Пон. Вт. Ср. Чт. Пет. Съб. Нед.
28
29
30
31
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
4
5
6
7
8
9
10
 
 
 
 
 
 
 
11
12
13
14
15
16
17
 
 
 
 
 
 
 
18
19
20
21
22
23
24
 
 
 
 
 
 
 
25
26
27
28
29
30
1
 
«
НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СПОРТА ЧРЕЗ ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС 01.06.2018 - 17:14 Приета с решение на Общински съвет-Бургас по т. 2, Протокол №42 /29.05.2018 г.
»
 
 
 
 
 
 
 
«
ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №42 от дата 29.05.2018 година 01.06.2018 - 18:08 Актовете на Общински съвет – Бургас могат да се оспорват от заинтересованите лица пред Административен съд – Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването им, а когато акта се съобщава чрез обнародване в „Държавен вестник“ – в 30-дневен срок от обнародването му....
»
 
«
СЪОБЩЕНИЕ 04.06.2018 - 13:53 Съгласно "Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас", културни организации и артисти на свободна практика от Община Бургас могат да подават своите проектни предложения, като...
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7499 / 28.05.2018 Г. 04.06.2018 - 15:18 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобрение и приемане на Стратегия за устойчиво развитие на туризма в Община Бургас 2018 - 2023 година, План за действие и Механизъм за изпълнение, наблюдение и оценка на Стратегията
»
 
«
ПИТАНЕ № 08 - 00 7514 / 06.06.2018 Г. 06.06.2018 - 15:47 от Лиляна Драгоева - общински съветник, относно: Закупуване на част от поземлен имот в кв. Работнически жилища, гр. Бургас
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7512 / 05.06.2018 Г. 06.06.2018 - 15:51 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Заявление за изменение и продължаване на разрешително за водовземане на минерална вода от находище "Бургаски минерални бани", кв. Ветрен, гр. Бургас
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7513 / 06.06.2018 Г. 06.06.2018 - 15:54 от Ивайло Вагенщайн - общински съветник от групатана НФСБ и СЕК, относно: Допълнителни мерки, осигуряващи безопасността на пешеходците при пресичане на бул.,,Стефан Стамболов’’, гр. Бургас
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7515 / 06.06.2018 Г. 07.06.2018 - 12:27 от Руска Бояджиева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Бургас
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7516 / 06.06.2018 Г. 07.06.2018 - 12:41 от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Възстановяване на имената на почетни граждани на Бургас
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7523 / 08.06.2018 Г. 08.06.2018 - 15:32 от Веселин Матеев Пренеров - общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Представяне на балетния спектакъл "Зорба Гъркът" от Националната опера и балет
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7522 / 08.06.2018 Г. 08.06.2018 - 15:42 от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Ц.К.Ч., чрез майка му Н. Н. Н.
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7524 / 08.06.2018 Г. 08.06.2018 - 15:47 от Красимир Колев - управител на "Хляб и хлебни изделия" ЕООД, относно: Продължаване на договора за предоставяне за нуждите на Детска млечна кухня на помещения  - част от База за приготвяне на храна в сграда, собственост на Дружеството с идентификатор 07079.651.49.1 по кадастралната...
»
 
«
ИСКАНЕ № 08 - 00 7525 / 08.06.2018 Г. 08.06.2018 - 15:51 от С.И. - председател на  СКБ "Продан Гарджев", относно: Финансово подпомагане
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7518 / 07.06.2018 Г. 08.06.2018 - 16:01 от Димчо Грудев и Калояна Живкова - общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Поставяне на спасително оборудване в района на Зона за обществен достъп до Пристанище Бургас
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7528 / 08.06.2018 Г. 08.06.2018 - 17:05 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Създаване на общинско предприятие с наименование "Социално предприятие за озеленяване и благоустройство "Зелени асистенти"
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7529 / 08.06.2018 Г. 08.06.2018 - 17:08 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на инвестиции, финансирани от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас за периода 01.01.2017г.- 31.12.2017г., предаване на същите, както и новоизградени обекти за стопанисване, поддържане и експлоатация, за срока на...
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7530 / 11.06.2018 Г. 11.06.2018 - 10:00 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предложение за разрешаване на изменение на ПУП-ПР за УПИ I, кв.25, по плана на ж.к.„Изгрев“, гр.Бургас, с което регулационните граници на УПИ I отреден „за училище“, кв.25 по плана на ж.к.„Изгрев“, гр.Бургас да...
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7531 / 11.06.2018 Г. 11.06.2018 - 10:09 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отправяне на искане до Министерски съвет на Република България за безвъзмездно предоставяне в собственост на Община Бургас на поземлени имоти - държавна собственост, находящи се в землище кв. Рудник, гр.Бургас, попадащи в обхвата на одобрен и...
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7532 / 11.06.2018 Г. 11.06.2018 - 10:18 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне безвъзмездно право на управление върху част от недвижим имот – публична общинска собственост, в сграда с административен адрес: гр. Бургас, кв. Банево, ул. „Хаджи Димитър“ № 13, за нуждите на Сдружение „...
»
 
«
ПИСМО № 08 - 00 7527 / 08.06.2018 Г. 11.06.2018 - 11:17 от П.С. - изп. директор Уотър Атракшънс Къмпани Плюс АД, относно: Удължаване на сроковете за въвеждане в експоатация на обектите от обществен интерес и извършване на инвестициите в "Парк Океанариум" - воден развлекателно-релаксационен комплекс, предвиден за изграждане на теритроията на...
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7539 / 11.06.2018 Г. 11.06.2018 - 11:50 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижими имоти, представляващи УПИ ІХ  и УПИ ІV, двата в кв.7 по актуализирания ПУП-ПРЗ на ж.к.“Зорница“, гр.Бургас, чрез извършване на доброволна делба и...
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7533 / 11.06.2018 Г. 11.06.2018 - 11:57 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ ІХ-690 и ХІІ-690 в кв.18 по плана на ж.к. “Лазур“, гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.607.576 и 07079.607.577 по КК на гр. Бургас
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7538 / 11.06.2018 Г. 11.06.2018 - 12:03 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обособена част от имот – публична общинска собственост - кабинет за творческа дейност, разположен в сградата на Летен театър на територията на Приморски парк гр. Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно...
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7536 / 11.06.2018 Г. 11.06.2018 - 12:11 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ж.к.„Лазур“, ул.„Абоба“ № 9, ет.6, ап.37, на наемател, настанен по административен ред
»
 
«
ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 08 - 00 7535 / 11.06.2018 Г. 11.06.2018 - 12:26 от "Организация за закрила на българските граждани", относно: Монтиране на камери за видеонаблюдение на Бургаския мостик
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7537 / 11.06.2018 Г. 11.06.2018 - 12:36 от Руска Бояджиева - зам.-кмет "Европейски политики, околна среда", относно: Приемане на Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, Приложение 9 - Тарифа на местните такси за...
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7534 / 11.06.2018 Г. 11.06.2018 - 13:22 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешение на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП–ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 61145.80.9 по КККР на с. Равнец, Община Бургас, и Подробен устройствен план...
»
 
«
ПИТАНЕ № 08 - 00 7544 / 11.06.2018 Г. 11.06.2018 - 14:47 от Живко Иванов Табаков -  председател на Постоянната комисия по туризъм към Общински съвет - Бургас, относно: Възстановяване на скулптурите в Морската градина на Бургас от "Международен симпозиум по скулптура - Бургас"
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7541 / 11.06.2018 Г. 11.06.2018 - 14:56 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на репатриращ автомобил, тип „паяк“, собственост на Община Бургас, по реда на чл. 35, ал. 4, т. 1, пр. 2 от ЗОС на Община Сливен
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7543 / 11.06.2018 Г. 11.06.2018 - 15:04 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Вземане на решение за възстановяване на фасади на сгради в ансамбъл на групова недвижима културна ценност и по туристически маршрут в територията на Централната градска част на гр. Бургас
»
 
«
ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 08 - 00 7521 / 08.06.2018 Г. 11.06.2018 - 16:39 от образователни и обществени организации в областта на туризма в Бургас, относно: Удостояване на г-н Петър Дойчев със званието "Почетен гражданин на Община Бургас"
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7540 / 11.06.2018 Г. 12.06.2018 - 09:24 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за територията между път І-6 „Бургас-София“, път І-9 „Бургас – Варна“, Северен обходен път и ул.„Транспортна“, в...
»
 
«
ПИСМО № 08 - 00 7546 / 12.06.2018 Г. 13.06.2018 - 12:18 от Милка Иванова - секретар на Бургаска писателска общност, относно: Предложение за финансиране на книги от бургаски автори
»
 
«
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7552 / 14.06.2018 Г. 18.06.2018 - 11:24 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Провеждане на благотворителен концерт – спектакъл „Янка Рупкина на 80 – „Най – българския концерт“, включването му в културния календар за 2018 г. и предоставяне на сградата на Летния театър за безвъзмездно...
»
 
«
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №43 ОТ ДАТА 26.06.2018 ГОДИНА 18.06.2018 - 17:25 СЪОБЩЕНИЕ   На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.33, ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 26.06.2018 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 27.06.2018 година (сряда) при неизчерпване на...
»
 
25.06.2018 - 09:59
ОБЩИНА БУРГАС ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността УПРАВИТЕЛ на „Бургасинвест“ ООД   Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността: Кандидатите да отговарят на следните условия: Да са български граждани; Да имат завършено висше образование, свързано с...
 
 
25.06.2018 - 16:21
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Инициатива за създаване на модел за взаимодействие между бизнеса и творческите и креативни индустрии "Мрежа на сетивата"
 
 
25.06.2018 - 17:10
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността, условията на конкурса, необходимите документи, място и срок за подаването им за обявяване на конкурс за управител на „Бургасинвест“ ООД  
 
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.