ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №3 ОТ ДАТА 27.11.2019 ГОДИНА

r.raykova на Вт., 21.11.2019 - 10:44
МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАСЕДАНИЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 08 - 00 9317 / 15.11.2019 г.

r.raykova на Ср., 20.11.2019 - 09:37
ОТНОСНО
от Георги Дракалиев, Севдалина Турманова, Евелина Михалева, Калояна Живкова и Николай Стоянов - общински съветници, относно: Удостояване на Георги Шагунов със званието " Почетен гражданин на Бургас" (посмъртно)
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9343 / 18.11.2019 г.

r.raykova на Вт., 19.11.2019 - 19:00
ОТНОСНО
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение: „Създаване на Младежки международен център Бургас“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и...
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9307 / 15.11.2019 г.

r.raykova на Ср., 20.11.2019 - 09:20
ОТНОСНО
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, по първа покана за набиране на проектни предложения по...
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9330 / 18.11.2019 г.

r.raykova на Вт., 19.11.2019 - 17:28
ОТНОСНО
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството като...
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9329 / 18.11.2019 г.

r.raykova на Вт., 19.11.2019 - 17:06
ОТНОСНО
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството като...
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9328 / 18.11.2019 г.

r.raykova на Вт., 19.11.2019 - 17:16
ОТНОСНО
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството като...
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9331 / 18.11.2019 г.

r.raykova на Вт., 19.11.2019 - 17:34
ОТНОСНО
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване Кмета на Община Бургас за издаване на нов Запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството...
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9332 / 18.11.2019 г.

r.raykova на Вт., 19.11.2019 - 17:42
ОТНОСНО
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ от Националния Доверителен Еко Фонд по Инвестиционната програма за климата за насърчаване използването на електромобили
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9303 / 14.11.2019 г.

r.raykova на Ср., 20.11.2019 - 12:26
ОТНОСНО
от Севдалина Христова Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9321 / 15.11.2019 г.

r.raykova на Ср., 20.11.2019 - 08:54
ОТНОСНО
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Извършване на вътрешнокомпенсирани промени в бюджета и разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2019 г.
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9308 / 15.11.2019 г.

r.raykova на Ср., 20.11.2019 - 09:26
ОТНОСНО
от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Утвърждаване на извършените разходи за закупуване на медицинска апаратура от едноличните търговски дружества с ограничена отговорност – лечебни заведения, съгласно...
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9295 / 13.11.2019 г.

r.raykova на Ср., 20.11.2019 - 09:15
ОТНОСНО
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Необходими средства за дофинансиране на маломерни паралелки в Бюджет 2020 г.
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9309 / 15.11.2019 г.

r.raykova на Ср., 20.11.2019 - 09:30
ОТНОСНО
от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Неограничено безплатно пътуване по утвърдените линии на градския транспорт в почивните дни, за правоимащи граждани над 75 години, които имат...
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9312 / 15.11.2019 г.

r.raykova на Ср., 20.11.2019 - 11:40
ОТНОСНО
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие по реда на ЗОЗЗ за изработване и одобряване на ПУП - ПУР за трасе на обслужващa...
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9316 / 15.11.2019 г.

r.raykova на Ср., 20.11.2019 - 09:52
ОТНОСНО
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен...
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9313 / 15.11.2019 г.

r.raykova на Ср., 20.11.2019 - 14:00
ОТНОСНО
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасе на довеждащ водопровод от УПИ I-2 /ПИ 07079.827.49...
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9314 / 15.11.2019 г.

r.raykova на Ср., 20.11.2019 - 10:25
ОТНОСНО
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешаване по реда на чл. 124 а, ал. 1 от ЗУТ, при условията на чл. 16 от ЗУТ изработване на...
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9315 / 15.11.2019 г.

r.raykova на Ср., 20.11.2019 - 10:06
ОТНОСНО
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване...
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9334 / 18.11.2019 г.

r.raykova на Ср., 20.11.2019 - 11:01
ОТНОСНО
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешаване на изменение на ПУП-ПУР на обслужваща улица между о.т.592-о.т.593-о.т.593а-о.т.595с-о.т.595 о.т.595а-о.т.595б-о.т.598 по плана на ж.р. "Меден Рудник" - зона "Г",...
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9335 / 18.11.2019 г.

r.raykova на Вт., 19.11.2019 - 18:12
ОТНОСНО
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Одобряване на изменение на ОУП на гр. Бургас в обхват на ПИ с идентификатори 07079.618.20, 07079.618.1039, 07079.618.1085 и 07079.618.1086 по...
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9338 / 18.11.2019 г.

r.raykova на Вт., 19.11.2019 - 18:39
ОТНОСНО
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отправяне на искане до Министерски съвет на Република България чрез Областен управител на Област Бургас за безвъзмездно предоставяне в собственост на...
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9337 / 18.11.2019 г.

r.raykova на Вт., 19.11.2019 - 18:29
ОТНОСНО
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на “Електроразпределение ЮГ” ЕАД за изграждане на трафопост в имот – общинска собственост, представляващ УПИ XII-1315 в...
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9336 / 18.11.2019 г.

r.raykova на Вт., 19.11.2019 - 18:21
ОТНОСНО
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен обект - частна общинска собственост, представляващ офис № 4, разположен на първи етаж в масивна сграда...
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9341 / 18.11.2019 г.

r.raykova на Вт., 19.11.2019 - 18:49
ОТНОСНО
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Бургас на правото на собственост върху недвижим имот ПИ 000039 по КВС на землището на...
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9339 / 18.11.2019 г.

r.raykova на Вт., 19.11.2019 - 18:44
ОТНОСНО
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Присъединяване на Община Бургас към Националната кампания "Достъп до спорт в общините" и приемане на проект на Декларация...
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9333 / 18.11.2019 г.

r.raykova на Вт., 19.11.2019 - 17:46
ОТНОСНО
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител на Община Бургас в Местна инициативна рибарска група Бургас - Камено (МИРГ Бургас -Камено)
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9320 / 15.11.2019 г.

r.raykova на Ср., 20.11.2019 - 09:09
ОТНОСНО
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД и определяне начина...
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9342 / 18.11.2019 г.

r.raykova на Вт., 19.11.2019 - 18:53
ОТНОСНО
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас за участие в извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по В и К и...
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9322 / 15.11.2019 г.

r.raykova на Ср., 20.11.2019 - 08:59
ОТНОСНО
от Живко Панайотов - управител на "Бургаски пазари" ЕООД, относно: Избор на независим финансов одитор за проверка и заверка на ГФО за 2019 г. на "Бургаски пазари" ЕООД
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9289 / 13.11.2019 г.

r.raykova на Вт., 19.11.2019 - 19:02
ОТНОСНО
от Живко Господинов - общински съветник от БСП, относно: Необходимостта от допълнително осветяване на пешеходните пътеки по бул. "Сан Стефано"
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9310 / 15.11.2019 г.

r.raykova на Ср., 20.11.2019 - 11:43
ОТНОСНО
от Христо Панайотов - общински съветник от БСП, относно: Необходимостта от ремонт на кръстовището на ул. "Странджа планина" и бул. "Сан Стефано"
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 9284 / 08.11.2019 г.

r.raykova на Пон., 11.11.2019 - 13:52
ОТНОСНО
от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Фестивал на маскарадните игри, народното и художествено творчество, проведен в Бургас от 1 до 3 ноември 2019г.
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 9290 / 13.11.2019 г.

r.raykova на Вт., 14.11.2019 - 13:19
ОТНОСНО
от Живко Господинов - общински съветник от БСП, относно: Лошото състояние на уличната мрежа в кв. "Лозово"
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 9318 / 15.11.2019 г.

r.raykova на Пет., 15.11.2019 - 16:37
ОТНОСНО
от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Включване на улици от ЦГЧ в капиталовата програма на Община Бургас за 2020 г.
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 9319 / 15.11.2019 г.

r.raykova на Пет., 15.11.2019 - 16:44
ОТНОСНО
от Живко Господинов - общински съветник от БСП, относно: Контролът върху фирмата, която извършва подмяната и поставянето на контейнери за смет
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.38, ал.2, от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 27.11.2019 година  (сряда) от 09:00 часа, с продължение на 28.11.2019 година (четвъртък) от 09.00 часа при неизчерпване на дневния ред, в сградата на КЦ „Морско казино”, зала „Георги Баев”, при следния

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

 

 1. ОбС 08-00-9317 Предложение от Георги Дракалиев, Севдалина Турманова, Евелина Михалева, Калояна Живкова и Николай Стоянов - общински съветници, относно: Удостояване на Георги Шагунов със званието „Почетен гражданин на Бургас" (посмъртно)

 

 1. ОбС 08-00-9343 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение: „Създаване на Младежки международен център Бургас“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г. и гарантиране на устойчивостта по проекта

 

 1. ОбС 08-00-9307 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, по първа покана за набиране на  проектни предложения по Резултат 2 – „Подобрен достъп до изкуства и култура“, Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ 

 

 1. ОбС 08-00-9330 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансово плащане по проект: „Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в културно-образователен център (музей) за съвременно изкуство и библиотека“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020г., процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“

 

 1. ОбС 08-00-9329 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансово плащане по проект: „Обновяване на градска жизнена среда в ЦГЧ, ж.к. Възраждане и ж.р. Меден рудник - етап II“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., процедура BG16RFOP001-1.004  “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Бургас“

 

 1. ОбС 08-00-9328 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансово плащане по проект: „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на РСПБЗН – Бургас“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020г., процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ 

 

 1. ОбС 08-00-9331 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване Кмета на Община Бургас за издаване на нов Запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-1.004-0004-C02 за реализация на проект: „Обновяване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Бургас“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, която се реализира в рамките на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020“ 

 

 1. ОбС 08-00-9332 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ от Националния Доверителен Еко Фонд по Инвестиционната програма за климата за насърчаване използването на електромобили 

 

 1. ОбС 08-00-9303 Докладна записка от Севдалина Христова Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)

 

 1. ОбС 08-00-9321 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Извършване на вътрешнокомпенсирани промени в бюджета и разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2019 г.

 

 1. ОбС 08-00-9308 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Утвърждаване на извършените разходи за закупуване на медицинска апаратура от едноличните търговски дружества с ограничена отговорност – лечебни заведения, съгласно решение на Общински съвет – Бургас

 

 1. ОбС 08-00-9295 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Необходими средства за дофинансиране на маломерни паралелки в Бюджет 2020 г.

 

 1. ОбС 08-00-9309 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Неограничено безплатно пътуване по утвърдените линии на градския транспорт в почивните дни, за правоимащи  граждани над 75 години, които имат издадени карти за преференциални пътувания за съответния месец 

 

 1. ОбС 08-00-9312 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие  по реда на ЗОЗЗ за изработване и одобряване на ПУП – ПУР за трасе на обслужващa улицa за осигуряване на достъп до ПИ с идентификатори 07079.2.556, 07079.2.557, 07079.2.560, 07079.2.2446, 07079.2.663, 07079.2.664, 07079.2.665, 07079.2.666 по КК на гр. Бургас, местност „Вълчи връх“ (бивша „Курт тепе“) и местност „Дванадесетте“ (бивша „Оникилика“), землището на гр. Бургас, в границите на с.о. „Бизнес – парк 1“, засягащи ПИ с идентификатори 07079.2.559 и 07079.2.660 по КК на гр. Бургас – общинска собственост. 2. Одобряване на ПУП – ПУР  по реда на ЗУТ за трасе на обслужващa улицa за осигуряване на достъп до ПИ с идентификатори 07079.2.556, 07079.2.557, 07079.2.560, 07079.2.2446, 07079.2.663, 07079.2.664, 07079.2.665, 07079.2.666 по КК на гр. Бургас, местност „Вълчи връх“ (бивша „Курт тепе“) и местност „Дванадесетте“ (бивша „Оникилика“), землището на гр. Бургас, в границите на с.о. „Бизнес – парк 1“ 

 

 1. ОбС 08-00-9316 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на обслужващ път за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 07079/35 по одобрен ОУП на гр. Бургас, от о.т. 10 по одобрен ПУП ПП с Решение №51-21/21.07.2011 г. на Общински съвет Бургас до о.т. 61 по одобрен ПУП ПУР с Решение №56-15/30.04.2019 г. на Общински съвет Бургас, с който се засягат ПИ с идентификатори 07079.3.908, 07079.3.1076, 07079.3.1077, 07079.3.1078 и 07079.3.1106 по КК на гр. Бургас, които са Общинска частна собственост 2. Даване на предварително съгласие на основание чл. 25, ал. 3 и ал. 5 от ЗСПЗЗ за изработване на ПУП – ПП за трасе на обслужващ път за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 07079/35 по одобрен ОУП на гр. Бургас, от о.т. 10 по одобрен ПУП ПП с Решение №51-21/21.07.2011 г. на Общински съвет Бургас до о.т. 61 по одобрен ПУП ПУР с Решение №56-15/30.04.2019 г. на Общински съвет Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатор 07079.3.908 по КК на гр. Бургас, местност „Хаджи търла“, в землището на кв. Лозово, гр. Бургас – общинска частна собственост 3. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПП за трасе на обслужващ път за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 07079/35 по одобрен ОУП на гр. Бургас, от о.т. 10 по одобрен ПУП ПП с Решение №51-21/21.07.2011 г. на Общински съвет Бургас до о.т. 61 по одобрен ПУП ПУР с Решение №56-15/30.04.2019 г. на Общински съвет Бургас 4. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПП за трасе на обслужващ път за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 07079/35 по одобрен ОУП на гр. Бургас, от о.т. 10 по одобрен ПУП ПП с Решение №51-21/21.07.2011г. на Общински съвет Бургас до о.т. 61 по одобрен ПУП ПУР с Решение №56-15/30.04.2019г. на Общински съвет Бургас

 

 1. ОбС 08-00-9313 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на довеждащ водопровод от УПИ I-2 (ПИ 07079.827.49 по КК на гр. Бургас) до УПИ I-119, (ПИ с идентификатор 07079.827.119 по КК на гр. Бургас),  м.827, кв. Долно Езерово, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-9314 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешаване по реда на чл. 124 а, ал. 1 от ЗУТ, при условията на чл. 16 от ЗУТ изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.3.1447 по КККР на гр. Бургас (землището на гр. Бургас,, бивша местност „Мадика“, бивш м. 141, бивш ПИ 17). 2. Одобряване по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ на задание за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.3.1447 по КККР на гр. Бургас (землището на гр. Бургас, бивша местност „Мадика“, бивш м. 141, бивш ПИ 17)

 

 1. ОбС 08-00-9315 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за ПИ с идентификатор 07332.148.665 по КК на гр. Българово, Община Бургас.
  2. Одобряване по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ на задание за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване
  (ПУП – ПЗ) за ПИ с идентификатор 07332.148.665 по КК на гр. Българово, Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-9334 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешаване на изменение на ПУП-ПУР на обслужваща улица между о.т.592-о.т.593-о.т.593а-о.т.595с-о.т.595 о.т.595а-о.т.595б-о.т.598 по плана на ж.р. „Меден Рудник“ – зона „Г“, гр. Бургас и изменение на ПР за УПИ XIII-1474, УПИ XII-526, УПИ XI-525, УПИ X-524, УПИ IX-523, УПИ VIII-540 и УПИ VII-539 в кв.89, и УПИ XI-1414, УПИ XII-1414, УПИ XV-544, УПИ XVI-547 и УПИ XVII-547 в кв.87 по плана на ж.р. „Меден Рудник“ – зона „Г“, гр. Бургас и урегулиране на имоти с идентификатори 07079.650.150 и 07079.650.151 в границите на кв. 101 по плана на зона „Г“, ж.р. „Меден Рудник“, гр. Бургас” 2.  Одобряване на задание за   изменение на ПУП – ПУР  на обслужваща улица между о.т.587, о.т. 589 и о.т.590 западно от кв.101, на УПИ XIII-462 и XII-496 в кв.101  по плана на зона „Г“, ж.р. „Меден Рудник“,  гр. Бургас и изменение на ПР за УПИ XIX-821, в устройствена зона 5/Жс, в предвиденото разширение на населеното място (в б. м. Черна гора (Кара баир) з-ще „М. Рудник“), гр. Бургас, с включване в обхвата на изменение на ПУП-ПУР на обслужваща улица между о.т.592-о.т.593-о.т.593а-о.т.595с-о.т.595 о.т.595а-о.т.595б-о.т.598 по плана на ж.р. „Меден Рудник“ – зона „Г“, гр. Бургас и изменение на ПР за УПИ XIII-1474, УПИ XII-526, УПИ XI-525, УПИ X-524, УПИ IX-523, УПИ VIII-540 и УПИ VII-539 в кв.89, и УПИ XI-1414, УПИ XII-1414, УПИ XV-544, УПИ XVI-547 и УПИ XVII-547 в кв.87 по плана на ж.р. „Меден Рудник“ – зона „Г“, гр. Бургас и урегулиране на имоти с идентификатори 07079.650.150 и 07079.650.151 в границите на кв. 101 по плана на зона „Г“, ж.р. „Меден Рудник“, гр. Бургас” 3. Одобряване на „Изменение на ПУП-ПУР на обслужваща улица между о.т.587-о.т.589-о.т.590-о.т.592-о.т.593-о.т.593а-о.т.595с-о.т.595 о.т.595а-о.т.595б-о.т.598 по плана на ж.р. „Меден Рудник“ – зона „Г“, гр. Бургас и изменение на ПР за УПИ XIX-821 в устройствена зона 5/Жс в предвиденото разширение на населеното място (в б. м. Черна гора (Кара баир) з-ще „М. Рудник“), гр. Бургас, на УПИ XIII-462 и XII-496 в кв.101, на УПИ XIII-1474, УПИ XII-526, УПИ XI-525, УПИ X-524, УПИ IX-523, УПИ VIII-540 и УПИ VII-539 в кв.89, на УПИ XI-1414, УПИ XII-1414, УПИ XV-544, УПИ XVI-547 и УПИ XVII-547 в кв.87 по плана на ж.р. „Меден Рудник“ – зона „Г“, гр. Бургас и урегулиране на имоти с идентификатори 07079.650.150 и 07079.650.151 в границите на кв. 101 по плана на зона „Г“, ж.р. „Меден Рудник“, гр. Бургас”

 

 1. ОбС 08-00-9335 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Одобряване на изменение на ОУП на гр. Бургас в обхват на ПИ с идентификатори 07079.618.20, 07079.618.1039, 07079.618.1085 и 07079.618.1086 по КК на гр. Бургас 2. Одобряване на  изменение на ОУП на гр. Бургас в обхват на ПИ с идентификатори 07079.5.1649, 07079.5.1650 и 07079.5.1651 по КК на гр. Бургас в землището на кв. Долно Езерово

 

 1.  ОбС 08-00-9338 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отправяне на искане до Министерски съвет на Република България чрез Областен управител на Област Бургас за безвъзмездно предоставяне в собственост на Община Бургас на част от сграда с идентификатор №07079.619.18.9 по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-9/30.01.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК

 

 1. ОбС 08-00-9337 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване   право   на   строеж  на  „Електроразпределение ЮГ” ЕАД за изграждане на трафопост в имот – общинска собственост, представляващ УПИ XII-1315 в кв.1 по ПУП-ПРЗ на м. „Рибарско пристанище“ (бивша м. „Ченгене скеле“), землище кв. Крайморие, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-9336 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен обект – частна общинска собственост, представляващ офис № 4, разположен на първи етаж в масивна сграда с административен адрес: град Бургас, ж.к. „Лазур“, бл. 143 на Асоциация за стратегическо управление „Делфи“ – юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза

 

 1. ОбС 08-00-9341 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Бургас на правото на собственост върху недвижим имот ПИ 000039 по КВС на землището на с. Полски извор, Община Камено и локално пречиствателно съоръжение за отпадни води, находящо се в ПИ 000021 по КВС на землището на с. Полски извор, Община Камено, собственост на общинско дружество „Чистота“ ЕООД 

 

 1. ОбС 08-00-9339 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет „Здравеопазване, социални дейности и спорт“, относно: Присъединяване на Община Бургас към Националната кампания „Достъп до спорт в общините“ и приемане на проект на Декларация за достъп до спорт 

 

 1. ОбС 08-00-9333 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител на Община Бургас в Местна инициативна рибарска група Бургас – Камено (МИРГ Бургас – Камено)

 

 1. ОбС 08-00-9320 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията

 

 1. ОбС 08-00-9342 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас за участие в извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред

 

 1. ОбС 08-00-9322 Докладна записка от Живко Панайотов – управител на „Бургаски пазари“ ЕООД, относно: Избор на независим финансов одитор за проверка и заверка на ГФО за 2019 г. на „Бургаски пазари“ ЕООД 

 

 1. ОбС 08-00-9289 Докладна записка от Живко Господинов – общински съветник от БСП, относно: Необходимостта от допълнително осветяване на пешеходните пътеки по бул. „Сан Стефано“

 

 1.  ОбС 08-00-9310 Докладна записка от Христо Панайотов – общински съветник от БСП, относно: Необходимостта от ремонт на кръстовището на ул. „Странджа планина“ и бул. „Сан Стефано“ 

 

 1. ОбС 08-00-9284 Питане от Георги Дракалиев – общински съветник, относно: Фестивал на маскарадните игри, народното и художествено творчество, проведен в Бургас от 1 до 3 ноември 2019 г. 

 

 1. ОбС 08-00-9290 Питане от Живко Господинов – общински съветник от БСП, относно: Лошото състояние на уличната мрежа в кв. Лозово

 

 1. ОбС 08-00-9318 Питане от Георги Дракалиев – общински съветник, относно: Включване на улици от ЦГЧ в капиталовата програма на Община Бургас за 2020 г. 

 

 1. ОбС 08-00-9319 Питане от Живко Господинов – общински съветник от БСП, относно: Контролът върху фирмата, която извършва подмяната и поставянето на контейнери за смет

 

 

СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА

Председател на Общински съвет – Бургас