Последна промяна

ОТ ДАТА: 06.04.2020 г.

обновено: 18:42:05
Пакети с най-необходимите хранителни продукти, в размер на 60 лв., 100 лв. и 130 лв. в зависимост от числеността на семейството, ще получат най-нуждаещите се в Бургас. Средствата са осигурени от новосформирания общински социален фонд COVID-19", обясни на брифинг днес проф. д-р Севдалина Турманова, председател на Общински съвет- Бургас. Решението как да бъдат разходвани средствата от този общински фонд бе взето на съвместно заседание на Председателския съвет - Бургас и Постоянната комисия по социални дейности. На него са присъствали проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет Бургас, Станимир Апостолов - зам.- председател на Общински съвет Бургас, Константин Бачийски председател на групата на СЕК, Живко Господинов председател на групата на БСП, Чанко Мирчев - председател на ПКСД, д-р Борис Ангелов - зам.- председател на ПКСД, и членове: д-р Антонио Душепеев, Пеньо Мечков, Виолета Илиева, Стоян Колев и Шерафет Мехмед, както и Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики" и Мая Казанджиева - директор на дирекция "Здравеопазване, социални дейности и младежки политики". Помощта ще бъде еднократна. Закупуването на хранителните продукти ще се организира от общинска администрация при спазване на законовите разпоредби за разходване на средства в условията на извънредно положение, включително и чрез второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, при необходимост. 30 000 от предвидените 300 000 лв. ще бъдат заделени за други спешни нужди на крайнонуждаещи се - в това число и за медикаменти, уточни проф. Турманова. За да се кандидатства за еднократната помощ е нужно кандидатстващите да отговарят на публикуваните по-долу критерии. КРИТЕРИИ: 1. Да бъдат подпомогнати лица, регистрирани с постоянен и настоящ адрес на територията на Община Бургас до 13.03.2020 г., които да отговарят на поне едно от следните условия: 1.1. Да са регистрирани в ТД "Бюро по труда" Бургас, без право на обезщетение. 1.2. Да имат доход на член от семейството по-нисък или
обновено: 18:28:52
Решението е прието на заседание на общинския съвет, проведено на 31.03.2020 г., Протокол № 8, т. 7 (вх. № 08-00-9886) от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.
обновено: 18:25:34
Решението е прието на заседание на общинския съвет, проведено на 31.03.2020 г., Протокол № 8, т. 6 (вх. № 08-00-9887) от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.
обновено: 18:21:42
Решението е прието на заседание на общинския съвет, проведено на 31.03.2020 г., Протокол № 8, т. 5 (вх. № 08-00-9864) от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.
обновено: 18:16:39
Решението е прието на заседание на общинския съвет, проведено на 31.03.2020 г., Протокол № 8, т. 4 (вх. № 08-00-9860) от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.
обновено: 17:49:23
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 8 от проведеното на 31.03.2020 година заседание ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-9939 Декларация от общинските съветници на БСП ОбС 08-00-9937 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отчет за дейностите, свързани с обезпечаване на противоепидемичните мерки и защита от разпространение на коронавирус на територията на Община Бургас и одобряване на допълнителни средства за въвеждане на мерките в периода на извънредното положение ОбС 08-00-9922 Докладна записка от общински съветници от ПП ГЕРБ относно: Приемане на мерки за защита на гражданите и бизнеса и справяне с икономическите последици, вследствие усложнената епидемиологична обстановка; ОбС 08-00-9926 Докладна записка от Проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет, Красимира Маркович – председател на ПК по бюджет и финанси и Георги Дракалиев – председател на ПК по общинска собственост, общински предприятия и дружества, относно: Изготвяне на анализ на засегнатите сектори от местната икономика и изработване на общинска програма за стимулиране на малкия и средния бизнес; ОбС 08-00-9931 Докладна записка от Живко Господинов - председател на ПК по обществен ред и сигурност, Йордан Георгиев – председател на ПК по спорт, деца и младежки дейности и Чанко Мирчев – председател на ПК по социални дейности, относно: Приемане на мерки за защита на гражданите и бизнеса и справяне с икономическите последици, вследствие усложнената епидемиологична обстановка; ОбС 08-00-9932 Докладна записка от Живко Иванов Табаков – общински съветник от ДБГ и председател на Постоянната комисия по туризъм, относно: Приемане на кризисни мерки за туристическия сектор на територията на Община Бургас; ОбС 08-00-9936 Докладна записка от Живко Табаков – председател на Постоянната комисия по туризъм и Иво Баев – председател на Постоянната комисия по правни въпроси, относно: Приемане и прилагане на мерки за намаляване икономическите щети върху бургаския бизнес в условията на извънредно положение ОбС 08-00-9860 Докладна записка от Димитър Николов –
обновено: 14:14:19
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.38, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 31.03.2020 година (вторник) от 09:00 часа, с продължение на 01.04.2020 година (сряда) от 09.00 часа при неизчерпване на дневния ред, в сградата на СПОРНА ЗАЛА „БОЙЧО БРЪНЗОВ“, находяща се в ж.к. Зорница 40, при следния ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-9939 Декларация от общинските съветници на БСП ОбС 08-00-9937 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отчет за дейностите, свързани с обезпечаване на противоепидемичните мерки и защита от разпространение на коронавирус на територията на Община Бургас и одобряване на допълнителни средства за въвеждане на мерките в периода на извънредното положение ОбС 08-00-9922 Докладна записка от общински съветници от ПП ГЕРБ относно: Приемане на мерки за защита на гражданите и бизнеса и справяне с икономическите последици, вследствие усложнената епидемиологична обстановка; ОбС 08-00-9926 Докладна записка от Проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет, Красимира Маркович – председател на ПК по бюджет и финанси и Георги Дракалиев – председател на ПК по общинска собственост, общински предприятия и дружества, относно: Изготвяне на анализ на засегнатите сектори от местната икономика и изработване на общинска програма за стимулиране на малкия и средния бизнес; ОбС 08-00-9931 Докладна записка от Живко Господинов - председател на ПК по обществен ред и сигурност, Йордан Георгиев – председател на ПК по спорт, деца и младежки дейности и Чанко Мирчев – председател на ПК по социални дейности, относно: Приемане на мерки за защита на гражданите и бизнеса и справяне с икономическите последици, вследствие усложнената епидемиологична обстановка; ОбС 08-00-9932 Докладна записка от Живко Иванов Табаков – общински съветник от ДБГ и председател на Постоянната комисия по туризъм, относно: Приемане на кризисни мерки за туристическия сектор на територията на Община Бургас; ОбС 08-00-9936

ОТ ДАТА: 04.04.2020 г.

ОТ ДАТА: 02.04.2020 г.

обновено: 15:53:02
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 02.04.2020 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, както и на следния електронен адрес: drakaliev@abv.bg
обновено: 15:25:19
от Д. Г. - управител на "Нешънъл Билборд Нетуорк" ООД, относно: Предприемане на действия по сключен наемен договор във връзка с обявеното извънредно положение в страната
обновено: 15:23:03
от С. Ъ. - управител на "Джей Си Деко Имидж" АД, относно: Предприемане на действия по сключен наемен договор във връзка с обявеното извънредно положение в страната
обновено: 15:21:07
от В. П. - изпълнителен директор на "Джей Си Деко Имидж" АД, относно: Предприемане на действия по сключен наемен договор във връзка с обявеното извънредно положение в страната
обновено: 15:20:00
от Д. Г. - изпълнителен директор на "Булмедия" АД, относно: Предприемане на действия по сключен наемен договор във връзка с обявеното извънредно положение в страната
обновено: 15:18:22
от И. А. - управител на "ЕФЕКТ МЕДИЯ" ЕООД, М. Н. - управител на „БИЛД“ ЕООД, В. П. - изпълнителен директор на „ДЖЕЙ СИ ДЕКО ИМИДЖ“ АД и С. П. - управител на „ТИМ БИЛБОРД“ ЕООД, относно: Действие на договори за наем № 70-00-4864/3/21.08.2019, № 70-00-4859/21.08.2019, № 70–00–4862/12.09.2019 и № 70-00-4863/27.09.2019 на Община Бургас
обновено: 12:32:32
Крайният срок за входиране на докладни записки е 10.04.2020 г. (петък). Заседанието на ОбС ще се проведе на 28.04.2020 г. (вторник). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в сградата на СПОРТНА ЗАЛА „БОЙЧО БРЪНЗОВ“, находяща се в ж.к. „Зорница“ 40. ПОСТОЯННИ КОМИСИИ ДЕН И ДАТА ЧАС НАУКА, ИНОВАЦИИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ 14.04.2020 г. вторник 09:00 ОБРАЗОВАНИЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ 14.04.2020 г. вторник 10:00 ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ 14.04.2020 г. вторник 11:00 ТУРИЗЪМ 14.04.2020 г. вторник 12:30 МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВРЪЗКИ С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО 14.04.2020 г. вторник 13:30 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 14.04.2020 г. вторник 15:00 СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ 14.04.2020 г. вторник 16:00 МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 15.04.2020 г. сряда 09:00 ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ 15.04.2020 г. сряда 10:00 ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ 15.04.2020 г. сряда 11:00 КУЛТУРА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ 15.04.2020 г. сряда 13:00 СПОРТ, ДЕЦА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ 15.04.2020 г. сряда 14:00 ТРАНСПОРТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО 16.04.2020 г. четвъртък 09:00 УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 16.04.2020 г. четвъртък 10:00 БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ 16.04.2020 г. четвъртък 11:30 ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА 16.04.2020 г. четвъртък 13:00 ПРАВНИ ВЪПРОСИ 16.04.2020 г. четвъртък 14:30
обновено: 12:04:52
Крайният срок за входиране на докладни записки е 07.02.2020 г. (петък). Заседанието на ОбС ще се проведе на 27.02.2020 г. (четвъртък). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №2, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1, с изключение на Постоянната комисия по правни въпроси, която ще се проведе в зала №1, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1. ПОСТОЯННИ КОМИСИИ ДЕН И ДАТА ЧАС НАУКА, ИНОВАЦИИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ 11.02.2020 г. вторник 09:00 ОБРАЗОВАНИЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ 11.02.2020 г. вторник 10:00 ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ 11.02.2020 г. вторник 11:00 ТУРИЗЪМ 11.02.2020 г. вторник 12:30 МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВРЪЗКИ С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО 11.02.2020 г. вторник 13:30 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 11.02.2020 г. вторник 15:00 СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ 11.02.2020 г. вторник 16:00 МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 12.02.2020 г. сряда 09:00 ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ 12.02.2020 г. сряда 10:00 ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ 12.02.2020 г. сряда 11:00 КУЛТУРА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ 12.02.2020 г. сряда 13:00 СПОРТ, ДЕЦА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ 12.02.2020 г. сряда 14:00 ТРАНСПОРТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО 13.02.2020 г. четвъртък 09:00 УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 13.02.2020 г. четвъртък 10:00 БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ 13.02.2020 г. четвъртък 11:30 ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА 13.02.2020 г. четвъртък 13:00 ПРАВНИ ВЪПРОСИ 13.02.2020 г. четвъртък 14:30
обновено: 11:18:26
от Живко Господинов - общински съветник от БСП, относно: Нередности на живущи в к/с "Изгрев" след излят бетон на паркинг и неудобства при паркирането на МПС
обновено: 10:57:19
Дата на раждане: 22.09.1976 г. Професия: Председател на БСП-Бургас Образование: Висше - "Транспортен инженер" Избран с политическа сила: БСП Участие в предишен ОбС: Не Тел. за контакти: 0878 914 469

ОТ ДАТА: 01.04.2020 г.

обновено: 17:32:54
СЪОБЩЕНИЕ От 2-ри март стартира първата сесия за 2020 година по програмата за съфинансиране съгласно "Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас". Културни организации и артисти на свободна практика от Община Бургас могат да подават своите проектни предложения, като финансови средства ще се предоставят след провеждане на конкурс, проведен по реда и при условията на Правилника. * Заявлението, с кратка анотация на проекта, и документите за кандидатстване се подават при сътрудника на Председателя на Общински съвет – Бургас. Периодът за подаване на документи е от 2 до 31 март 2020 година.

ОТ ДАТА: 31.03.2020 г.

обновено: 18:29:58
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1, във връзка с чл.16, ал.1, чл. 124а, ал. 1, чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП - ПРЗ/ за кв.1, кв.2, кв.3, кв.4, кв.5, кв.6 и кв.7 в устройствена зона 13/Смф2 в предвиденото разширение на строителните граници на гр. Бургас (бивш Централен стопански двор, „Пети километър“, група А), както следва: 07079.2.1751, 07079.2.1756, 07079.2.2647, 07076.2.2643, 07079.2.2644, 07079.2.2645, 07079.2.2646, 07079.2.2649, 07079.2.1955, 07079.2.1956, 07079.2.1957, 07079.2.1958, 07079.2.1959, 07079.2.1960, 07079.2.2267, 07079.2.2268, 07079.2.2269, 07079.2.2270, 07079.2.1967, 07079.2.1969, 07079.2.1970, 07079.2.1971, 07079.2.1972, 07079.2.1973, 07079.2.1974, 07079.2.1975, 07079.2.1976, 07079.2.1977, 07079.2.1978, 07079.2.2586, 07079.2.1752, 07079.2.1755, 07079.2.1962, 07079.2.1964, 07079.2.1965, 07079.2.1966, 07079.2.1968, 07079.2.2648, 07079.2.21963, 07079.2.2020 по КК на гр. Бургас, с което при максимално съобразяване с местоположението на ПИ по КК, с наличния сграден фонд, документите за собственост, предвижданията на действащ ПУР, се преконфигурират обслужващи улици, квартали 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 се преконфигурират в нови квартали 20, 20а, 21 и 22 и се обособяват УПИ, с приложена редукция по реда на чл.16 от ЗУТ, отредени за проектни ПИ по КК, с функционално отреждане и предвидено ново застрояване с градоустройствени показатели, в съответствие с утвърдените с ОУП на гр. Бургас за устройствена зона 13/Смф2, подробно описани в матрици и таблица, съгласно приложения проект за изменение на ПУП-ПРЗ, който е неразделна част от настоящето решение. Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.