Последно съдържание - последна актуализация

Последно съдържание - последна актуализация

ПУБЛИКУВАНО НА: 15 Януари, 2018 - 11:03
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ ХІV, в квартал 56 по ПУП-ПРЗ на кв.Сарафово, гр.Бургас, чрез продажба частта на общината

АКТУЛИЗИРАНО НА: 15 Януари, 2018 - 11:03
ПУБЛИКУВАНО НА: 15 Януари, 2018 - 10:43
Категория: Докладни записки

от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Определяне размера на дивидента и разпределение на печалбата за 2017 г. на търговските дружества със сто процента участие на Община Бургас в капитала

АКТУЛИЗИРАНО НА: 15 Януари, 2018 - 10:43
ПУБЛИКУВАНО НА: 15 Януари, 2018 - 10:37
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Доброволна делба на съсобствени УПИ ІХ-342, УПИ Х-344, УПИ ХV-общ. и УПИ ХVІ-343 в кв.29, кв. Банево, гр.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 15 Януари, 2018 - 10:37
ПУБЛИКУВАНО НА: 15 Януари, 2018 - 09:42
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

АКТУЛИЗИРАНО НА: 15 Януари, 2018 - 09:42
ПУБЛИКУВАНО НА: 15 Януари, 2018 - 09:29
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ ХV, в квартал 56 по ПУП-ПРЗ на кв.Сарафово, гр.Бургас, чрез продажба частта на общината

АКТУЛИЗИРАНО НА: 15 Януари, 2018 - 09:29
ПУБЛИКУВАНО НА: 15 Януари, 2018 - 09:03
Категория: Входящи писма

от д-р Галин Белев - управител на "Медицински център III - Бургас" ЕООД, относно: Прекратяване на Договор за възлагане на управлението на общинско лечебно заведение

АКТУЛИЗИРАНО НА: 15 Януари, 2018 - 09:03
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Ноември, 2015 - 09:29

Дата на раждане: 31.07.1969 г.

Професия: финансист, инженер, педагог, строителен техник

Образование: висше

АКТУЛИЗИРАНО НА: 12 Януари, 2018 - 17:16
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Ноември, 2015 - 09:28

Дата на раждане: 19.12.1981 г.

Професия: икономист

Образование: магистър по финанси

АКТУЛИЗИРАНО НА: 12 Януари, 2018 - 17:15
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Ноември, 2015 - 09:30

Дата на раждане: 18.04.1987 г.

Професия: търговски представител

Образование: средно

Езици: английски

Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ

АКТУЛИЗИРАНО НА: 12 Януари, 2018 - 17:15
ПУБЛИКУВАНО НА: 12 Януари, 2018 - 17:12
Категория: Докладни записки

от група общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Реконструкция на ДГ "Райна Княгиня"

АКТУЛИЗИРАНО НА: 12 Януари, 2018 - 17:12
ПУБЛИКУВАНО НА: 12 Януари, 2018 - 16:57
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на общата численост на общинска администрация, годишния размер на средствата за работни заплати и разпределението му по месеци за 2018 г.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 12 Януари, 2018 - 16:57
ПУБЛИКУВАНО НА: 12 Януари, 2018 - 16:54
Категория: Докладни записки

от Лорис Мануелян - зам.-кмет ЗСДС при Община Бургас, относно: Сключване на договор за съвместна дейност между "Диагностично-консултативен център Едно - Бургас" ЕООД и Дом за медико-социални грижи за деца – Бургас при осигуряването на лекари

АКТУЛИЗИРАНО НА: 12 Януари, 2018 - 16:54
ПУБЛИКУВАНО НА: 12 Януари, 2018 - 16:49
Категория: Докладни записки

от Лорис Мануелян - зам.-кмет ЗСДС при Община Бургас, относно: Даване на съгласие за провеждане на процедура за доброволна последваща акредитация на „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания – Бургас“ ЕООД з

АКТУЛИЗИРАНО НА: 12 Януари, 2018 - 16:49
ПУБЛИКУВАНО НА: 12 Януари, 2018 - 16:46
Категория: Докладни записки

от Веселин Матеев Пренеров - председател на Постоянна комисия по култура и читалищна дейност, относно: Определяне на двама представители на държавни и/или общински културни институции за членове на Експертна комисия за управление на целевите

АКТУЛИЗИРАНО НА: 12 Януари, 2018 - 16:46
ПУБЛИКУВАНО НА: 12 Януари, 2018 - 16:37
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасе  на главен водопровод, част от съществува

АКТУЛИЗИРАНО НА: 12 Януари, 2018 - 16:37
ПУБЛИКУВАНО НА: 12 Януари, 2018 - 16:29
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешение по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, при условията на чл.16а от ЗУТ за изготвяне на проект на подробен устройствен план – план за улична регулация на нови обслужв

АКТУЛИЗИРАНО НА: 12 Януари, 2018 - 16:29
ПУБЛИКУВАНО НА: 12 Януари, 2018 - 16:14
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатори 07079.825.499, 07079.825.500, 07079.825.501, 07079.825.502, 07079.825.503, 07079.8

АКТУЛИЗИРАНО НА: 12 Януари, 2018 - 16:14
ПУБЛИКУВАНО НА: 12 Януари, 2018 - 15:48
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ за провеждане на нова обслужваща улица от о.т.11 - о.т.11а - о.т.11б - о.т.11в до о.т.11г, по плана на в.з

АКТУЛИЗИРАНО НА: 12 Януари, 2018 - 15:48
ПУБЛИКУВАНО НА: 12 Януари, 2018 - 15:40
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:

АКТУЛИЗИРАНО НА: 12 Януари, 2018 - 15:40
ПУБЛИКУВАНО НА: 12 Януари, 2018 - 15:17
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 12 Януари, 2018 - 15:17
ПУБЛИКУВАНО НА: 12 Януари, 2018 - 15:04
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасе на довеждащ

АКТУЛИЗИРАНО НА: 12 Януари, 2018 - 15:04
ПУБЛИКУВАНО НА: 8 Януари, 2018 - 11:56
Категория: Входящи писма

от Пейчо Иванов Иванов - масажист към ПФК "Нефтохимик 1962" АД, относно: Изплащане на трудово възнаграждение за периода 01.05.2017 г. до 01.07.2017 г.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 12 Януари, 2018 - 10:27
ПУБЛИКУВАНО НА: 12 Януари, 2018 - 10:06
Категория: Входящи писма

от Румен Руменов Ангелов - общински съветник, относно: Състоянието на спортните съоръжения на Спортен комплекс "Славейков"

АКТУЛИЗИРАНО НА: 12 Януари, 2018 - 10:26
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Ноември, 2015 - 09:16

Дата на раждане: 06.09.1977 г.

Професия: "Управление на хотели и ресторанти", "Туризъм", "Международен бизнес"

Образование: магистър

АКТУЛИЗИРАНО НА: 12 Януари, 2018 - 10:25
ПУБЛИКУВАНО НА: 9 Януари, 2018 - 15:03
Категория: Докладни записки

от група общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Изграждане на паркоместа на ул. "Поморийска" от кръстовището с ул. "24-ти Черноморски пехотен полк" до паркинг пред северен плаж

АКТУЛИЗИРАНО НА: 12 Януари, 2018 - 10:22
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Ноември, 2015 - 09:26

Дата на раждане:19.02.1954 г.

Професия: инженер - корабен механик

Образование: висше

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Януари, 2018 - 10:30
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Ноември, 2015 - 09:28

Дата на раждане: 10.08.1992 г.

Професия: финансист

Образование: магистър

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Януари, 2018 - 10:29
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Ноември, 2015 - 09:12

Дата на раждане: 13.06.1963 г.

Професия: специалист изчислителна техника

Образование: средно

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Януари, 2018 - 10:21
ПУБЛИКУВАНО НА: 31 Май, 2017 - 10:19

Дата на раждане: 29.08.1985 г.

Професия: Брокер на недвижими имоти

Образование: Висше - публична администрация

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Януари, 2018 - 10:20
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Ноември, 2015 - 09:01

Дата на раждане: 09.02.1980 г.

Професия: инженер

Образование: висше техническо

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Януари, 2018 - 10:17
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.