Последно съдържание - последна актуализация

ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Ноември, 2015 - 09:12

Дата на раждане: 13.06.1971 г.

Професия: икономист

Образование: висше - магистър

АКТУЛИЗИРАНО НА: 18 Януари, 2019 - 15:50
ПУБЛИКУВАНО НА: 18 Януари, 2019 - 15:48
Категория: Входящи писма, Докладни записки

от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Незаконно строителство на строежи от пета категория на територията на Община Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 18 Януари, 2019 - 15:48
ПУБЛИКУВАНО НА: 18 Януари, 2019 - 15:44
Категория: Докладни записки, Отчети

на Димитър Николов - кмет на Община Бургас, изготвен на основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА за изпълнение на решенията на Общински съвет - Бургас, отнасящи се до общинската администрация от заседанията, проведени в периода м. юли 2018 г.  - м.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 18 Януари, 2019 - 15:44
ПУБЛИКУВАНО НА: 11 Януари, 2019 - 15:39
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас, протокол № 5, т.30 от

АКТУЛИЗИРАНО НА: 16 Януари, 2019 - 13:21
ПУБЛИКУВАНО НА: 11 Януари, 2019 - 15:35
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Проект на бюджет за 2019 г.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 16 Януари, 2019 - 08:57
ПУБЛИКУВАНО НА: 3 Януари, 2019 - 10:15
Категория: Новини, Графици на заседания на комисии

Крайният срок за входиране на докладни записки е 11.01.2019 г. (петък). Заседанието на ОбС ще се проведе на 29.01.2019 г. (вторник). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №2, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 16 Януари, 2019 - 08:39
ПУБЛИКУВАНО НА: 15 Януари, 2019 - 11:13
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас с проектно предложение за финансиране по Проект "Красива България" на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) по: мярка М01 „Подобр

АКТУЛИЗИРАНО НА: 15 Януари, 2019 - 11:13
ПУБЛИКУВАНО НА: 3 Декември, 2018 - 16:30
Категория: Докладни записки

от Кирил Петков - общински съветник от ПП БСП, относно: Предвиждане на средства в Бюджет 2019 година за проектиране и изграждане на паркинги зад блок 15А и 17.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Януари, 2019 - 15:57
ПУБЛИКУВАНО НА: 14 Януари, 2019 - 15:51
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, във връзка с чл. 12 и чл.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Януари, 2019 - 15:51
ПУБЛИКУВАНО НА: 17 Декември, 2018 - 10:19
Категория: Входящи писма

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Инвестиционен проект "Парк на миниатюрите "Европа"- Бургас, в парк "Св. Троица", ж.к. Славейков

АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Януари, 2019 - 13:30
ПУБЛИКУВАНО НА: 3 Декември, 2018 - 16:35
Категория: Докладни записки

от Кирил Петков - общински съветник от ПП БСП, относно: Предоставяне от общинската администрация на първична информация и данни, необходими на общинските съветници за по-пълно и задълбочено анализиране и обсъждане на проекта

АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Януари, 2019 - 12:02
ПУБЛИКУВАНО НА: 14 Януари, 2019 - 10:19
Категория: Докладни записки

от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Даване на съгласие за сключване на договор за наем между "Бургасбус" ЕООД и ОП "Транспорт"

АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Януари, 2019 - 10:19
ПУБЛИКУВАНО НА: 3 Януари, 2019 - 10:49
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:

АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Януари, 2019 - 09:48
ПУБЛИКУВАНО НА: 3 Януари, 2019 - 11:00
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план - План за регулация /ПУП-ПР/ за ПИ с идентификатор 07079.602.327 по КК на гр. Бургас, кв. 44, по плана на ж.к.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Януари, 2019 - 09:46
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Януари, 2019 - 15:10
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – М. Алексиев

АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Януари, 2019 - 09:41
ПУБЛИКУВАНО НА: 11 Януари, 2019 - 13:24
Категория: Докладни записки

от Антон Берданков и Георги Кузманов – общински съветници от Групата на ПП ГЕРБ, относно: Проектиране и поставяне на рекламни надписи на латиница с обемни букви на площад „Тройката“ и на входа на парк „Морска градина“ в град Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Януари, 2019 - 09:29
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Ноември, 2015 - 09:30

Дата на раждане: 23.05.1977 г.

Професия: еколог

Образование: висше

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Януари, 2019 - 15:25
ПУБЛИКУВАНО НА: 11 Януари, 2019 - 15:24
Категория: Докладни записки

от Тодор Димитров Ангелов - председател на група "Заедно за Бургас", относно: Избор на зам.-председател на Общински съвет - Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Януари, 2019 - 15:24
ПУБЛИКУВАНО НА: 11 Януари, 2019 - 15:21
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване съгласие за издаване на запис на заповед в полза на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция  като обезпечение, гарантиращо пълният размер на авансово плаща

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Януари, 2019 - 15:21
ПУБЛИКУВАНО НА: 31 Май, 2017 - 10:19

Дата на раждане: 29.08.1985 г.

Професия: Брокер на недвижими имоти

Образование: Висше - публична администрация

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Януари, 2019 - 13:26
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Ноември, 2015 - 09:01

Дата на раждане: 09.02.1980 г.

Професия: инженер

Образование: висше техническо

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Януари, 2019 - 13:26
ПУБЛИКУВАНО НА: 11 Януари, 2019 - 13:20
Категория: Докладни записки

от Георги Дракалиев - общински съветник от ПП ГЕРБ, относно:Празнична украса на ул.“Александровска“ и пл.“Тройката“, гр. Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Януари, 2019 - 13:20
ПУБЛИКУВАНО НА: 11 Януари, 2019 - 13:18
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Даване съгласие за издаване на запис на заповед в полза на Министерство на околната среда и водите,  като обезпечение, гарантиращо пълният размер на авансово плащане по проект: №BG16M1OP00

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Януари, 2019 - 13:18
ПУБЛИКУВАНО НА: 11 Януари, 2019 - 09:45
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Годишен график за извършване на контролни замервания на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници през 2019 г. за гр. Бургас
 

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Януари, 2019 - 09:45
ПУБЛИКУВАНО НА: 11 Януари, 2019 - 09:42
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Техническо задание за откриване на процедура по обществена поръчка за сключване на договор между Община Бургас и независима акредитирана лаборатория за извършване на непрекъснат

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Януари, 2019 - 09:42
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Януари, 2019 - 15:13
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019 година

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Януари, 2019 - 15:13
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Ноември, 2015 - 09:24

Дата на раждане: 29.01.1954 г.

Професия: юрист

Образование: висше

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Януари, 2019 - 15:06
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Януари, 2019 - 15:05
Категория: Докладни записки

от Костантин Луков - председател на Общински съвет, относно: Одобряване на командировки на Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет - Бургас за периода 01.10.2018 г. - 31.12.2018 г.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Януари, 2019 - 15:05
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Януари, 2019 - 14:06
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване промени в структурата на общинската администрация, определяне на общата численост на общинска администрация, годишния размер на средствата за работни заплати и разпределението му

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Януари, 2019 - 14:06
ПУБЛИКУВАНО НА: 9 Януари, 2019 - 15:00
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Януари, 2019 - 11:52
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.