ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

Докладните записки се внасят за обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове. Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината и общинските съветници. Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета. Проекти на решения могат да внасят и зам.кметове на Общината, по въпроси свързани с ресора им. Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества се внасят и от управителите на търговските дружества. Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването им.

 

Общ брой докладни записки: 317

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9343 / 18.11.2019 г.

r.raykova на Вт., 19.11.2019 - 19:00
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение: „Създаване на Младежки международен център Бургас“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г. и гарантиране на устойчивостта по проекта 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9342 / 18.11.2019 г.

r.raykova на Вт., 19.11.2019 - 18:53
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас за участие в извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по В и К и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9341 / 18.11.2019 г.

r.raykova на Вт., 19.11.2019 - 18:49
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Бургас на правото на собственост върху недвижим имот ПИ 000039 по КВС на землището на с. Полски извор, Община Камено и локално пречиствателно съоръжение за отпадни води, находящо се в ПИ 000021 по КВС на землището на с. Полски извор, Община Камено, собственост на общинско дружество „Чистота“ ЕООД 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9339 / 18.11.2019 г.

r.raykova на Вт., 19.11.2019 - 18:44
ОТНОСНО

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Присъединяване на Община Бургас към Националната кампания "Достъп до спорт в общините" и приемане на проект на Декларация за достъп до спорт 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9338 / 18.11.2019 г.

r.raykova на Вт., 19.11.2019 - 18:39
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отправяне на искане до Министерски съвет на Република България чрез Областен управител на Област Бургас за безвъзмездно предоставяне в собственост на Община Бургас на част от сграда с идентификатор №07079.619.18.9 по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-9/30.01.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9337 / 18.11.2019 г.

r.raykova на Вт., 19.11.2019 - 18:29
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване   право   на   строеж  на  “Електроразпределение ЮГ” ЕАД за изграждане на трафопост в имот – общинска собственост, представляващ УПИ XII-1315 в кв.1 по ПУП-ПРЗ на м. „Рибарско пристанище“ (бивша м. „Ченгене скеле“), землище кв. Крайморие, гр. Бургас
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9336 / 18.11.2019 г.

r.raykova на Вт., 19.11.2019 - 18:21
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен обект - частна общинска собственост, представляващ офис № 4, разположен на първи етаж в масивна сграда с административен адрес: град Бургас, ж.к. „Лазур“, бл. 143 на Асоциация за стратегическо управление „Делфи“- юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9335 / 18.11.2019 г.

r.raykova на Вт., 19.11.2019 - 18:12
ОТНОСНО
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:
1. Одобряване на изменение на ОУП на гр. Бургас в обхват на ПИ с идентификатори 07079.618.20, 07079.618.1039, 07079.618.1085 и 07079.618.1086 по КК на гр. Бургас
2. Одобряване на  изменение на ОУП на гр. Бургас в обхват на ПИ с идентификатори 07079.5.1649, 07079.5.1650 и 07079.5.1651 по КК на гр. Бургас в землището на кв. Долно Езерово
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9333 / 18.11.2019 г.

r.raykova на Вт., 19.11.2019 - 17:46
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител на Община Бургас в Местна инициативна рибарска група Бургас - Камено (МИРГ Бургас -Камено) 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9332 / 18.11.2019 г.

r.raykova на Вт., 19.11.2019 - 17:42
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ от Националния Доверителен Еко Фонд по Инвестиционната програма за климата за насърчаване използването на електромобили 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9331 / 18.11.2019 г.

r.raykova на Вт., 19.11.2019 - 17:34
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване Кмета на Община Бургас за издаване на нов Запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-1.004-0004-C02 за реализация на проект: „Обновяване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Бургас“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, която се реализира в рамките на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020“ 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9330 / 18.11.2019 г.

r.raykova на Вт., 19.11.2019 - 17:28
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансово плащане по проект: „Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в културно-образователен център (музей) за съвременно изкуство и библиотека“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020г., процедура BG16RFOP001-1.001-039 “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9328 / 18.11.2019 г.

r.raykova на Вт., 19.11.2019 - 17:16
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансово плащане по проект: „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на РСПБЗН-Бургас“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., процедура BG16RFOP001-1.001-039 “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9329 / 18.11.2019 г.

r.raykova на Вт., 19.11.2019 - 17:06
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансово плащане по проект: „Обновяване на градска жизнена среда в ЦГЧ, ж.к. Възраждане и ж.р. Меден рудник - етап II“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020г., процедура BG16RFOP001-1.004  “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Бургас“ 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАД № 08 - 00 9345 / 18.11.2019 г.

r.raykova на Пон., 18.11.2019 - 17:26
ОТНОСНО

от Георги Петров Дракалиев - председател на временна комисия  за изработване на проект за Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас, относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9304 / 14.11.2019 г.

r.raykova на Пет., 15.11.2019 - 09:43
ОТНОСНО

от Живко Иванов Табаков - председател на групата "Обединена Градска Десница", относно: Избор на зам.-председател на Общински съвет - Бургас

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9285 / 11.11.2019 г.

r.raykova на Четв., 14.11.2019 - 12:20
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избор на членове на комисии