ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

Докладните записки се внасят за обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове. Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината и общинските съветници. Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета. Проекти на решения могат да внасят и зам.кметове на Общината, по въпроси свързани с ресора им. Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества се внасят и от управителите на търговските дружества. Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването им.

 

Общ брой докладни записки: 318

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10198 / 01.06.2020 г.

r.raykova на Вт., 02.06.2020 - 10:40
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на новоизграден обект по проект: „Външен водопровод Ø250 мм от ПИ с идентификатор 07079.3.467 до ПИ с идентификатор 07079.3.174 по КК на гр. Бургас“ 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10181/ 26.05.2020 г.

r.raykova на Вт., 26.05.2020 - 17:45
ОТНОСНО

от общинските съветници от ПП ГЕРБ, относно: Приемане на мерки за защита на гражданите и бизнеса с цел преодоляване на последиците след отмяната на извънредното положение

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАД № 08 - 00 10174/ 26.05.2020 г.

r.raykova на Вт., 26.05.2020 - 15:27
ОТНОСНО

от Комисията за изготвяне на предложения за съдебни заседатели при Окръжен съд - Бургас и Районен съд - Бургас, избрана с Решение по т. 49 т Протокол №6/28.01.2020 г. на Общински съвет - Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО № 08 - 00 10161 / 21.05.2020 г.

r.raykova на Четв., 21.05.2020 - 11:24
ОТНОСНО

от Сотир Цацаров - председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, относно: Подаване на декларация за имущество и интереси 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ № 08 - 00 10157 / 19.05.2020 г.

r.raykova на Четв., 21.05.2020 - 08:43
ОТНОСНО

от Х. И. А., относно: Музикален проект на групите "Акага" и "Селъбрейшън" 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10151/ 18.05.2020 г.

r.raykova на Пон., 18.05.2020 - 16:38
ОТНОСНО

от Живко Табаков - общински съветник от ДБГ и председател на Постоянната комисия по туризъм, относно: Прилагане на допълнителни икономически мерки за справяне с последиците от COVID - 19 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10142/ 15.05.2020 г.

r.raykova на Пон., 18.05.2020 - 15:33
ОТНОСНО

от Йордан Георгиев - председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности /ПКСДМД/, Георги Маринчев - зам.-председател на ПКСДМД,  Бойчо Георгиев, Красимир Калудов, Станимир Апостолов, Стоян Колев, Тодор Йосифов - членове на ПКСДМД, относно: Редуциране на средствата за финансово подпомагане на детско юношески школи на спортни клубове, осъществяващи колективни и индивидуални спортове и за спортни клубове за аматьорски масов спорт, по група мъже и жени по индивидуални и колективни спортове, които са разпределени, съгласно методика по Наредба за насърчаване на спорта чрез финансово подпомагане от Община Бургас - Приложение №13.6

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 10147 / 18.05.2020 г.

r.raykova на Пон., 18.05.2020 - 15:19
ОТНОСНО

от Живко Табаков - общински съветник от ДБГ, относно: Възобновяване дейността на частните занимални на територията на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

МОЛБА № 08 - 00 10146 / 18.05.2020 г.

r.raykova на Пон., 18.05.2020 - 15:15
ОТНОСНО

от СНЦ "СК Акулите", относно: Безвъзмездно предоставяне на базата на ОЗК Парк Арена, гр. Бургас за подготовката на Ж. Ангелова за предстоящите държавни първенства 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

МОЛБА № 08 - 00 10145 / 18.05.2020 г.

r.raykova на Пон., 18.05.2020 - 15:06
ОТНОСНО

от ПК "Метропол", относно: Безвъзмездно предоставяне на базата на ОЗК Парк Арена, гр. Бургас за подготовката на Т. Стоилов за предстоящите държавни първенства 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 08 - 00 10144 / 18.05.2019 г.

r.raykova на Пон., 18.05.2020 - 14:37
ОТНОСНО

от ПК "Метропол" и СК "Акулите", относно: Наредбата за условията за ползване на спортните плувни обекти и Наредбата за финансово подпомагане на спортни клубове 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10140 / 15.05.2020 г.

r.raykova на Пет., 15.05.2020 - 18:42
ОТНОСНО

от Веселин Пренеров - председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност, Петър Статев и Георги Дракалиев - членове на постоянната комисия по култура и читалищна дейност, относно: Провеждане на фестивал "Лятна театрална сцена", включването му в културния календар на Община Бургас за 2020 г. и предоставяне на летния театър за безвъзмездно ползване за нуждите на събитието

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10137/ 15.05.2020 г.

r.raykova на Пет., 15.05.2020 - 18:37
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р.Меден Рудник, блок №74 (474), вход З(8), етаж 6, апартамент № 158 - ляв, на наемател, настанен по административен ред 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10136/ 15.05.2020 г.

r.raykova на Пет., 15.05.2020 - 18:31
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем за срок от пет години на нежилищни недвижими имоти, представляващи самостоятелни обекти в подлези и сгради, и временни обекти – общинска собственост,  чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10134/ 15.05.2020 г.

r.raykova на Пет., 15.05.2020 - 18:25
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж по реда на чл. 37, ал. 4, т. 4 от ЗОС, във връзка с §17, ал. 2 от ЗУТ, за обект, получил траен устройствен статут, изграден по реда на чл. 120, ал. 4 от отменения  ППЗТСУ в общински имот, представляващ УПИ ІV-506 в кв.20 по ПУП-ПРЗ на кв.Лозово, гр.Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10133/ 15.05.2020 г.

r.raykova на Пет., 15.05.2020 - 18:18
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ II-231 в кв. 18 по плана на жк. „Лазур“, гр.Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10132/ 15.05.2020 г.

r.raykova на Пет., 15.05.2020 - 18:10
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване   право   на   строеж  в полза на  “Електроразпределение ЮГ” ЕАД за изграждане на нов трафопост в имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VІ в кв.42 по ПУП-ПРЗ на кв.Сарафово, гр.Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10130/ 15.05.2020 г.

r.raykova на Пет., 15.05.2020 - 18:04
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 67/1164 кв.м ид. ч. от УПИ VІІІ-271 в кв. 23, целият с площ 1164 кв.м, по плана на кв. Банево, гр. Бургас - частна общинска собственост 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10129/ 15.05.2020 г.

r.raykova на Пет., 15.05.2020 - 17:56
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 07079.615.301 по КК на гр.Бургас, по реда на  чл. 35, ал. 3 от ЗОС 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10128/ 15.05.2020 г.

r.raykova на Пет., 15.05.2020 - 17:48
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ VI-623 в кв. 65 по плана на с. Равнец, Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10131/ 15.05.2020 г.

r.raykova на Пет., 15.05.2020 - 17:40
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на 112/712 кв.м идеални части от УПИ І-24 в кв. 2, целият с площ 712 кв.м, по плана на в.з. „До стопанския двор“, кв. Банево, гр. Бургас - частна общинска собственост 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10120/ 15.05.2020 г.

r.raykova на Пет., 15.05.2020 - 16:54
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за удължаване срока на ликвидация на "Център за кожно-венерически заболявания - Бургас" ЕООД, гр. Бургас ЕИК 000053184 до 23 юли 2020, предвид въведеното извънредно положение на територията на Република България и невъзможността процедурата да завърши в предварително определения за целта срок 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10127/ 15.05.2020 г.

r.raykova на Пет., 15.05.2020 - 16:47
ОТНОСНО

от общинските съветници Георги Дракалиев, Николай Стоянов и арх. Петър Статев – председател на ПК по устройство на територията, oтносно: Изготвяне на Наредба на основание чл.13а от ЗУТ 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10126/ 15.05.2020 г.

r.raykova на Пет., 15.05.2020 - 16:41
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев – председател на ПК по общинска собственост, общински предприятия и дружества и арх. Петър Статев– председател на ПК по устройство на територията, oтносно: Наредба за изменение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 10125 / 15.05.2020 г.

r.raykova на Пет., 15.05.2020 - 16:34
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев и Николай Стоянов – общински съветници, oтносно: Размера на постъпленията от управление на общинската собственост за периода на извънредното положение 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10114/ 14.05.2020 г.

r.raykova на Пет., 15.05.2020 - 10:01
ОТНОСНО

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Общинска програма за детето 2020 година 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10117/ 14.05.2020 г.

r.raykova на Пет., 15.05.2020 - 09:44
ОТНОСНО

от инж. Чанка Коралска - заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал.1 от ЗОЗЗ за провеждане на обслужваща улица през ПИ с идентификатор 07079.13.74 по КК на гр. Бургас, общинска собственост, част от ПУП – ПРЗ, с който се обособява нова обслужваща улица за обслужване на ПИ в устройствена зона 1/Жм, в предвиденото разширение на границите на кв. Банево.
   2. Одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ 07079.13.73 по КК на гр. Бургас, /бивш имот 000067 по недействаща КВС, бивша местност „До регулация“/, землище на кв. Банево, гр. Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10115/ 14.05.2020 г.

r.raykova на Пет., 15.05.2020 - 09:18
ОТНОСНО
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за осигуряване на трасе на велосипедна алея от местност „Пода“, преминаваща през ПИ с идентификатори 07079.10.159 и 07079.10.252 по КК на гр. Бургас – землище кв. Крайморие до УПИ III “За озеленяване и техническа инфраструктура”, кв.35 / ПИ с идентификатор 07079.30.804 по КК на гр. Бургас / по ПУП – ПРЗ на кв. Крайморие, гр. Бургас, одобрен с Решение № 32 / 13.04.2009г. на Общински съвет – гр. Бургас.
 

2. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за осигуряване на трасе на велосипедна алея от местност „Пода“, преминаваща през ПИ с идентификатори 07079.10.159 и 07079.10.252 по КК на гр. Бургас – землище кв. Крайморие до УПИ III “За озеленяване и техническа инфраструктура”, кв.35 / ПИ с идентификатор 07079.30.804 по КК на гр. Бургас / по ПУП – ПРЗ на кв. Крайморие, гр. Бургас, одобрен с Решение № 32 / 13.04.2009г. на Общински съвет – гр. Бургас.

3. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за осигуряване на трасе на велосипедна алея от местност „Пода“, преминаваща през ПИ с идентификатори 07079.10.159 и 07079.10.252 по КК на гр. Бургас – землище кв. Крайморие до УПИ III “За озеленяване и техническа инфраструктура”, кв.35 / ПИ с идентификатор 07079.30.804 по КК на гр. Бургас / по ПУП – ПРЗ на кв. Крайморие, гр. Бургас, одобрен с Решение № 32 / 13.04.2009г. на Общински съвет – гр. Бургас. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10108/ 14.05.2020 г.

r.raykova на Четв., 14.05.2020 - 15:31
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Правилник за финансово подпомагане на приемни семейства със средства на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10104/ 13.05.2020 г.

r.raykova на Четв., 14.05.2020 - 13:36
ОТНОСНО

от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на кабелни линии 20kV – 2 бр. между ЖР №78 /ПИ с идентификатор 07079.1.1343 по КК на гр. Бургас/ на въздушен електропровод „Разтоварище“ до ТП „Стар“ /ПИ с идентификатор 07079.820.706 по КК на гр. Бургас/ и ТП Сарафово 3 /ПИ с идентификатор 07079.820.262 по КК на гр. Бургас/, кв. Сарафово, гр. Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ