Докладни записки

Докладните записки се внасят за обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове.
Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината и общинските съветници.

Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета. Проекти на решения могат да внасят и зам.кметове на Общината, по въпроси свързани с ресора им. Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества се внасят и от управителите на търговските дружества.
Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването им.

Общ брой докладни записки: 1923
Публикувано на 18 Юли, 2018 - 15:41
от Тодор Колев, Лиляна Драгоева, Стефан Колев - общински съветници, относно: Поставяне на информационни табели с имена на улици в кв. Ветрен, кв. Банево, кв. Рудник
Последна промяна на: 30 Юли, 2018 - 16:34
Публикувано на 18 Юли, 2018 - 14:09
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ част от павилион № 5 на ДГ „Звездица- Зорница“ – град Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 18 Юли, 2018 - 14:09
Публикувано на 17 Юли, 2018 - 10:12
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Чистота еко“, приет с Решение на Общински съвет Бургас от 28.10.2014г. по т.16 /Протокол №42 изменен и допълнен с Решение на Общински съвет Бургас от 26.01.2017г. по т.17 /Протокол №7/ и Решение на Общински съвет Бургас от 28.02.2017г. по т.1 /Протокол №24/
Последна промяна на: 17 Юли, 2018 - 10:12
Публикувано на 16 Юли, 2018 - 15:59
от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Включване на спортно мероприятие в Спортния календар на Община Бургас за 2018 г. и частично допълнение в Приложение № 13.3  
Последна промяна на: 16 Юли, 2018 - 15:59
Публикувано на 16 Юли, 2018 - 14:48
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на спортни игрища, разположени в недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ УПИ VII в кв. 22 по плана на ж.р. „Меден рудник“ – зона „Б“, гр. Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
Последна промяна на: 16 Юли, 2018 - 14:48
Публикувано на 16 Юли, 2018 - 13:32
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за кандидатстване с проект за „Цялостно саниране на сградата на „Диагностично – консултативен център I –Бургас“ в рамките на национална схема за зелени инвестиции управлявана от Националния доверителен екофонд
Последна промяна на: 16 Юли, 2018 - 13:32
Публикувано на 16 Юли, 2018 - 13:26
от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Финансово подпомагане на Училищното настоятелство на ПГЕЕ "Константин Фотинов", гр. Бургас
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 16 Юли, 2018 - 13:26
Публикувано на 16 Юли, 2018 - 13:20
от Веселин Матеев Пренеров - председател на Постоянна комисия по култура и читалищна дейност, относно: Поставяне на възпоменателна плоча на фасадата Дом на писателите – гр. Бургас на ул. „Вола“ №1
Последна промяна на: 16 Юли, 2018 - 13:20
Публикувано на 16 Юли, 2018 - 12:38
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на план – схема за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ, в УПИ II, отреден – „за озеленяване“, кв.19, по плана на ж.к.„Славейков“, гр.Бургас
Последна промяна на: 19 Юли, 2018 - 13:37
Публикувано на 16 Юли, 2018 - 12:36
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешение на основание чл.124а, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и т.2, чл.134, ал.2, т.2, чл.136, ал.1 и чл.16, ал.1 от ЗУТ за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/-План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за кв.1, кв.2, кв.3, кв.4, кв.5, кв.6 и кв.7 по плана на бивш Централен стопански двор, “Пети километър“, група А, гр.Бургас, с което в устройствена зона 13/Смф, в съответствие с предвижданията на ОУП на гр. Бургас се обособяват нови кв.20, кв.20а, кв.21, кв.22 и кв.23, с номерация в...
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 16 Юли, 2018 - 12:36
Публикувано на 16 Юли, 2018 - 11:46
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост – кафе в сградата на Автогара „Юг“, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
Последна промяна на: 16 Юли, 2018 - 11:46
Публикувано на 16 Юли, 2018 - 11:40
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на „Електроразпределение Юг“ ЕАД – гр.Пловдив за изграждане на нов трафопост в имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VІ в кв.124 по плана на ж.р. Меден Рудник, гр.Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.653.577 по КККР на гр.Бургас
Последна промяна на: 16 Юли, 2018 - 11:40
Публикувано на 16 Юли, 2018 - 11:33
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на „Електроразпределение Юг“ ЕАД – гр.Пловдив за изграждане на нов трафопост в имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ І в кв.138 по плана на ж.р. Меден Рудник, гр.Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.653.260 по КККР на гр.Бургас
Последна промяна на: 16 Юли, 2018 - 11:33
Публикувано на 16 Юли, 2018 - 11:14
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Областния управител на област Бургас за предоставяне право на управление на Община Бургас върху недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ УПИ ІІІ в кв.19 по актуализирания ПУП-ПРЗ на ж.к.“Изгрев“, гр.Бургас
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 16 Юли, 2018 - 11:14
Публикувано на 16 Юли, 2018 - 11:04
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на земя – частна общинска собственост, представляваща УПИ ХVІІ-95, кв. 7Г по ПУП-ПРЗ на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост
Последна промяна на: 16 Юли, 2018 - 11:04
Публикувано на 16 Юли, 2018 - 10:43
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас, ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „НАРКООП“ и ЕТ „ТУТО-КОСТАДИН КЪНЕВ“ в новообразувани УПИ VI, УПИ IV-506, УПИ XI-507, УПИ Х-508, УПИ IХ-509, улица-тупик с о.т. 25а – о.т. 25б и пешеходна алея, всичките в кв. 20 по влязло в сила ЧИ на ПУП-ПРЗ на кв. Лозово, гр. Бургас, чрез извършване на доброволна делба и продажба на частта на общината в УПИ XI-507 и  УПИ IХ-509
Последна промяна на: 16 Юли, 2018 - 10:43
Публикувано на 16 Юли, 2018 - 10:22
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване на право на строеж на „Електроразпределение Юг” ЕАД, за изграждане на нов трафопост тип БКТП в общински недвижим имот, представляващ УПИ ХХХІІ в кв. 49 по ПУП-ПРЗ на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас
Последна промяна на: 17 Юли, 2018 - 09:31
Публикувано на 16 Юли, 2018 - 10:08
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на недвижим нежилищeн имот – частна общинска собственост, представляващ партерно помещение в жилищен блок с административен адрес: гр.Бургас, ул.„Цар Симеон“ № 111, на юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза – Сдружение „Онкоболни и приятели“
Последна промяна на: 16 Юли, 2018 - 10:08
Публикувано на 16 Юли, 2018 - 09:58
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне оценка на земя, находяща се във в.з.Росенец, землище кв.Крайморие, гр.Бургас, на наследниците на физическо лице с учредено право на ползване, по реда на § 29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр.13 от 2007 г.)
Последна промяна на: 16 Юли, 2018 - 09:58
Публикувано на 16 Юли, 2018 - 09:41
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 243,25/319 кв.м ид. части от УПИ ХІV-1878,1879 в кв. 41 по плана на ж.к. „Братя Миладинови“, гр. Бургас, идентичен с ПИ с идентификатор 07079.620.159 по КК на гр. Бургас - частна общинска собственост
Последна промяна на: 16 Юли, 2018 - 09:43
Публикувано на 16 Юли, 2018 - 09:26
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VІІ в кв. 33 по плана на ж.к. „Братя Миладинови“, гр. Бургас
Последна промяна на: 16 Юли, 2018 - 09:26
Публикувано на 13 Юли, 2018 - 14:45
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предаване на ВиК активи публична общинска собственост на територията на община Бургас за стопанисване, поддържане и експлоатация, за срока на договора подписан между Асоциация по ВиК и „ВиК“ ЕАД Бургас
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 13 Юли, 2018 - 14:45
Публикувано на 13 Юли, 2018 - 14:36
от Живко Табаков - общински съветник от ДГБ, относно: Участие на Община Бургас в процедура по безвъзмездно предоставяне, наем или концесия на плажна ивица „Атанасовска коса – 2” в землището на гр. Бургас
Последна промяна на: 13 Юли, 2018 - 14:36
Публикувано на 13 Юли, 2018 - 11:33
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас,относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение за финансиране по Проект "Красива България" на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) по М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради”
Последна промяна на: 13 Юли, 2018 - 11:33
Публикувано на 13 Юли, 2018 - 10:56
от Стамен Стамов - изпълнителен директор на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД, относно: Oпределяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 13 Юли, 2018 - 10:56
Публикувано на 13 Юли, 2018 - 10:22
от  Йорданка Ананиева - за кмет на Община Бургас, съгласно заповед №1779/28.06.2018 г., относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на професионален приемен родител – К. Ж. А.
Последна промяна на: 13 Юли, 2018 - 10:22
Публикувано на 13 Юли, 2018 - 09:32
от  Йорданка Ананиева - за кмет на Община Бургас, съгласно заповед №1779/28.06.2018 г., относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на професионален приемен родител – А.Р.Р.
Последна промяна на: 13 Юли, 2018 - 09:33
Публикувано на 12 Юли, 2018 - 10:07
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: За издаване на Запис на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройство по проект: „Обновяване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Бургас“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, която се реализира в рамките на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020“
Последна промяна на: 12 Юли, 2018 - 10:07
Публикувано на 11 Юли, 2018 - 14:51
от Живко Табаков - общински съветник от ДГБ, относно: Провеждане на фестивал на маскарадните игри през месец октомври 2018 г. и даване на съгласие за партньорство с Община Бургас
Последна промяна на: 11 Юли, 2018 - 14:51
Публикувано на 10 Юли, 2018 - 14:58
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Увеличаване капитала на "Диагностично-консултативен център I - гр. Бургас" ЕООД, и даване съгласие с оценката на непарична вноска, представляваща масивна сграда, находяща се в УПИ III - 735, кв. 7 по ПУП - ПРЗ на в.з. "Минерални бани", кв. Ветрен, гр. Бургас, имот с идентификатор 07079.701.71 по одобрена Кадастрална карта на гр. Бургас - собственост на Община Бургас, във връзка с изпълнение на проект "Създаване на център за рехабилитация и психологическа подкрепа за деца детска церебрална парализа, аутизъм и...
Последна промяна на: 10 Юли, 2018 - 14:58
Публикувано на 6 Юли, 2018 - 13:45
от Калояна Живкова и Николай Иванов - общински съветници на ПП ГЕРБ, относно: Кампания за разделно събиране на отпадъци от излезли от употреба гуми на физически лица
Последна промяна на: 6 Юли, 2018 - 13:45
Публикувано на 3 Юли, 2018 - 14:48
от Антон Берданков - общински съветник от групата на ГЕРБ, относно: Даване на съгласие от Община Бургас за изграждане на спортна площадка на открито в парк "Славейков" в кв. "Славейков", град Бургас, опеределяне на подходящ терен и отпускане на средства за изграждането й
Последна промяна на: 3 Юли, 2018 - 16:50
Публикувано на 3 Юли, 2018 - 14:45
от Диана Д. Ц. - председател на СНЦ "Българско е", относно: Отказ за провеждане на изложение на български производители на територията на Община Бургас
Последна промяна на: 12 Юли, 2018 - 10:15
Публикувано на 28 Юни, 2018 - 15:08
от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно:  Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица
Последна промяна на: 28 Юни, 2018 - 15:08
Публикувано на 25 Юни, 2018 - 17:10
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността, условията на конкурса, необходимите документи, място и срок за подаването им за обявяване на конкурс за управител на „Бургасинвест“ ООД
 
Последна промяна на: 25 Юни, 2018 - 17:16
Публикувано на 25 Юни, 2018 - 16:21
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Инициатива за създаване на модел за взаимодействие между бизнеса и творческите и креативни индустрии "Мрежа на сетивата"
Последна промяна на: 25 Юни, 2018 - 16:21
Публикувано на 18 Юни, 2018 - 11:24
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Провеждане на благотворителен концерт – спектакъл „Янка Рупкина на 80 – „Най – българския концерт“, включването му в културния календар за 2018 г. и предоставяне на сградата на Летния театър за безвъзмездно ползване за нуждите на  събитието
Последна промяна на: 18 Юни, 2018 - 11:24
Публикувано на 12 Юни, 2018 - 09:24
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за територията между път І-6 „Бургас-София“, път І-9 „Бургас – Варна“, Северен обходен път и ул.„Транспортна“, в разширението на строителните граници на гр.Бургас, в устройствени зони 13/Смф, 7/Оз, 07079/22 и 07079/24 по одобрения ОУП на гр.Бургас, с което се обособяват обслужващи улици, инфраструктурни коридори, пешеходни зони и нови квартали от кв.1 до кв.30 и се урегулират в тях нови УПИ, отредени – „За...
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 25 Юни, 2018 - 09:53
Публикувано на 11 Юни, 2018 - 15:04
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Вземане на решение за възстановяване на фасади на сгради в ансамбъл на групова недвижима културна ценност и по туристически маршрут в територията на Централната градска част на гр. Бургас
Последна промяна на: 11 Юни, 2018 - 15:04
Публикувано на 11 Юни, 2018 - 14:56
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на репатриращ автомобил, тип „паяк“, собственост на Община Бургас, по реда на чл. 35, ал. 4, т. 1, пр. 2 от ЗОС на Община Сливен
Последна промяна на: 25 Юни, 2018 - 09:31
Публикувано на 11 Юни, 2018 - 14:47
от Живко Иванов Табаков -  председател на Постоянната комисия по туризъм към Общински съвет - Бургас, относно: Възстановяване на скулптурите в Морската градина на Бургас от "Международен симпозиум по скулптура - Бургас"
Последна промяна на: 25 Юни, 2018 - 16:35
Публикувано на 11 Юни, 2018 - 13:22
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешение на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП–ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 61145.80.9 по КККР на с. Равнец, Община Бургас, и Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за утвърждаване на трасета за елементи на техническата инфраструктура. 2. Одобряване на основание чл.125, ал.1 от ЗУТ на задание за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП–ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 61145.80.9 по...
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 18 Юни, 2018 - 11:22
Публикувано на 11 Юни, 2018 - 12:36
от Руска Бояджиева - зам.-кмет "Европейски политики, околна среда", относно: Приемане на Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, Приложение 9 - Тарифа на местните такси за водовземане, ползване на воден обект и цена на услуга по водоподаване на минерална вода, предоставяни от Община Бургас 
Последна промяна на: 11 Юни, 2018 - 12:37
Публикувано на 11 Юни, 2018 - 12:11
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ж.к.„Лазур“, ул.„Абоба“ № 9, ет.6, ап.37, на наемател, настанен по административен ред
Последна промяна на: 11 Юни, 2018 - 12:11
Публикувано на 11 Юни, 2018 - 12:03
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обособена част от имот – публична общинска собственост - кабинет за творческа дейност, разположен в сградата на Летен театър на територията на Приморски парк гр. Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
Последна промяна на: 12 Юни, 2018 - 10:45
Публикувано на 11 Юни, 2018 - 11:57
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ ІХ-690 и ХІІ-690 в кв.18 по плана на ж.к. “Лазур“, гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.607.576 и 07079.607.577 по КК на гр. Бургас
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 11 Юни, 2018 - 11:57
Публикувано на 11 Юни, 2018 - 11:50
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижими имоти, представляващи УПИ ІХ  и УПИ ІV, двата в кв.7 по актуализирания ПУП-ПРЗ на ж.к.“Зорница“, гр.Бургас, чрез извършване на доброволна делба и изкупуване на общинска идеална част
Последна промяна на: 11 Юни, 2018 - 11:50
Публикувано на 11 Юни, 2018 - 10:18
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне безвъзмездно право на управление върху част от недвижим имот – публична общинска собственост, в сграда с административен адрес: гр. Бургас, кв. Банево, ул. „Хаджи Димитър“ № 13, за нуждите на Сдружение „Народно читалище „Христо Ботев – 1928г.“
Последна промяна на: 11 Юни, 2018 - 10:18

Страници

 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.