ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

Докладните записки се внасят за обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове. Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината и общинските съветници. Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета. Проекти на решения могат да внасят и зам.кметове на Общината, по въпроси свързани с ресора им. Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества се внасят и от управителите на търговските дружества. Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването им.

 

Общ брой докладни записки: 317

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10101/ 13.05.2020 г.

r.raykova на Ср., 13.05.2020 - 14:23
ОТНОСНО

от д-р Борис Петров Ангелов - председател на Комисията по чл. 4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас, относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10100/ 13.05.2020 г.

r.raykova на Ср., 13.05.2020 - 13:37
ОТНОСНО

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни социални помощи 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10093/ 11.05.2020 г.

r.raykova на Вт., 12.05.2020 - 15:18
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас по процедура BGENVIRONMENT-4.001 Предефиниран проект 3 "Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България" по Резултат 4: "Повишаване възможностите на местните общини да намалят емисиите и да се адаптират към климатичните промени" по програма " Опазване на околната среда и климатични промени", финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 - 2021
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10092/ 11.05.2020 г.

r.raykova на Вт., 12.05.2020 - 15:11
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансово плащане по проект: "Опазване и популяризиране на самобитността на рибарско селище „Ченгене скеле“; ДБФП № МДР-ИП-01-16/14.04.2020г. , по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.030 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Бургас - Камено ", финансирана от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г., подкрепена от Европейски фонд за морско дело и рибарство 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10091/ 11.05.2020 г.

r.raykova на Вт., 12.05.2020 - 14:49
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител и начина на гласуване на проектите на решения, посочени в покана № 19-00-211/27.04.2020 г. за провеждане на общо събрание на акционерите на "Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Бургас" АД

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10079/ 08.05.2020 г.

r.raykova на Пет., 08.05.2020 - 16:11
ОТНОСНО

от Стоян Грозев, Живко Табаков, Манол Тодоров, Костадин Андонов - общински съветници от ПП "Движение България за гражданите", относно: Приемане и прилагане на мерки за намаляване икономическите щети върху таксиметровите превозвачи в община Бургас в условията на извънредно положение

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10078/ 08.05.2020 г.

r.raykova на Пет., 08.05.2020 - 11:32
ОТНОСНО

от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Определяне на представител на Община Бургас в редовното Общо събрание на съдружниците на "Бургасинвест" ООД, свикано на 12.06.2020 г. и определяне начина на гласуване на проекто-решенията, посочени в дневния ред

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10068 / 04.05.2020 г.

r.raykova на Пон., 04.05.2020 - 14:20
ОТНОСНО

от Живко Господинов, Георги Спасов, Йордан Георгиев, Павел Маринов, Христо Панайотов, Стоян Коларов, Чанко Мирчев - общински съветници от БСП, относно: Приемане на мярка за защита на гражданите и справяне с икономическите последици, вследствие усложнената епидемиологична ообстановка

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10034/ 27.04.2020 г.

r.raykova на Пон., 27.04.2020 - 10:09
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне предназначението на част от средствата, одобрени с решение по т. 2 от Протокол №8/31.03.2020 г. на Общински съвет - Бургас, за създаване на общински социален фонд COVOD-19
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10033/ 24.04.2020 г.

r.raykova на Пон., 27.04.2020 - 10:05
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Осигуряване на средства за изготвяне на технически проекти във връзка с изпълнение на Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10030/ 24.04.2020 г.

r.raykova на Пон., 27.04.2020 - 09:57
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ за кв. 1, кв. 2 и кв. 10, в територията на на лесопарк "Росенец", гр. Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10012/ 16.04.2020 г.

r.raykova на Четв., 16.04.2020 - 11:09
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво - 2020 г. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10002/ 13.04.2020 г.

r.raykova на Вт., 14.04.2020 - 17:10
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обработваеми земеделски земи, общинска собственост, в землищата на територията на Община Бургас, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване по реда на НРПУРОИВ 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10001/ 13.04.2020 г.

r.raykova на Вт., 14.04.2020 - 17:03
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се във в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас  

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10000/ 13.04.2020 г.

r.raykova на Вт., 14.04.2020 - 16:57
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне оценка на земя, находяща се във в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, на наследниците на физическо лице с учредено право на ползване, по реда на § 29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр.13 от 2007 г.) 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9999/ 13.04.2020 г.

r.raykova на Вт., 14.04.2020 - 16:44
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ II-151 в кв.16 по плана на в.з.Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.151 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9998/ 13.04.2020 г.

r.raykova на Вт., 14.04.2020 - 16:31
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ XI-147 в кв.15 по плана на в.з.Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.147 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9997/ 13.04.2020 г.

r.raykova на Вт., 14.04.2020 - 16:24
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Министерски съвет на Република България за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Бургас на правото на собственост върху недвижим имот – държавна собственост, находящ се в м. Под шосето, землище гр. Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9995/ 13.04.2020 г.

r.raykova на Вт., 14.04.2020 - 16:20
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на част от двуетажна сграда, представляваща павилион № 5 от ДГ „Звездица - Зорница“, град Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9994/ 13.04.2020 г.

r.raykova на Вт., 14.04.2020 - 16:07
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между физическо лице и Община Бургас, чрез извършване на доброволна делба на ПИ с проектен идентификатор 07079.620.366 по КК на гр. Бургас, съответен на УПИ ІІ-1864,1865 в кв. 42 по ПУП-ПРЗ на ж.к. „Братя Миладинови“, гр. Бургас и ПИ с проектен идентификатор 07079.620.367 по КК на гр. Бургас, представляващ част от улична регулация 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9993/ 13.04.2020 г.

r.raykova на Вт., 14.04.2020 - 15:47
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Министерски съвет на Република България за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Бургас на правото на собственост върху недвижими имоти – държавна собственост, находящи се в ПЗ „Север“, гр.Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9992/ 13.04.2020 г.

r.raykova на Вт., 14.04.2020 - 15:38
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи УПИ І, УПИ ІІ и УПИ ІІІ, всички в кв.3 по ПУП-ПРЗ на кв.Сарафово, гр.Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9991/ 13.04.2020 г.

r.raykova на Вт., 14.04.2020 - 15:27
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ неурегулиран поземлен имот с идентификатор 72151.506.67 по КККР на с. Твърдица, находящ се в с.о. „Батака“, землище с. Твърдица, община Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9990/ 13.04.2020 г.

r.raykova на Вт., 14.04.2020 - 15:04
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на неурегулирани поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в с.о. „Черниците- Училищното“, землище с. Маринка, Община Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9986/ 10.04.2020 г.

r.raykova на Вт., 14.04.2020 - 14:44
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за допускане на изменение на ПУП-ПР3 в обхват на УПИ V-133 в кв. 3а по плана на ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас, във връзка с провеждане на процедура за отчуждаване по реда на чл.21 от Закона за общинската собственост, с цел задоволяване на общински нужди   
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9985/ 10.04.2020 г.

r.raykova на Вт., 14.04.2020 - 14:25
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за допускане на изменение на ПУП-ПР3 в обхват на УПИ II-372 и IV-372 в кв. 22а по плана на ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас, във връзка с провеждане на процедура за отчуждаване по реда на чл.21 от Закона за общинската собственост, с цел задоволяване на общински нужди   
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10003/ 13.04.2020 г.

r.raykova на Пон., 13.04.2020 - 18:31
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Промяна на вида на социална услуга в общността от "Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания - 3" в "Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост"
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9996/ 13.04.2020 г.

r.raykova на Пон., 13.04.2020 - 18:24
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Безвъзмездно предоставяне в управление на Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания–гр.Бургас, на недвижим нежилищен имот – публична общинска собственост с административен адрес: гр.Бургас, ж.к.„Зорница“, ул.„Урал“ № 1 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9984/ 10.04.2020 г.

r.raykova на Пон., 13.04.2020 - 18:06
ОТНОСНО

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9983/ 10.04.2020 г.

r.raykova на Пон., 13.04.2020 - 17:57
ОТНОСНО

от Иван Гаврилов - Председател на комисията по чл. 5 от Правилника за начина на разходване на средствата, предвидени в общинския бюджет, за създаване на условия за развитие на малки и средни предприятия на територията на Община Бургас, относно: Становище на  комисията по чл. 5 от Правилника за начина на разходване на средствата, предвидени в общинския бюджет, за създаване на условия за развитие на малки и средни предприятия на територията на Община Бургас и предложения за решение 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ