Докладни записки

Докладните записки се внасят за обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове.
Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината и общинските съветници.

Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета. Проекти на решения могат да внасят и зам.кметове на Общината, по въпроси свързани с ресора им. Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества се внасят и от управителите на търговските дружества.
Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването им.

Общ брой докладни записки: 1520
Публикувано на 3 Януари, 2017 - 16:24

от Костантин Луков - председател на Общински съвет, относно: Избор на член на Комисията по чл.6, ал.1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас
 

Последна промяна на: 3 Януари, 2017 - 16:24
Публикувано на 19 Декември, 2016 - 17:20

от Димитър Николов - кмет на Община Буртас, относно: Вземане на решение за подписване на споразумение с „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД за стимулиране на полетите до Летище Бургас, извън летния сезон и/или за привличане на целогодишни полети

Последна промяна на: 19 Декември, 2016 - 17:20
Публикувано на 16 Декември, 2016 - 16:20

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Промяна на Решение по т. 27/Протокол №19 (29.11.2016г.) за определяне на представител на Община Бургас в Учредително събрание на Местна инициативна група Камено-Бургас (МИГ Камено-Бургас)

Последна промяна на: 19 Декември, 2016 - 13:43
Публикувано на 12 Декември, 2016 - 15:48

от д-р Христо Дечев Дечев - управител на "Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕООД, относно: Закупуване със собствени средства на дружеството на:
- нов компютър томограф с голям отвор на гентрито, подходящ за планиране на пациенти за лъчелечение (при радиохирургия), в комплект със
- средства за имобилизация на пациента при радиохирургия,
- 2D-матрица за измерване на плановете за радиохирургия
- зелени лазери и

Последна промяна на: 12 Декември, 2016 - 15:48
Публикувано на 6 Декември, 2016 - 14:22

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване на безвъзмездно, безсрочно право на строеж в полза на  Министерството на здравеопазването за изграждане на сграда за нуждите на ЦСМП-Бургас в УПИ ІІ в кв.4б по действащия ПУП-ПРЗ на ж.к. „Зорница“, гр.Бургас, представляващ ПИ с идентификатор 07079.601.238 по КККР на гр.Бургас

Последна промяна на: 6 Декември, 2016 - 14:22
Публикувано на 6 Декември, 2016 - 14:09

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци, приета от Общински съвет - Бургас, протокол №5, т.30 от 24.01.2008 г., изм. протокол №17 от 29.01.2009 г. протокол №17, т. 4 от 29.01.2009 г., протокол №44, т.6 от 20-25.01.2011 г., протокол №5, т.11 от 22.12.2011 г. протокол №31, т.4 от 17.12.2013 г., протокол №6, т.2 от 17.12.2015 г., протокол №17/27.09.2016 г.

Последна промяна на: 6 Декември, 2016 - 14:09
Публикувано на 5 Декември, 2016 - 16:36

от Димитър Николов - кмет на община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в с.о. "Батака", землище с. Твърдица, община Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддване, по реда на НРПУРОИВ

Последна промяна на: 12 Декември, 2016 - 10:17
Публикувано на 5 Декември, 2016 - 16:30

от Димитър Николов - кмет на община Бургас, относно: Отдаване под наем на самостоятелен обект - частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

Последна промяна на: 12 Декември, 2016 - 10:15
Публикувано на 5 Декември, 2016 - 16:28

от Димитър Николов - кмет на община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, блок №50 (450), вход 3(В), етаж 5, апартамент №59 (среден), на наемател, настанен по административен ред

Последна промяна на: 5 Декември, 2016 - 16:28
Публикувано на 5 Декември, 2016 - 16:19

от Димитър Николов - кмет на община Бургас, относно: Отдаване под наем на недвижим нежилищен имот - частна общинска собственост, преставляващ обособена част в сграда с административен адрес: гр. Бургас, кв. Банево, ул. "Хаджи Димитър" №13, на юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза - Сдружение "Съюз на пенсионерите - 2004 - Бургас"

Последна промяна на: 5 Декември, 2016 - 16:19
Публикувано на 5 Декември, 2016 - 16:15

от Димитър Николов - кмет на община Бургас, относно: Откриване на процедури за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовири - публична общинска собственост, чрез предоставянето им под наем

Последна промяна на: 12 Декември, 2016 - 10:18
Публикувано на 5 Декември, 2016 - 14:16

от Димитър Николов - кмет на община Бургас, относно: 1. Даване на съгласие за провеждане на обслужваща улица, предмет на Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/ от о.т.28, при кръстовището на ул.“Северна“ и ул.“Черна гора“ от съществуващата улична мрежа на кв.Долно Езерово до път BGS-1030 за обслужване на ПИ в границите на устройствена зона 4/Смф по ОУП на гр.Бургас, през ПИ с идентификатори 07079.6.1269, 07079.6.1294 и 07079.6.1308 по КК на гр.Бургас, общинска собственост.

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 6 Декември, 2016 - 15:09
Публикувано на 5 Декември, 2016 - 10:26

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за членство на Община Бургас в Европейска мрежа за културен туризъм (ECTN)

Последна промяна на: 5 Декември, 2016 - 10:26
Публикувано на 5 Декември, 2016 - 10:21

от Стамен Димитров Стамов - изпълнителен директор на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД, относно: Oпределяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД и определяне начина на гласуване на проекто-решенията

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 5 Декември, 2016 - 10:21
Публикувано на 5 Декември, 2016 - 10:16

от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение във връзка с обявяването на процедура „Развитие на социалното предприемачество” по Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” на ОПРЧР 2014-2020

Последна промяна на: 19 Декември, 2016 - 16:11
Публикувано на 5 Декември, 2016 - 09:55

от Димитър Николов - кмет на община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за трасе на довеждащ водопровод от УПИ УПИ I-2 /ПИ 07079.827.49 по КК на гр.Бургас/до УПИ I-119, /ПИ 07079.827.119 по КК на гр.Бургас/, м.827, кв.Долно Езерово, като съставна част на Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ по чл.150, ал.6 ЗУТ, преминаващ през ПИ ид. 07079.827.76 и ПИ ид.

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 12 Декември, 2016 - 10:15
Публикувано на 2 Декември, 2016 - 15:36

от Група общински съветници, относно: Провеждане на национална научна конференция на тема "Българските бежанци в нашата памет"

Последна промяна на: 2 Декември, 2016 - 15:36
Публикувано на 2 Декември, 2016 - 15:32

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на изменение на Подробен устройствен план -план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ І, отреден – „за озеленяване“, кв.132, по плана на РЦ, ж.к.„Меден Рудник“, гр.Бургас, ПИ идентификатор 07079.651.86 по КК на гр. Бургас, за преконфигуриране, с цел обособяване на крайуличен паркинг от о.т.815а до о.т.815б.

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 2 Декември, 2016 - 15:32
Публикувано на 2 Декември, 2016 - 15:22

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешаване изработване на ПУП - ПП за изграждане на стълб №35 и стълб №35А от ВЛ 110кV „Свобода“. 2. Одобряване на задание за изработване на ПУП - ПП за изграждане на стълб №35 и стълб №35А от ВЛ 110кV „Свобода“

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 2 Декември, 2016 - 15:22
Публикувано на 2 Декември, 2016 - 15:14

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ за УПИ XVIІ и УПИ XVIІІ, във връзка с изменение на ПУП-ПР за УПИ XVIІ, УПИ XVIІІ и УПИ XIX, кв.68 по плана на кв.Рудник – кв.Черно море, гр.Бургас, с цел промяна на регулационните граници между УПИ XVII и УПИ XVIII /общинска собственост/ за прекратяване на съсобственост по реда на чл36, ал.1, т.2 от ЗОС по отношение на 136м2 идеални части от УПИ XVIII, кв.68 по пазарна цена, определена от лицензиран оцените

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 2 Декември, 2016 - 15:14
Публикувано на 2 Декември, 2016 - 15:05

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1.

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 2 Декември, 2016 - 15:05
Публикувано на 2 Декември, 2016 - 09:23

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и поддържане на чистотата на територии за обществено ползване за 2017 г. 

Последна промяна на: 2 Декември, 2016 - 09:23
Публикувано на 2 Декември, 2016 - 08:42

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 1 Август, 2017 - 10:12
Публикувано на 28 Ноември, 2016 - 16:44

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на имот, собственост на "Бургасбус" ЕООД, чрез публично оповестен конкурс

Последна промяна на: 28 Ноември, 2016 - 16:44
Публикувано на 28 Ноември, 2016 - 16:37

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отсрочване погасяването на безлихвен заем

Последна промяна на: 28 Ноември, 2016 - 16:37
Публикувано на 28 Ноември, 2016 - 16:34

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас за участие в извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред

Последна промяна на: 28 Ноември, 2016 - 16:34
Публикувано на 28 Ноември, 2016 - 16:24

от Георги Дражев - общински съветник от групата на  ПП НФСБ и ПП СЕК, зам.-председател на Общински съвет - Бургас, относно: Освобождаване от длъжност на представителите на Общински съвет - Бургас в Съвета на директорите на „ПСФК Черноморец Бургас" АД - търговско дружество с общинско участие в капитала и назначаване на нови представители

Последна промяна на: 28 Ноември, 2016 - 16:24
Публикувано на 28 Ноември, 2016 - 16:20

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройство като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансово плащане по проект: „Подобряване качеството на професионалното образование чрез модернизация на образователната инфраструктура в шест професионални гимназии в гр.

Последна промяна на: 28 Ноември, 2016 - 16:20
Публикувано на 28 Ноември, 2016 - 14:18

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Безвъзмездно предоставяне в управление на ОУ "П. Р. Славейков" - гр. Бургас на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ масивна двуетажна сграда с административен адрес: гр. Бургас, ул. "Филип Кутев" №11 

Последна промяна на: 28 Ноември, 2016 - 16:45
Публикувано на 28 Ноември, 2016 - 14:14

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие като обезпечение, гарантиращо пълнияя размер на авансово плащане по проект "Осигуряване на балансирана градска среда в ЦГЧ, ж.к. Възраждане и ж.р.

Последна промяна на: 28 Ноември, 2016 - 14:14
Публикувано на 28 Ноември, 2016 - 11:59

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на тринадесет лица

Последна промяна на: 28 Ноември, 2016 - 11:59
Публикувано на 28 Ноември, 2016 - 10:35

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Решения на Общински съвет - Бургас, приети по т.30/28.02.2008 г. /Протокол №6/ и по т.9/22.05.2008 г. /Протокол №9/

Последна промяна на: 28 Ноември, 2016 - 10:35
Публикувано на 28 Ноември, 2016 - 10:08

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Годишна програма за развитие на читалищната дейност в читалищата, намиращи се на територията на Община Бургас през 2017 година, съгласно чл.26а от Закона за Народните читалища, обнародван в бр.42 от ДВ от 05.06.2009 г.

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 28 Ноември, 2016 - 10:08
Публикувано на 28 Ноември, 2016 - 09:26

от Димитринка Иванова Буланова - Митрева - общински съветник от ПП ГЕРБ Бургас, относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Бургас

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 12 Декември, 2016 - 10:20
Публикувано на 14 Ноември, 2016 - 16:58

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител на Община Бургас в Учредително събрание на Местна инициативна група Камено-Бургас (МИГ Камено - Бургас)

Последна промяна на: 14 Ноември, 2016 - 16:58
Публикувано на 14 Ноември, 2016 - 16:06

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за предоставяне под наем на проектираните в плана за земеразделяне полски пътища и напоителни канали, включени в масивите за ползване за стопанската 2016/2017 г.

Последна промяна на: 21 Ноември, 2016 - 10:26
Публикувано на 14 Ноември, 2016 - 10:26

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Разкриване на социална услуга в общността - „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ и финансирането му като държавно делегирана дейност

Последна промяна на: 14 Ноември, 2016 - 10:26
Публикувано на 14 Ноември, 2016 - 10:19

от Стамен Димитров Стамов - изпълнителен директор на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД, относно: Oпределяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 14 Ноември, 2016 - 10:19
Публикувано на 14 Ноември, 2016 - 10:16

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване  на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ за изработване на ПУП – ПП за трасе на оптичен кабел от м.Капчето до кв.Горно Езерово, гр.Бургас, преминаващ през ПИ – общинска собственост.  2.

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 14 Ноември, 2016 - 10:16
Публикувано на 14 Ноември, 2016 - 10:13

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 14 Ноември, 2016 - 10:13
Публикувано на 14 Ноември, 2016 - 09:40

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешение  на основание чл.62а, ал.3, т.2 от ЗУТ за промяна на предназначението на част от УПИ III, отреден – „за озеленяване“, кв.24, по плана на ж.к.„Изгрев“, гр.Бургас, за изграждане на елементи на техническата и пътна инфраструктура. 2. Разрешение на основание чл.124а, ал.1, във връзка с чл.136, ал.1 от ЗУТ за изменение на ПУП-ПР за УПИ ІІІ, кв.24, УПИ І, кв.23, УПИ І, кв.24а, УПИ VІ и УПИ VІІ, кв.21, по плана на ж.к.„Изгрев“

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 14 Ноември, 2016 - 13:52
Публикувано на 14 Ноември, 2016 - 09:21

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Сключване на договор за съвместна дейност между "Център за кожно - венерически заболявания - Бургас" ЕООД и "Многопрофилна болница за активно лечение- Бургас" АД за обезпечаване на медицинското осигуряване по отношение на кожно-венерическите заболявания в Област Бургас

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 24 Ноември, 2016 - 12:03
Публикувано на 14 Ноември, 2016 - 09:16

от Георги Дражев - общински съветник от НФСБ, относно: Възстановяване паркова растителност в урегулиран поземлен имот /УПИ / IX- 690 в кв.18 по плана на к/с “Лазур“  гр. Бургас, целия с площ 3550 кв.м. при граници: североизток - ул. „Калофер“, югозапад – ул. „Карлово“, северозапад – УПИ Х-690, югоизток – УПИ I

Последна промяна на: 28 Ноември, 2016 - 08:50
Публикувано на 11 Ноември, 2016 - 17:09

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Приемане на Общинска стратегия за борба с наркотиците 2016 – 2018 година и План за нейното изпълнение

Последна промяна на: 11 Ноември, 2016 - 17:09
Публикувано на 11 Ноември, 2016 - 16:58

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на доброволен приемен родител - Елена Иванова Бахчеванова

Последна промяна на: 11 Ноември, 2016 - 16:58
Публикувано на 11 Ноември, 2016 - 16:52

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ ХІV-1040 в кв. 77 по ПУП-ПРЗ на гр. Българово, чрез продажба на общинската идеална част от имота

Последна промяна на: 11 Ноември, 2016 - 16:52
Публикувано на 11 Ноември, 2016 - 16:40

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Провеждане на процедури за доброволна акредитация на „Комплексен онкологичен център - Бургас“ ЕООД и „Център за психично здраве проф. д-р Иван Темков – Бургас“ ЕООД, за цялостната медицинска дейност, отделните медицински дейности и за възможностите за обучение на студенти и специализанти

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 11 Ноември, 2016 - 16:40

Страници

 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.