Докладни записки

Докладните записки се внасят за обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове.
Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината и общинските съветници.

Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета. Проекти на решения могат да внасят и зам.кметове на Общината, по въпроси свързани с ресора им. Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества се внасят и от управителите на търговските дружества.
Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването им.

Общ брой докладни записки: 1923
Публикувано на 10 Юли, 2017 - 09:25
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предложение за утвърждаване на средищни детски градини и училища на територията на Община Бургас
Последна промяна на: 10 Юли, 2017 - 09:25
Публикувано на 6 Юли, 2017 - 10:36
от Костантин Йорданов Луков- председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избор на членове и ръководство на комисии по Правилника за организацията и дейността на общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 6 Юли, 2017 - 10:37
Публикувано на 6 Юли, 2017 - 10:30
от Костантин Йорданов Луков- председател на Общински съвет - Бургас, относно: Одобряване на командировки на Костантин Йорданов Луков – Председател на Общински съвет – Бургас за периода 01.04.2017 г. – 30.06.2017 г.
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 6 Юли, 2017 - 10:30
Публикувано на 6 Юли, 2017 - 10:26
От Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Промяна в числеността на персонала за осигуряване медицинско обслужване на децата в новооткрито учебно заведение
Последна промяна на: 17 Юли, 2017 - 12:22
Публикувано на 6 Юли, 2017 - 09:24
от Калояна Живкова - общински съветници от групата на ПП ГЕРБ, относно: Определяне на представители от Общински съвет – Бургас, които да участват в работата на комисиите, определящи критериите за класиране на кандидатите по програмата за разширяване и обогатяване и подпомагане обучението на студенти в IT сектора
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 6 Юли, 2017 - 09:24
Публикувано на 6 Юли, 2017 - 09:15
от д-р Антонио Душепеев и Калояна Живкова - общински съветници от групата на ПП ГЕРБ, относно: Определяне на терени за осигуряване възможност за внасяне на растителност по инициатива на физически и юридически лица, граждански и обществени сдружения, инициативни групи и други
Последна промяна на: 3 Април, 2018 - 11:37
Публикувано на 6 Юли, 2017 - 09:04
от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Провеждане на процедури за избор на проверители - регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети на общинските търговски дружества
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 6 Юли, 2017 - 09:16
Публикувано на 27 Юни, 2017 - 15:05
от общинските съветници в Общинския съвет - Бургас
Последна промяна на: 27 Юни, 2017 - 15:05
Публикувано на 20 Юни, 2017 - 10:14
от д-р Бойко Миразчийски - зам.-председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности при Общински съвет Бургас и на Комисията по чл. 4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас, относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 6 Февруари, 2019 - 11:09
Публикувано на 16 Юни, 2017 - 11:05
от Евгений Мосинов - общински съветник от групата съветници на ПП "Българска социалистическа партия", относно: Наличие на проектна готовност и изпълнение в пълен обем на връзката между ул. "Янко Комитов" и ул. "Струга" в к/с "Славейков"
Последна промяна на: 6 Юли, 2017 - 10:18
Публикувано на 13 Юни, 2017 - 12:05
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас,  относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение по обявена процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RF0P001-5.001 „Подкрепа на деинституционализацията на грижите за деца“, Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020
Последна промяна на: 13 Юни, 2017 - 12:05
Публикувано на 13 Юни, 2017 - 12:00
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас,  относно: Приемане на схеми за въвеждане в експлоатация на участъци от зоната за платено паркиране
Последна промяна на: 13 Юни, 2017 - 12:00
Публикувано на 13 Юни, 2017 - 11:51
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас,  относно: Предоставяне безвъзмездно за стопанисване и управление на Вечерно средно училище „Захари Стоянов“ – гр. Бургас обособени части от недвижим имот - публична общинска собственост, находящи се в сградата на Средно училище „Димчо Дебелянов“ – гр. Бургас 
Последна промяна на: 14 Юни, 2017 - 10:24
Публикувано на 13 Юни, 2017 - 10:01
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас,  относно: Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона, приета с Решение на Общински съвет – гр. Бургас, с Протокол № 27/24.09.2013 г.
Последна промяна на: 19 Юни, 2017 - 10:31
Публикувано на 12 Юни, 2017 - 17:17
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас,  относно: Одобряване на проект за изменение на ПУП – План за регулация на бул.„Тодор Александров“, в участъка от о.т.300 – о.т.297 – о.т.296 до о.т.293, по плана на ПЗ„Север“, гр.Бургас за осигуряване на необходимия габарит за изграждане на 3 ленти за движение в посока от север към юг.
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 13 Юни, 2017 - 09:26
Публикувано на 12 Юни, 2017 - 17:04
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас,  относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за улична регулация на нови обслужващи улици (преминаващи през ПИ с идентификатори 07079.3.938, 07079.3.939, 07079.3.917, 07079.3.2032, 07079.3.921, 07079.3.923 и 07079.3.924 /след промяна на КК от тях са обособени вече нови ПИ с идентификатори 07079.3.2154 и 07079.3.2155/, 07079.3.1998, 07079.3.922, 070793.3.910, 07079.3.930, 07079.3.1972, 07079.3.937, 07079.3.936, 07079.3.1287, 07079.3.945, 07079.3.955, 07079.3.965, 07079.3.966, 07079.3.967, 07079.3.968, 07079.3.969, 07079.3.970,...
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 19 Юни, 2017 - 09:01
Публикувано на 12 Юни, 2017 - 16:56
от д-р Лорис Мануелян - зам.- кмет на Община Бургас, относно: Поименно определяне на членовете на Общинския съвет по наркотични вещества
 
Последна промяна на: 12 Юни, 2017 - 16:56
Публикувано на 12 Юни, 2017 - 16:47
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ ІV-454, кв. 72 по ПУП-ПРЗ на гр. Българово, чрез продажба на общинската идеална част от имота 
Последна промяна на: 23 Юни, 2017 - 10:45
Публикувано на 12 Юни, 2017 - 16:37
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на техническата инфраструктура – трасе на кабел за външно електрозахранване на базова станция BGS0163 на „Мобилтел“ ЕАД разположена в ПИ 096025 в местност „Карашки път“ по КВС на землището на с.Изворище, община Бургас
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 12 Юни, 2017 - 16:37
Публикувано на 12 Юни, 2017 - 16:15
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас,  относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ за изработване на подробен  устройствен план – парцеларен план /ПУП – ПП/ за утвърждаване на трасе на довеждащ път до ПИ с идентификатори 07079.2.1615, 07079.2.1616, 07079.2.1617, 07079.2.1618, 07079.2.1619, 07079.2.1620 и 07079.2.1628 по КК на гр.Бургас, преминаващ през ПИ с идентификатори 07079.2.1622 и 07079.2.1626 по КК на гр.Бургас – общинска собственост, в границите на устройствена зона 07079/22 по...
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 12 Юни, 2017 - 16:15
Публикувано на 12 Юни, 2017 - 15:59
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ I, кв. 11 по плана на ж.р. Меден Рудник, гр. Бургас.
Последна промяна на: 27 Юни, 2017 - 16:49
Публикувано на 12 Юни, 2017 - 10:18
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 19 Юни, 2017 - 10:38
Публикувано на 12 Юни, 2017 - 10:12
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 6 Юли, 2017 - 10:54
Публикувано на 12 Юни, 2017 - 09:42
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ VI и УПИ VII в квартал 60 по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас, чрез продажба частта на общината
 
Последна промяна на: 6 Юли, 2017 - 10:58
Публикувано на 12 Юни, 2017 - 09:36
от д-р Калина Димитрова Ишкиева - управител на ДКЦ-I- Бургас" ЕООД, относно: Приемане на решение за подновяване на договор с РЗИ-Бургас за отдаване на помещение под наем за съхраняване на медицинска документация, собственост на РЗИ - Бургас (Регионална картотека на медицинските експертизи)
Последна промяна на: 12 Юни, 2017 - 09:36
Публикувано на 12 Юни, 2017 - 09:31
от Веселин Матеев Пренеров - председател на Постоянна комисия по култура и читалищна дейност, относно: Изграждане и поставяне на паметен знак на Княз Александър I Батенберг в гр. Бургас
Последна промяна на: 19 Юни, 2017 - 10:44
Публикувано на 12 Юни, 2017 - 09:23
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обработваеми земеделски земи – общинска собственост, в землищата на територията на Община Бургас, чрез провеждане  на публични търгове с тайно наддаване по реда на НРПУРОИВ
Последна промяна на: 12 Юни, 2017 - 09:23
Публикувано на 9 Юни, 2017 - 17:12
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в кв. Банево, гр. Бургас
 
Последна промяна на: 9 Юни, 2017 - 17:12
Публикувано на 9 Юни, 2017 - 16:47
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на общинските идеални части от поземлен имот с идентификатор 07079.13.1941 по КККР на гр. Бургас, находящ се в местност „Мочура“, землище кв. Банево, гр. Бургас, по реда на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС
Последна промяна на: 26 Юни, 2017 - 15:28
Публикувано на 9 Юни, 2017 - 15:48
от д-р Христо Дечев Дечев -управител на "Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД, относно:Закупуване  със собствени средства на дружеството  дълготраен материал актив - ехограф  за нуждите на Отделение по образна диагностика към „КОЦ – Бургас” ЕООД
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 9 Юни, 2017 - 15:48
Публикувано на 9 Юни, 2017 - 15:44
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предложение за откриване на процедура за предоставяне на концесия за строителство
Последна промяна на: 15 Юни, 2017 - 13:53
Публикувано на 9 Юни, 2017 - 11:55
от Калояна Живкова Петкова - общински съветник от групата на ПП ГЕРБ, относно: Представяне на фотоизложбата "25-та антрактическа експедиция" на Българския антрактически институт и прожекция на документалния филм "Антрактида - 25 стъпки в  бъдещето" на Цветелина Атанасова и Борислава Димова в град Бургас
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 15 Юни, 2017 - 16:08
Публикувано на 9 Юни, 2017 - 11:48
от Стамен Стамов - изпълнителен директор на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД, относно: Oпределяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 9 Юни, 2017 - 11:48
Публикувано на 9 Юни, 2017 - 11:33
от инж. Петко Димитров Драгнев - управител на "Бургасбус" ЕООД, относно: Отдаване под наем на имот, собственост на "Бургасбус" ЕООД, чрез публичен търг с явно наддаване, за срок от 10 години
Последна промяна на: 23 Юни, 2017 - 10:19
Публикувано на 6 Юни, 2017 - 14:37
от д-р Надя Кирова Желязкова - управител на "Център за психично здраве проф. д-р Иван Темков - Бургас" ЕООД, относно: Решение на Общински съвет – Бургас по т.37 от дневния ред на Заседание №23, проведено на 31.01.2017г. /Протокол №23/
Последна промяна на: 6 Юни, 2017 - 14:37
Публикувано на 23 Май, 2017 - 11:59
от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на общински идеални части от недвижим имот – УПИ ХІ-594, кв. 63 по плана на с. Равнец, общ. Бургас
Последна промяна на: 23 Май, 2017 - 11:59
Публикувано на 22 Май, 2017 - 10:06
от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика" , относно: Приемане на годишен план за ползване на дървесина от горските територии – собственост на Община Бургас и утвърждаване цени за продажба на дървесина за 2017 г.
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 22 Май, 2017 - 10:06
Публикувано на 18 Май, 2017 - 10:32
от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Кандидатстване на Община Бургас с проект по процедура чрез подбор на проекти  BG14MFOP001-1.008 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“, сектор „Инвестиции в съществуващи рибарски пристанища“ и  сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на покрити лодкостоянки“, "Програмата за морско дело и рибарство“ 2014-2020, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство
Последна промяна на: 18 Май, 2017 - 10:32
Публикувано на 16 Май, 2017 - 15:00
от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №1184/15.05.2017 г., относно: Определяне на представител на Община Бургас в редовно общо събрание на акционерите на "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БУРГАС" АД и определяне начина на гласуване на проектите на решения
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 16 Май, 2017 - 15:00
Публикувано на 16 Май, 2017 - 11:03
от д-р Христо Дечев Дечев - управител на "Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД, относно: Закупуване на ехограф  за нуждите диагностиката, диспансерното наблюдение и профилактиката в „КОЦ – Бургас” ЕООД
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 6 Юли, 2017 - 09:56
Публикувано на 16 Май, 2017 - 09:33
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Общинска програма за оптимизация на мрежата от общински училища за учебната 2017/2018 година на Община Бургас
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 16 Май, 2017 - 09:33
Публикувано на 16 Май, 2017 - 09:25
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Доклад за изпълнението на предвижданията на общия устройствен план на гр. Бургас, неговите квартали и техните землища и общия устройствен план на с. Маринка, с. Димчево и с. Твърдица и техните землища и предложения за изменение на плановете и одобряване на проекти за изменение на ОУП на гр. Бургас
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 26 Май, 2017 - 09:07
Публикувано на 15 Май, 2017 - 15:16
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешение по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП- ПУР/ за утвърждаване на трасе на обслужваща улица от о.т. 98 и о.т. 99 по плана на ПЗ“Юг-Запад“ до о.т. 1039 по плана на Зона „Д“, ж.р.“Меден рудник“, в устройствена зона 25/Смф по действащ ОУП на гр. Бургас, в предвиденото разширение на населеното място. 2. Одобряване по реда на чл.124б, ал.1, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ на задание за изработване на ПУП-ПУР за утвърждаване...
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 1 Август, 2017 - 10:08
Публикувано на 15 Май, 2017 - 12:36
от Георги Дражев - общински съветник, относно: Инвестиционно намерение и откриване на работни места на територията на Община Бургас
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 22 Май, 2017 - 11:25
Публикувано на 15 Май, 2017 - 12:33
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ул."Александровска" №147, вх.3, ет.2, ап.5, на наемател, настанен по административен ред
Последна промяна на: 15 Май, 2017 - 12:33

Страници

 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.