Последно съдържание - последна актуализация

Последно съдържание - последна актуализация

ПУБЛИКУВАНО НА: 28 Ноември, 2016 - 12:04
Категория: Архив на нормативни актове, Наредби и правилници

Приета с Решение №46 по Протокол №12 от 18.09.08г. на Общински Съвет – гр. Бургас, изменена и допълнена: с решение на Общински съвет – Бургас  по т. 2 от  Протокол № 29/17 и 18.12.2009 г., изм. с Решение №1750/01.11.2016 г. по адм.д.№1436/2016 г.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Август, 2018 - 09:00
ПУБЛИКУВАНО НА: 9 Август, 2018 - 11:56
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Разширяване, обогатяване и подпомагане обучението на студенти в IT сектора от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас и Бургаски свободен университет

АКТУЛИЗИРАНО НА: 9 Август, 2018 - 11:56
ПУБЛИКУВАНО НА: 9 Август, 2018 - 11:51
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на подземна кабелна линия 20kV, преминаващо през ПИ с идентификатори 72151.1.8, 72151.37.31, 72151.37.65, 72151.2

АКТУЛИЗИРАНО НА: 9 Август, 2018 - 11:51
ПУБЛИКУВАНО НА: 9 Август, 2018 - 11:25
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 47202.501.1118, 47202.501.1119,  47202.501.1120 и 47202.501.1121 по КК на с.Маринка, с който при условията на чл.16 от ЗУТ за бивши ПИ с пл.№003

АКТУЛИЗИРАНО НА: 9 Август, 2018 - 11:25
ПУБЛИКУВАНО НА: 9 Август, 2018 - 10:16
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за провеждане на нова обслужваща улица от о.т. 1 до о.т.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 9 Август, 2018 - 10:16
ПУБЛИКУВАНО НА: 9 Август, 2018 - 10:07
Категория: Докладни записки, Отчети

на Димитър Николов - кмет на Община Бургас, изготвен на основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА за изпълнение на решенията на Общински съвет - Бургас, отнасящи се до общинската администрация от заседанията, проведени в периода м. декември 2017 г.  - м.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 9 Август, 2018 - 10:07
ПУБЛИКУВАНО НА: 23 Юли, 2018 - 09:07
Категория: Новини, Графици на заседания на комисии

Крайният срок за входиране на докладни записки е 10.08.2018 г. (петък). Заседанието на ОбС ще се проведе на 28.08.2018 г. Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №2, находяща се в сградата на Община Бургас, ет.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 9 Август, 2018 - 09:16
ПУБЛИКУВАНО НА: 8 Август, 2018 - 09:05
Категория: Докладни записки

от Костантин Луков - председател на Общински съвет, относно: Одобряване на командировки на Костантин Луков - председател на Общински съвет - Бургас за периода 01.04.2018 г. - 30.06.2018 г. 

АКТУЛИЗИРАНО НА: 8 Август, 2018 - 09:07
ПУБЛИКУВАНО НА: 8 Август, 2018 - 08:59
Категория: Входящи писма

от живущи в бл. 47, бл. 77, бл. 45 и от собственици на търговски обекти в ж.к. "П.Р.Славейков", гр.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 8 Август, 2018 - 08:59
ПУБЛИКУВАНО НА: 6 Август, 2018 - 11:28
Категория: Заседание, Видеоархив
АКТУЛИЗИРАНО НА: 6 Август, 2018 - 11:28
ПУБЛИКУВАНО НА: 6 Август, 2018 - 11:27
Категория: Заседание, Видеоархив
АКТУЛИЗИРАНО НА: 6 Август, 2018 - 11:27
ПУБЛИКУВАНО НА: 6 Август, 2018 - 10:54
Категория: Обявени правилници, Наредби и правилници

Приет на заседание на Общинския съвет - Бургас, проведено на 31.07.2018 г., Протокол № 45, т. 3 (вх. № 08-00-7653) от дневния ред.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 6 Август, 2018 - 10:54
ПУБЛИКУВАНО НА: 6 Август, 2018 - 10:51
Категория: Обявени нормативни актове, Наредби и правилници

Приета на заседание на Общинския съвет - Бургас, проведено на 31.07.2018 г., Протокол № 45, т. 2 (вх. № 08-00-7606) от дневния ред.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 6 Август, 2018 - 10:51
ПУБЛИКУВАНО НА: 6 Август, 2018 - 10:41
Категория: Заседание, Решения

Актовете на Общински съвет – Бургас могат да се оспорват от заинтересованите лица пред Административен съд – Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването им, а когато акта се съобщава чрез обнародване в „Държавен вестник“ – в 30-дневен срок от обнародването му.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 6 Август, 2018 - 10:41
ПУБЛИКУВАНО НА: 3 Август, 2018 - 15:40
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Промяна предназначението на общински жилища

АКТУЛИЗИРАНО НА: 3 Август, 2018 - 15:40
ПУБЛИКУВАНО НА: 31 Юли, 2018 - 15:59
Категория: Докладни записки

от Деян Димов - общински съветник, председател на ПКТМД и Димитринка Буланова - общински съветник, член на ПКТМД, относно: Актуализация на утвърдените таксиметрови стоянки на териториятана град Бургас, във връзка с постъпили и обсъдени предло

АКТУЛИЗИРАНО НА: 3 Август, 2018 - 15:38
ПУБЛИКУВАНО НА: 3 Август, 2018 - 15:37
Категория: Входящи писма

от Тодор Ангелов - общински съветник, относно: Изграждане сцена на открито в Парк Минерални бани

АКТУЛИЗИРАНО НА: 3 Август, 2018 - 15:37
ПУБЛИКУВАНО НА: 28 Юни, 2018 - 14:27
Категория: Заседание, Решения

Актовете на Общински съвет – Бургас могат да се оспорват от заинтересованите лица пред Административен съд – Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването им, а когато акта се съобщава чрез обнародване в „Държавен вестник“ – в 30-дневен срок от обнародването му.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 2 Август, 2018 - 14:56
ПУБЛИКУВАНО НА: 2 Август, 2018 - 10:12
Категория: Докладни записки

от Милен Ненчев - зам.-председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности при Общински съвет Бургас и на Комисията по чл.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 2 Август, 2018 - 10:12
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:30
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 1 Август, 2018 - 16:55
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:59
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 1 Август, 2018 - 15:39
ПУБЛИКУВАНО НА: 24 Ноември, 2015 - 13:35
Категория: КОМИСИЯ ПО ЧЛ.4 НА ПРАВИЛНИКА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ "ИН ВИТРО" НА ЛИЦА, ДВОЙКИ И СЕМЕЙСТВА С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ, ЖИВУЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

АКТУЛИЗИРАНО НА: 1 Август, 2018 - 10:53
ПУБЛИКУВАНО НА: 31 Юли, 2018 - 14:01
Категория: Дневен ред, Заседание

ДНЕВЕН РЕД

 

АКТУЛИЗИРАНО НА: 31 Юли, 2018 - 16:40
ПУБЛИКУВАНО НА: 27 Юли, 2018 - 15:53
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предложение за утвърждаване на средищна детска градина на територията на Община Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 31 Юли, 2018 - 16:20
ПУБЛИКУВАНО НА: 27 Юли, 2018 - 10:29
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Разпределение на бюджетни средства и предоставянето им като минимална помощ на пет лечебни заведения - общински търговски дружества за закупуване на медицинска апаратура за 2018 г.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 31 Юли, 2018 - 16:20
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:15
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

АКТУЛИЗИРАНО НА: 31 Юли, 2018 - 13:07
ПУБЛИКУВАНО НА: 18 Юли, 2018 - 15:41
Категория: Входящи писма, Докладни записки

от Тодор Колев, Лиляна Драгоева, Стефан Колев - общински съветници, относно: Поставяне на информационни табели с имена на улици в кв. Ветрен, кв. Банево, кв. Рудник

АКТУЛИЗИРАНО НА: 30 Юли, 2018 - 16:34
ПУБЛИКУВАНО НА: 30 Юли, 2018 - 15:28
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Провеждане на Общо събрание на съдружниците на „Бургасинвест“ ООД за избор на управител и определяне на представител на Община Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 30 Юли, 2018 - 15:28
ПУБЛИКУВАНО НА: 30 Юли, 2018 - 11:03
Категория: Входящи писма

от д-р Атанас Димов Бошев - управител на "Медицински център II - Бургас" ЕООД, относно: Разширение на съществуваща аптека

АКТУЛИЗИРАНО НА: 30 Юли, 2018 - 11:03
ПУБЛИКУВАНО НА: 28 Юни, 2018 - 10:10
Категория: Архив на конкурси, Конкурси, Новини, Важни съобщения

ОБЩИНА БУРГАС

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността УПРАВИТЕЛ на „Бургасинвест“ ООД

 

АКТУЛИЗИРАНО НА: 27 Юли, 2018 - 12:02
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.