Последно съдържание - последна актуализация

Последно съдържание - последна актуализация

ПУБЛИКУВАНО НА: 23 Октомври, 2017 - 13:45
Категория: Входящи писма

от Радослав Раев, относно:  Предприемане на мерки и поставяне на знаци във връзка с обезопасяване на детска площадка на площад "Жени Патева" и безопасността на децата

АКТУЛИЗИРАНО НА: 23 Октомври, 2017 - 13:45
ПУБЛИКУВАНО НА: 13 Октомври, 2017 - 10:36
Категория: Докладни записки

от Стамен Димитров Стамов - изпълнителен директор на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД, относно: Oпределяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД и определяне начина н

АКТУЛИЗИРАНО НА: 23 Октомври, 2017 - 13:41
ПУБЛИКУВАНО НА: 13 Октомври, 2017 - 17:07
Категория: Докладни записки

от Руска Бояджиева - зам.-кмет "Европейски политики,околна среда", относно: Даване на съгласие Община Бургас да кандидатства за членство в Общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия

АКТУЛИЗИРАНО НА: 23 Октомври, 2017 - 13:40
ПУБЛИКУВАНО НА: 11 Октомври, 2017 - 09:09
Категория: Докладни записки

от група общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Награждаване с отличие на Община Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 23 Октомври, 2017 - 13:38
ПУБЛИКУВАНО НА: 17 Октомври, 2017 - 09:51
Категория: Докладни записки

от инж.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 23 Октомври, 2017 - 13:37
ПУБЛИКУВАНО НА: 23 Октомври, 2017 - 12:43
Категория: Новини, Проект на дневен ред

СЪОБЩЕНИЕ

 

АКТУЛИЗИРАНО НА: 23 Октомври, 2017 - 12:49
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Ноември, 2015 - 09:12

Дата на раждане: 13.06.1971 г.

Професия: икономист

Образование: висше - магистър

Езици: английски, руски

Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ

АКТУЛИЗИРАНО НА: 23 Октомври, 2017 - 12:39
ПУБЛИКУВАНО НА: 23 Октомври, 2017 - 12:35
Категория: Входящи писма, Докладни записки

от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Поддръжка и почистване на детска площадка в к-с "Зорница"

АКТУЛИЗИРАНО НА: 23 Октомври, 2017 - 12:35
ПУБЛИКУВАНО НА: 20 Октомври, 2017 - 14:00
Категория: Входящи писма

от Николай Николаев - главен инспектор в Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", относно: Финансово подпомагане

АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Октомври, 2017 - 14:00
ПУБЛИКУВАНО НА: 15 Август, 2017 - 14:58
Категория: Входящи писма

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет ЗСДС, относно:  Финансово подпомагане на СК "Габарит" 

АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Октомври, 2017 - 09:12
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Октомври, 2017 - 15:18
Категория: Входящи писма

от Трендафилка Желева Стоянова, относно: Липса на ВиК мрежа в кв. Черно море, общ. Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Октомври, 2017 - 09:09
ПУБЛИКУВАНО НА: 6 Ноември, 2015 - 12:24

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

 

АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Октомври, 2017 - 09:03
ПУБЛИКУВАНО НА: 18 Октомври, 2017 - 16:02
Категория: Входящи писма

от Фондация Въздигане, относно: Изграждане на паметник на Георги Бенковски в Морската градина на Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 18 Октомври, 2017 - 16:02
ПУБЛИКУВАНО НА: 18 Октомври, 2017 - 12:20
Категория: Входящи писма

от Атанас Стоянов, относно: Приемане на промени в Тарифния план по Договор за обществена услуга между Общински съвет - Бургас, Община Бургас и "Бургасбус" ЕООД

АКТУЛИЗИРАНО НА: 18 Октомври, 2017 - 12:20
ПУБЛИКУВАНО НА: 18 Октомври, 2017 - 12:16
Категория: Входящи писма

от Юлия Пенева - директор на ОУ "Св. Климент Охридски", относно: Осигуряване безопасността на ученици в района на училището

АКТУЛИЗИРАНО НА: 18 Октомври, 2017 - 12:16
ПУБЛИКУВАНО НА: 18 Октомври, 2017 - 12:12
Категория: Входящи писма

от Сн. Пенева - председател на Клуб по плувни спортове "Черно море" - Варна, относно: Становище за ПК "Бриз" - Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 18 Октомври, 2017 - 12:12
ПУБЛИКУВАНО НА: 27 Септември, 2017 - 10:13
Категория: Входящи писма

от Антон Коджабашев- зам.-председател на ПКМС, относно: Спортно училище "Юрий Гагарин" и Георги Марков назначен за учител по спорта вдигане на тежести

АКТУЛИЗИРАНО НА: 18 Октомври, 2017 - 11:59
ПУБЛИКУВАНО НА: 29 Септември, 2017 - 09:44
Категория: Решения

Актовете на Общински съвет – Бургас могат да се оспорват от заинтересованите лица пред Административен съд – Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването им, а когато акта се съобщава чрез обнародване в „Държавен вестник“ – в 30-дневен срок от обнародването му.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 17 Октомври, 2017 - 15:38
ПУБЛИКУВАНО НА: 17 Октомври, 2017 - 14:43
Категория: Докладни записки

от инж. Чанка  Коралска –  за  кмет  на  Община Бургас, съгласно Заповед №2876/13.10.2017г.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 17 Октомври, 2017 - 14:43
ПУБЛИКУВАНО НА: 17 Октомври, 2017 - 11:20
Категория: Докладни записки

от д-р Христо Дечев Дечев - управител на  „Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕООД, относно: Закупуване на медицински апарат за отделение по клинична патология  при "КОЦ-Бургас" ЕООД 

АКТУЛИЗИРАНО НА: 17 Октомври, 2017 - 11:20
ПУБЛИКУВАНО НА: 17 Октомври, 2017 - 11:07
Категория: Докладни записки

от инж. Чанка  Коралска –  за кмет  на  Община Бургас, относно1. Даване на съгласие за провеждане на обслужваща улица през ПИ с идентификатори 07079.11.68 и 07079.11.69 по КК на гр.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 17 Октомври, 2017 - 11:07
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Октомври, 2017 - 16:42
Категория: Докладни записки

от инж. Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №2876/13.10.2017г.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 16 Октомври, 2017 - 16:42
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Октомври, 2017 - 15:33
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на „Център за специална образователна подкрепа – Бургас“, безвъзмездно право  на управление върху имот – частна общинска собственост, представляващ сграда с идентифика

АКТУЛИЗИРАНО НА: 16 Октомври, 2017 - 15:33
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Октомври, 2017 - 15:28
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ блок №3 на ДГ „Райна Княгиня“, ж.к. „Славейков“, гр.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 16 Октомври, 2017 - 15:28
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Октомври, 2017 - 13:30
Категория: Входящи писма

от Николай Тодоров - изпълнителен директор ПФК "Нефтохимик Бургас 1962" АД, относно: Текущо финансово състояние на ПФК "Нефтохимик Бургас 1962" АД

АКТУЛИЗИРАНО НА: 16 Октомври, 2017 - 13:30
ПУБЛИКУВАНО НА: 24 Ноември, 2015 - 13:33
Категория: МЕСТНА КОМИСИЯ ПО ЧЛ.8, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА УРЕЖДАНЕ ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИ С МНОГОГОДИШНИ ЖИЛИЩНО-СПЕСТОВНИ ВЛОГОВЕ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 16 Октомври, 2017 - 11:08
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Октомври, 2017 - 10:40
Категория: Докладни записки

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет при Община Бургас, относно: Промяна на капацитета на социална услуга в общността  „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост“ в гр. Бургас, ул. „Поп Грую“

АКТУЛИЗИРАНО НА: 16 Октомври, 2017 - 10:40
ПУБЛИКУВАНО НА: 13 Октомври, 2017 - 16:46
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ І-1, в квартал 7 по ПУП-ПРЗ на с. Драганово, Община Бургас, чрез продажба частта на общината

АКТУЛИЗИРАНО НА: 16 Октомври, 2017 - 08:54
ПУБЛИКУВАНО НА: 13 Октомври, 2017 - 16:38
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност - „Общински съюз на пенсионерите - Бург

АКТУЛИЗИРАНО НА: 16 Октомври, 2017 - 08:50
ПУБЛИКУВАНО НА: 13 Октомври, 2017 - 17:17
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Внасяне  на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Октомври, 2017 - 17:17
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.