• Докладни записки

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8423 / 12.03.2019 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за провеждане на нова обслужваща улица от с о.т. 203 – о.т. 204 – о.т. 205 – о.т. 206 – о.т. 207 – о.т. 208  - о.т. 209 – о.т. 210 - о.т. 211 - о.т. 212 – о.т. 213 – о.т. 1а, в устройствена зона 1/Жм, в предвиденото разширение на населеното място, кв. Ветрен, гр. Бургас, преминаваща през ПИ с идентификатори 07079.12.137, 07079.12.140 и 07079.12.655 по КК на гр. Бургас, общинска собственост. 2. Одобряване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.12.638 по КК на гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.12.639 по КК на гр. Бургас /бивш ПИ 020002, бивша местност Машатлъка/ и ПИ с идентификатор 07079.12.654 по КК на гр. Бургас /бивш ПИ 020006, бивша местност Машатлъка/, в землище кв. Ветрен, гр. Бургас и изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ, УПИ VІІІ, УПИ ІХ и УПИ Х, в кв. 1, по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.702.610, 07079.702.611, 07079.702.612 по КК на гр. Бургас, с които се създават нови квартали – кв. 1, кв. 1А, кв. 1Б, обособяват се нова обслужваща улица с о.т. 203 – о.т. 204 – о.т. 205 – о.т. 206 – о.т. 207 – о.т. 208  - о.т. 209 – о.т. 210 - о.т. 211 - о.т. 212 – о.т. 213 – о.т. 1а,  нова обслужваща задънена улица с о.т. 204 – о.т. 205 и нова пешеходна алея за осигуряване на достъп до имоти и се провежда нова задънена улица с о.т. 3б – о.т. 3в, от ПИ с идентификатори 07079.12.638 и 07079.12.639 по КК на гр. Бургас /бивш ПИ 020002, бивша местност Машатлъка/ се обособяват нови 10 бр. УПИ – в нов кв. 1Б, УПИ I-1716, УПИ II-1717, УПИ III-1718, УПИ IV-1719, УПИ V-1720 и УПИ XIII-638, в нов кв. 1А, УПИ XXVII-1721, УПИ XXVIII-1722, УПИ XXIX-1723, УПИ XXX-1724, с посочен коефициент на редукция от 15,94% за  ПИ с идентификатор 07079.12.638 и 16.36 % за ПИ с идентификатор 07079.12.639, от ПИ с идентификатор 07079.12.654 по КК на гр. Бургас се обособяват 7 нови УПИ - в нов кв. 1б, УПИ VI-1715, УПИ VII-1714, УПИ VIII-1713, УПИ IX-1712, УПИ X-1711, УПИ XI-1710, УПИ XII-1709, с посочен коефициент на редукция от 17.97% и от бивши УПИ VІІ, УПИ VІІІ, УПИ ІХ и УПИ Х, в кв. 1, по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.702.610, 07079.702.611, 07079.702.612 по КК на гр. Бургас се урегулират 6 нови УПИ - в нов кв. 1, УПИ VII-1029, УПИ VIII-1030, УПИ IX-1031, в нов кв. 1а, УПИ XXIV-1019, УПИ XXV-1018, УПИ XXVI-1017, с лица и площи, съгласно чл. 19, ал. 1 от ЗУТ, като всички новообособени УПИ се отреждат за ПИ с проектни идентификатори, УПИ I-1716 и УПИ VI-1715 се отреждат – „за жилищно строителство и ТП“, а всички останали УПИ, с отреждане – „за жилищно строителство“, с предвидено свободно застрояване, посочено с ограничителни линии на застрояване, на нормативни отстояния от регулационните граници, съгласно изискванията на чл. 31, ал. 5 от ЗУТ, с устройствени показатели за застрояване за устройствена зона 1/Жм, в съответствие с допустимите, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, както следва: Височина до 10м., Пл. застр. до 30%, К инт до 1.0, П озел. мин. 60% и задължително паркиране в УПИ, посочени в таблица и матрица, с приложен трасировъчен чертеж, координатен регистър и баланс на територията

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО: 

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
71
ОБНОВЕНО:
12.03.2019 - 10:54
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.