ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

Докладните записки се внасят за обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове. Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината и общинските съветници. Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета. Проекти на решения могат да внасят и зам.кметове на Общината, по въпроси свързани с ресора им. Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества се внасят и от управителите на търговските дружества. Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването им.

 

Общ брой докладни записки: 317

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9980/ 10.04.2020 г.

r.raykova на Пон., 13.04.2020 - 09:27
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за провеждане на обслужваща улица през ПИ с идентификатори 07079.5.704 по КК на гр. Бургас, общинска собственост, попадащ между устройствени зони 4/Пп, 07079/16, 07079/17 и 07079/18 съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, и ПИ с идентификатор 07079.5.759 по КК на гр. Бургас, общинска собственост, попадащ в устройствена зона 4/Пп съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, и двата имота част от Подробен устройствеи план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/, с който се обособяват нови обслужващи улици за обслужване на имотите в част от кадастрални райони 5 и 6 по КК на гр. Бургас, землище кв.Долно Езерово, в предвиденото разширение на населеното място, в границите на устройствени зони З/Пп и 4/Пп, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, нови кв.105 и кв.106, нов УПИ I в нов кв.106 и нови УПИ I, II, III, IV и V в нов кв.105 по плана на кв.Долно Езерово 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9981/ 10.04.2020 г.

r.raykova на Пет., 10.04.2020 - 17:19
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допускане на намалено отстояние по реда на чл.36, ал.4 от ЗУТ, при предвидено застрояване с проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ІX-593 и ХІ-593 в кв.7 по плана на кв.Ветрен, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.702.683 и 07079.702.684 по КК на гр.Бургас. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9979/ 10.04.2020 г.

r.raykova на Пет., 10.04.2020 - 17:05
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за външен водопровод, захранващ ПИ с идентификатори 57491.18.753, 57491.18.754, 57491.18.755, 57491.18.756, 57491.18.757, 57491.18.758, 57491.18.759, 57491.18.760, 57491.18.761 и 57491.18.761 в местност „Кошарите“, землище гр.Поморие, Община Поморие, преминаващ през ПИ с идентификатор 07079.1.610 по КК на гр.Бургас - oбщинска собственост и засягащ със сервитута си ПИ с идентификатор 07079.1.716 по КК на гр.Бургас - oбщинска собственост

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9978/ 10.04.2020 г.

r.raykova на Пет., 10.04.2020 - 16:43
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2020 г., приета с Решение на Общински съвет – Бургас по т. 4 от дневния ред на проведеното на 28.01.2020г.  заседание (Протокол №6) в раздел VII “Обекти от първостепенно значение” 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9977/ 10.04.2020 г.

r.raykova на Пет., 10.04.2020 - 16:34
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Поемане на дългосрочен дълг по реда на Закона за общинския дълг за осигуряване на финансиране на проекти, изпълнявани от Община Бургас
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9974/ 10.04.2020 г.

r.raykova на Пет., 10.04.2020 - 16:02
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на План за развитие на социалните услуги в Община Бургас през 2021 година 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9970/ 10.04.2020 г.

r.raykova на Пет., 10.04.2020 - 12:21
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение на Правилника за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9969/ 10.04.2020 г.

r.raykova на Пет., 10.04.2020 - 12:16
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение на Правилника  за реда на предоставяне  на целеви финансови средства от общински здравен фонд

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9968/ 10.04.2020 г.

r.raykova на Пет., 10.04.2020 - 12:07
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9967/ 10.04.2020 г.

r.raykova на Пет., 10.04.2020 - 11:59
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9973/ 10.04.2020 г.

r.raykova на Пет., 10.04.2020 - 11:41
ОТНОСНО

от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Утвърждаване на извършени разходи за закупуване на медицинска апаратура от "Комплексен онкологичен център" ЕООД, съгласно решение на Общински съвет - Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9972/ 10.04.2020 г.

r.raykova на Пет., 10.04.2020 - 11:35
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на община Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9971/ 10.04.2020 г.

r.raykova на Пет., 10.04.2020 - 10:57
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение на Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне финансови средства от бюджета на Община Бургас за финансиране издаването на книги на бургаски автори

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9966/ 10.04.2020 г.

r.raykova на Пет., 10.04.2020 - 10:47
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избор на членове на комисия по чл. 10, ал. 2 от Правилника за насърчаване и подкрепа  на ученици и студенти с изявени постижения в областта на образованието, науката и изкуството по Общинска програма "Бургаски деца" и общинска програма "Успешни студенти" 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9964 / 09.04.2020 г.

r.raykova на Четв., 09.04.2020 - 16:15
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване съгласие за финансиране изграждането на Клетка 2 на Регионално депо за отпадъци - Братово
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9956 / 07.04.2020 г.

r.raykova на Ср., 08.04.2020 - 13:27
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Заявление за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане на минерална вода от находище "Бургаски минерални бони", кв. Ветрен, гр. Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9955 / 07.04.2020 г.

r.raykova на Вт., 07.04.2020 - 14:57
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отсрочване на дължимата месечна наемна цена по сключен договор №04-06-66 (622-1) / 26.03.2014 г. между  "Бургасбус" ЕООД и Община Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9953 / 06.04.2020 г.

r.raykova на Вт., 07.04.2020 - 11:16
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9952 / 06.04.2020 г.

r.raykova на Вт., 07.04.2020 - 10:46
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9937 / 30.03.2020 г.

r.raykova на Пон., 30.03.2020 - 17:56
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отчет за дейностите, свързани с обезпечаване на противоепидемичните мерки и защита от разпространение на коронавирус на територията на Община Бургас и одобряване на допълнителни средства за въвеждане на мерките в периода на извънредното положение

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9936 / 30.03.2020 г.

r.raykova на Пон., 30.03.2020 - 15:08
ОТНОСНО

от Живко Табаков - председател на Постоянната комисия по туризъм и Иво Баев - председател на Постоянната комисия по правни въпроси, относно: Приемане и прилагане на мерки за намаляване икономическите щети върху бургаския бизнес в условията на извънредно положение 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9932 / 27.03.2020 г.

r.raykova на Пет., 27.03.2020 - 12:40
ОТНОСНО

от Живко Иванов Табаков - общински съветник от ДБГ и председател на Постоянната комисия по туризъм, относно: Приемане на кризисни мерки за туристическия сектор на територията на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9931 / 27.03.2020 г.

r.raykova на Пет., 27.03.2020 - 12:28
ОТНОСНО

от Живко Господинов - председател на ПК по сбществен ред и сигурност, Йордан Георгиев - председател на ПО по спорт, деца и младежки дейности и Чанко Мирчев - председател на ПК по социални дейности, относно: Приемане на мерки за защита на гражданите и бизнеса и справяне с икономическите последици, вследствие усложнената епидемиологична обстановка 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9926 / 26.03.2020 г.

r.raykova на Четв., 26.03.2020 - 15:46
ОТНОСНО

от Проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет, Красимира Маркович – председател на ПК по бюджет и финанси и Георги Дракалиев – председател на ПК по общинска собственост, общински предприятия и дружества, относно: Изготвяне на анализ на засегнатите сектори от местната икономика и изработване на общинска програма за стимулиране на малкия и средния бизнес

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9922 / 24.03.2020 г.

r.raykova на Ср., 25.03.2020 - 09:25
ОТНОСНО

от общински съветници от ПП ГЕРБ относно: Приемане на  мерки за защита на гражданите и бизнеса и справяне с икономическите последици,  вследствие усложнената епидемиологична обстановка

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9914/ 16.03.2020 г.

r.raykova на Вт., 17.03.2020 - 12:18
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП_ПРЗ/ за кв.1, кв.2, кв.3, кв.4, кв.5, кв6 и кв. 7 в устройствена зона 13/Смф2 в предвиденото разширение на строителните граници на гр. Бургас (бивш Централен стопански двор, "Пети километър", група А)

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9913 / 16.03.2020 г.

r.raykova на Пон., 16.03.2020 - 17:09
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ III-629 в кв. 27А по ПУП-ПРЗ на ПЗ „Север“, град Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.605.629 по КККР на град Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9912/ 13.03.2020 г.

r.raykova на Пон., 16.03.2020 - 15:56
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 29/1030 кв.м идеални части  от УПИ VII - 1172 в кв.89 по плана на кв. Банево, гр. Бургас - частна общинска собственост
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9911/ 13.03.2020 г.

r.raykova на Пон., 16.03.2020 - 15:48
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – ПИ с идентификатор 07079.827.24 по КК на гр. Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9910/ 13.03.2020 г.

r.raykova на Пон., 16.03.2020 - 15:39
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи УПИ ХІІІ-13 и УПИ ХІV-13 в кв.4 по действащия ПУП-ПРЗ на с.Драганово, община Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ