ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

Докладните записки се внасят за обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове. Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината и общинските съветници. Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета. Проекти на решения могат да внасят и зам.кметове на Общината, по въпроси свързани с ресора им. Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества се внасят и от управителите на търговските дружества. Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването им.

 

Общ брой докладни записки: 238

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9937 / 30.03.2020 г.

r.raykova на Пон., 30.03.2020 - 17:56
ОТНОСНО
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отчет за дейностите, свързани с обезпечаване на противоепидемичните мерки и защита от разпространение на коронавирус на територията на Община Бургас и одобряване на допълнителни средства за въвеждане на мерките в периода на извънредното положение
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9936 / 30.03.2020 г.

r.raykova на Пон., 30.03.2020 - 15:08
ОТНОСНО
от Живко Табаков - председател на Постоянната комисия по туризъм и Иво Баев - председател на Постоянната комисия по правни въпроси, относно: Приемане и прилагане на мерки за намаляване икономическите щети върху бургаския бизнес в условията на извънредно положение
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9932 / 27.03.2020 г.

r.raykova на Пет., 27.03.2020 - 12:40
ОТНОСНО
от Живко Иванов Табаков - общински съветник от ДБГ и председател на Постоянната комисия по туризъм, относно: Приемане на кризисни мерки за туристическия сектор на територията на Община Бургас
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9931 / 27.03.2020 г.

r.raykova на Пет., 27.03.2020 - 12:28
ОТНОСНО
от Живко Господинов - председател на ПК по сбществен ред и сигурност, Йордан Георгиев - председател на ПО по спорт, деца и младежки дейности и Чанко Мирчев - председател на ПК по социални дейности, относно: Приемане на мерки за защита на гражданите и бизнеса и справяне с икономическите последици
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9926 / 26.03.2020 г.

r.raykova на Четв., 26.03.2020 - 15:46
ОТНОСНО
от Проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет, Красимира Маркович – председател на ПК по бюджет и финанси и Георги Дракалиев – председател на ПК по общинска собственост, общински предприятия и дружества, относно: Изготвяне на анализ на засегнатите сектори от местната икономика и
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9922 / 24.03.2020 г.

r.raykova на Ср., 25.03.2020 - 09:25
ОТНОСНО
от общински съветници от ПП ГЕРБ относно: Приемане на мерки за защита на гражданите и бизнеса и справяне с икономическите последици, вследствие усложнената епидемиологична обстановка
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9914/ 16.03.2020 г.

r.raykova на Вт., 17.03.2020 - 12:18
ОТНОСНО
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП_ПРЗ/ за кв.1, кв.2, кв.3, кв.4, кв.5, кв6 и кв. 7 в устройствена зона 13/Смф2 в предвиденото разширение на строителните граници на гр. Бургас
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9913 / 16.03.2020 г.

r.raykova на Пон., 16.03.2020 - 17:09
ОТНОСНО
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ III-629 в кв. 27А по ПУП-ПРЗ на ПЗ „Север“, град Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.605.629 по КККР на град
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9912/ 13.03.2020 г.

r.raykova на Пон., 16.03.2020 - 15:56
ОТНОСНО
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 29/1030 кв.м идеални части от УПИ VII - 1172 в кв.89 по плана на кв. Банево, гр. Бургас - частна общинска собственост
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9911/ 13.03.2020 г.

r.raykova на Пон., 16.03.2020 - 15:48
ОТНОСНО
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – ПИ с идентификатор 07079.827.24 по КК на гр. Бургас
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9910/ 13.03.2020 г.

r.raykova на Пон., 16.03.2020 - 15:39
ОТНОСНО
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи УПИ ХІІІ-13 и УПИ ХІV-13 в кв.4 по действащия ПУП-ПРЗ на с.Драганово, община Бургас
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9909/ 13.03.2020 г.

r.raykova на Пон., 16.03.2020 - 15:32
ОТНОСНО
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на Областна дирекция на МВР-гр.Бургас безвъзмездно право на управление върху част от имот – публична общинска собственост, представляващ обособено помещение в сграда с идентификатор 07079.501.84.1 по КККР на гр.Бургас, ж.к.“Изгрев“
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9908/ 13.03.2020 г.

r.raykova на Пон., 16.03.2020 - 15:22
ОТНОСНО
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем за срок от пет години на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.701.303.1.1 по КККР на град Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9907/ 13.03.2020 г.

r.raykova на Пон., 16.03.2020 - 15:18
ОТНОСНО
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обособена част от имот – частна общинска собственост, разположена на първи етаж в двуетажна сграда с идентификатор 07079.607.85.3 по КККР на град Бургас, на „Съюз на пенсионерите - 2004 - Бургас“ - юридическо лице с
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9906/ 13.03.2020 г.

r.raykova на Пон., 16.03.2020 - 15:12
ОТНОСНО
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем за срок от пет години на нежилищни обекти – публична общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9905/ 13.03.2020 г.

r.raykova на Пон., 16.03.2020 - 15:06
ОТНОСНО
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Безвъзмездно предоставяне в управление на Профилирана природо-математическа гимназия /ППМГ/ „Академик Никола Обрешков“ – гр.Бургас на недвижим нежилищен имот – публична общинска собственост, с административен адрес: гр.Бургас, ул.„Оборище“ № 95
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9904/ 13.03.2020 г.

r.raykova на Пон., 16.03.2020 - 15:00
ОТНОСНО
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на Регионален синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ – Бургас, на общинско помещение, находящо се на IІ-ри етаж (трето ниво) в административна сграда на ул.“Шейново“ №24, гр.Бургас
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9903/ 13.03.2020 г.

r.raykova на Пон., 16.03.2020 - 14:46
ОТНОСНО
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на идеални части от недвижим имот, частна общинска собственост, с идентификатор 07079.620.304 по Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр.Бургас, съответстващи на притежавани идеални части от правото на строеж върху посочения
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9902/ 13.03.2020 г.

r.raykova на Пон., 16.03.2020 - 14:21
ОТНОСНО
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 10/610 кв.м идеални части от УПИ ХІ-878 в кв. 63, целият с площ 610 кв.м, по плана на кв. Банево, гр. Бургас - частна общинска собственост
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9899/ 13.03.2020 г.

r.raykova на Пон., 16.03.2020 - 14:12
ОТНОСНО
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне безвъзмездно за управление недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ масивна сграда с идентификатор 07079.618.7.1 по КК на гр. Бургас, находяща се в Приморски парк - гр. Бургас, за нуждите на Национален институт по
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9897/ 13.03.2020 г.

r.raykova на Пон., 16.03.2020 - 14:02
ОТНОСНО
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ - VII и УПИ VIII в квартал 55 по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас, чрез продажба частта на общината
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9896/ 13.03.2020 г.

r.raykova на Пон., 16.03.2020 - 13:45
ОТНОСНО
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Министерски съвет на Република България за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Бургас на правото на собственост върху част от недвижим имот - държавна собственост, находящ се в ПЗ Меден Рудник
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9895/ 13.03.2020 г.

r.raykova на Пон., 16.03.2020 - 13:29
ОТНОСНО
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 131/631 кв.м ид. части от УПИ I - 50 в кв. 1, целият с площ 631 кв.м, по плана на кв. Банево, гр. Бургас - частна общинска собственост
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9900/ 13.03.2020 г.

r.raykova на Пон., 16.03.2020 - 13:21
ОТНОСНО
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот - УПИ IV, кв. 95 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9901/ 13.03.2020 г.

r.raykova на Пон., 16.03.2020 - 13:11
ОТНОСНО
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж по реда на чл. 37, ал. 4, т. 4 от ЗОС, във връзка с §17, ал. 2 от ЗУТ, за обект, получил траен устройствен статут, изграден по реда на чл. 120, ал. 4 от отменения ППЗТСУ в общински имот, представляващ УПИ ІІІ, кв. 32 по
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9898 / 13.03.2020 г.

r.raykova на Пон., 16.03.2020 - 12:29
ОТНОСНО
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на „Център за подкрепа на личностно развитие – Бургас“ безвъзмездно право на управление върху имот – публична общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 07079.501.84.1 по КККР на гр.Бургас, ж.к.“Изгрев“
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9894 / 13.03.2020 г.

r.raykova на Пет., 13.03.2020 - 17:23
ОТНОСНО
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.029 „ИНТЕГРИРАНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ“ по Оперативна програма „Развитие на човешките
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9893 / 13.03.2020 г.

r.raykova на Пет., 13.03.2020 - 17:17
ОТНОСНО
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение: “Прилагане на мерки за намаляване на морските отпадъци в Бургаския залив“ по процедура BGENVIRONMENT-2.003 „Малка грантова схема за мерки за намаляване на морските отпадъци“ по Резултат 2:
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9886 / 12.03.2020 г.

r.raykova на Пет., 13.03.2020 - 16:25
ОТНОСНО
от Георги Дракалиев, арх.Петър Статев, Красимира Маркович, Георги Маринчев, Юлиан Георгиев, Николай Стоянов - общински съветници от ПП ГЕРБ и Станимир Апостолов - общински съветник от СДС, относно: Правилник за реда за изграждане, поставяне, преместване и премахване на паметници, монументи, паметни
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9892 / 13.03.2020 г.

r.raykova на Пет., 13.03.2020 - 15:59
ОТНОСНО
от Калояна Живкова, Димчо Грудев и Веселин Пренеров - общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Изпълнение на общинска програма за развитие и изграждане на деца и младежи като умели и активни предприемачи или висококвалифицирани работници и специалисти, чрез интерактивно, иновативно извънкласно
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ