ОДОБРЕНИ ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/

30 Януари, 2018 - 17:02

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с и чл.124а, ал.1, чл.134, ал., т.1 и чл.136, ал.1 от ЗУТ, при условията на чл.16, ал.1 и ал.4 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобри Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /...

28 Ноември, 2017 - 16:07

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.62, ал.9 от ЗУТ, във връзка с чл.129, ал.1 и чл.134, ал.1, т.2 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобри изменение на действаща план – схема за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ за УПИ I, отреден – „за районен...

28 Ноември, 2017 - 16:04

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобри Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на нов захранващ водопровод от съществуващ водопровод ПЕВП Ф160 в ПИ 07079.5.860 по КК на гр.Бургас до УПИ VII-10,...

31 Октомври, 2017 - 11:26

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1, във връзка с чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобри изменение на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ на обслужваща улица от о.т.102 до о.т.103 между кв.52 и кв.53, по...

26 Септември, 2017 - 14:09

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобри Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ на нова обслужваща улица между кв.7 и кв.8 (ПИ 07079.660.457 по КК на гр.Бургас), по...

26 Септември, 2017 - 14:05

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1, във връзка с чл.136, ал.1, чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ, във връзка с чл.62а, ал.2 и ал.3, т.2 на ЗУТ Общински съвет Бургас одобри изменение на ПУП - ПР на кв.33 и кв.40А, по плана на ж.к.„Славейков“, гр.Бургас...

26 Септември, 2017 - 13:54

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 и чл.136, ал.1, чл. 134, ал.1, т.2 и ал. 2, т.2 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобри изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за кв.22, кв.23 и кв.24...

30 Август, 2017 - 13:59

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.136, ал.1 и чл.124а, ал.1, чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ, при условията на чл.16а от ЗУТ Общински съвет Бургас одобри Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/ за...

26 Юли, 2017 - 14:31

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.16, ал.1 и ал.5 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобри Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на част от ...

26 Юли, 2017 - 14:27

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1, във връзка с чл.134, ал.1, т.1, ал.2, т.2 от ЗУТ, във връзка с чл.16 и §8, ал.2 от ПР на ЗУТ Общински съвет Бургас одобри проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване...

26 Юли, 2017 - 14:24

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1, във връзка с чл.136, ал.1, чл.134, ал.1, т.2 и ал.2, т.2 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобри изменение на ПУП-ПУР на обслужваща улица от о.т.936а - о.т.936 - о.т.872а - о.т.872 и изменение на ПУП-ПР за...

26 Юли, 2017 - 14:19

   1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.21, ал.7 от ЗОС, чл.129, ал.1, във връзка с чл.134, ал.1, т.2 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобри изменение на ПУП-ПР за УПИ VIII, кв.51
  2. ...
28 Юни, 2017 - 13:49

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобри Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на техническата инфраструктура – трасе на кабел за външно електрозахранване на базова станция...

28 Юни, 2017 - 13:48

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 1 и т. 2, чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 16, ал. 1 и чл. 16а от ЗУТ Общински съвет Бургас одобри Подробен устройствен план – План за улична регулация за провеждане на обслужващи улици за...

28 Юни, 2017 - 13:46

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1, във връзка с чл.136, ал.1, чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобри изменение на подробен устройствен план – план за регулация /ПУП – ПР/ на бул.„Тодор Александров“, в участъка от о.т.300 – о.т...

31 Май, 2017 - 09:00

  1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Бургас отменя свое Решение, прието по т.10 от дневния ред на проведеното заседание на 28.032.2017г, отразено в Протокол №24.

  2. На основание чл.21,
  3. ...
31 Май, 2017 - 08:52

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобри подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП – ПП/ за изграждане на стълб №35 и стълб №35А от ВЛ 110кV „Свобода“, в землището на гр.Българово, Община Бургас....

31 Май, 2017 - 08:47

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.16, ал.1 и ал.5 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобри Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на кв.60, по плана на с.Маринка, Община Бургас, с който в границите...

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ:

Страници

 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.