Последно съдържание - последна актуализация

Последно съдържание - последна актуализация

ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Април, 2018 - 10:06
Категория: Докладни записки

от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно: Промяна на наименованията на социални услуги, делегирани от държавата дейности

АКТУЛИЗИРАНО НА: 16 Април, 2018 - 10:14
ПУБЛИКУВАНО НА: 5 Април, 2018 - 14:22
Категория: Докладни записки

от  Йорданка Ананиева - за кмет на Община Бургас, съгласно заповед №781/30.03.2018 г., относно: Доклади за осъществени читалищни дейности на читалищата, намиращите се на територията на Община Бургас през 2017 г., съгласно чл. 26а, ал.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 16 Април, 2018 - 10:12
ПУБЛИКУВАНО НА: 30 Август, 2017 - 13:45
Категория: Входящи писма

от Султанка Матеева и живущи на ул. "Цар Симеон I" 131, бул. "Сан Стефано" №107, ул. "Константин Величков", относно:  Състояние на вътрешен път - общинска собственост прилежащ към блокове №131 на ул.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 16 Април, 2018 - 09:41
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Април, 2018 - 09:36
Категория: Входящи писма, Докладни записки

от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Сградата на бившето училище ”Христо Ботев” в с.Извор, Община Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 16 Април, 2018 - 09:36
ПУБЛИКУВАНО НА: 13 Април, 2018 - 14:30
Категория: Докладни записки

от Анета Димитрова Младенова - управител на "Чистота" ЕООД, относно: Приемане на изменение и допълнение в учредителния акт на еднолично дружество с ограничена отговорност "Чистота" ЕООД
 

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Април, 2018 - 14:30
ПУБЛИКУВАНО НА: 13 Април, 2018 - 14:25
Категория: Докладни записки

от Иван Маринов Апостолов - управител на "Благоустройствени строежи" ЕООД, относно: Приемане на изменение и допълнение в учредителния акт/устава на еднолично дружество с ограничена отговорност "Благоустройствени строежи" ЕООД

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Април, 2018 - 14:25
ПУБЛИКУВАНО НА: 13 Април, 2018 - 14:19
Категория: Докладни записки

от Петко Димитров Драгнев - управител на "БУРГАСБУС" ЕООД, относно: Приемане на изменение и допълнение в учредителния акт/устава на еднолично дружество с ограничена отговорност "БУРГАСБУС"

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Април, 2018 - 14:19
ПУБЛИКУВАНО НА: 13 Април, 2018 - 14:14
Категория: Докладни записки

от Красимир Здравков Колев - управител на "Хляб и хлебни изделия" ЕООД, относно: Приемане на изменение и допълнение в учредителния акт/устава на еднолично дружество с ограничена отговорност "Хляб и хлебни изделия" ЕООД

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Април, 2018 - 14:14
ПУБЛИКУВАНО НА: 13 Април, 2018 - 13:56
Категория: Докладни записки

от Магдалена Карастоянова - управител на "Обреден комплекс" ЕООД Бургас, относно: Приемане на изменение и допълнение в учредителния акт/устава на еднолично дружество с ограничена отговорност "Обреден комплекс" ЕООД Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Април, 2018 - 13:56
ПУБЛИКУВАНО НА: 13 Април, 2018 - 13:43
Категория: Докладни записки

от Нели Славова Бойчева - управител на "Дезинфекционна станция - Бургас" ЕООД, относно: Приемане на изменение и допълнение в учредителния акт/устава на еднолично дружество с ограничена отговорност "Дезинфекционна станция - Бургас"

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Април, 2018 - 13:43
ПУБЛИКУВАНО НА: 13 Април, 2018 - 13:32
Категория: Входящи писма

от Настоятелството на Народно читалище "Христо Ботев 1937" - гр. Бургас, относно: Финансиране за ремонт на фасадата и входната врата на читалището, както и подобряване на инфраструктурата около него

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Април, 2018 - 13:32
ПУБЛИКУВАНО НА: 12 Април, 2018 - 10:25
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение за финансиране от Фонд "Социална закрила" към Министерството на труда и социалната политика

АКТУЛИЗИРАНО НА: 12 Април, 2018 - 10:25
ПУБЛИКУВАНО НА: 5 Април, 2018 - 13:07
Категория: Докладни записки

от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет,относно: Одобряване на командировки на Костантин Йорданов Луков - председател на Обшински съвет - Бургас за периода 01.01.2018 г. - 31.03.2018 г. 

АКТУЛИЗИРАНО НА: 12 Април, 2018 - 09:22
ПУБЛИКУВАНО НА: 3 Април, 2018 - 12:14
Категория: Входящи писма

от Радко К. Петров - Автомобилен Спортен Клуб "Вромос - Жакен", относно: Проектна идея за Състезателна автомобилна писта

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Април, 2018 - 16:14
ПУБЛИКУВАНО НА: 5 Април, 2018 - 12:23
Категория: Докладни записки

от Живко Иванов Табаков - общински съветник от РБ, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на общин

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Април, 2018 - 16:06
ПУБЛИКУВАНО НА: 3 Април, 2018 - 15:39
Категория: Докладни записки

от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ж.к.“Изгрев”, бл.66, вх.4, ет.2, ап.№4-среден, на наемател, настанен по админист

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Април, 2018 - 13:20
ПУБЛИКУВАНО НА: 8 Февруари, 2016 - 16:59
Категория: Протоколи от заседания на комисията, КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ, КОНКУРСИ, ПРИВАТИЗАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА МАЛКИ БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ ПРОЕКТИ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Април, 2018 - 15:30
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Април, 2018 - 12:12
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на община Бургас, относно: Учредяване безвъзмездно право на строеж в полза на Министерство на здравеопазването за изграждане на Центрове за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от п

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Април, 2018 - 12:12
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Април, 2018 - 09:58
Категория: Докладни записки

от Иван Маринов Апостолов - управител на "Благоустройствени строежи" ЕООД, относно: Отдаване под наем след провеждане на публичен търг с явно наддаване на недвижим имот, собственост на „Благоустройствени строежи“ ЕООД за срок от 10 години

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Април, 2018 - 09:58
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Април, 2018 - 09:51
Категория: Докладни записки

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет ЗСДС при Община Бургас, относно: Избор на управител на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР III - БУРГАС“ ЕООД и допълнение на учредителния му акт

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Април, 2018 - 09:51
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Април, 2018 - 09:44
Категория: Входящи писма

от Даниела Димитрова Чорбаджиева - изпълнителен директор "Спортс пропърти мениджмънт" АД

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Април, 2018 - 09:44
ПУБЛИКУВАНО НА: 5 Април, 2018 - 13:38
Категория: Докладни записки

от инж.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 5 Април, 2018 - 13:54
ПУБЛИКУВАНО НА: 5 Април, 2018 - 13:53
Категория: Видеоархив
АКТУЛИЗИРАНО НА: 5 Април, 2018 - 13:53
ПУБЛИКУВАНО НА: 5 Април, 2018 - 13:45
Категория: Дневен ред

ДНЕВЕН РЕД

АКТУЛИЗИРАНО НА: 5 Април, 2018 - 13:48
ПУБЛИКУВАНО НА: 5 Април, 2018 - 13:47
Категория: Решения

Актовете на Общински съвет – Бургас могат да се оспорват от заинтересованите лица пред Административен съд – Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването им, а когато акта се съобщава чрез обнародване в „Държавен вестник“ – в 30-дневен срок от обнародването му.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 5 Април, 2018 - 13:47
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Ноември, 2015 - 09:24

Дата на раждане: 29.01.1954 г.

Професия: юрист

Образование: висше

АКТУЛИЗИРАНО НА: 5 Април, 2018 - 13:08
ПУБЛИКУВАНО НА: 5 Април, 2018 - 13:02
Категория: Докладни записки

от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет,относно: Избор на членове и председател на Комисията по чл.6, ал.1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане

АКТУЛИЗИРАНО НА: 5 Април, 2018 - 13:02
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Ноември, 2015 - 09:12

Дата на раждане: 13.06.1971 г.

Професия: икономист

Образование: висше - магистър

АКТУЛИЗИРАНО НА: 5 Април, 2018 - 12:59
ПУБЛИКУВАНО НА: 5 Април, 2018 - 12:58
Категория: Докладни записки

от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Поправка на явна фактическа грешка в докладна записка вх.№ 08-00-7172/12.03.2018 г. на Общински съвет - Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 5 Април, 2018 - 12:58
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Ноември, 2015 - 09:11

Дата на раждане: 28.12.1967 г.

Професия: ветеринарен лекар

Образование: висше - доктор по ветеринарна медицина

АКТУЛИЗИРАНО НА: 5 Април, 2018 - 12:34
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.