Последна промяна

ОТ ДАТА: 03.07.2020 г.

обновено: 16:33:48
от Диана Саватева - зам.-кмет "Култура, туризъм и спорт", относно: Изменение и допълнение на Правилника на Общинско предприятие "Туризъм", приет от Общински съвет - Бургас
обновено: 16:26:57
от собственици и ползватели на имоти в кв. 26 по плана на в.з. "Минерални бани", гр. Бургас, относно: Частично изменение на уличната регулация на ул. "Четвърта" между о.т. 76 и о.т. 88 по плана на в.з. "Минерални бани", гр. Бургас
обновено: 13:57:49
На заинтересованите лица се предоставя 14 - дневен срок, считано от датата на публикуване г., за предложения и становища по настоящия Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета
обновено: 12:01:33
от Живко Господинов - общински съветник от БСП, относно: Предприети мерки срещу вандалски прояви в ж. к. "Меден рудник"
обновено: 10:27:31
от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики", относно: Отмяна на решение по т. 38, подточка 2 от дневния ред на проведеното заседание на 28.04.2020 г., отразено в Протокол № 9, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на Щ

ОТ ДАТА: 02.07.2020 г.

обновено: 18:08:26
Дата на раждане: 09.02.1976 г. Професия: Строителен инженер Образование: УАСГ гр. София, ВИПОНД гр. София, БСУ гр. Бургас, Universite Libre de Bruxelles Чужди езици: Английски, руски Избран с политическа сила: ПП "Възраждане", обявен за независим общински съветник с уведомително писмо от 25.06.2020

ОТ ДАТА: 01.07.2020 г.

обновено: 14:44:01
от Я. Х. Я., относно: Вилна зона "Боровете", кв. Банево
обновено: 14:26:51
от инж. Владимир Павлов и Диян Георгиев - общински съветници в Общински съвет - Бургас, относно: Прекратяване на членство в ПП "Възраждане" и обявяване за независими общински съветници
обновено: 14:24:06
Дата на раждане: 15.05.1981 г. Професия: Управител/Мениджър Образование: Магистър "Финанси; магистър "Екология" Чужди езици: Английски Избран с политическа сила: ПП "Възраждане", обявен за независим общински съветник с уведомително писмо от 25.06.2020 г. Участие в предишен ОбС: Не Акцент през
обновено: 14:06:20
от Христо Панайотов - общински съветник от БСП, относно: Предприемане на мерки за недопускане на нови инциденти на "Бургаския мост"
обновено: 14:02:29
от Иван Гаврилов – председател на Комисията по чл.5 от Правилника за начина на разходване на средствата, предвидени в общинския бюджет, за създаване на условия за развитие на малки и средни предприятия на територията на община Бургас, общински съветник от ПП ГЕРБ относно: Отчет на Комисията по чл.5
обновено: 09:32:48
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.16 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за обособяване на УПИ за ПИ идентификатори 07079.8.274, 07079.8.276, 07079.8.277, 07079.8.279, 07079.8.280
обновено: 09:24:41
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.38, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 30.06.2020 година (вторник) от 09:00 часа, с продължение на 01.07.2020 година (сряда) от 09.00 часа при неизчерпване на дневния ред, в Спортна
обновено: 09:06:41
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.38, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 30.06.2020 година (вторник) от 09:00 часа, с продължение на 01.07.2020 година (сряда) от 09.00 часа при неизчерпване на дневния ред, в Спортна
обновено: 09:05:46
СЪОБЩЕНИЕ Редовното заседание на Общински съвет - Бургас ще се проведе в сградата на СПОРТНА ЗАЛА "БОЙЧО БРЪНЗОВ", находяща се в ж. к. "Зорница" 40, на 30.06.2020 г. от 9:00 ч. Заседанието ще бъде закрито за граждани и медии. Ще има осигурено видеоизлъчване.