Докладни записки

Докладните записки се внасят за обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове.
Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината и общинските съветници.

Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета. Проекти на решения могат да внасят и зам.кметове на Общината, по въпроси свързани с ресора им. Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества се внасят и от управителите на търговските дружества.
Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването им.

Общ брой докладни записки: 1651
Публикувано на 15 Септември, 2016 - 12:08

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас в извънредно общо събрание на акционерите на Професионален футболен клуб "Нефтохимик Бургас 1962" АД, свикано на 06.10.2016 г. от 14 часа и определяне начина на гласуване на проекторешенията, посочени в дневния ред

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 15 Септември, 2016 - 12:08
Публикувано на 13 Септември, 2016 - 14:27

от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет, относно: Избор на член на Постоянната комисия по обществен ред, сигурност и безопасност на движението
 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 13 Септември, 2016 - 14:27
Публикувано на 12 Септември, 2016 - 15:21

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци, приета от Общински съвет - Бургас, Протокол №5, т.30 от 24.01.2008 г., изм. Протокол № 17 от 29.01.2009 г., Протокол №44, т.6 от 20-25.01.2011 г., Протокол №5, т.11 от 22.12.2011 г., Протокол №31, т.4 от 17.12.2013 г., Протокол №6, т.2 от 17.12.2015 г.

Последна промяна на: 27 Септември, 2016 - 12:23
Публикувано на 11 Септември, 2016 - 19:20

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ V-1136 в кв. 20 по ПУП-ПРЗ на кв. Акациите, гр. Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

Последна промяна на: 11 Септември, 2016 - 19:20
Публикувано на 11 Септември, 2016 - 19:16

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прехвърляне безвъзмездно в полза на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, за нуждите на Служба по геодезия, картография и кадастър – Бургас, правото на собственост върху обособен обект в партера на административна сграда, находяща се в ж.к.“Бр.Миладинови“, бул.“Стефан Стамболов“ №120, гр.Бургас  

Последна промяна на: 11 Септември, 2016 - 19:16
Публикувано на 11 Септември, 2016 - 19:03

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на земя - частна общинска собственост, представляваща УПИ VI , кв. 12а по действащия ПУП-ПРЗ на ж.к. "Лазур", гр. Бургас, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС

Последна промяна на: 11 Септември, 2016 - 19:03
Публикувано на 11 Септември, 2016 - 18:51

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обособена част от имот – публична общинска собственост, представляваща лекарски кабинет, разположен в многофункционална спортна сграда – разширение на ПМГ „Акад. Н. Обрешков“ и ГРЕ „Г. С. Раковски“, отразена с идентификатор 07079.611.312.3 в одобрените КККР на гр.Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

Последна промяна на: 11 Септември, 2016 - 18:51
Публикувано на 11 Септември, 2016 - 18:41

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ ІІ-721, кв. 58 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас

Последна промяна на: 11 Септември, 2016 - 18:41
Публикувано на 11 Септември, 2016 - 18:34

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ пенсионерски клуб с административен адрес: гр.Бургас, кв.Ветрен, ул.„Българка“ № 52, на юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза – Сдружение „Съюз на пенсионерите-2004-Бургас“

Последна промяна на: 11 Септември, 2016 - 18:34
Публикувано на 11 Септември, 2016 - 18:29

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ ІІ-1322, кв. 37 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас.

Последна промяна на: 11 Септември, 2016 - 18:29
Публикувано на 11 Септември, 2016 - 18:14

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, блок №48, етаж 5 (жилищен), апартамент №35, на наемател, настанен по административен ред

Последна промяна на: 11 Септември, 2016 - 18:14
Публикувано на 11 Септември, 2016 - 18:00

от Ивайло Вагенщайн - общински съветник от групата на НФСБ и СЕК, относно: Отпускане на средства в полза на “Гребен клуб Бургас” гр. Бургас за участието им в Държавния клубен шампионат в гр. Пловдив

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 11 Септември, 2016 - 18:00
Публикувано на 11 Септември, 2016 - 17:55

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на земя – частна общинска собственост, представляваща УПИ ХІІІ в кв. 7 по ПУП-ПРЗ на ж.к. “Славейков“, гр. Бургас, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост 

Последна промяна на: 12 Септември, 2016 - 10:41
Публикувано на 11 Септември, 2016 - 17:17

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Култура и образование", относно: Необходими средства за дофинансиране на маломерни паралелки в Бюджет 2017 г.

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 26 Септември, 2016 - 12:18
Публикувано на 10 Септември, 2016 - 16:49

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Разрешаване изготвяне на проект за изменение на подробен  устройствен план –  план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за кв.2, 3, 7, 8 и 21, по плана на с.Брястовец, по реда на чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1, във връзка с чл.136, ал.1, чл.134, ал.1, т.1 и чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ, при условията на чл.16 и чл.19 от ЗУТ, с цел обособяване на урегулирани поземлени имоти за ПИ с пл.№№351, 353, 355, 356, 362, 363, 365, 378, 379, 382

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 10 Септември, 2016 - 16:49
Публикувано на 10 Септември, 2016 - 16:39

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за улична регулация за обслужваща улица с о.т.83 - о.т.121 - о.т.120 - о.т.119 - о.т.118 - о.т.117 - о.т.116 - о.т.115 - о.т.115А - о.т.114 - о.т.113 - о.т.112 - о.т.111 - о.т.110 - о.т.109 - о.т.108 - о.т.107 -о.т.86 за осигуряване на транспортен достъп и обособяване на нов кв.16 в с.о. „Острица 2“, земл. кв. Банево, гр. Бургас, в устройствена зона 1/Ов, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 10 Септември, 2016 - 16:39
Публикувано на 10 Септември, 2016 - 16:30

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ на трасета на техническата инфраструктура – трасе на захранващ водопровод ПЕВП ф315 за кв.Ветрен, гр.Бургас до Бизнес индустриална зона - гр.Българово, Община Бургас и трасе на дъждовен колектор от Бизнес индустриална зона - гр.Българово, Община Бургас до съществуващ водосток на автомагистрала „Тракия“, в обвръзка с елементите на техническата инфраструктура на Бизнес индустриална зона - гр.Бъл

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 14 Септември, 2016 - 09:06
Публикувано на 10 Септември, 2016 - 16:26

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП –ПП/ по чл.110, ал.1, т.5 ЗУТ за трасе на пътна връзка в ПИ с проектен идентификатор 07079.10.1313 по КК на гр.Бургас, образуван от ПИ 07079.10.623 по КК на гр.Бургас за  осигуряване на достъп до новопредвидена Защитена лодкостоянка, в акваторията северно от кв.54 по плана на кв. Крайморие  и североизточно от бивш ПИ 07079.10.623 по КК на гр.Бургас.

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 10 Септември, 2016 - 16:26
Публикувано на 10 Септември, 2016 - 15:55

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ VІ, в квартал 2 по актуализирания ПУП-ПРЗ на ж.к.“Изгрев“, гр.Бургас, чрез продажба частта на общината

Последна промяна на: 10 Септември, 2016 - 15:55
Публикувано на 10 Септември, 2016 - 15:50

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ V - 1736, в квартал 119 - по ПУП - ПРЗ на кв. Черно море - кв. Рудник, гр. Бургас, Община Бургас, чрез продажба на общинска идеална част в имота

Последна промяна на: 4 Февруари, 2019 - 20:04
Публикувано на 10 Септември, 2016 - 12:03

от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета с Решение на Общински съвет – гр. Бургас,  протокол № 44,т. 1 от 19.03.2003 год., последно изменена с протокол №10/26.04.2016 г.

Последна промяна на: 19 Септември, 2016 - 10:04
Публикувано на 10 Септември, 2016 - 10:02

от Йорданка Бенова Ананиева - за кмет на Община Бургас съгласно заповед №2383/08.09.2016 г., относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 10 Септември, 2016 - 10:02
Публикувано на 2 Септември, 2016 - 13:59

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности  за следващите три години, за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на бюджета на Община Бургас

Последна промяна на: 2 Септември, 2016 - 14:22
Публикувано на 2 Септември, 2016 - 13:56

от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет, относно: Определяне на представител от Общински съвет - Бургас в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 2 Септември, 2016 - 14:32
Публикувано на 29 Август, 2016 - 15:11

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Възлагане на дейностите по ученическо столово хранене на ОП „Туризъм“ в 6 общински училища

Последна промяна на: 2 Септември, 2016 - 14:29
Публикувано на 26 Август, 2016 - 16:31

от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас съгласно Заповед  №2264/25.08.2016 г., относно:  Упълномощаване Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройство като обезпечение, гарантиращо пълният размер на авансово плащане по проект: „Подобряване качеството на образованието чрез модернизиране на образователната инфраструктура в град Бургас- І етап“; ДБФП № от ИСУН BG16RFOP001-1.004-0001-C01, № РД-02-37-23/ 24.08.2016г., финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“

Последна промяна на: 2 Септември, 2016 - 14:29
Публикувано на 23 Август, 2016 - 11:50

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обособена част от имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Бургас, Приморски парк (бивш Кърджалийски лагер) на сдружение с нестопанска цел

Последна промяна на: 6 Март, 2017 - 10:21
Публикувано на 23 Август, 2016 - 11:48

от Диян Вълков Димов - общински съветник от групата на ПП ГЕРБ и Председател на ПКТМД, Димитринка Буланова - общински съветник от групата на ПП ГЕРБ и член на ПКТМД, Антон Берданков - общински съветник от групата на ПП ГЕРБ и член на ПКТМД, относно: Предложение за актуализиране на транспортна схема за междуселищен автобусен превоз във връзка с постъпило предложение на жителите на село Твърдица и становище на управителя на "Бургасбус" ЕООД

Последна промяна на: 19 Септември, 2016 - 10:14
Публикувано на 16 Август, 2016 - 16:03

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на част от имот - общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване
 

Последна промяна на: 16 Август, 2016 - 16:03
Публикувано на 15 Август, 2016 - 15:19

от Йорданка Ананиева - зам.- кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обработваеми земеделски земи – общинска собственост, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи (НРПУРОИВ)

Последна промяна на: 15 Август, 2016 - 15:19
Публикувано на 15 Август, 2016 - 14:25

от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас, относно: 1. Разрешение по реда на чл.62а, ал.2 и ал.3 от ЗУТ за промяна на предназначението на част от УПИ L, кв.

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 19 Август, 2016 - 10:41
Публикувано на 15 Август, 2016 - 14:17

от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас, относно: Разрешение по реда на чл.62а, ал.2 и ал.3 от ЗУТ за промяна предназначението на УПИ I /ПИ идентификатор 07079.651.86/ в кв.132 по плана на РЦ, ж.к.“Меден Рудник“, гр.Бургас, отреден – „за озеленяване“, с цел приобщаването му към улична регулация и обособяване на крайуличен паркинг

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 15 Август, 2016 - 14:17
Публикувано на 15 Август, 2016 - 14:10

от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас, относно: Одобряване на задание и разрешение за изменение на Подробен устройствен план – План за улична регулация за прецизиране на габарита на обслужващи улици в кв.2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 36, 47, 48 и 60 плана на ПЗ“Север“ и ПУП-ПУР със зониране за обособяване на нови обслужващи улици, инфраструктурни коридори и нови квартали в територията между път І-6 „София Бургас“, бул.“Проф. Я.

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 15 Август, 2016 - 14:10
Публикувано на 15 Август, 2016 - 12:00

от Стамен Димитров Стамов - изпълнителен директор на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД, относно: Oпределяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД и определяне начина на гласуване на проекто-решенията

Последна промяна на: 15 Август, 2016 - 12:00
Публикувано на 15 Август, 2016 - 11:48

от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас, относно: Одобряване на задание и разрешение за изработване на Изменение на Подробен устройствен план – План за улична регулация за квартал 41  и ПУП-ПУР за обслужващи улици в обхвата на квартали 29, 30, 31, 32, 36 и 37 по недействащ план на кв. „Победа“ гр.Бургас

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 15 Август, 2016 - 11:48
Публикувано на 15 Август, 2016 - 11:37

от Йорданка Ананиева - за кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между община Бургас и физически лица в УПИ І-1080 в кв. 6 по ПУП-ПРЗ на кв. Акациите, гр. Бургас, чрез продажба на частта на общината

Последна промяна на: 4 Февруари, 2019 - 19:55
Публикувано на 15 Август, 2016 - 11:29

от Йорданка Ананиева - за кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за извеждане от експлоатация на язовир- публична общинска собственост, изграден в поземлен имот с идентификатор 32367.26.85 по КККР на с. Извор, община Бургас, съответстващ на имот №000350 в местност „Камен дол“(старо наименование „Кайлъ дере“) по Картата на възстановената собственост на землище с. Извор

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 15 Август, 2016 - 11:29
Публикувано на 15 Август, 2016 - 11:13

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на самостоятелни обекти –  общинска собственост,  чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

Последна промяна на: 15 Август, 2016 - 11:13
Публикувано на 15 Август, 2016 - 11:05

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, в недвижим имот, представляващ УПИ IІІ-948,949 в кв.128 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ, гр.Бургас, целият с площ 560 кв.м, чрез изкупуване на общинската идеална част в размер на 121,80/560 кв.м ид.ч.

Последна промяна на: 4 Февруари, 2019 - 19:57
Публикувано на 15 Август, 2016 - 10:11

от Йорданка Ананиева - за кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на самостоятелно обособена част от недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ Средно училище "Епископ Константин Преславски", чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 15 Август, 2016 - 10:11
Публикувано на 15 Август, 2016 - 10:03

от Йорданка Ананиева - за кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас  в партньорство с Норск Енерджи-Кралство Норвегия с проектно предложение по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” (Програма BG04) финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014

Последна промяна на: 15 Август, 2016 - 10:03
Публикувано на 15 Август, 2016 - 08:51

от група общински съветници от политическа партия НФСБ и политическа партия СЕК, относно: Правилник за отмяна на Правилника за организацията на дейността на обществения посредник на територията на Община Бургас

Последна промяна на: 15 Август, 2016 - 08:51
Публикувано на 12 Август, 2016 - 11:20

от Комисията по опрощаване, относно: Молба от Панайот Иванов Стойчев за опрощаване на дължими държавни вземания

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 15 Август, 2016 - 13:41
Публикувано на 12 Август, 2016 - 11:04

от Йорданка Ананиева - за кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на Кмета на Община Бургас или упълномощено от него лице за издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на образованието и науката – Управляващ орган по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансовото плащане по проект Проект BG05M2OP001-3.002-0040 „Интегриран подход за постигане на значими и устойчиви резултати в образователната интеграция на ученици о

Последна промяна на: 12 Август, 2016 - 11:04
Публикувано на 12 Август, 2016 - 10:59

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

Последна промяна на: 19 Август, 2016 - 17:42
Публикувано на 11 Август, 2016 - 11:29

от Йорданка Ананиева - за кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас с проектни предложения за финансиране по Проект "Красива България" на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) по: МЯРКА М01-01 "ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА НА ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ" и осигуряване на съфинансиране на проектите от страна на Община Бургас

Последна промяна на: 11 Август, 2016 - 11:29
Публикувано на 11 Август, 2016 - 11:24

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на професионален приемен родител – Кера Тодорова Кирова

Последна промяна на: 4 Февруари, 2019 - 19:54
Публикувано на 10 Август, 2016 - 15:49

от Живко Табаков - общински съветник от Реформаторски блок, относно: Предприемане на допълнителни мерки, осигуряващи безопасността на пешеходците при пресичане на пешеходни пътеки в ЦГЧ

Последна промяна на: 10 Август, 2016 - 15:49
Публикувано на 10 Август, 2016 - 12:05

от общински съветници, относно: Решение за изграждане на мемориален знак в памет на жертвите на комунизма в УПИ I, отреден – „за озеленяване“, кв.123, по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, на основание чл.62, ал.8 от ЗУТ и чл.3, т.2 от Правилника за реда за подаване на предложения и вземане на решения от Общинския съвет за изграждане на паметници, монументи, паметни плочи и други на територията на Община Бургас

Последна промяна на: 19 Август, 2016 - 12:22

Страници

 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.