001-1.004 „Изпълнение на...
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6769 / 13.11.2017 Г. 14.11.2017 - 08:59 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение за финансиране по Проект "Красива България" на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) по: Мярка 02 – „ПОДОБРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА”
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6770 / 13.11.2017 Г. 14.11.2017 - 09:07 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за промяна на категорията на част от кварталите на гр. Бургас по смисъла на чл. 6 от Приложение 2 на Закона за местните данъци и такси
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6771 / 13.11.2017 Г. 14.11.2017 - 09:20 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Удостояване със званието „Почетна значка на Община Бургас“ на гражданина Николай Желев Танев 
»
 
«
ПИТАНЕ № 08 - 00 6776 / 14.11.2017 Г. 15.11.2017 - 11:08 от Кирил Петков - общински съветник, относно: Докладна записка на Димитър Николов - кмет на Община Бургас за приемане на Общински план за развитие на Община Бургас за периода 2014 – 2020г. и Правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на общинския план за развитие...
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6791 / 16.11.2017 Г. 16.11.2017 - 13:31 от Костантин Йорданов Луков- председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избор на членове на Комисията по чл.6, ал.1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас и на Комисията по реклама
»
 
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.