ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

Докладните записки се внасят за обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове. Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината и общинските съветници. Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета. Проекти на решения могат да внасят и зам.кметове на Общината, по въпроси свързани с ресора им. Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества се внасят и от управителите на търговските дружества. Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването им.

 

Общ брой докладни записки: 143

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9606 / 20.01.2020 г.

r.raykova на Вт., 21.01.2020 - 10:58
ОТНОСНО
от Стоян Грозев, Живко Табаков, Манол Тодор, Костадин Андонов, Иво Баев, Димитър Найденов - общински съветници, относно: Процедура по изготвяне на пълен анализ на качеството на атмосферния въздух на територията на гр. Бургас, включително и установяване структурния състав на ФПЧ. Надграждане на
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9589 / 17.01.2020 г.

r.raykova на Пет., 17.01.2020 - 17:47
ОТНОСНО
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Одобряване на нова структура на общинската администрация за мандат 2019-2023, определяне размера на трудовите възнаграждения на новоизбраните кметове на населени места и на годишният размер на средствата за работни заплати на персонала от държавно
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9585 / 16.01.2020 г.

r.raykova на Четв., 16.01.2020 - 16:46
ОТНОСНО
от Георги Кузманов - изпълнителен директор на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД и определяне начина на гласуване на проекто-решенията
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9582 / 16.01.2020 г.

r.raykova на Четв., 16.01.2020 - 11:11
ОТНОСНО
от Красимира Маркович, Евелина Михалева и д-р Борис Ангелов - общински съветници от ПП ГЕРБ в Общински съвет - Бургас, относно: Трансформиране на част от ул. "Брацигово", кв. "Сарафово, в пешеходна зона
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9581 / 15.01.2020 г.

r.raykova на Ср., 15.01.2020 - 15:51
ОТНОСНО
от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Откриване на допълнителна процедура за определяне на съдебни заседатели и създаване на временна комисия за провеждане на процедурата по избора
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ОТЧЕТ № 08 - 00 9572 / 14.01.2020 г.

r.raykova на Ср., 15.01.2020 - 15:09
ОТНОСНО
от Тодор Стамболиев - обществен посредник на Община Бургас, относно: Работата и дейността на обществения посредник на Община Бургас за 2019 г.
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9570 / 13.01.2020 г.

r.raykova на Вт., 14.01.2020 - 12:21
ОТНОСНО
от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Актуализация на месечната наемна цена по сключен договор №64-06-66(622-1)/26.03.2014 г., между "Бургасбус" ЕООД и Община Бургас
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9567 / 13.01.2020 г.

r.raykova на Вт., 14.01.2020 - 12:13
ОТНОСНО
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на стратегия за управление на общинската собственост за периода 2019 - 2023
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9568 / 13.01.2020 г.

r.raykova на Пон., 13.01.2020 - 16:58
ОТНОСНО
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 г.
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9566 / 13.01.2020 г.

r.raykova на Пон., 13.01.2020 - 16:35
ОТНОСНО
от проф. д-р Севдалина Христова Турманова, д-р Антонио Христов Душепеев и д-р Борис Петров Ангелов - общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Ремонт на санитарни възли в сградата на "Център за психично здраве - проф. д-р Иван Темков" ЕООД
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9563 / 13.01.2020 г.

r.raykova на Пон., 13.01.2020 - 16:22
ОТНОСНО
от Йорданка Ананиева - зам.-кмет при Община Бургас, относно: Приемане на отчет на Общински съвет по наркотични вещества за 2019 г.
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9560 / 10.01.2020 г.

r.raykova на Пон., 13.01.2020 - 15:12
ОТНОСНО
от Бенчо Бенчев и Стоян Колев - общински съветници от Коалиция "Ние гражданите", Владимир Павлов и Диян Георгиев - общински съветници от ПП "Възраждане" , относно: Изграждането на втори етаж на паркинга под Трета поликлиника
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9559 / 10.01.2020 г.

r.raykova на Пон., 13.01.2020 - 10:52
ОТНОСНО
от Георги Дракалиев, проф. д-р Севдалина Турманова, проф. д-р Сотир Сотиров, Юлиян Георгиев и Николай Стоянов - общински съветници, относно: Провеждане на национална научна конференция на тема "Икономика, култура и образование в Бургас и региона в периода 1878-1944 г."
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9557 / 10.01.2020 г.

r.raykova на Пет., 10.01.2020 - 16:57
ОТНОСНО
от Георги Дракалиев и Евелина Михалева - общински съветници, относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Бургас
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9556 / 10.01.2020 г.

r.raykova на Пет., 10.01.2020 - 16:50
ОТНОСНО
от група общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас в Сдружение "Югоизточен Дигитален Иновационен Хъб"
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9555 / 10.01.2020 г.

r.raykova на Пет., 10.01.2020 - 16:44
ОТНОСНО
от Живко Господинов - общински съветник от БСП, относно: Обновяване на парковото пространство пред сградата на кметството в с. Равнец, асфалтиране и ремонт на тротоарите на ул. „Съветска”, ул.„Камчия” и участъка от разклона на главен път Равнец–Братово до кв. „Тридесет и три”
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9554 / 10.01.2020 г.

r.raykova на Пет., 10.01.2020 - 16:39
ОТНОСНО
от Димитър Николов- кмет на Община Бургас, относно: Осигуряване на собствен принос за изпълнение на проект: „Обновяване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Бургас-етап 2“ по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9553 / 10.01.2020 г.

r.raykova на Пет., 10.01.2020 - 16:35
ОТНОСНО
от Димитър Николов- кмет на Община Бургас, относно: Даване съгласие за издаване на запис на заповед в полза на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция като обезпечение, гарантиращо пълният размер на авансово плащане по проект: „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9552 / 10.01.2020 г.

r.raykova на Пет., 10.01.2020 - 16:28
ОТНОСНО
от Димитър Николов- кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас за безвъзмездна финансова помощ с проектно предложение по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г., подкрепена от Европейския фонд за морско дело и рибарство“, процедура BG14MFOP001-6.004 - Повишаване на
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9549 / 10.01.2020 г.

r.raykova на Пет., 10.01.2020 - 16:24
ОТНОСНО
от Димитър Николов- кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас, приета с решение на Общински съвет - Бургас, с Протокол
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9546 / 10.01.2020 г.

r.raykova на Пет., 10.01.2020 - 16:18
ОТНОСНО
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас по процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“, която се финансира от Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9543 / 10.01.2020 г.

r.raykova на Пет., 10.01.2020 - 16:11
ОТНОСНО
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за утвърждаване на трасета за изграждане на елементи на техническата инфраструктура, обслужващи ПИ с
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9542 / 10.01.2020 г.

r.raykova на Пет., 10.01.2020 - 15:40
ОТНОСНО
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Правила за прием на деца в първи клас в учебни заведения на територията на община Бургас и Правила за прием на деца в общински самостоятелни детски ясли, детски градини и полудневни подготвителни групи към училища на територията на
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9539 / 10.01.2020 г.

r.raykova на Пет., 10.01.2020 - 15:20
ОТНОСНО
от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Даване на съгласие за счетоводно отписване от регистрите на "Чистота" ЕООД, на прехвърлени на Община Бургас ДМА, за сметка на допълнителните резерви
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9536 / 10.01.2020 г.

r.raykova на Пет., 10.01.2020 - 15:12
ОТНОСНО
от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Определяне размера на дивидента и разпределение на печалбата за 2019 г. на търговските дружества със сто процента участие на Община Бургас в капитала
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9551 / 10.01.2020 г.

r.raykova на Пет., 10.01.2020 - 15:05
ОТНОСНО
от Диян Георгиев и Владимир Павлов - общински съветници от ПП "Възраждане", относно: Разрешаване на обратен завой в края на бул. "Александър Георгиев - Коджакафалията" по посока с. Твърдица и поставяне на пътен знак "Ж9" за обозначаване на място
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9550 / 10.01.2020 г.

r.raykova на Пет., 10.01.2020 - 14:59
ОТНОСНО
от Диян Георгиев и Владимир Павлов - общински съветници от ПП "Възраждане", относно: Премахване на пътен знак "Б27" на ул. "Въстаническа" №302, след кръстовището с бул. "Александър Георгиев - Коджакафалията" и замяната му с "Б28"
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9547 / 10.01.2020 г.

r.raykova на Пет., 10.01.2020 - 14:55
ОТНОСНО
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение по Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.041 “Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки на територията на МИРГ Бургас - Камено“, Mярка 1.8
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9545 / 10.01.2020 г.

r.raykova на Пет., 10.01.2020 - 14:50
ОТНОСНО
от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Избор на управител на „Иновационни системи - Бургас“ ЕООД
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ