Докладни записки

Докладните записки се внасят за обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове.
Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината и общинските съветници.

Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета. Проекти на решения могат да внасят и зам.кметове на Общината, по въпроси свързани с ресора им. Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества се внасят и от управителите на търговските дружества.
Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването им.

Общ брой докладни записки: 1651
Публикувано на 7 Февруари, 2019 - 11:13

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Искане за разрешаване на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XVI, кв.9 по плана на ж.к.“Зорница“, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.601.119 по КК на гр. Бургас

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 7 Февруари, 2019 - 11:14
Публикувано на 7 Февруари, 2019 - 10:55

от Чанко Мирчев, Кирил Петков, Радослав Петков- общински съветници от ПП БСП, относно: Предоставяне на допълнителна информация

Последна промяна на: 7 Февруари, 2019 - 10:55
Публикувано на 7 Февруари, 2019 - 10:48

от Чанко Мирчев, Кирил Петков, Радослав Петков- общински съветници от ПП БСП, относно: Предстоящи планове на Община Бургас, касаещи кв. "Крайморие"

Последна промяна на: 7 Февруари, 2019 - 10:48
Публикувано на 6 Февруари, 2019 - 13:55

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет ЗСДС при Община Бургас, относно: Определяне на нови членове в състава на Общински съвет по наркотични вещества към Община Бургас

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 6 Февруари, 2019 - 13:55
Публикувано на 6 Февруари, 2019 - 13:41

от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Одобряване командировки на г-н Димитър Николов - Кмет на Община Бургас за периода 11.04.2018 г. - 24.01.2019 г.

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 6 Февруари, 2019 - 13:41
Публикувано на 5 Февруари, 2019 - 15:44

от Иван Апостолов - управител на "Благоустройствени строежи" ЕООД, относно: Отдаване под наем след провеждане на провеждане на публичен търг с явно наддаване на недвижими имоти, собственост на „Благоустройствени строежи“ ЕООД за срок от 5 години

Последна промяна на: 5 Февруари, 2019 - 15:44
Публикувано на 31 Януари, 2019 - 16:27

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Oпределяне периода и териториите в град Бургас, в които се забраняват извършването на строителни и монтажни работи, по смисъла на чл. 15 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/

Последна промяна на: 31 Януари, 2019 - 16:27
Публикувано на 18 Януари, 2019 - 15:48

от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Незаконно строителство на строежи от пета категория на територията на Община Бургас

Последна промяна на: 28 Януари, 2019 - 11:22
Публикувано на 18 Януари, 2019 - 15:44

на Димитър Николов - кмет на Община Бургас, изготвен на основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА за изпълнение на решенията на Общински съвет - Бургас, отнасящи се до общинската администрация от заседанията, проведени в периода м. юли 2018 г.  - м. ноември 2018 г.

Последна промяна на: 30 Януари, 2019 - 16:53
Публикувано на 15 Януари, 2019 - 11:13

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас с проектно предложение за финансиране по Проект "Красива България" на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) по: мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”

Последна промяна на: 15 Януари, 2019 - 11:13
Публикувано на 14 Януари, 2019 - 15:51

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, във връзка с чл. 12 и чл. 111 от ЗУТ за изработване на специализиран подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатори 07079.1.1019 и 07079.1.1022 по КК на гр.

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 14 Януари, 2019 - 15:51
Публикувано на 14 Януари, 2019 - 10:19

от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Даване на съгласие за сключване на договор за наем между "Бургасбус" ЕООД и ОП "Транспорт"

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 14 Януари, 2019 - 10:19
Публикувано на 11 Януари, 2019 - 15:39

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас, протокол № 5, т.30 от 24.01.2008г., изм. протокол № 17 от 29.01.2009г. протокол № 17, т.4 от 29.01.2009г., протокол № 44, т.6 от 20-25.01.2011г., протокол № 5, т.11 от 22.12.2011г. протокол № 31, т.4 от 17.12.2013 г., протокол №6, т.2 от 17.12.2015 г., протокол №17/27.09.2016 г.)

Последна промяна на: 16 Януари, 2019 - 13:21
Публикувано на 11 Януари, 2019 - 15:21

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване съгласие за издаване на запис на заповед в полза на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция  като обезпечение, гарантиращо пълният размер на авансово плащане по проект: „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас-Камено“, ДБФП № МДР-ИП-01-86/20.07.2018 г., финансиран по Програма за морско дело и рибарство 2014 -2020г.,процедура BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите мес

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 11 Януари, 2019 - 15:21
Публикувано на 11 Януари, 2019 - 13:24

от Антон Берданков и Георги Кузманов – общински съветници от Групата на ПП ГЕРБ, относно: Проектиране и поставяне на рекламни надписи на латиница с обемни букви на площад „Тройката“ и на входа на парк „Морска градина“ в град Бургас

Последна промяна на: 28 Януари, 2019 - 11:48
Публикувано на 11 Януари, 2019 - 13:18

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Даване съгласие за издаване на запис на заповед в полза на Министерство на околната среда и водите,  като обезпечение, гарантиращо пълният размер на авансово плащане по проект: №BG16M1OP002-2.004-0002 "Изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на регион Бургас“, ДБФП № BG16M1OP002-2.004-0002-C01 от 17.12.2018г., финансиран по Процедура BG16M1OP002-2.004: „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразград

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 11 Януари, 2019 - 13:18
Публикувано на 11 Януари, 2019 - 09:45

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Годишен график за извършване на контролни замервания на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници през 2019 г. за гр. Бургас

 

Последна промяна на: 11 Януари, 2019 - 09:45
Публикувано на 11 Януари, 2019 - 09:42

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Техническо задание за откриване на процедура по обществена поръчка за сключване на договор между Община Бургас и независима акредитирана лаборатория за извършване на непрекъснат мониторинг на концентрацията на замърсителите в атмосферния въздух и изготвяне на пълен анализ на качеството на атмосферния въздух на територията на гр. Бургас

Последна промяна на: 11 Януари, 2019 - 09:42
Публикувано на 10 Януари, 2019 - 15:10

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – М. Алексиев

Последна промяна на: 14 Януари, 2019 - 09:41
Публикувано на 10 Януари, 2019 - 15:05

от Костантин Луков - председател на Общински съвет, относно: Одобряване на командировки на Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет - Бургас за периода 01.10.2018 г. - 31.12.2018 г.

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 10 Януари, 2019 - 15:05
Публикувано на 10 Януари, 2019 - 14:06

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване промени в структурата на общинската администрация, определяне на общата численост на общинска администрация, годишния размер на средствата за работни заплати и разпределението му по месеци за 2019 г.

Последна промяна на: 10 Януари, 2019 - 14:06
Публикувано на 10 Януари, 2019 - 09:44

от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Определяне размера на дивидента и разпределение на печалбата за 2018 г. на търговските дружества със сто процента участие на Община Бургас в капитала

Последна промяна на: 10 Януари, 2019 - 09:44
Публикувано на 9 Януари, 2019 - 12:06

от Чанко Мирчев и Кирил Петков - общински съветници от ПП БСП, относно: Реконструкция на улиците "Отец Паисий", "Шипка", "Силистра", "Граф Игнатиев" и "Гео Милев"

Последна промяна на: 28 Януари, 2019 - 14:16
Публикувано на 9 Януари, 2019 - 10:29

от Костантин Йорданов Луков- председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избор на членове и ръководство на комисии по Правилника за организацията и дейността на общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас

Последна промяна на: 9 Януари, 2019 - 10:29
Публикувано на 4 Януари, 2019 - 09:27

от Тодор Димитров Ангелов, относно: Разходите извършени от Община Бургас за публикации на обяви, покани, съобщения и др. във вестник "Черноморски фар"

Последна промяна на: 23 Януари, 2019 - 10:44
Публикувано на 3 Януари, 2019 - 11:00

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план - План за регулация /ПУП-ПР/ за ПИ с идентификатор 07079.602.327 по КК на гр. Бургас, кв. 44, по плана на ж.к. „Славейков“, с който се обособява нов УПИ V, отреден за ПИ с идентификатор 07079.602.327 по КК, с функционално отреждане „за смесено строителство“, с приложен  коефициент на редукция от 12%, единен за одобрения ПУП на ж.к.„Славейков“, гр. Бургас, в устройствена зона Жг1, с устройствени показатели за застрояване, както следва: Пл.

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 14 Януари, 2019 - 09:46
Публикувано на 3 Януари, 2019 - 10:49

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:

1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасе на захранващ водопровод до УПИ I-21,23, ПИ с идентификатор 07079.13.2077 по КК на гр.Бургас в устройствена зона 5/Ов по ОУП на гр. Бургас, извън строителни граници на кв. Банево, преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.13.214, 07079.13.1511, 07079.13.1514 по КК на гр. Бургас - общинска собственост.

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 14 Януари, 2019 - 09:48
Публикувано на 3 Януари, 2019 - 10:40

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасе на довеждащ водопровод, част от деривация „Камчия-север“, в участъка от РШ „Рудник", в землището на кв. Рудник, гр. Бургас до РШ „Отклонение за напорен водоем „Изгрев", в землището на гр. Бургас

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 3 Януари, 2019 - 10:40
Публикувано на 17 Декември, 2018 - 13:40

от инж. Чанка Коралска - За кмет на Община Бургас съгласно заповед 3563/17.12..2018г. на Кмета на Община Бургас, относно: Приемане на инвестиции, финансирани от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД гр. Бургас,  за периода 01.01.2018г. – 31.12.2018г.и предаване на същите за стопанисване, поддържане и експлоатация за срока на договора подписан между Асоциацията по ВиК и „ВиК“ ЕАД гр. Бургас

Последна промяна на: 17 Декември, 2018 - 13:40
Публикувано на 17 Декември, 2018 - 13:35

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за стартиране процедура по прекратяване на “Център за кожно-венерически заболявания-Бургас” ЕООД, гр. Бургас ЕИК 000053184, поради откриване на отделение за кожно-венерически заболявания към УМБАЛ – Бургас АД

Последна промяна на: 17 Декември, 2018 - 13:36
Публикувано на 13 Декември, 2018 - 10:00

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за сключване на споразумение за сътрудничество и съвместна дейност между Община Бургас и Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“

Последна промяна на: 17 Декември, 2018 - 10:27
Публикувано на 11 Декември, 2018 - 14:34

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Изготвяне на Техническо задание за откриване на процедура по сключване на договор между Община Бургас и независима международна лаборатория за извършване на непрекъснат мониторинг на концентрацията на замърсителите в атмосферния въздух и изготвяне на пълен анализ на качеството на атмосферния въздух на територията на гр. Бургас

Последна промяна на: 11 Декември, 2018 - 14:34
Публикувано на 11 Декември, 2018 - 14:22

от проф. д-р Христо Стоянов Бозов – управител на „Комплексен онкологичен център–Бургас” ЕООД, относно: Даване на съгласие за теглене на инвестиционен кредит по инициатива JESSICA за финансиране на: (a) изграждането на нова сграда за нуждите на дружеството - отделение по нуклеарна медицина и брахитерапия в УПИ XVI, кв. 135Б по плана на ЦГЧ на гр.

Последна промяна на: 14 Декември, 2018 - 11:11
Публикувано на 7 Декември, 2018 - 16:01

от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Премахване на незаконно строителство до Рибарското селище

Последна промяна на: 17 Декември, 2018 - 16:47
Публикувано на 7 Декември, 2018 - 15:58

от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Нарушаване на наредбите на Общински съвет – Бургас от страна на "Свидетелите на Йехова"

Последна промяна на: 14 Декември, 2018 - 11:00
Публикувано на 4 Декември, 2018 - 11:50

от Тодор  Ангелов - председател на група "Заедно за Бургас", относно: Избор на зам.-председател на Общински съвет - Бургас

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 4 Декември, 2018 - 11:50
Публикувано на 4 Декември, 2018 - 11:36

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения за битови отпадъци и поддържане на чистотата на територии за обществено ползване за 2019 г. 

Последна промяна на: 6 Декември, 2018 - 11:10
Публикувано на 4 Декември, 2018 - 11:30

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на спогодба по гр. дело №3061/2002 г. по описа на Районен съд - Бургас, касаещо делба на пететажна сграда "Профсъюзен дом"

Последна промяна на: 14 Декември, 2018 - 11:37
Публикувано на 4 Декември, 2018 - 08:58

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Подготовка на проектно предложение по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“, Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.“

Последна промяна на: 4 Декември, 2018 - 08:58
Публикувано на 4 Декември, 2018 - 08:52

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас по процедура BG05SFOP001-4.004 с наименование: „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центъра през периода 2019-2021 г.“ чрез  директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ)

Последна промяна на: 4 Декември, 2018 - 08:52

Страници

 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.