Последна промяна

ОТ ДАТА: 27.01.2020 г.

ОТ ДАТА: 24.01.2020 г.

обновено: 17:15:00
от проф. д-р Севдалина Христова Турманова, д-р Антонио Христов Душепеев и д-р Борис Петров Ангелов - общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Ремонт на санитарни възли в сградата на "Център за психично здраве - проф. д-р Иван Темков" ЕООД
обновено: 11:09:12
от Г. Начев - директор на Агенция за държавна финансова инспекция, относно: Доклад №ДИД6-БС-20/05.12.2019 г.

ОТ ДАТА: 23.01.2020 г.

обновено: 14:14:53
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.38, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 28.01.2020 година (вторник) от 09:00 часа, с продължение на 29.01.2020 година (сряда) от 09.00 часа при неизчерпване на дневния ред, в сградата на КЦ „Морско казино”, зала „Георги Баев”, при следния ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-9546 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас по процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“, която се финансира от Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021 г. ОбС 08-00-9554 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Осигуряване на собствен принос за изпълнение на проект: „Обновяване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Бургас – етап 2“ по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Бургас“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 ОбС 08-00-9567 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на стратегия за управление на общинската собственост за периода 2019 – 2023 ОбС 08-00-9568 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 г. ОбС 08-00-9536 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Определяне размера на дивидента и разпределение на печалбата за 2019 г. на търговските дружества със сто процента участие на Община Бургас в капитала ОбС 08-00-9570 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Актуализация на месечната наемна цена по сключен договор №64-06-66(622-1)/26.03.2014 г., между „Бургасбус“ ЕООД и Община Бургас ОбС 08-00-9511 Докладна
обновено: 13:56:26
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Проект на бюджет за 2020 г.
обновено: 08:40:31
от старши комисар Бранимир Мангъров, началник на Затвор - Бургас, относно: Обявяване на 6-ти декември за неприсъствен ден на територията на община Бургас
обновено: 08:40:04
от Тодор Стамболиев - обществен посредник на Община Бургас, относно: Работата и дейността на обществения посредник на Община Бургас за 2019 г.
обновено: 08:39:42
от живущите на ул. "Княз Борис I", относно: Изграждане на Синя зона на ул. "Княз Борис I", в участъка от ул. "Гладстон" до ул. "Калоян"
обновено: 08:39:00
от Красимир Стойчев – За Кмет на Община Бургас, съгласно Заповед № 3819 / 09.12.2019 г. на Кмета на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ за трасе на обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти в предвиденото разширение на населеното място, устройствена зона 1/Жм по одобрен ОУП на с. Твърдица, Община Бургас, преминаващи през ПИ 72151.6.7, ПИ 72151.1.15, ПИ 72151.1.16 и ПИ 72151.1.18 – общинска собственост и изменение на ПУП – ПР за УПИ X, кв. 15 по плана на с. Твърдица, Община Бургас. 2. Даване на предварително съгласие на основание чл. 25, ал. 3 и ал. 5 от ЗСПЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ за трасе на обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти в предвиденото разширение на населеното място, устройствена зона 1/Жм по одобрен ОУП на с. Твърдица, Община Бургас, преминаващи през ПИ с ид. 72151.1.16 и изменение на ПУП – ПР за УПИ X, кв. 15 по плана на с. Твърдица, Община Бургас. 3. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 и чл. 134 от ЗУТ, ал.1, т.2, във връзка чл. 16а и чл. 62а, ал.4 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ за трасе на обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти в предвиденото разширение на населеното място, устройствена зона 1/Жм по одобрен ОУП на с. Твърдица, Община Бургас и изменение на ПУП – ПР за УПИ X, кв. 15 по плана на с. Твърдица, Община Бургас. 4. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ
обновено: 08:38:49
от Красимир Стойчев – За Кмет на Община Бургас, съгласно Заповед № 3819 / 09.12.2019 г. на Кмета на Община Бургас, относно: 1. Разрешаване изготвяне на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП-ПУР/ за улица с о. т. 87 – 168 – 169 и улица с о. т. 151 – 152 – 153 – 154 – 155 от второстепенна улична мрежа на кв. 4, 6, 7 и 8 по плана на ПЗ Юг – Запад., гр. Бургас и изменение на ПУП-ПР за УПИ V-71,75, УПИ VI-71,75 и УПИ IX-5 в кв. 4 и УПИ IV-66,71 в кв. 4а, по плана на ПЗ Юг – Запад, гр. Бургас. 2. Одобряване задание за изготвяне на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП-ПУР/ за улица с о. т. 87 – 168 – 169 и улица с о. т. 151 – 152 – 153 – 154 – 155 от второстепенна улична мрежа на кв. 4, 6, 7 и 8 по плана на ПЗ „Юг - Запад", гр. Бургас и изменение на ПУП-ПР за УПИ V-71,75, УПИ VI-71,75 и УПИ IX-5 в кв. 4 и УПИ IV-66,71 в кв. 4а, по плана на ПЗ Юг – Запад, гр. Бургас.
обновено: 08:38:38
от Красимир Стойчев – За Кмет на Община Бургас, съгласно Заповед № 3819 / 09.12.2019 г. на Кмета на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ за трасе на нови обслужващи улици за комуникационно – транспортно обслужване на с. о. „Бизнес парк Бургас 3“, в землището на кв. Ветрен, гр. Бургас, в устройствена зона 29427/7 по одобрения ОУП на гр. Бургас, преминаващи през ПИ с идентификатори 07079.12.1249, 07079.12.1483, 07079.12.1574, 07079.12.1560 - общинска собственост. 2. Разрешение по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, при условията на чл.16а от ЗУТ за изготвяне на проект на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ за трасе на нови обслужващи улици за комуникационно – транспортно обслужване на с. о. „Бизнес парк Бургас 3“ в землището на кв. Ветрен, гр. Бургас, Община Бургас, в устройствена зона 29427/7 по одобрения ОУП на гр. Бургас. 3. Одобряване по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ на задание за изготвяне на проект на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ за трасе на нови обслужващи улици за комуникационно – транспортно обслужване на с. о. „Бизнес парк Бургас 3“ в землището на кв. Ветрен, гр. Бургас, Община Бургас, в устройствена зона 29427/7 по одобрения ОУП на гр. Бургас.
обновено: 08:38:26
от доц. д-р Александър Димитров - председател на Организационния комитет р-л катедра "Екология и опазване на околната среда", относно: Провеждане на Екоконференция за ученици и студенти
обновено: 08:38:05
от Д. Димов - управител на "ОСТ" ООД, относно: Уреждане на наемните отношения и вложените от страна на дружеството инвестиции за изграждане на заведението
обновено: 08:37:55
от Живко Господинов - общински съветник от БСП и от Чанко Мирчев - общински съветник от БСП, относно: Проектиране и изграждане на улично осветление на ул. "Пробуда", в участъка между бул. "Ст. Стамболов" и ул. "Александровска"