ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

Докладните записки се внасят за обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове. Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината и общинските съветници. Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета. Проекти на решения могат да внасят и зам.кметове на Общината, по въпроси свързани с ресора им. Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества се внасят и от управителите на търговските дружества. Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването им.

 

Общ брой докладни записки: 376

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10344 / 03.07.2020 г.

r.raykova на Пет., 03.07.2020 - 16:32
ОТНОСНО

от Диана Саватева - зам.-кмет "Култура, туризъм и спорт", относно: Изменение и допълнение на Правилника на Общинско предприятие "Туризъм", приет от Общински съвет - Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10328 / 29.06.2020 г.

r.raykova на Пон., 29.06.2020 - 15:21
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване Кмета на Община Бургас и Европейска инвестиционна банка за цялостното проучване на възможностите (включително осъществяване на функционално планиране и разработване на предварителен проект) за изграждане на СПЕЦИАЛИЗИРАНА ДЕТСКА БОЛНИЦА в Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10313 / 26.06.2020 г.

r.raykova на Пет., 26.06.2020 - 14:14
ОТНОСНО

от Живко Иванов Табаков - председател на Постоянната комисия по туризъм, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10310 / 25.06.2020 г.

r.raykova на Четв., 25.06.2020 - 16:09
ОТНОСНО

от Йордан Георгиев - общински съветник от БСП, председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности при Общински съвет - Бургас, относно: Домакинство на Община Бургас за финали по волейбол в старша възрастова група юноши, които ще се проведат от 15-ти до 19-ти юли, 2020 г. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10272 / 19.06.2020 г.

r.raykova на Пон., 22.06.2020 - 17:05
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Доклад за изпълнението на предвижданията на общия устройствен план на гр. Бургас, неговите квартали и техните землища и общия устройствен план на с. Маринка, с. Димчево и с. Твърдица и техните землища и предложения за изменение на плановете; 2. Допускане на проекти изменение на ОУП на гр. Бургас; 3. Одобряване на проекти за изменение на ОУП на гр. Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10266 / 19.06.2020 г.

r.raykova на Пон., 22.06.2020 - 16:03
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Извършване на вътрешнокомпенсирани промени в бюджета на Община Бургас, одобрен с решение по т. 2 от Протокол № 8/31.03.2020 г.  Общински съвет – Бургас, за създаване на общински социален фонд COVID-19 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10274 / 19.06.2020 г.

r.raykova на Пон., 22.06.2020 - 15:59
ОТНОСНО

от Иван Гаврилов – председател на Комисията по чл.5 от Правилника за начина на разходване на средствата, предвидени в общинския бюджет, за създаване на условия за развитие на малки и средни предприятия на територията на община Бургас, общински съветник от ПП ГЕРБ относно: Отчет на Комисията по чл.5 от Правилника за начина на разходване на средствата, предвидени в общинския бюджет, за създаване на условия за развитие на малки и средни предприятия на територията на община Бургас  

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10263 / 19.06.2020 г.

r.raykova на Пон., 22.06.2020 - 15:55
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  1. Одобряване на задание за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.3.2141, 07079.3.2142, 07079.3.1544, 07079.3.1905,  07079.3.1907, 07079.3.1908, 07079.3.1909, 07079.3.1910, 07079.3.1556, 07079.3.1558, 07079.3.1559, 07079.3.1560, 07079.3.2075, 07079.602.442, 07079.602.445, 07079.602.446, 07079.602.447, 07079.602.448, 07079.602.449, 07079.602.450, 07079.602.591, 07079.602.588, 07079.602.589, 07079.602.590, 07079.602.452, 07079.602.453, 07079.602.454, 07079.602.455, 07079.602.456, 07079.602.724, 07079.3.1719 по КК на гр. Бургас в устройствена зона 12/Смф, в предвиденото разширение на строителните граници на населеното място по ОУП на гр. Бургас и изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-9, II-10 и УПИ III-6,7 в бивш масив 139, УПИ I-14 и УПИ V-20 в бивш масив 147 по недействаща КВС, в устройствена зона 12/Смф, в предвиденото разширение на строителните граници на населеното място по ОУП на гр. Бургас; 2. Разрешаване изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.3.2141, 07079.3.2142, 07079.3.1544, 07079.3.1905,  07079.3.1907, 07079.3.1908, 07079.3.1909, 07079.3.1910, 07079.3.1556, 07079.3.1558, 07079.3.1559, 07079.3.1560, 07079.3.2075, 07079.602.442, 07079.602.445, 07079.602.446, 07079.602.447, 07079.602.448, 07079.602.449, 07079.602.450, 07079.602.591, 07079.602.588, 07079.602.589, 07079.602.590, 07079.602.452, 07079.602.453, 07079.602.454, 07079.602.455, 07079.602.456, 07079.602.724, 07079.3.1719 по КК на гр. Бургас в устройствена зона 12/Смф, в предвиденото разширение на строителните граници на населеното място по ОУП на гр. Бургас и изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-9, II-10 и УПИ III-6,7 в бивш масив 139, УПИ I-14 и УПИ V-20 в бивш масив 147 по недействаща КВС, в устройствена зона 12/Смф, в предвиденото разширение на строителните граници на населеното място по ОУП на гр. Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10299 / 22.06.2020 г.

r.raykova на Пон., 22.06.2020 - 15:45
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане План за действие за общинските концесии на Община Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10296 / 22.06.2020 г.

r.raykova на Пон., 22.06.2020 - 14:41
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общински идеални части от недвижим имот, представляващ УПИ VI-329,330,742 в кв.15 по плана на в.з. Минерални бани, гр. Бургас, на собственика на законно построена в същия сграда, по реда на чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10295 / 22.06.2020 г.

r.raykova на Пон., 22.06.2020 - 14:01
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем, за срок от пет години, на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ 15 кв.м от тротоара южно от УПИ XII в кв. 69 по плана на кв. Рудник – Черно море, гр. Бургас за разполагане на преместваем обект с позиция № 4 съгласно одобрена схема за разполагане на преместваеми обекти, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10294 / 22.06.2020 г.

r.raykova на Пон., 22.06.2020 - 13:54
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се в местност „Черна Яна“, (бивша м. „Караянос“), землище на кв. Долно Езерово, гр. Бургас  

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10293 / 22.06.2020 г.

r.raykova на Пон., 22.06.2020 - 13:46
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем за срок от пет години на нежилищни недвижими имоти – частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10292 / 22.06.2020 г.

r.raykova на Пон., 22.06.2020 - 11:02
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение за финансиране от Фонд "Социална закрила" към Министерството на труда и социалната политика

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10259 / 19.06.2020 г.

r.raykova на Пон., 22.06.2020 - 09:53
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за обособяване на УПИ за ПИ идентификатори 07079.8.274, 07079.8.276, 07079.8.277, 07079.8.279, 07079.8.280,   07079.8.281, 07079.671.422, 07079.671.517, 07079.671.531, 07079.471.579, 07079.671.580 и 07079.671.581 по КК на гр. Бургас в устройствени зони 9/Оз, 26/Смф, 5/Жс и Т86 съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, в предвиденото разширение на ж. р. „Меден рудник“, м. „Кара баир“, и обслужващи улици с о.т.129-о.т.129а-о.т.129б, о.т.128-о.т.130-о.т.131-о.т.132-о.т.133-о.т.134-о.т.135-о.т.137-о.т.137а, о.т.135-о.т.136-о.т.136а и о.т.134-о.т.138-о.т.139-о.т.140-о.т.141-о.т.142-о.т.143-о.т.144-о.т.145-о.т.146-о.т.147 за осигуряване на транспортен достъп до новообразуваните УПИ в местност „Кара баир“, землище на ж. р. „Меден рудник“, гр. Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10291 / 19.06.2020 г.

r.raykova на Пет., 19.06.2020 - 20:31
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, чрез провеждане на публично оповестен конкурс, за поставяне, по одобрена план – схема, на поставяем обект - заведение за обществено хранене с площ 45 кв. м за извършване на търговска дейност, в недвижим имот, представляващ част от УПИ II в кв. 63 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас – за рибарско пристанище 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10269 / 19.05.2020 г.

r.raykova на Пет., 19.06.2020 - 20:29
ОТНОСНО

от Константин Бачийски - общински съветник от ПП "Средна европейска класа", относно: Отмяна на решение на общински съвет Бургас прието по т.41 от дневния ред на заседание проведено на 28.04.2020 г., в частта по точка 3 от същото, отразено в Протокол №9, относно: Одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ за кв.1, кв.2 и кв.10, в територията на лесопарк "Росенец", гр. Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10271 / 19.06.2020 г.

r.raykova на Пет., 19.06.2020 - 20:27
ОТНОСНО

от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Приемане на Годишни финансови отчети на общинските еднолични търговски дружества за 2019 година

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10290 / 19.06.2020 г.

r.raykova на Пет., 19.06.2020 - 20:09
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ул.„Александровска“ № 147, вх.3, ет.4, ап.10, на наемател, настанен по административен ред 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10289 / 19.06.2020 г.

r.raykova на Пет., 19.06.2020 - 20:06
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ж.к.“Зорница”, бл.№30, вх.№8, ет.№1, ап.№3-десен, на наемател, настанен по административен ред 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10288 / 19.06.2020 г.

r.raykova на Пет., 19.06.2020 - 20:03
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 37, вх. 2, етаж 2, апартамент десен, на наемател, настанен по административен ред

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10287 / 19.06.2020 г.

r.raykova на Пет., 19.06.2020 - 20:00
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, блок №10(410), вход 1(А), етаж 6, апартамент № 26, на наемател, настанен по административен ред 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10286 / 19.06.2020 г.

r.raykova на Пет., 19.06.2020 - 19:57
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи УПИ ХХІV и УПИ ХХVІ, двата в кв.3 по актуализирания ПУП-ПРЗ на ж.к.“Зорница“, гр.Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10285 / 19.06.2020 г.

r.raykova на Пет., 19.06.2020 - 19:53
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се във в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10284 / 19.06.2020 г.

r.raykova на Пет., 19.06.2020 - 19:52
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на „Електроразпределение Юг“ ЕАД – гр.Пловдив за изграждане на нов трафопост в имот – публична общинска собственост, представляващ УПИ І в кв.9 по плана на зона „Хижи“ в лесопарк „Росенец“, землище кв.Крайморие, гр.Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.831.142 по КККР на гр.Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10283 / 19.06.2020 г.

r.raykova на Пет., 19.06.2020 - 19:46
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем, за срок от пет години, на поставяем обект – модулна станция за бункероване с площ 15 кв. м в недвижим имот, представляващ част от УПИ II в кв. 63 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас – за рибарско пристанище, по одобрена план – схема за поставяне на преместваеми обекти, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10282 / 19.06.2020 г.

r.raykova на Пет., 19.06.2020 - 19:41
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отправяне на искане за безвъзмездно предоставяне в собственост на Община Бургас на недвижим имот - държавна собственост, представляващ ПИ с идентификатор 07079.659.569 по одобрени КККР на гр. Бургас, находящ се в гр.Бургас, местност „Бургаско Езеро“ 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10281 / 19.06.2020 г.

r.raykova на Пет., 19.06.2020 - 19:38
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на неурегулирани поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в м. „Мочура“, землище кв. Банево, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10280 / 19.06.2020 г.

r.raykova на Пет., 19.06.2020 - 19:36
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ VІ в квартал 45 по ПУП-ПРЗ на кв.Сарафово, гр.Бургас, чрез продажба частта на общината 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10279 / 19.06.2020 г.

r.raykova на Пет., 19.06.2020 - 19:33
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в ПЗ „Север“, гр. Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ