Докладни записки

Докладните записки се внасят за обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове.
Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината и общинските съветници.

Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета. Проекти на решения могат да внасят и зам.кметове на Общината, по въпроси свързани с ресора им. Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества се внасят и от управителите на търговските дружества.
Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването им.

Общ брой докладни записки: 1923
Публикувано на 16 Юли, 2019 - 16:45
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне оценка на земя, находяща се във в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, на наследниците на физическо лице с учредено право на ползване, по реда на § 29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр.13 от 2007 г.)
Последна промяна на: 16 Юли, 2019 - 16:45
Публикувано на 16 Юли, 2019 - 16:34
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем за срок от десет години на спортно съоръжение - изкуствена стена за катерене, изградена в спортен комплекс „Славейков“, находящ се в УПИ X, кв. 7 по плана на ж.к. „Славейков“, град Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
Последна промяна на: 16 Юли, 2019 - 16:34
Публикувано на 16 Юли, 2019 - 16:27
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост на Фондация „Астика“ - сдружение с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност
Последна промяна на: 16 Юли, 2019 - 16:27
Публикувано на 16 Юли, 2019 - 15:49
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се на ул.“Александър Велики“ № 37, гр. Бургас за нуждите на Дружество на диабетици и инвалиди „Зора – 2000“
Последна промяна на: 16 Юли, 2019 - 15:49
Публикувано на 16 Юли, 2019 - 15:37
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна постройка с временен устройствен статут, находяща се в ж.к.“Изгрев“, гр.Бургас, на юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза – Сдружение „Клуб за здраве и дълголетие на спортисти, инвалиди и диабетици “Зора -2000“
Последна промяна на: 16 Юли, 2019 - 15:37
Публикувано на 16 Юли, 2019 - 15:31
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допълване на Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т. 33 от проведеното на 26.02.2019 г. заседание (Протокол №54) за прекратяване на съсобственост в УПИ II-1477, в кв. 102 по ПУП – ПРЗ на кв. Черно море – кв. Рудник, гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота
Последна промяна на: 16 Юли, 2019 - 15:31
Публикувано на 16 Юли, 2019 - 15:22
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се в кв. Рудник и кв. Черно море, гр. Бургас
Последна промяна на: 16 Юли, 2019 - 15:22
Публикувано на 16 Юли, 2019 - 15:16
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас,  ж.к. „Меден рудник“, бл. 8, вх. Б, ет. 4, ап. 9 - ляв, на наемател, настанен по административен ред
Последна промяна на: 16 Юли, 2019 - 15:16
Публикувано на 16 Юли, 2019 - 15:03
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас,  ж.к. „Меден рудник“, бл. 59, вх. А, ет. 7, ап. 20 - среден, на наемател, настанен по административен ред
Последна промяна на: 16 Юли, 2019 - 15:03
Публикувано на 16 Юли, 2019 - 14:51
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас,  ж.к. „Изгрев“, бл. 15, вх. 6, ет. 4, ап.- среден, на наемател, настанен по административен ред
Последна промяна на: 16 Юли, 2019 - 14:51
Публикувано на 16 Юли, 2019 - 14:38
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на идеални части от недвижим имот, частна общинска собственост, с идентификатор 07079.620.32 по Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр.Бургас, съответстващи на притежавани идеални части от правото на строеж върху посочения поземлен имот, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС)
Последна промяна на: 16 Юли, 2019 - 14:38
Публикувано на 16 Юли, 2019 - 12:23
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас,  ж.к. „Братя Миладинови“, ул. „Странджа“ № 36, ет. 4, ап. 4В, на наемател, настанен по административен ред
Последна промяна на: 16 Юли, 2019 - 12:23
Публикувано на 16 Юли, 2019 - 11:17
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Министерски съвет на Република България за учредяване на безвъзмездно право на строеж върху морското дъно в полза на Община Бургас, за изграждане на пристанищно съоръжение - "Разширение на съществуващ пристан и създаване на убежище за малки плавателни съдове в акваторията на остров Св. Анастасия"
Последна промяна на: 16 Юли, 2019 - 15:41
Публикувано на 16 Юли, 2019 - 09:52
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Промяна предназначението на общински жилища
Последна промяна на: 16 Юли, 2019 - 09:52
Публикувано на 15 Юли, 2019 - 10:29
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерство на труда и социалната политика, Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти", определена за Управляващ орган на Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG05M90P001-2.040-0051-С01 "Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община Бургас", финансиран по Оперативна програма "...
Последна промяна на: 15 Юли, 2019 - 11:13
Публикувано на 15 Юли, 2019 - 10:04
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Искане за разрешаване изготвяне на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.602.470 по КК на гр. Бургас и допускане на отклонения от правилата и нормативите на §9 от Наредба №7/МРРБ за ПНУОВТУЗ от Министъра на регионалното развитие и благоустройството
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 15 Юли, 2019 - 10:04
Публикувано на 15 Юли, 2019 - 09:50
от Калояна Живкова и Димитър Людиев - общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Изменение на решение по т. 28 от Протокол 58/25.06.2019 г. на Общински съвет - Бургас
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 15 Юли, 2019 - 09:50
Публикувано на 12 Юли, 2019 - 09:52
от Радослав Петков - общински съветник от БСП при Общински съвет - Бургас, относно: Ремонт на асфалтова настилка на автомобилен паркинг в жилищен комплекс "Зорница", в съседство с блокове 21, 23, 24, 25А, 30
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 15 Юли, 2019 - 08:51
Публикувано на 11 Юли, 2019 - 10:22
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Отмяна на решение по т. 25, подточка 8 от дневния ред на проведеното заседание на 28.05.2019 г., отразено в Протокол 57 относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на Х. П. А.
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 15 Юли, 2019 - 09:14
Публикувано на 11 Юли, 2019 - 10:15
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас
Последна промяна на: 11 Юли, 2019 - 10:15
Публикувано на 11 Юли, 2019 - 10:08
от от проф. д-р Христо Стоянов Бозов - управител на  „Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕООД, относно: Закупуване на замразяващ микротом за Отделение по Клинична патология при „КОЦ–Бургас” ЕООД
Последна промяна на: 11 Юли, 2019 - 10:08
Публикувано на 10 Юли, 2019 - 09:44
от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Провеждане на процедури за избор на проверители - регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети на общинските търговски дружества
Последна промяна на: 10 Юли, 2019 - 11:26
Публикувано на 9 Юли, 2019 - 13:43
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица
Последна промяна на: 16 Юли, 2019 - 10:33
Публикувано на 9 Юли, 2019 - 11:03
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Ц. В. Б., чрез майка й П. Ц. Б.
Последна промяна на: 9 Юли, 2019 - 11:03
Публикувано на 8 Юли, 2019 - 14:57
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Предоставяне на финансови средства за провеждане на спортно мероприятие и за участие на изявени спортисти в Световна купа по стандартни танци
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 12 Юли, 2019 - 09:49
Публикувано на 8 Юли, 2019 - 11:58
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на разрешение за промяна на предназначението на УПИ III, УПИ IV и УПИ V, отредени – „за озеленяване и благоустройство“, в кв. 9, по плана на ж.к. „Зорница“, част от ПИ с идентификатор 07079.601.121 по КК на гр. Бургас, с цел създаване на устройствена основа за изграждане на крайуличен паркинг с успоредно паркиране, като част от улица с о. т. 96 – о.т. 98 – о.т. 100, кв. 9, по плана на ж. к. „Зорница“, при запазване на съществуващата едроразмерна растителност като крайулично...
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 8 Юли, 2019 - 11:58
Публикувано на 8 Юли, 2019 - 11:44
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен  план - План за  регулация и застрояване /ПУП - ПРЗ/ за ПИ с идентификатори 07079.1.1019 и 07079.1.1022 по КК на гр. Бургас и Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП - ПП/ за изграждане на елементи на транспортната /пътна и железопътна/ инфраструктура в ПИ с идентификатор 07079.1.1021 по КК на гр. Бургас
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 8 Юли, 2019 - 11:44
Публикувано на 5 Юли, 2019 - 09:21
от Калояна Живкова и Димчо Грудев - общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Програма за провеждане на хипотерапия в конна база "Бургас"
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 12 Юли, 2019 - 11:46
Публикувано на 3 Юли, 2019 - 16:03
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване  на Подробен устройствен план – Изменение на парцеларен план / ПУП - ИПП/ за трасе на обслужващ път до УПИ I-312 / ЗА ПСОВ / в землището на кв. Рудник – кв. Черно море, гр. Бургас
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 3 Юли, 2019 - 16:24
Публикувано на 3 Юли, 2019 - 14:49
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасе на захранващ водопровод до УПИ І-21,23, ПИ с идентификатор 07079.13.2077 по КК на гр.Бургас, в устройствена зона 025737, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас, извън строителните граници на кв. Банево
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 3 Юли, 2019 - 16:23
Публикувано на 1 Юли, 2019 - 10:29
от Чанко Мирчев - общински съветник от БСП, относно: Необходимостта от допълнително осветяване на пешеходните пътеки по бул. "Демокрация", бул. "Ст.Стамболов", бул. "Димитър Димов"
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 1 Юли, 2019 - 10:29
Публикувано на 25 Юни, 2019 - 08:51
от Димитър Николов - кмет на община Бургас, относно: Даване на съгласие за предоставяне на допълнителни финансови средства в размер на 40 000 (четиридесет) хиляди лева по Културната програма на община Бургас за 2019 година, за реализиране на филмов проект „Петя на моята Петя“
Последна промяна на: 25 Юни, 2019 - 08:51
Публикувано на 24 Юни, 2019 - 17:16
от Димитър Николов - кмет на община Бургас, относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас с проектно предложение за финансиране по Проект "Красива България" на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) по: МЯРКА М01-01 "Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради" и осигуряване на съфинансиране на проекта от страна на Община Бургас
Последна промяна на: 24 Юни, 2019 - 17:16
Публикувано на 24 Юни, 2019 - 10:58
от Димитър Николов - кмет на община Бургас, относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2019 г. с обект от първостепенно значение: "Разширение на съществуващ пристан и създаване на убежище за малки плавателни съдове в акваторията на остров "Света Анастасия" Община Бургас
Последна промяна на: 24 Юни, 2019 - 11:00
Публикувано на 21 Юни, 2019 - 10:29
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Заявление за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от находище "Бургаски минерални бани", кв. Ветрен, гр. Бургас
Последна промяна на: 21 Юни, 2019 - 10:29
Публикувано на 21 Юни, 2019 - 10:18
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройство като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансово плащане по проект: “Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Културен дом на Лукойл Нефтохим“, Вх. рег. №: BG16RFOP001-1.004-0007 в ИСУН, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020г., процедура BG16RFOP001-1.001-039 “Изпълнение на интегрирани планове за...
Последна промяна на: 21 Юни, 2019 - 10:18
Публикувано на 20 Юни, 2019 - 14:56
от проф. д-р Христо Стоянов Бозов, д.м., управител на  „Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕООД, относно: Закупуване на система за архивиране и пренос на данни за нуждите на Отделение по образна диагностика при „КОЦ–Бургас” ЕООД
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 20 Юни, 2019 - 14:56
Публикувано на 19 Юни, 2019 - 16:45
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител в общото събрание на дружеството и определяне начина на гласуване на решенията в капитала на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД с вносител Община Бургас
Последна промяна на: 19 Юни, 2019 - 16:45
Публикувано на 19 Юни, 2019 - 09:35
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас в редовното годишно общо събрание на акционерите на „Професионален футболен клуб „Нефтохимик Бургас 1962“ АД, свикано на 05.07.2019 г. и определяне начина на гласуване на проекторешенията, посочени в дневния ред
Последна промяна на: 19 Юни, 2019 - 09:35
Публикувано на 18 Юни, 2019 - 09:33
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на финансови средства за провеждане на спортно мероприятие – първото, историческо преплуване акваторията на Бургаския залив
Последна промяна на: 18 Юни, 2019 - 09:33
Публикувано на 13 Юни, 2019 - 11:39
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:1.  Одобряване на задание за изменение на ПУП - ПУР  на обслужваща улица между о.т.587, о.т. 589 и о.т.590 западно от кв.101, и изменение на ПР на УПИ XIII-462 и XII-496 в кв.101  по плана на зона "Г", ж.р. Меден Рудник,  гр. Бургас и УПИ XIX-899, в устройствена зона 5/Жс, в предвиденото разширение на населеното място/в б. м. Черна гора (Кара баир) з-ще М. Рудник/, гр. Бургас2.  Разрешаване изработване на изменение  на ПУП - ПУР  на обслужваща улица между о.т.587, о.т. 589 и о.т.590 западно от кв....
Последна промяна на: 13 Юни, 2019 - 11:39
Публикувано на 13 Юни, 2019 - 10:38
от Стамен Стамов - изпълнителен директор на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД, относно: Определяне на представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД и определяне начина на гласуване на проекто-решенията.
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 13 Юни, 2019 - 10:38
Публикувано на 12 Юни, 2019 - 15:13
от Станислав Райков Андреев - общински съветник, относно: Приемане на Наредба за допълнение на Наредбата  за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас - докладната записка е оттеглена от вносителя
Последна промяна на: 13 Юни, 2019 - 10:27
Публикувано на 11 Юни, 2019 - 11:51
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:1.  Одобряване на задание за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-79  масив 9 , м. „Чаплак баир“, з-ще с.Равнец , ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 61145.9.79 и 61145.9.82 по КК на с.Равнец и ПУП-ПП за трасе на довеждаща инфраструктура и обслужващ път2.  Разрешаване изработване на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-79  масив 9 , м. „Чаплак баир“, з-ще с.Равнец,изработване на  ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 61145.9.79 и 61145.9.82 по КК на с.Равнец и ПУП-ПП за трасе на довеждаща инфраструктура и обслужващ път
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 11 Юни, 2019 - 11:51
Публикувано на 11 Юни, 2019 - 11:43
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на общински нежилищен обект, находящ се в сграда с идентификатор 07079.619.122.1 по КК на гр. Бургас, с административен адрес гр. Бургас, ул. „Сан Стефано“ № 86, за изпълнение на програма „Фулбрайт“ в съвместен проект с Фондация „Америка за България“, съгласно споразумение за партньорство между Българо-американска комисия „Фулбрайт“ и СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Бургас
Последна промяна на: 11 Юни, 2019 - 11:43
Публикувано на 11 Юни, 2019 - 11:36
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Безвъзмездно предоставяне в управление на Регионален исторически музей–Бургас на недвижим нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ сграден фонд на Етнографската експозиция на музея с административен адрес: гр.Бургас, ул.„Славянска“ № 69
Последна промяна на: 1 Юли, 2019 - 10:02
Публикувано на 11 Юни, 2019 - 11:32
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж в УПИ XІV-5827,5828,7000 в кв. 24 по плана на ж.к. „Възраждане“, гр. Бургас, идентичен с ПИ с идентификатор 07079.617.193 по КК на гр. Бургас, за изграждане на жилищна сграда, срещу задължение за проектиране, строителство и обезщетение с реални обекти
Последна промяна на: 11 Юни, 2019 - 11:32

Страници

 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.