Март 2019

Пон. Вт. Ср. Чт. Пет. Съб. Нед.
25
26
27
28
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
4
5
6
7
8
9
10
 
 
 
 
 
 
 
11
12
13
14
15
16
17
 
 
 
 
 
 
 
18
19
20
21
22
23
24
 
 
 
 
 
 
 
25
26
27
28
29
30
31
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8364 / 28.02.2019 Г. 01.03.2019 - 10:24 от Милен Ненчев - зам.-председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности при Общински съвет Бургас и на Комисията по чл. 4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас...
»
 
 
 
 
 
 
 
«
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 305/13.02.2019 Г. ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО №3203 ПО ОПИСА ЗА 2018 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ГР. БУРГАС 01.03.2019 - 10:35 СПИРА действието на разпоредбата на чл. 32, ал. 4 от Наредбата  за рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас.
»
 
«
Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на Oбщина Бургас 01.03.2019 - 10:44 Приета с решение на Общински съвет-Бургас по т. 13, Протокол № 43/09 и 14.12.2010 г.;  изменена и допълнена:  по т. 5, Протокол № 49/ 19.05.2011 г.; изменена по т.16, Протокол №26/23.07.2013г.), изм. с Определение №305 от 13.02.2019 г. по адм. дело №3203/2018 г. на Административен съд -...
»
 
«
Наредба за финансово подпомагане на спортни клубове от Община Бургас 05.03.2019 - 16:27 Приета на заседание на Общинския съвет - Бургас, проведено на 26.02.2019 г., Протокол № 54, т. 1 (вх. № 08-00-8308) от дневния ред.
»
 
«
Правилник за изменение на Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас 05.03.2019 - 16:30 Приет на заседание на Общинския съвет - Бургас, проведено на 26.02.2019 г., Протокол № 54, т. 3 (вх. № 08-00-8301) от дневния ред.
»
 
«
ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №54 от дата 26.02.2019 година 05.03.2019 - 17:13 Актовете на Общински съвет – Бургас могат да се оспорват от заинтересованите лица пред Административен съд – Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването им, а когато акта се съобщава чрез обнародване в „Държавен вестник“ – в 30-дневен срок от обнародването му....
»
 
«
ЗАЯВЛЕНИЕ № 08 - 00 8381 / 07.03.2019 Г. 07.03.2019 - 11:21 от С. Райкова, относно: Откриване на автобусна спирка в района на Турското консулство
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8376 / 07.03.2019 Г. 07.03.2019 - 11:29 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8375 / 07.03.2019 Г. 07.03.2019 - 11:38 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас за участие в редовно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред 
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8384 / 07.03.2019 Г. 07.03.2019 - 14:57 от д-р Малина Янакиева - управител на "Дентален център I - Бургас" ЕООД, относно: Приемане на решение за отдаване на наем на помещения собственост на "Дентален център I- Бургас" ЕООД на Регионална здравна инспекция - Бургас за нуждите на Регионална картотека за медицински...
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8400 / 08.03.2019 Г. 08.03.2019 - 10:49 от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Култура и образование" при Община Бургас, относно: Промяна в наименованието на Професионална търговска гимназия в Търговска гимназия - Бургас  
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8402 / 08.03.2019 Г. 08.03.2019 - 11:00 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищни недвижими имоти, представляващи самостоятелни обекти в подлези и сгради, и временни обекти – общинска собственост,  чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8403 / 08.03.2019 Г. 08.03.2019 - 11:11 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище на наемател, настанен по административен ред
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8404 / 08.03.2019 Г. 08.03.2019 - 11:22 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, на наемател, настанен по административен ред
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8405 / 08.03.2019 Г. 08.03.2019 - 11:34 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ ХІ-105, в квартал 5 по ПУП-ПРЗ на ж.к.“Зорница“, гр.Бургас, чрез продажба частта на общината
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8407 / 08.03.2019 Г. 08.03.2019 - 11:44 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, настанен по административен ред
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8408 / 08.03.2019 Г. 08.03.2019 - 11:54 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище,  на наемател, настанен по административен ред
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8388 / 07.03.2019 Г. 08.03.2019 - 11:59 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на отчет за 2018 г. на Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Бургас
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8391 / 08.03.2019 Г. 08.03.2019 - 12:12 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне оценка на земя, находяща се във в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, на наследниците на физическо лице с учредено право на ползване, по реда на § 29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр.13 от 2007 г.)
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8392 / 08.03.2019 Г. 08.03.2019 - 12:23 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне оценка на земеделска земя, находяща се в с.о. “Лозницата“, землище гр. Българово, община Бургас на физическо лице, с учредено право на ползване, по реда на §29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр.13 от 2007г.)
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8393 / 08.03.2019 Г. 08.03.2019 - 12:33 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище,  на наемател, настанен по административен ред
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8394 / 08.03.2019 Г. 08.03.2019 - 12:42 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище,  на наемател, настанен по административен ред
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8395 / 08.03.2019 Г. 08.03.2019 - 13:31 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Продажба на общинско жилище,  на наемател, настанен по административен ред
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8396 / 08.03.2019 Г. 08.03.2019 - 13:46 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, на наемател, настанен по административен ред
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8397 / 08.03.2019 Г. 08.03.2019 - 13:57 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, на наемател, настанен по административен ред
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8398 / 08.03.2019 Г. 08.03.2019 - 14:02 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, находящ се на ул.“Ал. Велики“ № 37, гр. Бургас за нуждите на Сдружение “Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва“
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8399 / 08.03.2019 Г. 08.03.2019 - 14:14 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище,  на наемател, настанен по административен ред
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8406 / 08.03.2019 Г. 08.03.2019 - 14:22 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна сграда с временен устройствен статут, находяща се в ж.к.“Изгрев“, гр.Бургас, на юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност...
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8390 / 08.03.2019 Г. 08.03.2019 - 14:24 от Чанко Мирчев - общински съветник от БСП, относно: Ремонт на ул. "Марица" и ул."Гагарин" в село Равнец, Община Бургас
»
 
«
ПИТАНЕ № 08 - 00 8401 / 08.03.2019 Г. 08.03.2019 - 14:29 от Живко Табаков - общински съветник, относно: Прекъснато електрозахранване на част от лампите в парк "Велека" на бургаския квартал "Изгрев"
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8385 / 07.03.2019 Г. 11.03.2019 - 09:43 от Радослав Петков - общински съветник от БСП при Общински съвет - Бургас, относно: Изграждане върху платното за движение на изкуствени неравности и други средства служещи за ограничаване на скоростта на МПС - тата, преминаващи пред блок 91 в комплекс "Меден рудник"
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8409 / 08.03.2019 Г. 11.03.2019 - 09:57 от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Избор на управител на „Дезинфекционна станция - Бургас“ ЕООД
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8410 / 08.03.2019 Г. 11.03.2019 - 10:02 от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет ЗСДС при Община Бургас, относно: Увеличаване на финансовия ресурс за Международния турнир по художествена гимнастика „Жулиета Шишманова“ за жени, включен в Спортния календар на Община Бургас за 2019 г. чрез частична промяна  в  Приложение № 13...
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8411 / 08.03.2019 Г. 11.03.2019 - 10:09 от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Удостояване с отличия на Община Бургас
»
 
«
НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СПОРТА ЧРЕЗ ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС 11.03.2019 - 10:19 Приета с решение на Общински съвет-Бургас по т. 2, Протокол №42 /29.05.2018 г., отменена с решение по т.1 от Протокол №54/26.02.2019 г.
»
 
«
НАРЕДБА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИ КЛУБОВЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС 11.03.2019 - 10:21 Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.1, Протокол № 54/26.02.2019 г.
»
 
«
ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ИНВИТРО НА ЛИЦА, ДВОЙКИ И СЕМЕЙСТВА С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ, ЖИВУЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА-БУРГАС 11.03.2019 - 10:25 Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 10, Протокол № 24/17.09.2009 г.; изменен и допълнен:  по т. 9, Протокол № 52/ 13. 09. 2011 г.; по т. 31, Протокол № 41/30.09.2014 г.; по т.3, Протокол №39/27.03.2018 г.; по т.3, Протокол №54/26.02.2019 г.
»
 
«
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС 11.03.2019 - 10:33 На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 12.03.2019 г., за предложения и становища по настоящия проект за допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас. Предложения могат да бъдат  депозирани в деловодството на Общински съвет...
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8417 / 11.03.2019 Г. 12.03.2019 - 08:38 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Безвъзмездно предоставяне на недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ партерно помещение в жилищен блок с административен адрес: гр.Бургас, ул.„Странджа планина“ № 15-19, за реализиране на дейности по...
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8389 / 07.03.2019 Г. 12.03.2019 - 08:45 от Тодор Колев - общински съветник от ПП ГЕРБ, Стефан Колев - общински съветник от ПП ГЕРБ, Калояна Петкова - общински съветник от ПП ГЕРБ, Георги Митев - председател на постоянна Комисия по опазване на околната среда, земеделие и храни, относно: Изграждане на метални конструкции (гнездови...
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8414 / 11.03.2019 Г. 12.03.2019 - 09:01 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Чистота еко“, приет с Решение на Общински съвет Бургас от 28.10.2014г. по т.16 /Протокол №42 изменен и допълнен с Решение на Общински съвет...
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8413 / 11.03.2019 Г. 12.03.2019 - 09:05 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение по обявена процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – Етап 2 –...
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8416 / 11.03.2019 Г. 12.03.2019 - 10:01 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1.Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища, приета с решение на Общински съвет - Бургас по т. 6, Протокол №...
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8423 / 12.03.2019 Г. 12.03.2019 - 10:54 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за провеждане на нова обслужваща улица от с о.т. 203 – о.т. 204 – о.т. 205 – о.т. 206 – о.т. 207 – о.т. 208  - о.т. 209 – о.т. 210 - о...
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8421 / 12.03.2019 Г. 12.03.2019 - 11:10 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.8.274, 07079.8.276, 07079.8.277, 07079.8.279, 07079.8.280, 07079.8.281, 07079.671.422, 07079.671.517, 07079.671.531,...
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8424 / 12.03.2019 Г. 12.03.2019 - 11:21 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на разрешение за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III, кв.18 по плана на зона "А", ж.р. "Меден Рудник", ПИ с идентификатор 07079.651.310 по КК на гр. Бургас
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8427 / 13.03.2019 Г. 13.03.2019 - 13:03 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Разрешение за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VI, кв.38 по плана на ж.к. “Възраждане“, ПИ с идентификатори 07079.614.167 и 07079.614.162 по КК на гр.Бургас и частично изменение на уличната регулация на ул. „Фердинандова“, в...
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8426 / 12.03.2019 Г. 13.03.2019 - 13:07 от Живко Табаков - общински съветник, относно: Изграждане на амфитеатър в комплекс "Меден рудник", Зона А
»
 
«
НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ИМОТИ И ВЕЩИ 13.03.2019 - 16:14 Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 1, Протокол № 13/ 28.06.2016 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.4, Протокол 36/19.12.2017 г., изм. с Решение №116 от 29.01.2018 г. на Административен съд - Бургас по адм. д. №3026/2017 г., потвърдено с Решение №3553 от...
»
 
«
График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. АПРИЛ 2019 г. 14.03.2019 - 14:01 Крайният срок за входиране на докладни записки е 12.04.2019 г. (петък). Заседанието на ОбС ще се проведе на 30.04.2019 г. (вторник). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №2, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1. ПОСТОЯННИ КОМИСИИ ДЕН...
»
 
«
Наредба за символиката и отличията на Община Бургас 18.03.2019 - 11:41 Приета с решение на Общински съвет-Бургас по т.18, Протокол № 26/23.07.2013 г.; изменена и допълнена с решения на Общински съвет – Бургас по т. 3, Протокол № 10 от 26.04.2016 г.  
»
 
«
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №55 ОТ ДАТА 26.03.2019 ГОДИНА 18.03.2019 - 12:19 СЪОБЩЕНИЕ   На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.33, ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ПЕТДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 26.03.2019 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 27.03.2019 година (сряда) при неизчерпване на дневния...
»
 
«
НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС 18.03.2019 - 15:37 Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.2, Протокол № 21/ 20.12.2016 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.3, Протокол №26/25.04.2017 г.; по т.4, Протокол №34/28.11.2017 г.; по т.1, Протокол №36/19.12.2017 г.; по т.4, Протокол №41/24.04.2018 г.; по т.1, Протокол...
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8441 / 19.03.2019 Г. 19.03.2019 - 10:49 от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет, относно: Избор на председател на Комисията по чл.6, ал.1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас
»
 
«
ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГРАДСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС 19.03.2019 - 14:36 На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 20.03.2019 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас....
»
 
«
РЕШЕНИЕ № 116/29.01.2018 Г. ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО №3026 ПО ОПИСА ЗА 2017 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ГР. БУРГАС 20.03.2019 - 10:43 ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 36 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета с решение по т. 1 от Протокол №13/28.06.2016 г. от Общински съвет - Бургас.
»
 
«
ПИТАНЕ № 08 - 00 8446 / 21.03.2019 Г. 21.03.2019 - 16:27 от Георги Митев,Станимир Апостолов и Тошко Иванов - общински съветници от КП Реформаторски блок, относно: ПФСК "Черноморец-Бургас" АД
»
 
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.