Докладни записки

Докладните записки се внасят за обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове.
Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината и общинските съветници.

Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета. Проекти на решения могат да внасят и зам.кметове на Общината, по въпроси свързани с ресора им. Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества се внасят и от управителите на търговските дружества.
Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването им.

Общ брой докладни записки: 1923
Публикувано на 17 Октомври, 2017 - 14:43
от инж. Чанка  Коралска –  за  кмет  на  Община Бургас, съгласно Заповед №2876/13.10.2017г. на Кмета на Община Бургас, относно:  1. Даване на предварително съгласие за провеждане на обслужваща улица през ПИ с идентификатор 07079.3.1209 по КК на гр. Бургас, бивша местност „Мадика“, землище на гр. Бургас – общинска собственост, съгласно Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/ на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 07079.3.2178 по КК на гр. Бургас в устройствена зона 07079/35...
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 17 Октомври, 2017 - 14:43
Публикувано на 17 Октомври, 2017 - 11:20
от д-р Христо Дечев Дечев - управител на  „Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕООД, относно: Закупуване на медицински апарат за отделение по клинична патология  при "КОЦ-Бургас" ЕООД 
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 17 Октомври, 2017 - 11:20
Публикувано на 17 Октомври, 2017 - 11:07
от инж. Чанка  Коралска –  за кмет  на  Община Бургас, относно: 1. Даване на съгласие за провеждане на обслужваща улица през ПИ с идентификатори 07079.11.68 и 07079.11.69 по КК на гр. Бургас, местност „До шосето“, землище на кв. „Крайморие“, гр. Бургас – общинска собственост, съгласно Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/ на нова обслужваща улица за обслужване на имоти в устройствена зона 07079/78, с.о. „Бизнес-парк Крайморие“ съгласно ОУП на гр. Бургас. 2. Разрешаване изработване на Подробен...
Последна промяна на: 17 Октомври, 2017 - 11:07
Публикувано на 17 Октомври, 2017 - 09:51
от инж. Чанка  Коралска –  за кмет  на  Община Бургас, относно: 1. Разрешение на основание чл.124а, ал.1 за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП–ПРЗ/ за имоти в обхват на част от устройствена зона 02573/13 по ОУП, одобрен с Решение №51-1/21.07.11г. на Общински съвет Бургас, в землището на кв. Банево, гр. Бургас, при условията на чл.16 от ЗУТ. 2. Одобряване на основание чл.125, ал.1 от ЗУТ на задание за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП–ПРЗ/ за имоти в...
Последна промяна на: 23 Октомври, 2017 - 13:37
Публикувано на 16 Октомври, 2017 - 16:42
от инж. Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №2876/13.10.2017г. на Кмета на Община Бургас, относно:  Одобряване на изменение на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ на обслужваща улица от о.т.102 до о.т.103 между кв.52 и кв.53, по плана на кв.Долно Езерово, гр.Бургас, с което се променят улично - регулационните граници на УПИ VI, УПИ VII, УПИ VIII, УПИ IX, УПИ X, УПИ XI, УПИ XII, УПИ XIII, УПИ XIV и УПИ XV в кв.53 и се провеждат по северните имотни граници на ПИ с идентификатори 07079.826.11, 07079.826.10, 07079.826.9, 07079....
Последна промяна на: 16 Октомври, 2017 - 16:42
Публикувано на 16 Октомври, 2017 - 15:33
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на „Център за специална образователна подкрепа – Бургас“, безвъзмездно право  на управление върху имот – частна общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 07079.618.3.26 по КККР на гр.Бургас, Приморски парк
Последна промяна на: 16 Октомври, 2017 - 15:33
Публикувано на 16 Октомври, 2017 - 15:28
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ блок №3 на ДГ „Райна Княгиня“, ж.к. „Славейков“, гр. Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
Последна промяна на: 16 Октомври, 2017 - 15:28
Публикувано на 16 Октомври, 2017 - 10:40
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет при Община Бургас, относно: Промяна на капацитета на социална услуга в общността  „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост“ в гр. Бургас, ул. „Поп Грую“
Последна промяна на: 16 Октомври, 2017 - 10:40
Публикувано на 13 Октомври, 2017 - 17:17
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Внасяне  на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци
Последна промяна на: 24 Октомври, 2017 - 13:48
Публикувано на 13 Октомври, 2017 - 17:07
от Руска Бояджиева - зам.-кмет "Европейски политики,околна среда", относно: Даване на съгласие Община Бургас да кандидатства за членство в Общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия
Последна промяна на: 23 Октомври, 2017 - 13:40
Публикувано на 13 Октомври, 2017 - 17:04
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Отдаване под наем на нежилищни обекти – публична общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 
Последна промяна на: 13 Октомври, 2017 - 17:04
Публикувано на 13 Октомври, 2017 - 17:00
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Искане с вх. № 58-00-272/28.06.2017 г. в Община Бургас от Общинска служба по земеделие (ОЗС) - Бургас за предоставяне на общинска земя на основание §27, ал. 2, т. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване на решение, за възстановяване собствеността върху земеделски земи на наследници на Мария Костова Кирякова
Последна промяна на: 13 Октомври, 2017 - 17:00
Публикувано на 13 Октомври, 2017 - 16:56
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в ж.к. „Братя Миладинови“, гр. Бургас
Последна промяна на: 13 Октомври, 2017 - 16:56
Публикувано на 13 Октомври, 2017 - 16:53
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Отдаване под наем на обособена част от имот – публична общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
Последна промяна на: 13 Октомври, 2017 - 16:53
Публикувано на 13 Октомври, 2017 - 16:50
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, находящи се в ПЗ „Север“, гр. Бургас
Последна промяна на: 13 Октомври, 2017 - 16:50
Публикувано на 13 Октомври, 2017 - 16:46
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ І-1, в квартал 7 по ПУП-ПРЗ на с. Драганово, Община Бургас, чрез продажба частта на общината
Последна промяна на: 16 Октомври, 2017 - 08:54
Публикувано на 13 Октомври, 2017 - 16:41
от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Избор на независими финансови одитори за проверка и заверка на ГФО за 2017г. и 2018г. на търговските дружества със сто процента участие на Община Бургас в капитала
Последна промяна на: 25 Октомври, 2017 - 09:12
Публикувано на 13 Октомври, 2017 - 16:38
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност - „Общински съюз на пенсионерите - Бургас“
Последна промяна на: 16 Октомври, 2017 - 08:50
Публикувано на 13 Октомври, 2017 - 16:33
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищни обекти (временни обекти) – частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
Последна промяна на: 13 Октомври, 2017 - 16:33
Публикувано на 13 Октомври, 2017 - 16:30
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ VІ-257, в квартал 46 по ПУП-ПРЗ на с. Брястовец, Община Бургас, чрез продажба частта на общината
Последна промяна на: 24 Октомври, 2017 - 13:33
Публикувано на 13 Октомври, 2017 - 16:24
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Министерски съвет на Република България за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Бургас на правото на собственост върху недвижими имоти - държавна собственост, находящи се в зона "Хижи" на лесопарк "Росенец", землище кв. Крайморие, гр. Бургас
Последна промяна на: 13 Октомври, 2017 - 16:24
Публикувано на 13 Октомври, 2017 - 16:20
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ ІІI-253, кв. 24 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас
Последна промяна на: 13 Октомври, 2017 - 16:20
Публикувано на 13 Октомври, 2017 - 16:17
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Промяна в характера на собствеността - от частна общинска собственост в публична общинска собственост на общински имот, представляващ УПИ ХIIІ в кв.32 по ПУП-ПРЗ на кв. Горно Езерово, гр. Бургас, отреден за детска градина 
Последна промяна на: 13 Октомври, 2017 - 16:17
Публикувано на 13 Октомври, 2017 - 16:13
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 225/725 кв. м идеални части от УПИ ХІ-51, кв. 6, целият с площ 725 кв. м, по плана на в.з. “Боровете“, землище кв. Банево, гр. Бургас - частна общинска собственост
Последна промяна на: 13 Октомври, 2017 - 16:13
Публикувано на 13 Октомври, 2017 - 16:09
от Руска Бояджиева - зам. -кмет  „Европейски политики, околна среда“, относно:  Приемане на „Регионална програма за управление на отпадъците – регион Бургас 2017 - 2020 г.“ 
Последна промяна на: 13 Октомври, 2017 - 16:09
Публикувано на 13 Октомври, 2017 - 16:05
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване на безвъзмездно право на строеж на Църковно настоятелство при Храм "Св. Живоприемен източник", за изграждане на сграда - параклис в УПИ XI в кв.23 по ПУП-ПРЗ на с. Драганово, Община Бургас
Последна промяна на: 24 Октомври, 2017 - 13:26
Публикувано на 13 Октомври, 2017 - 15:56
от Иван Маринов Апостолов - управител на "Благоустройствени строежи" ЕООД, относно: Приемане на дарение в полза на Община Бургас
Последна промяна на: 13 Октомври, 2017 - 15:56
Публикувано на 13 Октомври, 2017 - 15:52
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет ЗСДС при Община Бургас, относно: Сключване на договор за съвместна дейностмежду Община Бургас и "Диагностично-консултативен център I - Бургас" ЕООД за обезпечаване регламентираното ползване на лекарския кабинет в Център за подкрепа на жертвите на сексуално насилие "Вселена"
Последна промяна на: 13 Октомври, 2017 - 15:52
Публикувано на 13 Октомври, 2017 - 11:52
от Димитър Николов - кмет на община Бургас, относно: Откриване на нова Детска градина „Пинокио“ в Районен център – ж.к. Меден рудник.
Последна промяна на: 13 Октомври, 2017 - 11:52
Публикувано на 13 Октомври, 2017 - 11:47
от Димитър Николов - кмет на община Бургас, относно: Прекратяване предоставяне на услугата „кабелно разпространение“ на програма „Общинско радио Бургас“
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 13 Октомври, 2017 - 11:47
Публикувано на 13 Октомври, 2017 - 10:36
от Стамен Димитров Стамов - изпълнителен директор на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД, относно: Oпределяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията
Последна промяна на: 23 Октомври, 2017 - 13:41
Публикувано на 11 Октомври, 2017 - 09:01
от Тодор Димитров Ангелов - общински съветник, относно: Изграждане на сцена на открито в Парк Минерални бани
Последна промяна на: 31 Октомври, 2017 - 12:02
Публикувано на 9 Октомври, 2017 - 11:12
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас в извънредното общо събрание на акционерите на Професионален футболен клуб „Нефтохимик Бургас 1962“ АД, свикано на 10.11.2017 г. от 17.00 часа и определяне начина на гласуване на проекторешенията, посочени в дневния ред
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 9 Октомври, 2017 - 11:12
Публикувано на 9 Октомври, 2017 - 11:05
от Ивайло Вагенщайн - общински съветник в  Общински съвет - Бургас, относно: Изграждане на детска и спортна площадка в УПИ VII-62, отреден „За озеленяване и благоустрояване“, в кв.22 по плана на к-с „Славейков“, гр.Бургас
Последна промяна на: 9 Октомври, 2017 - 11:05
Публикувано на 25 Септември, 2017 - 16:49
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване съгласие за разпореждане с имот, внесен от общината като непарична вноска в капитала на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД, определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД, определяне начина на гласуване на проекторешенията
Последна промяна на: 24 Октомври, 2017 - 15:06
Публикувано на 25 Септември, 2017 - 15:16
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на общински нежилищен обект, находящ се  в сграда с  идентификатор 07079.619.122.1 по КК на гр. Бургас, с административен адрес гр. Бургас, ул. „Сан Стефано“ № 86, за изпълнение на програма „Фулбрайт“ в съвместен проект с Фондация „Америка за България“, съгласно споразумение за партньорство между Българо-американска комисия „Фулбрайт“ и СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Бургас
Последна промяна на: 25 Септември, 2017 - 15:16
Публикувано на 21 Септември, 2017 - 10:03
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предложение до Общински съвет Бургас за допускане на намалени отстояния по чл.36, ал.4 от ЗУТ, във връзка с постъпило искане от „ПС Груп“ АД, за допускане на изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ V-1495,1496 /ПИ 07079.610.130/, УПИ I-1476 /ПИ 07079.610.126/ и УПИ VI-1479 /ПИ 07079.610.124/ в кв.77 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас
Последна промяна на: 10 Ноември, 2017 - 12:32
Публикувано на 15 Септември, 2017 - 14:37
от Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: Разрешение на основание чл.62а, ал.2 и ал.3 от ЗУТ за промяна на предназначението на част от УПИ I, отреден - "за озеленяване" в кв.57 по плана на ж.к. "Славейков", гр. Бургас
Последна промяна на: 15 Септември, 2017 - 14:37
Публикувано на 13 Септември, 2017 - 13:53
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Участие на общинско дружество „Иновационни системи – Бургас“ ЕООД в открита процедура за конкурентен подбор на проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
Последна промяна на: 13 Септември, 2017 - 13:53
Публикувано на 13 Септември, 2017 - 13:49
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ от Националният Доверителен Еко Фонд по Инвестиционната програма за климата за насърчаване използването на електромобили. 
Последна промяна на: 13 Септември, 2017 - 13:49

Страници

 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.