Станимир Димитров Апостолов

СНИМКА
Станимир Димитров Апостолов
СТРУКТУРА
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БУРГАС
СЪДЪРЖАНИЕ

Дата на раждане: 22.03.1971 г.
Професия: Застраховател, финансист
Образование: Висше - икономика
Чужди езици: Английски
Избран с политическа сила: ПП СДС
Участие в предишен ОБС: Мандат 2015-2019 г.
Телефон за контакти:  0886 430 200

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ
ВНЕСЕНИ ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ И ВХОДЯЩИ ПИСМА
ВНЕСЕНИ ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ И ВХОДЯЩИ ПИСМА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9541 / 10.01.2020 г.

r.raykova на Пет., 10.01.2020 - 14:28
ОТНОСНО
от инж. Йордан Георгиев -Председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности/ПКСДМД/, Георги Маринчев – Зам. Председател на ПКСДМД, Бойчо Георгиев, Красимир Калудов, Станимир Апостолов, Стоян Колев, Тодор Йосифов – членове на ПКСДМД, относно: Приемане на Наредба за условията и реда
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 9749 / 12.02.2020 г.

r.raykova на Четв., 13.02.2020 - 11:17
ОТНОСНО
от Станимир Димитров Апостолов - общински съветник от СДС, относно: Държавния план-прием в VIII клас за учебната 2020/2021 година в Община Бургас
ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9887 / 12.03.2020 г.

r.raykova на Пет., 13.03.2020 - 10:50
ОТНОСНО
от Георги Дракалиев, Николай Стоянов, Георги Маринчев, Тодор Йосифов, Бойчо Георгиев - общински съветници от ПП ГЕРБ и Станимир Апостолов - общински съветник от СДС, относно: Наредба за изменение на Наредбата за реда и условията за ползване на спортни обекти и съоръжения, собственост на Община
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9886 / 12.03.2020 г.

r.raykova на Пет., 13.03.2020 - 16:25
ОТНОСНО
от Георги Дракалиев, арх.Петър Статев, Красимира Маркович, Георги Маринчев, Юлиан Георгиев, Николай Стоянов - общински съветници от ПП ГЕРБ и Станимир Апостолов - общински съветник от СДС, относно: Правилник за реда за изграждане, поставяне, преместване и премахване на паметници, монументи, паметни
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ